511/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.07.2011

511
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. b), § 14 písm. a) až d), § 28 ods. 4 až 6 a v § 29 ods. 2 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.
V § 5 písmeno q) znie:
„q)
evidencia ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh podľa osobitného predpisu,14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
3.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo „f)“ vkladajú slová „h) a j)“.
4.
V § 7 ods. 2 sa slová „len opatrenie uvedené v § 5 písm. f)“ nahrádzajú slovami „opatrenia uvedené v § 5 písm. f), h) a j)“.
5.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „h)“ a „j)“ a za slová „z vlastného podnetu“ sa vkladá slovo „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo z podnetu okresného úradu“.
6.
V § 9 písmeno c) znie:
„c)
metodicky usmerňujú a koordinujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,“.
7.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri vykonávaní kontroly opatrení hospodárskej mobilizácie sa vzťahy medzi zamestnancami ústredných orgánov podľa odseku 1 písm. a) a subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa § 4, podliehajúcimi tejto kontrole primerane spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 10 písmeno c) znie:
„c)
uplatňuje záujmy hospodárskej mobilizácie v privatizačných projektoch a pri zmenách vlastníckych vzťahov subjektov hospodárskej mobilizácie,“.
9.
§ 12 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
10.
§ 14 sa dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
vydáva po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 3 až 5 písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti a písomný príkaz právnickej osobe alebo fyzickej osobe na vecné plnenie; na konanie o vydávaní písomných príkazov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,12)
j)
zabezpečuje prostredníctvom obvodných úradov vedenie evidencie
1.
odberných oprávnení, ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
2.
o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, ako aj predkladanie odôvodnených návrhov na ich zaradenie do evidencie príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy,
3.
o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie. Aktualizované údaje predkladá dvakrát do roka vecne príslušnému orgánu štátnej správy určenému vládou ako subjekt hospodárskej mobilizácie,
k)
rozhoduje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní12) o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení, vedie evidenciu výdajní odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu.“.
11.
Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Krajský úrad spolupracuje pri zabezpečovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v oblasti organizácie dopravného zabezpečenia a v oblasti organizácie stavebných a sanačných činností podľa § 5 písm. h) a j) so samosprávnym krajom podľa osobitných predpisov.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
„21a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
㤠15
Obvodný úrad
Obvodný úrad
a)
uplatňuje na krajskom úrade požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b)
informuje krajský úrad na jeho žiadosť a po vypovedaní vojny alebo po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie, nachádzajúcich sa na území obvodu a o fyzických osobách evidovaných na území obvodu, ktorým možno uložiť pracovnú povinnosť,
c)
vedie evidenciu odberných oprávnení, zabezpečuje ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných oprávnení, vedie evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
d)
koná vo veciach správnych deliktov podľa § 28 ods. 4 až 6 a vo veciach priestupkov podľa § 29 ods. 2.
§ 16
Samosprávny kraj
Samosprávny kraj pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s krajským úradom pri
a)
uplatňovaní svojich požiadaviek na príslušných ústredných orgánoch štátnej správy,
b)
vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 14 ods. 2.“.
13.
§ 17 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) a j).“.
14.
V § 17, § 21 ods. 2, § 25 ods. 4, § 27 ods. 2 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.
15.
V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 31“ nahrádzajú slovami „§ 30“.
16.
V § 30 ods. 5 sa slová „§ 4 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 4 písm. a) až f)“.
17.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Podrobnosti o nadobúdaní, evidencii, využívaní, predaji, inventarizácii, odpisovaní a likvidácii majetku hospodárskej mobilizácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
18.
V § 31 ods. 1 sa slová „1. januára 2004“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2005“.
19.
V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o zásobovaní vodou a“.
20.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb a organizácii poštových služieb na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.“.
21.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.“.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.