362/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.08.2003

362
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. novembra 1995 č. 65/507/1995, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vzor výkazu účtovnej závierky (oznámenie č. 274/1995 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.