467/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

467
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. novembra 2003
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú
a)
80 Sk pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,
b)
122 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
188 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľudovít Kaník v. r.