322/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje minimálne normy na ochranu zvierat chovaných alebo držaných na farmárske účely.
(2)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
voľne žijúce zvieratá,
b)
zvieratá určené na súťaže, výstavy, kultúrne alebo športové podujatia alebo činnosti,
c)
pokusné zvieratá alebo laboratórne zvieratá,
d)
bezstavovce.
(3)
Ustanovenia osobitných predpisov1) nie sú týmto nariadením dotknuté.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
zvieraťom každý stavovec chovaný alebo držaný na produkciu potravín alebo krmiva, vlny, chlpov, štetín alebo peria, kože alebo kožušiny, alebo na iné farmárske účely,
b)
vlastníkom alebo držiteľom každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zviera alebo ktorá má zviera na starosti trvale alebo len dočasne,
c)
zodpovedným orgánom príslušný orgán veterinárnej správy.2)
Požiadavky na chov zvierat
§ 3
Vlastník alebo držiteľ je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie pohody zvierat, ktoré sú v jeho starostlivosti, a zabezpečiť, aby im nebola spôsobená zbytočná bolesť, utrpenie alebo poranenie.
§ 4
(1)
Podmienky, v ktorých sú zvieratá okrem rýb, plazov a obojživelníkov chované alebo držané, majúc na zreteli ich druh, stupeň vývoja, prispôsobenia a domestikácie, a ich fyziologické a etologické potreby, ktoré sú v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním, musia zodpovedať požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1.
(2)
Minimálne požiadavky na parametre ustajnenia hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe č. 2.
Kontroly a hlásenie ich výsledkov
§ 5
(1)
Zodpovedné orgány vykonávajú kontroly na zabezpečenie súladu s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením. Tieto kontroly sa môžu vykonávať súbežne s kontrolami na iný účel.
(2)
Regionálna veterinárna a potravinová správa podáva hlásenie o výsledkoch kontrol za predchádzajúci rok v rozsahu určenom hlavným veterinárnym lekárom raz ročne, vždy do 31. januára Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len "štátna veterinárna a potravinová správa").
(3)
O výsledkoch kontrol podľa odseku 1 a ich rozsahu štátna veterinárna a potravinová správa informuje Európsku komisiu podľa osobitného predpisu.2a)
§ 7
Obsah hlásenia
Hlavný veterinárny lekár môže každoročne upraviť obsah hlásenia uvedeného v § 5 ods. 2. Hlásenie musí obsahovať najmä údaje
a)
o druhu zvieraťa, prípadne jeho kategórii, ak ide o hlásenie o výsledkoch kontrol v chovoch teliat a nosníc,
b)
o celkovom počte chovov, počte kontrolovaných chovov a percentuálny podiel kontrolovaných chovov ku všetkým chovom, na ktorých sú zvieratá chované na farmárske účely,
c)
o druhu a počte porušení ustanovení osobitného predpisu,1)
d)
o personále, jeho počte a odbornej spôsobilosti,
e)
o kontrole zvierat, či je
1.
frekvencia kontrol zvierat najmenej jeden raz denne,
2.
primeranosť osvetlenia umožňujúca zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať,
3.
kontrolovaný zdravotný stav a či je zvieratám, ktoré prejavujú príznaky ochorenia alebo poranenia, bezodkladne venovaná primeraná starostlivosť,
4.
umožnená izolácia chorých alebo poranených zvierat v prípade potreby vo vhodnom ustajnení,
f)
o vedení záznamov; vlastník alebo držiteľ uchováva záznamy o každom podanom liečive a o počte uhynutých zvierat, zistenom pri každej ich prehliadke počas predchádzajúcich troch rokov,
g)
o voľnosti pohybu zvierat, ich zabezpečení, aby neboli obmedzované spôsobom, ktorý im zapríčiňuje zbytočné utrpenie alebo poranenie,
h)
o stavbách, či
1.
sú zabezpečené, aby materiály a príslušenstvo, s ktorými zvieratá prichádzajú do styku, neboli pre zvieratá škodlivé,
2.
majú ostré hrany alebo výčnelky,
3.
je vetranie, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá,
4.
sú zvieratá chované v nepretržitej tme alebo bez primeraného času oddychu od umelého osvetlenia,
i)
o zariadeniach, najmä o zabezpečení systému umelého vetrania vhodným záložným systémom zaručujúcim dostatočnú obnovu vzduchu, potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat v prípade poruchy systému, a poplašný systém, ktorý chovateľa upozorní na poruchu,
j)
o krmive a iných látkach, ktoré boli zvieratám podávané z iných dôvodov ako z liečebných alebo preventívnych, alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia3) alebo o látkach, o ktorých nebolo vedeckými štúdiami pohody zvierat alebo uznávanými skúsenosťami preukázané, že ich účinok nie je pre zdravie alebo pohodu zvierat škodlivý,
k)
o vykonaných zákrokoch podľa prílohy č. 1 bodu 19,
l)
o chovných postupoch, či sa používali také chovné postupy, ktoré spôsobili alebo mohli spôsobiť utrpenie alebo poranenie zvierat, okrem postupov a zákrokov podľa prílohy č. 1 bodu 19,
m)
o počte vedených konaní a uložených opatrení a sankcií.
§ 8
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.
PODMIENKY CHOVU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
Personál
1.
O zvieratá sa musí starať dostatočne početný personál s primeranými schopnosťami, vedomosťami a profesionálnym oprávnením.
Kontroly zvierat
2.
