376/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2003 do 31.08.2011

376
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa tlakovou nádobou rozumie akákoľvek stabilná alebo prenosná nádoba alebo nádrž, v ktorej sa môže dosiahnuť alebo vyvinúť účinný tlak tekutiny (plynu, pary alebo kvapaliny) nad 0,5 bar.
(3)
Na účely tohto nariadenia sa tlakovou nádobou EHS typu rozumie nádoba navrhnutá a vyrobená takým spôsobom, že vyhovuje požiadavkám osobitných predpisov1) týkajúcich sa príslušnej kategórie.
(4)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
nádoby osobitne projektované na jadrové účely, ktorých porucha môže spôsobiť emisiu rádioaktivity,
b)
nádoby špeciálne určené na inštaláciu na lodiach a v lietadlách alebo určené na ich pohon,
c)
potrubie a potrubné rozvody.
§ 2
Uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky tlakovej fľaše EHS typu sa nesmie odmietnuť, zakázať alebo obmedziť z dôvodu vzťahujúceho sa na jej konštrukciu alebo inšpekciu podľa tohto nariadenia alebo podľa osobitných predpisov.1)
§ 3
Postup pri EHS schválení typu a EHS overení je rovnocenný s postupom ustanoveným vnútroštátnou legislatívou.
§ 4
Úlohy osoby vydávajúcej EHS certifikát schválenia typu (ďalej len „určená osoba“), ktorá vykonáva overovanie tlakovej nádoby, sa obmedzia na preskúšanie vykonávané podľa požiadaviek osobitných predpisov1) alebo na činnosti prenesené týmto nariadením na iný orgán.
EHS schválenie typu
§ 5
(1)
Ak je EHS schválenie typu obsahom osobitného predpisu,1) predchádza
a)
EHS overeniu, ak sa požaduje,
b)
uvádzaniu na trh a uvádzaniu do prevádzky, ak EHS overenie sa nepožaduje.
(2)
Určená osoba vydá na požiadanie výrobcu alebo jeho splnomocnenca EHS schválenie typu každému typu tlakovej nádoby, ktorý vyhovuje požiadavkám osobitného predpisu1) týkajúceho sa príslušnej kategórie tlakovej nádoby.
(3)
Žiadosť o EHS schválenie typu na daný typ tlakovej nádoby možno predložiť len jednému členskému štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát“).
(4)
Určená osoba vydá, odmietne vydať alebo zruší EHS schválenie typu podľa § 5 až 8 a prílohy č. 2 bodov 1, 2 a 4.
§ 6
(1)
Ak na základe výsledkov skúšok tlaková nádoba vyhovuje požiadavkám uvedeným v prílohe č. 2 bode 2, určená osoba vydá EHS certifikát schválenia typu a odošle ho žiadateľovi. Ak sa schválenie týka tlakovej nádoby, ktorá podlieha EHS overeniu, musí na ňu výrobca pred overením umiestniť značku schválenia podľa prílohy č. 2 bodu 3.1.
(2)
Požiadavky týkajúce sa certifikátu a značky schválenia sú uvedené v prílohe č. 2 bodoch 3 a 5.
§ 7
Ak sa nepožaduje EHS schválenie typu na kategóriu tlakových nádob, ktorá vyhovuje požiadavkám osobitného predpisu,1) ale žiadosť o EHS overenie sa už podala, musí výrobca na svoju vlastnú zodpovednosť označiť tlakovú nádobu tejto kategórie osobitnou značkou opísanou v prílohe č. 2 bode 3.2.
§ 8
(1)
Určená osoba, ktorá vydala EHS schválenie typu, zruší EHS schválenie typu, ak neboli splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom.1)
(2)
Ak určená osoba, ktorá vydala EHS schválenie typu, zistí, že tlaková nádoba nevyhovuje typu,
a)
môže zachovať EHS schválenie typu, ak rozdiely sú minimálne alebo podstatne neovplyvňujú konštrukciu tlakovej nádoby alebo výrobné metódy a v žiadnom prípade nespôsobia ohrozenie bezpečnosti,
b)
zruší EHS schválenie typu, ak zmeny znamenajú vznik bezpečnostného rizika,
c)
požiada výrobcu, aby čo najskôr vykonal zodpovedajúce výrobné zmeny, ak predpokladá, že vyrobená dávka nebude vyhovovať EHS schváleniu typu,
d)
zruší EHS schválenie typu, ak výrobca žiadosti podľa písmena c) nevyhovie.
