453/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

453
ZÁKON
z 30. októbra 2003
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti
a)
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „sociálne veci“) a
b)
služieb zamestnanosti.
§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti
Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti sú
a)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 3
Riadenie výkonu štátnej správy
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
b)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
c)
schvaľuje návrhy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie a zrušenie pracoviska podľa § 6, ak si to vyhradí,
d)
kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
e)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
f)
určuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny úlohy v oblasti politiky trhu práce vyplývajúce zo stratégie zamestnanosti,
g)
určuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky rezortné štatistické zisťovania a administratívne zdroje1) v oblasti sociálnych vecí a politiky trhu práce,
h)
určuje minimálny obsah, rozsah a periodicitu zberu a spracovania údajov v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
i)
určuje postup a podrobnejšie podmienky udeľovania povolenia na zamestnanie cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti,
j)
zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
k)
je orgánom, prostredníctvom ktorého predkladá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podklady na zostavenie návrhu systemizácie na každý rozpočtový rok,
l)
usmerňuje zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti v Slovenskej republike a občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
m)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
§ 4
Postavenie a pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
(1)
Zriaďuje sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) pre územné obvody všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
(2)
Ústredie je rozpočtová organizácia štátu,2) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva.
(3)
Sídlom ústredia je Bratislava.
(4)
Ústredie je služobným úradom3) zamestnancov ústredia a zamestnancov pracoviska zriadeného ústredím.
(5)
Ústredie riadi generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa ústredia vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
(6)
Ústredie
a)
vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch
1.
štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2.
sociálnej pomoci,
3.
evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest,
4.
sprostredkovania vhodného zamestnania,
5.
poskytovania poradenských služieb,
6.
vzdelávania a prípravy na trh práce,
7.
aktívnych opatrení na trhu práce,
8.
zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
9.
prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,
b)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti uskutočňovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
c)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
d)
určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti,
e)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
f)
spracúva štatistické výkazy podľa § 3 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,
g)
zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
h)
organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie zamestnancov ústredia, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zariadení sociálnych služieb,
i)
spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
j)
realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,
k)
je príslušným orgánom pre koordináciu štátnych sociálnych dávok poskytovaných podľa osobitných predpisov,5)
l)
poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g).
§ 5
Postavenie a pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(1)
Zriaďuje sa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) s pôsobnosťou pre územný obvod jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného obvodu kraja.
(2)
Úrad je rozpočtová organizácia štátu,2) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ústredia.
(3)
Sídla úradov sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Úrad je služobným úradom3) zamestnancov úradu a zamestnancov pracoviska zriadeného úradom.
(5)
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
(6)
Územné obvody úradov sú uvedené v prílohe č. 2.
(7)
Úrad
a)
vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch
1.
štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2.
sociálnej pomoci,
3.
evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest,
4.
sprostredkovania vhodného zamestnania,
5.
poskytovania poradenských služieb,
6.
vzdelávania a prípravy na trh práce,
7.
aktívnych opatrení na trhu práce,
8.
zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
9.
prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,
b)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
c)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje obec pri prenesenom výkone štátnej správy alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
d)
získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
e)
vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
f)
prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,5a)
g)
poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g).
(8)
Sídla úradov určených na výkon pôsobnosti na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí v územných obvodoch krajov, sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 6
Pracoviská ústredia a úradu
Ústredie a úrad môžu na zabezpečenie výkonu niektorých činností po schválení ministerstvom, ak si to vyhradí, zriaďovať a zrušovať pracovisko mimo svojho sídla a určovať jeho územný obvod.
§ 7
Poradná komisia
(1)
Ústredie a úrad si vytvárajú na účely konzultácií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti poradné komisie, ktoré sú ich poradnými a konzultatívnymi orgánmi na prijímanie opatrení týkajúcich sa výkonu štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.
(2)
Členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti môžu byť zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia obcí, zástupcovia samosprávnych krajov a zástupcovia mimovládnych organizácií.
(3)
Ak sú členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, sú zastúpení v rovnakom počte.
§ 8
Spoločné ustanovenie
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa „Národný úrad práce“, ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, rozumie sa tým „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“, a ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce, rozumie sa tým „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
Zrušuje sa Národný úrad práce.
§ 10
(1)
Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí, ustanovená osobitným predpisom6) prechádza od 1. januára 2004 na určené úrady uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.
(3)
Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh krajských úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.
(4)
Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh okresných úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na úrady vytvorené v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov práce, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.
