Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

422/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2009 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

422
OPATRENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 9. októbra 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca") v zriaďovateľskej a vecnej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú
a)
štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,1)
b)
Štátna školská inšpekcia,2)
c)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja,3)
d)
krajské školské úrady,4)
e)
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu.4)
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak
a)
predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a dopravné prostriedky s výnimkou prevodu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona a v § 18i zákona a
b)
neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu nadobudnutia vecí uvedených v písmene a).
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.
§ 8
Výpožička majetku štátu
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzatvorenej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 341/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.
Martin Fronc v. r.
1)
§ 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 12 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4)
§ 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.