515/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

515
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenie
Miestnymi orgánmi štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízové riadenie“) sú obvodné úrady.
§ 2
Postavenie obvodných úradov
(1)
Obvodný úrad je právnická osoba. Obvodný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2)
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade, a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade.
(4)
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo.
§ 3
Sídla a územné obvody obvodných úradov
(1)
Sídla a územné obvody obvodných úradov sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ak zákon ustanovuje pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja, je územným obvodom na výkon tejto pôsobnosti kraj; to sa nevzťahuje na Obvodný úrad Košice – okolie.
(3)
Obvodný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko obvodného úradu a určiť jeho územný obvod.
§ 4
Pôsobnosť obvodných úradov
(1)
Pôsobnosť obvodných úradov na úsekoch štátnej správy uvedených v § 1 ustanovujú osobitné zákony.1)
(2)
Obvodné úrady vykonávajú štátnu správu aj na úsekoch obrany a bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi.2)
(3)
Obvodné úrady v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vykonávajú štátnu správu vo veciach vedenia registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,3) poistenia motorových vozidiel4) a dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby.5)
(4)
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi podľa odsekov 1 až 3 riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto úseky štátnej správy.
(5)
Obvodný úrad v sídle kraja podľa rozhodnutia vlády koordinuje plnenie spoločných úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení spoločensky závažných javov. Prednosta obvodného úradu v sídle kraja je oprávnený na plnenie spoločných úloh požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych orgánov štátnej správy v územnom obvode kraja.
(6)
O odvolaní alebo o inom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu, ktorým sa rozhodlo o práve, právom chránenom záujme alebo povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, rozhoduje ministerstvo, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný úsek štátnej správy, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(7)
Obvodný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti môže spolupracovať s orgánmi verejnej správy iných štátov, najmä na účel vzájomnej výmeny skúseností pri zabezpečovaní úloh štátnej správy.
§ 5
Vyhlášky
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy miestnych orgánov štátnej správy sa označujú názvom vyhláška.
(2)
Vyhláška sa vyhlasuje uverejnením vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.
(3)
Vyhláška nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 2; účinnosť nadobúda pätnástym dňom po jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak to odôvodňuje naliehavý všeobecný záujem, možno vo vyhláške ustanoviť skorší začiatok jej účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
(4)
Vyhláška odo dňa jej vyhlásenia musí byť každému prístupná na nazretie na miestnom orgáne štátnej správy, ktorý ju vydal.
§ 6
(1)
Smernice a iné organizačné akty (ďalej len „smernica“), ktorými ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy riadia výkon štátnej správy uskutočňovaný miestnymi orgánmi štátnej správy, sa vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.
(2)
Oznámenie o vydaní smernice obsahuje
a)
názov a dátum vydania smernice,
b)
stručný obsah,
c)
dátum nadobudnutia účinnosti,
d)
údaj o tom, kde bude uverejnené jej úplné znenie a kde možno do smernice nazrieť.
(3)
Smernica nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 1; účinnosť nadobúda pätnástym dňom po jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak to odôvodňuje naliehavý všeobecný záujem, možno v smernici ustanoviť skorší začiatok jej účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7
Zrušujú sa okresné úrady.
§ 8
(1)
Krajské úrady zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú krajské úrady v rozsahu pôsobnosti podľa tohto zákona.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu v okresnom úrade na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií, prechádzajú na krajský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(3)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu v okresnom úrade na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií, prechádzajú na krajský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo; z okresných úradov na krajský úrad prechádzajú aj práva a povinnosti zamestnancov vo verejnej službe, ktorí vykonávali správu nehnuteľného majetku štátu, ktorý prechádza podľa tohto zákona na krajský úrad.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov a okresných úradov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu pri správe nehnuteľného majetku štátu, ktorý prechádza podľa tohto zákona do správy orgánov štátnej správy uvedených v odseku 8 písm. a) až h), prechádzajú na tieto orgány štátnej správy.
