406/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

406
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa 1. augusta 2003 stala Austrália a 1. septembra 2003 sa zmluvnou stranou stal Ekvádor.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Austrália
a)
Dohovor pre Austráliu nadobudol platnosť 1. augusta 2003.
b)
Austrália neurobila pri podpise ani pri uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani neuplatnila výhrady.
Ekvádor
a)
Dohovor pre Ekvádor nadobudol platnosť 1. septembra 2003.
b)
Ekvádor neurobil pri podpise ani pri uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani neuplatnil výhrady.