(5)
Majetok Národného úradu práce, ktorý slúžil na plnenie jeho úloh, prechádza od 1. januára 2004 do vlastníctva Slovenskej republiky a do správy
a)
ústredia, ak slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce a krajského úradu práce,
b)
úradov vytvorených v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.
(6)
Finančné prostriedky správneho fondu prechádzajú od 1. januára 2004 na ústredie.
(7)
Finančné vysporiadanie hospodárenia Národného úradu práce vykoná ústredie podľa právnych predpisov, podľa ktorých postupoval Národný úrad práce do 31. decembra 2003. Výročnú správu o činnosti a hospodárení Národného úradu práce vrátane ročnej účtovnej závierky predloží ústredie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.
(8)
Práva a povinnosti z dohôd v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvorených pred 1. januárom 2004 okresnými úradmi práce prechádzajú na tie úrady, v ktorých územnom obvode pôsobil okresný úrad práce, ktorý dohody v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvoril.
(9)
Plnenie záväzkov vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti prechádza od 1. januára 2004 na ústredie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.7)
(10)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad, prechádzajú na ústredie.
(11)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce generálne riaditeľstvo, prechádzajú na ústredie.
(12)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce krajský úrad práce, prechádzajú na ústredie.
(13)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce okresný úrad práce, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad práce sídlo.
(14)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je okresný úrad, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(15)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je ústredie, prechádzajú na tento služobný úrad.
(16)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobné úrady, ktorými sú úrady v územnom obvode kraja, prechádzajú na tieto služobné úrady.
(17)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady, prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(18)
Konania začaté pred 1. januárom 2004 v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na orgánoch podľa osobitných predpisov8) dokončia ústredie a úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
§ 11
Riaditeľ úradu, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. a zákona č. 139/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „Národného úradu práce a“.
2.
V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
stratégiu politiky zamestnanosti, politiku trhu práce a koordináciu politiky zamestnanosti,“.
3.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Národného úradu práce a“.
Čl. V
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z. a zákona č. 267/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 154a sa vkladá § 154b, ktorý znie:
㤠154b
(1)
Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2003 vykonával verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým bol Národný úrad práce, plní v orgáne štátnej správy podľa osobitného predpisu32aa) úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo ods. 4, spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a odpracoval aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky u tohto zamestnávateľa alebo v služobných úradoch uvedených v § 7, a ak písomne požiada v lehote od 1. januára 2004 do 31. januára 2004 o prijatie do štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe.
(2)
Na dočasnú štátnu službu podľa odseku 1 platí § 154 ods. 2 rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:
„32aa)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 155a sa vkladá § 155b, ktorý znie:
„§155b
(1)
Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2003 vykonával verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým bol Národný úrad práce, plní v orgáne štátnej správy podľa osobitného predpisu32aa) úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo ods. 4, spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a odpracoval menej ako dva bezprostredne predchádzajúce roky u tohto zamestnávateľa alebo v služobnom úrade uvedenom v § 7, a ak písomne požiada v lehote od 1. januára 2004 do 31. januára 2004 o prijatie do štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu štátnym zamestnancom v prípravnej štátnej službe.“.
3.
Za § 156 sa vkladá § 156a, ktorý znie:
㤠156a
Zamestnanec uvedený v § 154b a 155b, ktorý bol k 31. decembru 2003 vedúcim zamestnancom, plní úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo ods. 4 a spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h), stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe; úlohy predstaveného podľa tohto zákona môže plniť do vymenovania predstaveného na základe výberového konania podľa § 30, najdlhšie do 31. decembra 2004.“.
4.
Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:
㤠161a
Zamestnancovi uvedenému v § 154b a 155b, ktorý nepožiada do 31. januára 2004 o prijatie do dočasnej štátnej služby alebo do prípravnej štátnej služby, sa pracovný pomer skončí týmto dňom. Pri takomto skončení pracovného pomeru patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z. a zákona č. 103/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
Čl. VII
Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. a zákona č. 220/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
㤠23b
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.
Čl. VIII
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.
Čl. IX
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony sa dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.
Čl. XII
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb sa dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.
Čl. XIII
Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie sa dopĺňa takto:
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.“.
Čl. XIV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I § 4 ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z. z.