(5)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v okresnom úrade a z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu v okresnom úrade, ktoré neprešli podľa tohto zákona a osobitných zákonov na miestne orgány štátnej správy zriadené na úsekoch tvorby a ochrany životného prostredia, územného plánovania, stavebného poriadku a bytovej politiky, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a rybárstva, pozemkových úprav, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, mládeže a telesnej kultúry, prechádzajú na krajský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo. Zmeny štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu vykoná vedúci služobného úradu miestneho orgánu štátnej správy zriadeného na uvedených úsekoch v spolupráci s Úradom pre štátnu službu a po dohode s vedúcim služobného úradu krajského úradu.
(6)
Nároky zamestnancov vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov a z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v odseku 5 uspokojí krajský úrad.
(7)
Nehnuteľný majetok štátu, ktorý mal v správe okresný úrad do 31. decembra 2003, okrem nehnuteľného majetku uvedeného v odseku 8 prechádza do správy krajského úradu, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo. Krajský úrad vykoná prevod správy nehnuteľného majetku štátu na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až h) podľa rozhodnutia vlády; v nadväznosti na prevod správy prechádzajú ku dňu prevodu správy nehnuteľného majetku štátu na tieto orgány štátnej správy aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov uvedených v odseku 4.
(8)
Nehnuteľný majetok štátu v správe krajských úradov a v správe okresných úradov, ktorý k 31. decembru 2003 slúžil na výkon pôsobnosti, ktorá prechádza na miestne orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných zákonov na úsekoch uvedených v odseku 5, prechádza do správy orgánov štátnej správy uvedených v písmenách a) až h), v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza, a to
a)
na úseku tvorby a ochrany životného prostredia do správy krajského úradu životného prostredia,
b)
na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bytovej politiky do správy krajského stavebného úradu,
c)
na úseku poľnohospodárstva a pozemkových úprav do správy krajského pozemkového úradu,
d)
na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva do správy krajského lesného úradu,
e)
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií do správy krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
f)
na úseku sociálnych vecí do správy Ústredia sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti,
g)
na úseku zdravotníctva do správy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
h)
na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry do správy krajského školského úradu.
(9)
Práva a povinnosti okresného úradu z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú z okresného úradu na krajský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo. Ak sa práva a povinnosti okresného úradu z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov ku dňu účinnosti tohto zákona vzťahujú na výkon pôsobnosti, ktorá prechádza na miestne orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných zákonov na úsekoch uvedených v odseku 5, prechádzajú tieto práva a povinnosti na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až h), v ktorých územnej pôsobnosti je plnenie úloh vyplývajúcich z týchto vzťahov. Na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až h) prechádzajú tieto práva a povinnosti aj z krajských úradov, ak sa výkon týchto práv a povinností vzťahuje na výkon pôsobnosti, ktorá prechádza na miestne orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných zákonov.
(10)
Hnuteľný majetok štátu, ktorý mal v správe okresný úrad a krajský úrad k 31. decembru 2003 a ktorý slúžil na výkon pôsobnosti na úsekoch štátnej správy uvedených v odseku 5, prechádza do správy orgánov štátnej správy uvedených v odseku 8 písm. a) až h) v rozsahu, v akom bol tento majetok užívaný na výkon pôsobnosti na týchto úsekoch štátnej správy. Krajský úrad vyhotoví protokoly o prechode správy hnuteľného majetku štátu na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až h) do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(11)
Hnuteľný majetok štátu, ktorý neprechádza podľa odseku 10 a ktorý mal v správe okresný úrad k 31. decembru 2003, prechádza do správy krajského úradu, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo. Krajský úrad uzatvorí zmluvy o prevode správy s orgánmi štátnej správy uvedenými v odseku 8 písm. a) až h) v rozsahu a v lehote určených v dohode uzatvorenej medzi ministerstvom a zriaďovateľmi uvedených orgánov štátnej správy.
(12)
Záväzky a pohľadávky vzniknuté z pôsobnosti krajského úradu a okresného úradu do 31. decembra 2003, ktorá prechádza do pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy zriadených podľa osobitných zákonov na úsekoch uvedených v odseku 5, prechádzajú na orgány štátnej správy uvedené v odseku 8 písm. a) až h).
