388/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
OPATRENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 11. septembra 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú na účely tohto opatrenia štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom1) a štátne rozpočtové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8a ods. 3 písm. a) zákona.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk, s výnimkou motorových vozidiel, ktoré sú posudzované ako vojenský materiál.2)
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú na iného správcu, ako je ministerstvo alebo správca uvedený v § 1 tohto opatrenia,
a)
hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia,
b)
vojenský materiál.2)
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia vymieňajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia s iným správcom, ako je ministerstvo alebo správca uvedený v § 1 tohto opatrenia.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 a v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 7
Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 6 zákona)
(1)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva.
(2)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 3 písm. b) tohto opatrenia.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k§ 13 ods. 9 zákona)
Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 3 písm. b) tohto opatrenia iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 tohto opatrenia, alebo ministerstvu.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 309/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
Ivan Šimko v. r.
1)
§ 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.