(3)
Určená osoba, ktorá vydala EHS schválenie typu, musí ho zrušiť, ak zistí, že schválenie nemalo byť udelené.
(4)
Ak je určená osoba informovaná určenou osobou iného členského štátu o niektorom z prípadov uvedených v odsekoch 1 až 3, po dohode s ňou vykoná opatrenia podľa týchto odsekov.
(5)
Ak účelnosť alebo oprávnenosť zrušenia EHS schválenia typu je predmetom sporu medzi určenou osobou v Slovenskej republike, ktorá vydala EHS schválenie typu, a určenou osobou iného členského štátu, musí byť o tom informovaná Komisia ES.
(6)
Len určená osoba, ktorá vydala EHS schválenie typu, môže rozhodnúť o jeho zrušení. O takomto rozhodnutí bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu ES.
EHS overenie
§ 9
EHS overením určená osoba preverí, či tlaková nádoba vyhovuje požiadavkám osobitného predpisu1) týkajúcich sa tejto tlakovej nádoby.
§ 10
(1)
Pri predložení tlakovej nádoby výrobcom na EHS overenie určená osoba overí, či
a)
patrí do kategórie podliehajúcej EHS schváleniu typu; ak podlieha, či vyhovuje schválenému typu a je označená EHS značkou schválenia typu,
b)
patrí do kategórie vyňatej z EHS schválenia typu; ak je vyňatá, či vyhovuje požiadavkám osobitných predpisov,1)
c)
vyhovuje požiadavkám osobitných predpisov,1) ak sa týka vykonávania skúšok a správneho pripojenia zákonných značiek a nápisov.
(2)
Výrobca umožní určenej osobe prístup do výrobných miest, ak je taký prístup nevyhnutný na riadne vykonanie úkonov potrebných na overenie.
§ 11
Minimálne kritériá, ktoré musí orgán2) členského štátu (ďalej len „príslušný orgán“) dodržiavať pri vymenovaní určenej osoby na základe § 12 bez toho, aby bola dotknutá jeho zodpovednosť, s cieľom prijať také opatrenia a určiť také podmienky, ktoré považuje za nutné na národnej úrovni, aby sa ubezpečil, že vymenované určené osoby pracujú efektívne, koordinovane a bezúhonne, sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 12
(1)
Príslušný orgán zašle Komisii ES a ostatným členským štátom zoznam určených osôb zodpovedných za inšpekčné činnosti a všetky následné zmeny tohto zoznamu, v ktorom sa uvádza, či určené osoby majú povolenie vykonávať všetky alebo len určité inšpekcie.
(2)
Ak sa zistí, že určená osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať kritériá uvedené v prílohe č. 4, príslušný orgán jej vymenovanie zruší. Informuje o tom bezodkladne Komisiu ES a ostatné členské štáty a uvedie, či vymenovanie bolo zrušené úplne, alebo len na určité inšpekcie.
(3)
Určenej osobe môže zrušiť alebo obmedziť vymenovanie len príslušný orgán, ktorý ju vymenoval.
§ 13
(1)
Po EHS overení tlakovej nádoby podľa podmienok ustanovených v § 10 a spôsobom uvedeným v prílohe č. 3 označí určená osoba nádobu EHS značkou čiastočného alebo úplného overenia podľa prílohy č. 3 bodu 3.
(2)
V prílohe č. 3 bode 3 sú požiadavky na tvar a charakteristické znaky EHS značiek overenia.
(3)
Určená osoba vydá certifikát obsahujúci vykonané inšpekcie a ich výsledky, ak to vyžaduje osobitný predpis.1)
§ 14
Ak osobitný predpis1) týkajúci sa niektorej kategórie tlakových nádob neuvádza EHS overenie, po overení, že každá tlaková nádoba vyhovuje požiadavkám osobitných predpisov1) alebo schválenému typu označí výrobca takú nádobu na vlastnú zodpovednosť osobitnou značkou opísanou v prílohe č. 2
a)
bode 5.3, ak je to nutné na EHS schválenie typu, alebo
b)
bode 5.4, ak existuje výnimka z EHS schválenia typu.
Spoločné ustanovenia k EHS schváleniu typu a EHS overeniu
§ 15
(1)
Značky podľa tohto nariadenia a podľa osobitných predpisov1) týkajúce sa zariadenia a jeho príslušenstva musia byť viditeľne, čitateľne a trvanlivo umiestnené na každej nádobe a príslušenstve.
