480/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2003

480
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 27. októbra 2003 č. 2986/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny.
Výnosom sa ustanovujú všeobecné požiadavky na výrobu hlbokozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu, manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 24/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 30/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.