Predpis bol zrušený predpisom 39/2013 Z. z.

391/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2008 do 14.03.2013

391
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. augusta 2003,
ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevenciia kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmenea doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti
a)
o náležitostiach žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“),
b)
o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti a o vydaní osvedčenia, o čase jeho platnosti a o zániku osvedčenia,
c)
o rozsahu a vymedzení údajov o prevádzkach a ich emisiách oznamovaných do integrovaného registra informačného systému,1)
d)
o spôsobe zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov do integrovaného registra informačného systému.
§ 2
Náležitosti žiadosti
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ – v žiadosti o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadosť“) uvedie
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
meno, priezvisko a bydlisko (ďalej len „osobné údaje“) osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
d)
overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
e)
doklad alebo čestné vyhlásenie osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou, o dĺžke odbornej praxe v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
f)
vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce poskytovať odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len „odborné poradenstvo“).
(2)
Právnická osoba v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
osobné údaje osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
d)
overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
e)
doklad alebo čestné vyhlásenie osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou, o dĺžke odbornej praxe v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
f)
vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce poskytovať odborné poradenstvo.
(3)
K žiadosti sa pripája príloha, ktorá obsahuje
a)
opis technického a materiálneho vybavenia na výkon činnosti žiadateľa,
b)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou vo vzťahu ku kategóriám priemyselných činností, v ktorých chce žiadateľ poskytovať odborné poradenstvo,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku.2)
(4)
Žiadosť sa podáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 3
Overovanie odbornej spôsobilosti, vydanie osvedčenia, čas platnosti osvedčenia a jeho zánik
(1)
Odbornú spôsobilosť osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou, overuje komisia ministerstva (ďalej len „komisia“) posúdením
a)
úplnosti a správnosti údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
b)
splnenia kvalifikačných a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
c)
preukázanej úrovne vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky.
(2)
Komisia je trojčlenná. Členov komisie vymenúva minister životného prostredia Slovenskej republiky.
(3)
Žiadateľovi, ktorého odborne spôsobilá osoba spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva (ďalej len „oprávnená osoba“), ministerstvo vydá na návrh komisie osvedčenie, ktoré obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo (miesto podnikania) oprávnenej osoby,
b)
identifikačné číslo oprávnenej osoby, ak bolo pridelené,
c)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby,
d)
vymedzenie kategórií priemyselných činností, v ktorých môže oprávnená osoba poskytovať odborné poradenstvo,
e)
identifikačné číslo osvedčenia,
f)
čas platnosti osvedčenia, ktorý je päť rokov odo dňa vydania osvedčenia, s uvedením možnosti jeho predĺženia,
g)
dátum vydania osvedčenia.
(4)
Osvedčenie zaniká
a)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie podľa § 3 ods. 3 písm. f),
b)
skončením pracovnoprávneho vzťahu odborne spôsobilej osoby alebo zánikom jej účasti v spoločnosti,
c)
smrťou alebo zánikom oprávnenej osoby.
§ 4
Rozsah a vymedzenie údajov
Do integrovaného registra informačného systému sa oznamujú údaje podľa osobitného predpisu3) a údaje o množstvách znečisťujúcich látok uvedených v osobitnom predpise,4) ktoré nepresahujú ustanovenú prahovú hodnotu.
§ 5
Spôsob zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov
(1)
Údaje podľa § 4 sa zisťujú a vyhodnocujú spôsobom a metódami, ktorými sa podľa vlastností použitej technológie a znečisťujúcej látky zistí najpravdepodobnejšie množstvo znečisťujúcej látky, napríklad technickým výpočtom alebo odborným odhadom; ak nemožno urobiť technický výpočet alebo ak nie sú dostupné podklady na odborný odhad, množstvo znečisťujúcej látky sa zistí jednorazovým analytickým stanovením. Spôsoby a metódy zisťovania a vyhodnocovania údajov podľa § 4 uverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.
