379/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2003 do 31.08.2011

379
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z nelegovanej ocele
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie sa vzťahuje na zvárané fľaše na plyn vyrábané z nelegovanej ocele z niekoľkých dielov, so skutočnou hrúbkou steny 5 mm alebo menej a s objemom od 0,5 l do 150 l vrátane, schopné opakovaného plnenia a určené na uchovávanie a dopravu stlačených, skvapalnených alebo rozpustených plynov s výnimkou skvapalnených plynov s veľmi nízkou teplotou a acetylénu; výpočtový pretlak (Ph) týchto fliaš nesmie prekročiť 60 barov (ďalej len „fľaša“).
(3)
Na účely tohto nariadenia sa fľašou EHS typu rozumie akákoľvek fľaša navrhnutá a vyrobená tak, že spĺňa požiadavky tohto nariadenia a osobitného predpisu.1)
§ 2
Fľaša musí spĺňať technické požiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Uvedenie fľaše EHS typu na trh alebo do prevádzky nesmie byť z dôvodov týkajúcich sa konštrukcie alebo kontroly fľaše podľa osobitného predpisu1) a tohto nariadenia odmietnuté, zakázané alebo obmedzené.
§ 4
(1)
Všetky fľaše EHS typu podliehajú EHS schváleniu typu (príloha č. 2 bod 4).
(2)
Všetky fľaše EHS typu podliehajú EHS overeniu s výnimkou fliaš s objemom do 1 l vrátane (príloha č. 2 bod 5).
§ 5
(1)
Ak je to vzhľadom na technický pokrok nevyhnutné, možno sa v súlade s postupom podľa osobitného predpisu1) odchýliť od ustanovení prílohy č. 2 bodov 1, 2.1.1 a 2.3 s výnimkou bodu 2.3.3, bodu 2.4 s výnimkou bodov 2.4.1 a 2.4.2.1, bodov 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5 s výnimkou bodov 5.2.2. a 5.3 a bodu 6, ako aj príloh č. 3 a 4.
(2)
Postup ustanovený v osobitnom predpise1) sa vzťahuje aj na prílohu č. 2 body 2.2, 2.3.2 a 3.4.1.1.
§ 6
Technické predpisy2) prijaté v oblasti tohto nariadenia podliehajú informačnej povinnosti podľa osobitných predpisov.3)
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 379/2003 Z. z.
Zoznam transponovaných smerníc
Týmto nariadením sa úplne transponuje smernica:
1. Smernica Rady č. 84/527/EHS zo 17. septembra 1984 o priblížení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zváraných fliaš na plyn z nelegovanej ocele (Úradný vestník Európskej únie, čiastka 300, vydaný 19. novembra 1984, strana 48).
2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 379/2003 Z. z.
Technické požiadavky na fľaše
1. Symboly a pojmy
1.1 Symboly použité v tejto prílohe majú nasledujúci význam:
Ph= hydraulický skúšobný pretlak (výpočtový pretlak) v baroch,
Pr = pretlak pri roztrhnutí fľaše zmeraný pri tlakovej skúške na roztrhnutie v baroch,
Prt = vypočítaný minimálny teoretický pretlak pri roztrhnutí v baroch,
Re = minimálna hodnota medze klzu zaručená výrobcom fliaš pre vyrobenú fľašu v N/mm2,
Rm = minimálna hodnota pevnosti v ťahu zaručená materiálovou normou v N/mm2,
Rmt = skutočná pevnosť v ťahu v N/mm2,
a = vypočítaná minimálna hrúbka steny valcového plášťa v mm,
b = vypočítaná minimálna hrúbka steny zaoblených dien v mm,
D = menovitý vonkajší priemer fľaše v mm,
R = vnútorný polomer zaoblenia konvexného dna v mm,
r = vnútorný polomer zaoblenia prechodovej časti konvexného dna v mm,
H = vonkajšia výška zaoblenia dna fľaše v mm,
h = výška valcovej časti zaobleného dna fľaše v mm,
L = dĺžka plášťa fľaše namáhaného pretlakom v mm,
A = hodnota predĺženia základného materiálu v %,
Vo = počiatočný objem fľaše v okamihu nárastu tlaku pri tlakovej skúške na roztrhnutie v l,
V = konečný objem fľaše pri roztrhnutí v l,
Z = súčiniteľ hodnoty zvaru.