(2)
Určená osoba vykoná všetky potrebné opatrenia, ktorými na tlakových nádobách zakáže používanie značiek alebo opisov, ktoré by bolo možné zameniť s EHS značkami.
§ 16
(1)
Konštrukcia tlakovej nádoby a metódy jej výroby nemusia vyhovovať všetkým ustanoveniam osobitných predpisov1) s výnimkou požiadavky podľa § 2 za predpokladu, že vykonané zmeny zabezpečujú príslušný stupeň bezpečnosti.
(2)
V každom osobitnom predpise1) sú špecifikované ustanovenia, ktoré možno alebo nemožno uplatniť. V takých prípadoch sa musí dodržať tento postup:
a)
príslušný orgán odošle ostatným členským štátom dokumenty opisujúce nádobu a dokumenty podporujúce žiadosť o neuplatňovanie ustanovení vrátane výsledkov vykonaných skúšok, pričom členské štáty musia do štyroch mesiacov vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas, predložiť pripomienky, otázky, dodatočné požiadavky, žiadosti na ďalšie skúšky, alebo ak si to prajú, odovzdať záležitosť Výboru na prispôsobovanie osobitných predpisov1) týkajúcich sa odstraňovania technických prekážok obchodu s tlakovými nádobami (ďalej len „výbor“). Kópie týchto dokumentov sa musia odoslať Komisii ES; táto korešpondencia musí byť dôverná,
b)
ak do konca zákonnej lehoty žiaden členský štát nevyjadril nesúhlas alebo nepožiadal o odovzdanie záležitosti výboru, prizná sa príslušnému orgánu po prerokovaní všetkých náležitostí predložených podľa písmena a) požadované neuplatňovanie ustanovení a výbor o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu ES,
c)
ak niektorý členský štát neodpovedal do konca zákonnej lehoty, považuje sa to za jeho súhlas; príslušný orgán však musí v tomto prípade požiadať Komisiu ES o potvrdenie, že neexistuje žiadna odpoveď,
d)
ak bola záležitosť odovzdaná výboru a výbor rozhodol pozitívne, nemusí príslušný orgán uplatňovať požiadavky za podmienok, ktoré výbor navrhol,
e)
zodpovedajúce dokumenty sa predkladajú v jazyku alebo jazykoch štátu určenia alebo v inom prijateľnom jazyku.
§ 17
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vymenuje zástupcu do výboru.
§ 18
Ochranné ustanovenia
Ak príslušný orgán dôvodne predpokladá, že jedna alebo viac tlakových nádob predstavujú ohrozenie bezpečnosti, aj keď spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a osobitných predpisov,1) môže dočasne na svojom území zakázať uvedenie nádoby alebo nádob na trh alebo ich podrobiť osobitným podmienkam. Informuje o tom okamžite ostatné členské štáty a Komisiu ES a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.
Osobitné ustanovenia
§ 19
(1)
Ustanovenie tohto paragrafu sa vzťahuje na nádoby podľa § 1, ak sa na ne nevzťahujú osobitné predpisy.1)
(2)
V tomto prípade platia nasledujúce pravidlá:
a)
príslušný orgán miesta určenia považuje tlakové nádoby, ktoré kontrolovala a skúšala určená osoba postupom podľa prílohy č. 5, za vyhovujúce podľa vlastných zákonov, správnych rozhodnutí a predpisov týkajúcich sa konštrukcie,
b)
tieto skúšky a inšpekcie sa musia vykonávať postupom opísaným v prílohe č. 5 a s použitím metód platných v členskom štáte miesta určenia alebo uznaných jeho príslušným orgánom za rovnocenné.
Uvedené skúšky a inšpekcie sú rovnaké, aké možno vykonať v mieste, kde bola nádoba vyrobená.
(3)
Určená osoba musí považovať protokoly a osvedčenia vydané príslušným orgánom krajiny pôvodu tlakovej nádoby za rovnocenné s vlastným dokumentom.
§ 20
Každé rozhodnutie príslušného orgánu alebo určenej osoby podľa tohto nariadenia a osobitných predpisov1) o zamietnutí EHS schválenia typu alebo pridelení EHS značky overenia, o zrušení schválenia alebo zakázaní predaja, alebo používania tlakovej nádoby EHS typu, musí byť odôvodnené. Také rozhodnutie sa čo najskôr oznámi dotknutej strane, ktorá musí byť súčasne informovaná o opravných opatreniach pre ňu dostupných podľa platných zákonov tohto členského štátu a o lehotách, v ktorých sa tieto opravné opatrenia majú vykonať.
