Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

388/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
OPATRENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 11. septembra 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú na účely tohto opatrenia štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom1) a štátne rozpočtové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8c ods. 3 písm. b) zákona.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona a s výnimkou dopravných prostriedkov, ktoré sú posudzované ako vojenský materiál.2)
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú na iného správcu, ako je ministerstvo alebo správca uvedený v § 1 tohto opatrenia,
a)
hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia,
b)
vojenský materiál.2)
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia vymieňajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia s iným správcom, ako je ministerstvo alebo správca uvedený v § 1 tohto opatrenia.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a § 3 písm. b) tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a § 3 písm. b) tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.
§ 7
Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k§ 13 ods. 10 zákona)
Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 3 písm. b) tohto opatrenia iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 tohto opatrenia, alebo ministerstvu.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 309/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Ivan Šimko v. r.
1)
§ 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2002 č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 21/2003 Z. z.).