1.2 Na účely tohto nariadenia sa pretlakom pri roztrhnutí rozumie tlak pri dosiahnutí plastickej nestability, t. j. najvyšší tlak dosiahnutý pri tlakovej skúške na roztrhnutie.
1.3 Normalizačné žíhanie
Termín normalizačné žíhanie používaný v tomto nariadení je definovaný v slovenskej technickej norme.
1.4 Uvoľnenie vnútorného napätia
Termín uvoľnenie vnútorného napätia sa vzťahuje na tepelné spracovanie, ktorému sa podrobuje zhotovená fľaša a počas ktorého sa fľaša ohrieva na teplotu pod najnižším bodom premeny ocele (Ac1) na účel zníženia zostatkového napätia.
2. Technické požiadavky
2.1 Materiály
2.1.1 Materiálom použitým na výrobu plášťov namáhaných pretlakom musí byť oceľ podľa slovenskej technickej normy.
2.1.2 Všetky diely tela fľaše a všetky diely k nemu privarené musia byť vyrobené zo vzájomne kompatibilných materiálov.
2.1.3 Prídavné materiály na zváranie musia byť s touto oceľou kompatibilné, aby vznikol zvar s vlastnosťami, ktoré sú rovnocenné vlastnostiam špecifikovaným pre základný materiál.
2.1.4 Výrobca fliaš je povinný zabezpečiť a poskytnúť certifikáty analýz tavieb ocelí dodaných na výrobu dielov namáhaných pretlakom.
2.1.5 Musí byť umožnené vykonávať nezávislé analýzy. Tieto analýzy sa musia vykonávať na skúšobných vzorkách odobratých z materiálov v stave dodanom výrobcom fliaš alebo zo zhotovených fliaš.
2.1.6 Výrobca je povinný poskytnúť určenej osobe výsledky metalurgických a mechanických skúšok a analýz vykonaných na zvaroch, tiež je povinný poskytnúť jej opis používaných zváracích metód a postupov, ktoré možno pokladať za reprezentatívne pre zvary zhotovené počas výroby.
2.2 Tepelné spracovanie
Fľaše sa dodávajú v stave normalizačne žíhanom alebo v stave po uvoľnení vnútorného napätia. Výrobca fliaš potvrdí, že fľaše boli po vykonaní všetkých zvarov podrobené tepelnému spracovaniu, a tiež potvrdí použitý postup tepelného spracovania. Lokálne tepelné spracovanie nie je povolené.
2.3 Výpočet tlakových častí
2.3.1 Hrúbka steny valcového plášťa fľaše v ktoromkoľvek bode plášťa namáhaného pretlakom nesmie byť menšia ako hrúbka vypočítaná podľa vzorca:
2.3.1.1 pri fľašiach bez pozdĺžnych zvarov:
2.3.1.2 pri fľašiach s pozdĺžnymi zvarmi:
Z sa pritom rovná:
– 0,85, ak výrobca vykonáva rádiografickú kontrolu kríženia zvarov do vzdialenosti 100 mm od kríženia pri pozdĺžnom zvare a po dĺžke 50 mm (na každú stranu od kríženia 25 mm) v prípade obvodových zvarov. Rádiograficky sa od každého stroja kontroluje po jednej fľaši vybranej na začiatku a na konci každej pracovnej zmeny,
– 1, ak výrobca vykonáva náhodnú rádiografickú kontrolu kríženia zvarov do vzdialenosti 100 mm od kríženia pri pozdĺžnom zvare a po dĺžke 50 mm (na každú stranu od kríženia 25 mm) v prípade obvodových zvarov. Táto kontrola sa vykonáva na 10 % vyrobených fliaš náhodne vybraných.