§ 21
Technické predpisy3) prijaté v oblasti tohto nariadenia podliehajú informačnej povinnosti podľa osobitných predpisov.4)
§ 22
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 376/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa transponujú smernice:
1. Smernica Rady č. 76/767/EHS zo 17. júla 1976 o približovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spoločných ustanovení pre tlakové nádoby a metód ich inšpekcie (Úradný vestník Európskych spoločenstiev čiastka 262, vydaný 27. 9. 1976, s. 153).
2. Smernica Rady č. 87/354/EHS z 25. júna 1987, ktorou sa menia a dopĺňajú určité smernice o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa priemyselných výrobkov vzhľadom na rozlišovacie čísla a písmená označujúce členské štáty (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 192, vydaný 11. 7. 1987, s. 43).
3. Smernica Rady č. 88/665/EHS z 21. decembra 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú určité smernice o aproximácii zákonov členských štátov týkajúce sa uverejňovania osvedčení a certifikátov v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 382, vydaný 31. 12. 1988, s. 42).
4. Preklad týchto smerníc je v Centrálnej prekladateľskej jednotke Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 376/2003 Z. z.
EHS SCHVÁLENIE TYPU
1. Žiadosť o EHS schválenie typu
1.1 Žiadosť a korešpondencia musia byť spracované v štátnom jazyku štátu, pre ktorý je žiadosť spracovaná, a podľa zákonov tohto štátu. Členský štát má právo požadovať, aby priložené dokumenty boli tiež spracované v rovnakom štátnom jazyku.
1.2 Žiadosť musí obsahovať nasledujúce informácie:
– meno a adresu výrobcu alebo firmy, alebo jeho splnomocnenca, alebo žiadateľa, miesto alebo miesta výroby nádob,
– kategóriu nádoby,
– uvažovaný účel použitia alebo zakázané použitie,
– technickú charakteristiku,
– obchodný názov, ak existuje, alebo typ.
1.3 K žiadosti sú priložené dve kópie požadovaných dokumentov a najmä
1.3.1 Opis obsahujúci
– materiálovú špecifikáciu, konštrukčné metódy a pevnostné výpočty nádob,
– namontované bezpečnostné zariadenia,
– miesta, kde majú byť umiestnené značky EHS schválenia typu a EHS overenia špecifikované podľa tohto nariadenia, rovnako aj iné značky špecifikované v osobitných predpisoch.
1.3.2 Výkresy zostáv, a ak je to vhodné, detailné výkresy dôležitých konštrukčných častí.
1.3.3 Ďalšie informácie ustanovené v osobitných predpisoch.
1.3.4 Vyhlásenie osvedčujúce, že žiadna iná žiadosť o EHS schválenie typu nebola predložená na rovnaký typ nádoby.
2. Skúšky na EHS schválenie typu
2.1 Skúšky na EHS schválenie typu sa vykonajú na základe výkresov, a ak je to vhodné, aj na vzorke nádoby.
Skúška musí obsahovať
a) preverenie konštrukčných výpočtov, výrobných metód, vyhotovenia a materiálov,
b) ak je to vhodné, preverenie bezpečnostných zariadení a meracích prístrojov a spôsobov uvádzania do prevádzky.
3. EHS certifikát a EHS značka schválenia typu
3.1 Certifikát podľa § 6 obsahuje závery skúšok typu a uvádza všetky podmienky, pri ktorých môže byť schválenie vykonané. Je doplnené opismi a výkresmi potrebnými na identifikovanie typu alebo na vysvetlenie jeho činnosti. EHS značka schválenia typu ustanovená v § 6 má štylizovaný tvar písmena ĺ:
– v hornej časti je uvedené poradové číslo pridelené v chronologickom poradí a veľké písmeno označujúce štát, ktorý vydal EHS schválenie typu (B – Belgicko, D – Nemecká spolková republika, DK – Dánsko, F – Francúzsko, I – Taliansko, IRL – Írsko, L – Luxembursko, NL – Holandsko, UK – Spojené kráľovstvo, E – Španielsko, EL – Grécko, P – Portugalsko, A – Rakúsko, S – Švédsko, FI – Fínsko), a rok jeho schválenia; poradové číslo osobitného predpisu, na ktorý sa EHS schválenie typu vzťahuje,
– v dolnej časti číslo EHS schválenia typu.
Príklad tejto značky je uvedený v bode 5.1.