(2)
Údaje podľa § 4 sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave za každú prevádzku na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.5) Na identifikáciu prevádzky sa využíva aj číslo kategórie priemyselnej činnosti a kód NOSE-P, ktoré sú uvedené v prílohe.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.
László Miklós v. r.
Príloha
k vyhláške č. 391/2003 Z. z.
KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ A KÓDY NOSE-P*
Činnosti podľa
prílohy č. 1 zákona
Kategórie
priemyselných
činností
NOSE-P Zaradenie do skupín NOSE-P
1. Energetický
priemysel
1.1. Spaľovacie zariadenia
s menovitým tepelným
príkonom > 50 MW
101.01 Spaľovacie procesy > 300 MW
(celá skupina)
101.02 Spaľovacie procesy > 50 MW
a < 300 MW (celá skupina)
101.04 Spaľovanie v plynových
turbínach (celá skupina)
101.05 Spaľovanie v stacionárnych
motoroch (celá skupina)
1.2. Rafinérie minerálnych
olejov a plynov
105.08 Spracovanie ropných
produktov (výroba palív)
1.3. Koksovacie pece 104.08 Koksovacie pece (výroba uhlia,
ropných produktov a jadrového
paliva)
1.4. Prevádzky na
skvapalňovanie
a splynovanie uhlia
104.08 Premena iných pevných palív
(výroba uhlia, ropných
produktov a jadrového paliva)
2. Výroba a spracovanie
kovov
2.1., 2.2., 2.3.,
2.4., 2.5., 2.6.
Metalurgický priemysel
a prevádzky tavby
a sintrovania rúd kovovPrevádzky na výrobu
železných
a neželezných kovov
104.12 Primárna a sekundárna výroba
kovov alebo závody na
sintrovanie (metalurgický
priemysel vrátane spaľovania
palív)
105.12 Charakteristické procesy vo
výrobe kovov a kovových
výrobkov (metalurgický
priemysel)
105.01 Povrchové úpravy kovov
a umelých hmôt (výrobné
procesy na bežné účely)
3. Spracovanie nerastov
3.1., 3.3., 3.4.,
3.5.
Prevádzky na výrobu
cementu (> 500 t/deň),
magnezitového slinku
alebo vápna
(> 50 t/deň), skla
(> 20 t/deň),
minerálnych látok
(> 20 t/deň) alebo
keramických výrobkov
vypaľovaním
(> 75 t/deň)
104.11 Výroba sadry, asfaltu, betónu,
cementu, skla, vlákien, tehál,
krytiny alebo keramických
výrobkov (priemysel
minerálnych výrobkov vrátane
spaľovania palív)
3.2. Prevádzky na výrobu
azbestu a výrobu
výrobkov s obsahom
azbestu
105.11 Výroba azbestu alebo výrobkov
na báze azbestu (priemysel
minerálnych výrobkov)
4. Chemický priemysel
4.1. Chemické prevádzky na
výrobu základných
organických
chemických látok
105.09 Výroba organických
chemických látok (chemický
priemysel)
107.03 Výroba organických výrobkov
na báze rozpúšťadiel
(používanie rozpúšťadiel)
4.2., 4.3. Chemické prevádzky na
výrobu základných
anorganických
chemických látokChemické prevádzky na
výrobu hnojív na báze
fosforu, dusíka
a draslíka
(jednoduchých alebo
kombinovaných)
105.09 Výroba anorganických
chemických látok alebo NPK
hnojív (chemický priemysel)
4.4., 4.6. Chemické prevádzky na
výrobu základných
prostriedkov na
ochranu rastlín
a výrobu biocídovChemické prevádzky na
výrobu výbušnín
105.09 Výroba pesticídov alebo
výbušnín (chemický priemysel)
4.5. Prevádzky využívajúce
chemické alebo
biologické procesy pri
výrobe základných
farmaceutických
výrobkov
107.03 Výroba farmaceutických