(13)
Záväzky a pohľadávky vzniknuté z pôsobnosti okresného úradu do 31. decembra 2003, ktorá prechádza podľa tohto zákona do pôsobnosti krajského úradu, prechádzajú na krajský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(14)
Záväzky štátu, ktoré boli k 31. decembru 2003 záväzkami krajského úradu alebo okresného úradu,6) z ktorých pôsobnosti zriaďovateľská funkcia prešla na obec alebo vyšší územný celok podľa osobitného zákona,7) stávajú sa dňom účinnosti tohto zákona záväzkami ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je úsek štátnej správy, v ktorom tieto záväzky vznikli.
(15)
Všeobecne záväzné vyhlášky miestnych orgánov štátnej správy vydané podľa osobitných zákonov, ktoré boli vyhlásené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky do účinnosti tohto zákona, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(16)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb na úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie, začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom, dokončí obvodný úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(17)
O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov, prechode záväzkov a pohľadávok sú odovzdávajúce a nadobúdajúce právnické osoby povinné spísať písomné protokoly.
§ 9
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 97/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe,
2.
čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe,
3.
čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch,
5.
vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 207/1999 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup krajských úradov a okresných úradov pri nadväzovaní vzťahov s orgánmi verejnej správy iných štátov.
Čl. III
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 526/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 sa slová „príslušnom orgáne štátnej správy“ nahrádzajú slovom „obci“ a slovo „ten“ sa nahrádza slovom „obec“.
2.
V § 20i ods. 2 sa slová „okresnom úrade“ nahrádzajú slovami „krajskom úrade“ a odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „orgány Národného frontu,“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
3.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Zbierku, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike, povoľuje
a)
obvodný úrad, ak sa má konať v jeho územnom obvode,
b)
krajský úrad, ak sa má konať v jeho územnom obvode a ak nie je príslušný obvodný úrad,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ak sa má konať na území presahujúcom územný obvod krajského úradu.
(2)
Zbierku, ktorej výnos sa má použiť mimo územia Slovenskej republiky, povoľuje ministerstvo po dohode s ministerstvom financií a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.“.
4.
V § 7 ods. 3 sa za slovami „organizačná zložka“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a to so súhlasom miestneho (mestského) národného výboru, v územnom obvode ktorého sa má zbierka konať.“.
5.
V nadpise § 9 sa slová „národnými výbormi“ nahrádzajú slovom „obcami“.
6.
V § 9 ods. 1 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovom „obce“.
7.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
8.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Výnos zbierky usporiadanej obcou je príjmom rozpočtu obce.“.
9.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Slovenskej socialistickej republiky“.
10.
V § 17 sa slová „národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady, krajské úrady“ a vypúšťa sa slovo „vnútra“.
11.
V § 18 ods. 1 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ a vypúšťajú sa slová „Slovenskej socialistickej republiky“.
12.
V § 18 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ a vypúšťajú sa slová „Slovenskej socialistickej republiky“.
13.
V § 19 sa vypúšťa slovo „vnútra“.
Čl. VI
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení zákona č. 175/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 16 sa slovo „dostal“ nahrádza slovom „dostala“.
2.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa slovo „iné“.
3.
V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.
4.
V § 10 ods. 1 sa slovo „ktorému“ nahrádza slovom „ktorej“.
5.
V § 11 ods. 2 vo vete za bodkočiarkou sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.
6.
Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý znie:
㤠20
Pôsobnosť obce podľa tohto zákona vykonáva obvodný úrad, ak zhromaždenie má presahovať územie obce.“.
7.
Slová „národný výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „obec“ v príslušnom tvare.
8.
Slová „Verejnej bezpečnosti“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Policajného zboru“.
Čl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000 Z. z. a zákona č. 36/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 1 sa slovo „okresu“ nahrádza slovami „patriacich do územného obvodu obvodnej volebnej komisie“.
2.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.“.
3.
Slová „okresná volebná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná volebná komisia“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
5.
Slová „v okrese“ sa v celom texte zákona vypúšťajú.
Čl. VIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z. , zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z. a zákona č. 205/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 2a ods. 4 sa slová „okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu“.
Čl. IX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z. a zákona č. 190/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 20 sa slová „uplynul jeden rok“ nahrádzajú slovami „uplynuli dva roky“.
2.
V § 52 písmeno c) znie:
„c)
iné orgány štátnej správy, obce alebo vyššie územné celky, ak tak ustanovuje osobitný zákon.“.
3.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. X
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 423/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 66a písmeno a) znie:
„a)
živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a krajské úrady,“.