3.2 Značka podľa § 7 utvorená štylizovaným tvarom písmena ĺ symetricky otočeným podľa zvislej osi obsahuje v hornej časti rovnaké informácie ako v prvej odrážke bodu 3.1 a v dolnej časti referenčné číslo kategórie nepodliehajúcej EHS schváleniu typu, ak je to ustanovené v osobitnom predpise.
Príklad tejto značky je uvedený v bode 5.2.
3.3 Značka uvedená v § 14 písm. a) je rovnaká ako EHS značka schválenia typu umiestnená v šesťuholníku.
Príklad tejto značky je uvedený v bode 5.3.
3.4 Značka uvedená v § 14 písm. b) je EHS značka vyňatia zo schválenia typu umiestnená v šesťuholníku.
Príklad tejto značky je uvedený v bode 5.4.
4. Uverejnenie EHS schválenia typu
4.1 Vypustené.
4.2 Súčasne s predložením oznámenia zainteresovanej strane zašle členský štát kópie EHS certifikátu schválenia typu Komisii ES a ostatným členským štátom, ktoré môžu takisto dostať kópie konečnej technickej dokumentácie o nádobe a protokoly o vykonaných preskúšaniach a skúškach.
4.3 Zrušenie EHS schválenia typu je uverejnené postupom uvedeným v bode 4.2.
4.4 Členský štát, ktorý odmietne EHS schválenie typu, informuje o tom ostatné členské štáty a Komisiu ES.
5. Značky týkajúce sa EHS schválenia typu
5.1 EHS značka schválenia typu (bod 3.1)
Príklad: EHS schválenie typu vydané v Nemeckej spolkovej republike v r. 1979 podľa prvej osobitnej smernice. Číslo EHS schválenia typu.
5.2 EHS značka vyňatia zo schválenia typu (bod 3.2)
Príklad: Nádoba skonštruovaná v Nemeckej spolkovej republike v r. 1979 nepodliehajúca EHS schváleniu typu podľa prvej osobitnej smernice. Referenčné číslo kategórie nepodliehajúcej EHS schváleniu typu, ak je to ustanovené v osobitnej smernici.
5.3 EHS značka schválenia typu a značka vyňatia z overenia (bod 3.3)
Príklad: EHS schválenie typu vydané v Nemeckej spolkovej republike v r. 1979 podľa prvej osobitnej smernice. Číslo EHS schválenia typu.
5.4 EHS značka vyňatia zo schválenia typu a značka vyňatia z overenia (bod 3.4)
Príklad: Nádoba skonštruovaná v Nemeckej spolkovej republike v r. 1979 nepodliehajúca EHS schváleniu typu podľa prvej osobitnej smernice. Referenčné číslo kategórie nepodliehajúcej EHS schváleniu typu, ak je to ustanovené v osobitnej smernici.
5.5 Osobitné predpisy môžu ustanoviť umiestnenie a rozmery značiek týkajúcich sa EHS schválenia typu.
Ak osobitné predpisy neustanovia inak, musia byť písmená a číslice každej značky vysoké najmenej 5 mm.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 376/2003 Z. z.
EHS OVERENIE
1. Všeobecne
1.1 EHS overenie sa môže vykonávať v jednej etape alebo vo viacerých etapách.
1.2 V závislosti od požiadaviek osobitných predpisov:
1.2.1 EHS overenie sa vykoná len v jednej etape, ak ide o nádoby, ktoré sú odosielané od výrobcu ako celok, t. j. nádoby, ktoré môžu byť odoslané na miesto určenia bez rozobratia.
1.2.2 Overenie nádob neodosielaných v jednom kuse sa vykoná v dvoch alebo vo viacerých etapách.
1.2.3 Overenie musí zabezpečiť, že nádoba vyhovuje schválenému typu, alebo v prípade nádob nepodliehajúcich EHS schváleniu typu, že vyhovuje požiadavkám osobitných predpisov.
2. Podstata EHS overenia
2.1 Podľa požiadaviek osobitných predpisov overenie zahŕňa
– preskúšanie vlastností materiálov,
– inšpekcie konštrukčných výpočtov, metód výroby, vykonania a použitých materiálov,
– vnútornú prehliadku skladajúcu sa z inšpekcie vnútorných častí a zvarov,
– tlakovú skúšku,
– inšpekciu všetkých bezpečnostných zariadení a namontovaných meracích prístrojov,
– vonkajšiu prehliadku rôznych častí nádoby,
– prevádzkovú skúšku, ak je predpísaná v osobitných predpisoch.