výrobkov (používanie
rozpúšťadiel)
5. Nakladanie s odpadmi
5.1., 5.2. Prevádzky na
zneškodňovanie alebo
zhodnocovanie
nebezpečných odpadov
a prevádzky na
nakladanie
s odpadovými olejmi
s kapacitou väčšou ako
10 t/deňPrevádzky na
spaľovanie
komunálnych odpadov
s kapacitou väčšou ako
3 t/hodinu
109.03 Spaľovanie nebezpečných alebo
komunálnych odpadov
(spaľovanie odpadov
a pyrolýza)
109.06 Skládky odpadov
(zneškodňovanie tuhého
odpadu)
109.07 Fyzikálnochemické a biologické
spracovanie odpadu (iné
odpadové hospodárstvo)
105.14 Obnova/ zhodnocovanie
odpadových materiálov
(recyklačný priemysel)
5.3, 5.4. Prevádzky na
zneškodňovanie
odpadov
neklasifikovaných ako
nebezpečné odpady
s kapacitou väčšou ako
50 t/deňSkládky odpadov, ktoré
môžu prijať viac ako
10 t/deň alebo majú
celkovú kapacitu
väčšiu ako 25 000 t
s výnimkou skládok
odpadov na inertné
odpady
109.06 Skládky odpadov
(zneškodňovanie tuhého
odpadu)
109.07 Fyzikálnochemické a biologické
spracovanie odpadu (iné
odpadové hospodárstvo)
6. Ostatné prevádzky
6.1. Priemyselné podniky
zamerané na výrobua) buničiny z dreva
alebo iných
vláknitých materiálov
b) papiera a lepenky
s výrobnou kapacitou
presahujúcou
20 t/deň
105.07 Výroba celulózy, papiera alebo
papierových výrobkov (celá
skupina)
6.2. Prevádzky na
predspracovanie
vlákien alebo textílií
(> 10 t/deň)
105.04 Výroba textílií a textilných
výrobkov (celá skupina)
6.3. Prevádzky na
spracovanie koží
a kožušín (> 12 t/deň)
105.05 Výroba výrobkov z kože
a kožušiny (celá skupina)
6.4. Bitúnky (> 50 t/deň),
mliekarne
(> 200 t/deň), závody
na výrobu iných
surových výrobkov zo
zvierat (> 75 t/deň)
alebo surových
výrobkov zo zeleniny
(> 300 t/deň)
105.03 Výroba potravín a nápojov (celá
skupina)
6.5. Prevádzky na
zneškodňovanie alebo
recykláciu trupov
zvierat a odpadu
živočíšneho pôvodu
(> 10 t/deň)
109.03 Spaľovanie trupov a odpadu
živočíšneho pôvodu (spaľovanie
odpadov a pyrolýza)
109.06 Skládky (zneškodňovanie
tuhého odpadu)
105.14 Recyklácia trupov/živočíšneho
odpadu (recyklačný priemysel)
6.6. Hydinárne (> 40 000),
chov ošípaných
(> 2 000), chov prasníc
(> 750)
110.04 Enterická fermentácia (celá
skupina)
110.05 Narábanie s hnojivom (celá
skupina)
6.7. Prevádzky povrchového
spracovania alebo
výrobky používajúce
organické rozpúšťadlá
(> 200t/rok)
107.01 Použitie náterov (používanie
rozpúšťadiel)
107.02 Odmasťovanie, chemické
čistenie a elektronika
(používanie rozpúšťadiel)
107.03 Konečná úprava textílií alebo
lúhovanie koží (používanie
rozpúšťadiel)
107.04 Polygrafia (používanie
rozpúšťadiel)
6.8. Prevádzky na výrobu
uhlíka alebo grafitu
105.09 Výroba uhlíka alebo grafitu
(chemický priemysel)
Vysvetlivka:
Kód NOSE-P* – štandardná nomenklatúra pre zdroje emisií
(nomenklatúra pre zdroje emisií – procesy)
1)
§ 6 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Položka 171b prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
3)
Čl. 5 ods. 1 a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
4)
Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5)
§ 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.