Ak tieto rádiografické kontroly odhalia neprípustné nedostatky definované v bode 3.4.1.4, musia byť podniknuté všetky potrebné kroky na preskúmanie príslušnej výrobnej dávky a na ich odstránenie.
2.3.2 Rozmery a výpočet dien fliaš
2.3.2.1 Dná fliaš (obrázok č. 1) musia spĺňať tieto podmienky:
- šošovkové dná
zároveň platné medze: 0,003 D ≤b ≤ 0,08 D
r ≥ 0,1 D
R ≤ D
H ≥ 0,18 D
r ≥ 2b
h ≥ 4b
- eliptické dná
zároveň platné medze: 0,003 D ≤ b ≤ 0,08 D
H ≥ 0,18 D
h ≥ 4b
- polguľovité dná
medze:
0,003 D ≤ b ≤ 0,16 D
2.3.2.2 Hrúbka týchto zaoblených dien nesmie byť v žiadnom bode menšia ako hodnota vypočítaná podľa vzorca:
Hodnoty tvarového súčiniteľa C pre plné dná sú uvedené v tabuľke č. 1 (obrázok č. 2).
Menovitá hrúbka valcového okraja dna však nesmie byť menšia ako menovitá hrúbka valcovej časti daná vzorcom podľa bodu 2.3.1.2 pre Z =1.
Tabuľka č. 1: Tvarový súčiniteľ C pre zaoblené dná
H/D Ph /10 f= 0,001 Ph /10 f = 0,0012 Ph /10 f = 0,0015 Ph /10 f = 0,002
a/D C a/D C a/D C a/D C
0,180
0,00211 2,81 0,00255 2,55
0,200 0,00218 2,18
Ph /10 f = 0,003 Ph /10 f = 0,004 Ph /10 f = 0,005 Ph /10 f = 0,01
H/D a/D C a/D C a/D C a/D C
0,180 0,00340 2,27 0,00423 2,12 0,00500 2,00 0,0088 1,76
0,190 0,00316 2,11 0,00395 1,98
0,200 0,00290 1,93 0,00364 1,82 0,00433 1,73 0,0077 1,54
0,210 0,00273 1,82 0,00342 1,71
0,220 0,00256 1,71 0,00320 1,60 0,00382 1,53 0,0068 1,38
0,230 0,00236 1,57 0,00295 1,48
0,240 0,00220 1,47 0,00276 1,38
0,250 0,00307 1,23 0,0055 1,10
0,300 0,00220 0,88 0,00395 0,79
0,350 0,00325 0,65
0,400 0,0030 0,60
0,450 0,0028 0,56
0,500 0,0027 0,54
Ph /10 f = 0,02 Ph /10 f = 0,05 Ph /10 f = 0,1 Ph /10 f = 0,2
H/D a/D C a/D C a/D C a/D C
0,180 0,0160 1,60 0,0366 1,46 0,0730 1,46 0,147 1,47
0,200 0,0141 1,41 0,0330 1,32 0,0650 1,30 0,130 1,30
0,220 0,0125 1,25 0,0292 1,17 0,0585 1,17 0,118 1,18
0,250 0,0102 1,02 0,0250 1,00 0,0500 1,00 0,101 1,01
0,300 0,0077 0,77 0,0193 0,77 0,0385 0,77 0,077 0,77
0,350 0,0065 0,65 0,0162 0,65 0,0325 0,65 0,065 0,65
0,400 0,0059 0,59 0,0149 0,60 0,0295 0,59 0,059 0,59
0,450 0,0056 0,56 0,0140 0,56 0,0280 0,56 0,056 0,56
0,500 0,0054 0,54 0,0136 0,54 0,0270 0,54 0,054 0,54
Ph /10 f = 0,5
H/D a/D C
0,350 0,163 0,65
0,400 0,150 0,60
0,450 0,140 0,56
0,500 0,136 0,54
Grafické znázornenie (obrázok č. 2)