3. EHS značky overenia
3.1 Opis EHS značiek overenia
3.1.1 Podľa požiadaviek osobitných predpisov sú EHS značky overenia, ktoré sa umiestňujú na nádobu podľa bodu 3.3, nasledujúce:
3.1.1.1 EHS značka úplného overenia, ktorá sa skladá z dvoch vyrazených odtlačkov:
3.1.1.1.1 Prvá časť sa skladá z písmena „e“ a obsahuje:
– v hornej polovici veľké písmeno označujúce štát, kde sa vykonalo overovanie (B – Belgicko, D – Nemecká spolková republika, DK – Dánsko, F – Francúzsko, I – Taliansko, IRL – Írsko, L – Luxembursko, NL – Holandsko, UK – Spojené kráľovstvo, E – Španielsko, EL – Grécko, P – Portugalsko, A – Rakúsko, S – Švédsko, FI – Fínsko), ak je to potrebné, spolu s jedným alebo dvomi číslami označujúcimi teritoriálne rozdelenie,
– v dolnej polovici značku určenej osoby umiestnenú overujúcim technikom, prípadne spolu s jeho značkou.
3.1.1.1.2 Druhý razený odtlačok sa skladá z dátumu overenia umiestneného v opísanom šesťuholníku s presnosťou požadovanou osobitnými predpismi.
3.1.1.2 EHS značka čiastočného overenia sa skladá len z prvého vyrazeného odtlačku.
Vysvetľujúca poznámka k EHS značke úplného overenia a k EHS značke čiastočného overenia. Ak nádoba nemôže byť zmontovaná na mieste výroby alebo ak by jej doprava pravdepodobne mala vplyv na jej vlastnosti, musí sa EHS overenie vykonávať takto:
– overenie nádoby v mieste jej výroby inšpekčným orgánom krajiny pôvodu, ktorý za predpokladu, že nádoba vyhovuje požiadavkám EHS, vyrazí odtlačok „e“ opísaný v bode 3.1.1.1.1 a predstavujúci EHS značku čiastočného overenia,
– úplné overenie nádoby inšpekčným orgánom krajiny určenia na mieste uvedenia do prevádzky, ktorý za predpokladu, že nádoba vyhovuje požiadavkám, vyrazí odtlačok opísaný v bode 3.1.1.1.2, ktorý spolu s EHS značkou čiastočného overenia tvorí EHS značku úplného overenia.
3.2 Tvar a rozmery značiek
3.2.1 Príklad odtlačkov opísaných v bodoch 3.1.1.1.1 a 3.1.1.1.2 je znázornený na obrázkoch č. 1 a 2.
Umiestnenie a rozmery EHS značiek overenia môžu ustanoviť osobitné predpisy.
Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, písmená a číslice každej značky musia byť vysoké najmenej 5 mm.
3.2.2 Určené osoby členských štátov si navzájom vymieňajú kópie výkresov EHS značiek overenia.
3.3 Umiestňovanie značiek
3.3.1 EHS značka úplného overenia sa umiestni na požadované miesto na nádobe po jej úplnom overení a uznaní za vyhovujúcu podľa požiadaviek.
3.3.2 Ak sa overovanie vykonáva vo viacerých etapách, musí byť v mieste výroby umiestnená na nádobe alebo na jej časti EHS značka čiastočného overenia, ktorá ju označuje za vyhovujúcu požiadavkám v tejto etape inšpekčného postupu, a to na mieste osobitne určenom ako miesto na vyrazenie značiek, alebo na inom mieste ustanovenom osobitnými predpismi.
SCHÉMA UVÁDZAJÚCA MOŽNÉ KOMBINÁCIE PRI EHS SCHVÁLENÍ TYPU A EHS OVERENÍ
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 376/2003 Z. z.
MINIMÁLNE KRITÉRIÁ, KTORÉ MUSÍ PRÍSLUŠNÝ ORGÁN BRA DO ÚVAHY PRI VYMENOVANÍ URČENEJ OSOBY VYKONÁVAJÚCEJ EHS OVERENIE
1. Určenou osobou, jej riaditeľom a pracovníkmi zodpovednými za vykonávanie overovacích skúšok nesmú byť projektanti, výrobcovia, dodávatelia, montéri kontrolovaných nádob ani zodpovedný zástupca ktorejkoľvek z týchto osôb. Nesmú byť priamo zainteresovaní na projektovaní, výrobe, obchodovaní, zastupovaní alebo údržbe nádob alebo na inštalácii ani reprezentovať subjekty v týchto činnostiach. Toto nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a určenou osobou.