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
P. č. Sídlo úradu
1 Bratislava
2 Malacky
3 Pezinok
4 Dunajská Streda
5 Galanta
6 Piešťany
7 Senica
8 Trnava
9 Partizánske
10 Považská Bystrica
11 Nové Mesto nad Váhom
12 Prievidza
13 Trenčín
14 Komárno
15 Levice
16 Nitra
17 Nové Zámky
18 Topolčany
19 Čadca
20 Dolný Kubín
21 Námestovo
22 Liptovský Mikuláš
23 Martin
24 Ružomberok
25 Žilina
26 Banská Bystrica
27 Banská Štiavnica
28 Brezno
29 Lučenec
30 Revúca
31 Rimavská Sobota
32 Veľký Krtíš
33 Zvolen
34 Bardejov
35 Humenné
36 Poprad
37 Prešov
38 Stará Ľubovňa
39 Stropkov
40 Vranov nad Topľou
41 Košice
42 Michalovce
43 Rožňava
44 Spišská Nová Ves
45 Trebišov
46 Kežmarok
Príloha č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z.
Zoznam územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
P. č. Sídlo úradu Územné obvody úradu
1 Bratislava okres Bratislava I, okres Bratislava II, okres Bratislava III, okres Bratislava IV, okres Bratislava V
2 Malacky okres Malacky
3 Pezinok okres Pezinok, okres Senec
4 Dunajská Streda okres Dunajská Streda
5 Galanta okres Galanta
6 Piešťany okres Piešťany, okres Hlohovec
7 Senica okres Senica, okres Skalica
8 Trnava okres Trnava
9 Partizánske okres Partizánske, okres Bánovce nad Bebravou
10 Nové Mesto nad Váhom okres Nové Mesto nad Váhom, okres Myjava
11 Považská Bystrica okres Považská Bystrica, okres Púchov
12 Prievidza okres Prievidza
13 Trenčín okres Trenčín, okres Ilava
14 Komárno okres Komárno
15 Levice okres Levice
16 Nitra okres Nitra, okres Zlaté Moravce
17 Nové Zámky okres Nové Zámky, okres Šal'a
18 Topoľčany okres Topoľčany
19 Čadca okres Čadca
20 Dolný Kubín okres Dolný Kubín
21 Námestovo okres Námestovo, okres Tvrdošín
22 Liptovský Mikuláš okres Liptovský Mikuláš
23 Martin okres Martin, okres Turčianske Teplice
24 Ružomberok okres Ružomberok
25 Žilina okres Žilina, okres Bytča, okres Kysucké Nové Mesto
26 Banská Bystrica okres Banská Bystrica
27 Banská Štiavnica okres Banská Štiavnica, okres Žiar nad Hronom, okres Žarnovica
28 Brezno okres Brezno
29 Lučenec okres Lučenec, okres Poltár
30 Revúca okres Revúca
31 Rimavská Sobota okres Rimavská Sobota
32 Veľký Krtíš okres Veľký Krtíš
33 Zvolen okres Zvolen, okres Detva, okres Krupina
34 Bardejov okres Bardejov, okres Svidník
35 Humenné okres Humenné, okres Snina
36 Poprad okres Poprad, okres Levoča
37 Prešov okres Prešov, okres Sabinov
38 Stará Ľubovňa okres Stará Ľubovňa
39 Stropkov okres Stropkov, okres Medzilaborce
40 Vranov nad Topľou okres Vranov nad Topľou
41 Košice okres Košice I, okres Košice II, okres Košice III, okres Košice IV, okres Košice-okolie
42 Michalovce okres Michalovce, okres Sobrance
43 Rožňava okres Rožňava
44 Spišská Nová Ves okres Spišská Nová Ves, okres Gelnica
45 Trebišov okres Trebišov
46 Kežmarok okres Kežmarok
Príloha č. 3 k zákonu č. 453/2003 Z. z.
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na účely § 5 ods. 8 a ich územná pôsobnosť
P. č. Sídlo úradu Uzemná pôsobnost' úradu
1 Bratislava na území Bratislavského kraja
2 Trnava na území Trnavského kraja
3 Trenčín na území Trenčianskeho kraja
4 Nitra na území Nitrianskeho kraja
5 Žilina na území Žilinského kraja
6 Banská Bystrica na území Banskobystrického kraja
7 Prešov na území Prešovského kraja
8 Košice na území Košického kraja
1)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti.
Zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku.
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.
5)
Napríklad zákon č. 280/2002 Z. z. v znení zákona č. 643/2002 Z. z. a zákon č. 238/1998 Z. z.
5a)
§ 7 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 195/1998 Z. z. vznení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 69 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1998 Z. z.