Všetky zvieratá chované v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí, musia byť dôkladne kontrolované najmenej raz denne; zvieratá chované v iných zariadeniach musia byť kontrolované podobným spôsobom v intervaloch dostatočných na vylúčenie akéhokoľvek utrpenia.
3.
Musí byť k dispozícii primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať.
4.
Každé zviera, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, musí byť bezodkladne vhodne ošetrené, a ak zviera na takú starostlivosť nereaguje, musí sa čo najskôr zabezpečiť veterinárna pomoc; ak je to potrebné a ak je to možné vzhľadom na používanú technológiu, choré alebo poranené zviera sa musí izolovať vo vhodnom ustajnení s dostatkom suchej pohodlnej podstielky.
Vedenie záznamov
5.
Vlastník alebo držiteľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počte uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke; ak sa uchovávajú zhodné informácie na iný účel, postačuje to na účely vedenia záznamov.
6.
Záznamy podľa bodu 5 sa musia uchovávať počas troch rokov a musia byť dostupné zodpovednému orgánu pri vykonávaní kontroly, alebo ak o ne požiada z iného dôvodu.
Voľnosť pohybu zvierat
7.
Voľnosť pohybu zvierat, v závislosti od druhu zvieraťa, a v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním nesmie byť obmedzovaná spôsobom, ktorý by im spôsoboval zbytočné utrpenie alebo poranenie; ak sú zvieratá trvalo uviazané, pravidelne priväzované alebo zatvorené, musí im byť daný priestor primeraný ich fyziologickým a etologickým potrebám v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním.
Stavby a ustajnenie
8.
Materiály používané na výstavbu ustajnenia a najmä materiály na stavbu ohrád a príslušenstvo, s ktorými môžu prísť zvieratá do styku, nesmú byť pre zvieratá škodlivé a musia sa dať dôkladne čistiť a dezinfikovať; dvere a priechody musia byť tak široké a vysoké, aby zvieratám pri prechádzaní nespôsobovali poranenia.
9.
Ustajnenie a zariadenia na zabezpečenie zvierat musia byť zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť.
10.
Izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá.
11.
Zvieratá chované v budovách nesmú byť v nepretržitej tme alebo bez primeraného času oddychu od umelého osvetlenia; ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatočné vo vzťahu k fyziologickým alebo etologickým potrebám zvierat, musí sa zabezpečiť primerané umelé osvetlenie.
Zvieratá chované mimo stavieb
12.
Zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to potrebné a možné, musí sa poskytnúť ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, dravcami a zdravotnými rizikami.
Automatické a mechanické zariadenia
13.
Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat sa musia kontrolovať aspoň raz denne, a ak sa zistí porucha, musí byť okamžite odstránená, alebo ak to nie je možné, musia sa urobiť vhodné opatrenia na zabezpečenie zdravia a pohody zvierat až do odstránenia poruchy predovšetkým tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a udržania vyhovujúceho prostredia. V chovoch, kde sa používa systém umelého vetrania, musí byť zabezpečený vhodný záložný systém zaručujúci dostatočnú cirkuláciu vzduchu, potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat v prípade poruchy systému, a poplašný systém, ktorý chovateľa upozorní na poruchu; poplašný systém sa musí pravidelne testovať.
Krmivo, voda a iné látky
14.
Zvieratá musia byť kŕmené plnohodnotnou výživou primeranou ich veku a druhu, v dostatočnom množstve na udržanie ich dobrého zdravia a na uspokojenie ich nutričných potrieb; žiadnemu zvieraťu nesmie byť poskytnuté krmivo alebo tekutina v takej miere a spôsobom alebo s obsahom takých látok, ktoré by mu mohli spôsobiť zbytočné utrpenie alebo ho poškodiť.
15.
Všetky zvieratá musia mať prístup ku krmivu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb.
16.
Všetky zvieratá musia mať prístup k pitnej vode, vhodnému vodnému zdroju alebo musí byť ich potreba príjmu tekutín uspokojená iným spôsobom.
17.
Kŕmne zariadenia a napájacie zariadenia musia byť naprojektované, zhotovené a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody a nežiaduci účinok súťaženia medzi zvieratami boli minimálne.
18.
Žiadne iné látky s výnimkou tých, ktoré sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia podľa osobitného predpisu,4) nesmú byť podávané zvieratám, okrem prípadov ak bolo vedeckými štúdiami pohody zvierat alebo uznávanými skúsenosťami preukázané, že účinok týchto látok nie je škodlivý pre zdravie alebo pohodu zvierat.
Vykonávanie zákrokov
19.
Na vykonávanie zákrokov porušujúcich neobnoviteľné časti organizmu sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.5)
Chovné postupy
20.
Plemenitba alebo chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobovať utrpenie alebo poranenie ktorémukoľvek z dotknutých zvierat, nesmú byť vykonané s výnimkou chovných postupov, ktoré by mohli spôsobiť minimálne alebo krátkodobé nevyhnutné utrpenie alebo poranenie, alebo ktoré by mohli vyžadovať zásahy, ktoré nespôsobia trvalé následky.
21.
Zviera môže byť chované na farmárske účely, len ak je na základe genotypu a fenotypu zvieraťa odôvodnené predpokladať, že zviera môže byť chované bez nepriaznivého účinku na jeho zdravie alebo pohodu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23) v znení
- nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
2.
Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (2006/778/ES) (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006) v znení
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.
2)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2a)
Čl. 8 rozhodnutia Komisie zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (2006/778/ES) (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006) v platnom znení.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.
1)
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.
2)
§ 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
5)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.