2. Určená osoba a jej pracovníci musia vykonávať overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesionálnej cti a technickej spôsobilosti a nesmú podľahnúť nátlakom a zvodom najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich posudky a výsledky inšpekcií, osobitne zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sa zaujímajú o výsledky overovania.
3. Určená osoba musí mať k dispozícii potrebných pracovníkov a musí vlastniť potrebné prostriedky, aby mohla riadne vykonávať úradné a technické úlohy spojené s overovaním. Musí mať prístup k zariadeniam požadovaným na osobitné overovanie.
4. Pracovník zodpovedný za inšpekciu musí mať
– správnu technickú a profesionálnu kvalifikáciu,
– vyhovujúcu znalosť požiadaviek skúšok, ktoré vykonáva, a zodpovedajúce skúsenosti z týchto skúšok,
– schopnosť vyhotoviť osvedčenie, záznamy a protokoly požadované na zaznamenanie priebehu skúšok.
5. Musí byť zaručená nestrannosť inšpekčných pracovníkov. Ich odmeňovanie nesmie závisieť od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.
6. Určená osoba musí mať uzavreté poistenie zákonnej zodpovednosti, ak nie je táto zodpovednosť garantovaná štátom v súlade s vnútroštátnym zákonom alebo ak členský štát nie je sám za skúšky priamo zodpovedný.
7. Pracovníci určenej osoby sú povinní dodržiavať profesijné tajomstvo, ak ide o informácie získané pri výkone úloh (okrem styku s príslušnými úradmi štátu, v ktorom vykonávajú svoju činnosť) podľa tohto nariadenia a osobitných predpisov alebo iných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré ich môžu ovplyvniť.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 376/2003 Z. z.
DEFINÍCIE
Krajina pôvodu: členský štát, kde bola vyrobená tlaková nádoba.
Krajina príjemcu: členský štát, kam sa má tlaková nádoba importovať alebo kam má byť uvedená na trh a/alebo uvedená do prevádzky.
Štátna správa krajiny pôvodu: príslušné orgány štátnej správy krajiny pôvodu.
Štátna správa krajiny príjemcu: príslušné orgány štátnej správy krajiny príjemcu.
Postup
1. Ak chce výrobca exportovať tlakovú nádobu alebo viac tlakových nádob jedného typu, pošle výrobca alebo jeho zástupca štátnej správe krajiny príjemcu priamo alebo prostredníctvom dovoznej organizácie žiadosť o vykonanie overovacích skúšok, ktoré musia byť vykonané metódami stanovenými v krajine príjemcu, a to určenou osobou, ale inou, ako sú určené osoby krajiny príjemcu.
V tejto žiadosti uvedie výrobca alebo jeho zástupca ním zvolenú určenú osobu. Voľba sa musí vykonať zo zoznamu zaslaného podľa § 12 krajinou pôvodu. Výnimkou z tohto postupu je prípad nádob konštruovaných špeciálne na jednu objednávku vo veľmi malých počtoch alebo nádob určených na inštaláciu do väčších montážnych celkov, vyrobených podľa informácie a špecifikácie zákazníka alebo poradenskej kancelárie ním určenej, ak bude určená osoba v členskom štáte pôvodu vybraná zákazníkom bez ohľadu na to, či je, alebo nie je na zozname podľa § 12, za predpokladu, že štátna správa krajiny príjemcu s jeho voľbou súhlasí.
Štátna správa krajiny príjemcu musí informovať štátnu správu krajiny pôvodu o rozhodnutiach, ktoré v tejto záležitosti vykonala.
V žiadosti musí byť uvedené meno zákazníka alebo dovoznej organizácie.
K žiadosti je priložená dokumentácia obsahujúca výkresy a výpočty týkajúce sa nádoby alebo typu, špecifikácia materiálov, informácia o použitom výrobnom postupe a podrobnosti o metódach overovania počas výroby spolu s ďalšími informáciami, o ktorých výrobca alebo jeho zástupca predpokladá, že môžu pomôcť rozhodnutiu štátnej správy krajiny príjemcu o tom, či tlaková nádoba alebo nádoby jedného typu, ktoré zodpovedajú výkresom, vyhovujú zákonným požiadavkám na tlakové nádoby v krajine príjemcu.
Dokumenty sa zasielajú v štyroch vyhotoveniach v jazyku alebo jazykoch krajiny príjemcu alebo v inom jazyku prijateľnom pre túto krajinu.
2.
2.1 Štátna správa krajiny príjemcu potvrdí príjem dokumentácie ihneď, len čo ju dostane.
2.2
2.2.1 Ak štátna správa krajiny príjemcu zistí, že prijatá dokumentácia obsahuje informácie podľa bodu 1, preskúma do troch mesiacov od prijatia dokumentácie v nej obsiahnuté dokumenty.
2.2.2 Ak štátna správa krajiny príjemcu zistí, že prijatý súbor dokumentácie neobsahuje všetky informácie požadované v bode 1, informuje do jedného mesiaca od prijatia dokumentácie žiadateľa o ďalších podrobnostiach, ktoré musia byť dodané. Po prijatí úplne doplnenej dokumentácie sa postupuje podľa bodu 2.2.1.
2.3
2.3.1 Ak je z preskúmania dokumentácie zrejmé, že nádoba alebo nádoby jedného typu boli vyrobené alebo sa uvažuje o ich výrobe v súlade s príslušnými dokumentmi a že vyhovujú zákonným požiadavkám na tlakové nádoby v krajine príjemcu alebo ich možno prijať, ak sa na ne vzťahuje derogácia týchto požiadaviek, informuje o tom štátna správa krajiny príjemcu žiadateľa v lehote uvedenej v bode 2.2.1.
Ak nádoba alebo nádoby jedného typu, ktoré sú predmetom žiadosti, nepodliehajú predpisom v krajine príjemcu, môže štátna správa krajiny príjemcu požadovať, aby boli dodržané predpisy vzťahujúce sa na tlakové nádoby v krajine pôvodu.
2.3.2 Ak je z preskúmania dokumentácie zrejmé, že nádoba alebo nádoby jedného typu boli vyrobené alebo sa uvažuje o ich výrobe v súlade s príslušnými dokumentmi, ale nevyhovujú zákonným požiadavkám na tlakové nádoby v krajine príjemcu a nevzťahuje sa na ne derogácia týchto požiadaviek, informuje o tom štátna správa krajiny príjemcu žiadateľa v lehote uvedenej v bode 2.2.1 a určí, ktoré ustanovenia neboli splnené a ktoré predpisy musia byť dodržané, aby nádoba alebo nádoby jedného typu mohli byť schválené. Taktiež informuje žiadateľa o výrobných požiadavkách a skúškach, o inšpekciách a overeniach, ktoré sa požadujú v predpisoch pre tlakové nádoby platných v krajine príjemcu.
Ak žiadateľ projekt, výrobný proces a/alebo overovacie metódy týkajúce sa nádoby alebo nádob jedného typu pozmení tak, aby vyhovovali požadovaným podmienkam, musí upraviť aj svoju dokumentáciu. Po prijatí upravenej dokumentácie nasleduje postup uvedený v bode 2.2.1, ale lehota ustanovená na preskúmanie sa musí skrátiť na dva mesiace.
2.3.3 Kritériá používané štátnou správou krajiny príjemcu na priznanie alebo zamietnutie derogácií podľa bodov 2.3.1 a 2.3.2 sú rovnaké ako kritériá platné pre výrobcov v krajine príjemcu.
2.4 Poplatky, dane a iné náklady na preskúmanie dokumentácie ustanovujú predpisy platné v krajine príjemcu.
3. Určená osoba zvolená podľa bodu 1 vykonáva činnosti požadované štátnou správou krajiny príjemcu.
4. Po vykonaní kontrol, skúšok a overení požadovaných štátnou správou krajiny príjemcu a po preukázaní, že výsledky sú vyhovujúce, vydá určená osoba výrobcovi alebo jeho zástupcovi, ako aj štátnej správe krajiny príjemcu protokoly o týchto kontrolách, skúškach a overeniach a osvedčenia, ktoré potvrdzujú, že použité kontrolné, skúšobné a overovacie metódy a získané výsledky spĺňajú požiadavky krajiny príjemcu.
Ak výsledky kontrol nie sú uspokojivé, informuje určená osoba o tom žiadateľa a štátnu správu krajiny príjemcu.
Tieto dokumenty musia byť vypracované v jazyku krajiny príjemcu alebo v inom pre neho prijateľnom jazyku.
5. Poplatky, dane a náklady na vykonávanie týchto kontrol a skúšok sa účtujú v súlade s predpismi platnými pre určenú osobu.
6. Štátna správa krajiny príjemcu je povinná zabezpečiť, aby jej doručené výkresy a dokumenty zostali dôverné.
1)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové oceľové plynové tlakové fľaše, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 378/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové fľaše na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 379/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z nelegovanej ocele.
2)
§ 30 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona č. 264/1999 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.