2.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 153/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V nadpise druhej časti sa vypúšťajú slová „a okresy“.
2.
§ 8 sa vypúšťa.
3.
V § 11 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
obvodné komisie pre referendum (ďalej len „obvodná komisia“),“.
4.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Územný obvod obvodnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.“.
5.
Slová „okresná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná komisia“ v príslušnom tvare.
6.
Slová „v rámci okresu“ a slová „v okrese“ sa v celom texte zákona vypúšťajú.
7.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 16 sa slová „Okresný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad v Bratislave.“
2.
V § 19 sa slovo „okresnú“ nahrádza slovom „krajskú“.
3.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z. sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XIV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a zákona č. 198/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová „obvodného úradu, v matrike ktorého sa vykonáva zápis o narodení dieťaťa“ nahrádzajú slovami „obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad“)“.
2.
V § 9 sa slová „Obvodný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad Bratislava“.
3.
Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „matričný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 261/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14a ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,14)“.
2.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XVI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 198/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 20 sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu“.
2.
V § 23 ods. 7 sa slová „Okresný úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
3.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XVII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle sa mení takto:
V § 4 ods. 3 sa slová „pracoviskám obvodných úradov poverených vedením matrík“ nahrádzajú slovami „obci alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku“.
Čl. XVIII
Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.“.
2.
V § 39 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „v rámci okresu“.
3.
Slová „okresná volebná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná volebná komisia“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
5.
Slová „v okrese“ sa v celom texte zákona vypúšťajú.
6.
Slová „okresná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná komisia“ v príslušnom tvare.
Čl. XIX
Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc sa mení takto:
V § 9 ods. 2 a 3 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.
Čl. XX
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XXI
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XXII
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 24 ods. 1 písm. l) sa slová „okresných úradov“ nahrádzajú slovami „obvodných úradov“.
Čl. XXIII
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. XXIV
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.“.
2.
Slová „okresná volebná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodná volebná komisia“ v príslušnom tvare.
3.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „okres“ sa v celom texte zákona vypúšťajú.
Čl. XXV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 515/2003 Z. z.
SÍDLA A ÚZEMNE OBVODY OBVODNÝCH ÚRADOV
Obvodný úrad, jeho sídlo okresy v jeho územnom obvode
Bratislavský kraj
1. Bratislava Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
2. Malacky Malacky
3. Pezlnok Pezinok
4. Senec Senec
Trnavský kraj
5. Trnava Trnava, Hlohovec
6. Dunajská Streda Dunajská Streda
7. Galanta Galanta
8. Piešťany Piešťany
9. Senica Senica, Skalica
Trenčiansky kraj
10. Trenčín Trenčín, Ilava
11. Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
12. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Myjava
13. Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov
14. Prievidza Prievidza, Partizánske
Nitriansky kraj
15. Nitra Nitra, Zlaté Moravce
16. Komárno Komárno
17. Levice Levice
18. Nové Zámky 1)
19. Śaľa Šaľa
20. Štúrovo 2)
21. Topoľčany Topoľčany
Žilinský kraj
22. Žilina Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto
23. Čadca Čadca
24. Dolný Kubín Dolný Kubín
25. Námestovo Námestovo, Tvrdošín
26. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
27. Martin Martin, Turčianske Teplice
28. Ružomberok Ružomberok
Banskobystrický kraj
29. Banská Bystrica Banská Bystrica
30. Brezno Brezno
31. Lučenec Lučenec, Poltár
32. Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Revúca
33. Veľký Krtíš Veľký Krtíš
34. Zvolen Zvolen, Detva, Krupina
35. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
Prešovský kraj
36. Prešov Prešov, Sabinov
37. Bardejov Bardejov
38. Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina
39. Kežmarok Kežmarok
40. Poprad Poprad, Levoča
41. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
42. Stropkov Stropkov
43. Svidník Svidník
44. Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
Košický kraj
45. Košice Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV
46. Košice-okolie3) Košice-okolie
47. Michalovce Michalovce, Sobrance
48. Rožňava Rožňava
49. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, Gelnica
50. Trebišov Trebišov
1) V územnom obvode Obvodného úradu Nové Zámky sú obce okresu Nové Zámky:
1. Nové Zámky, 2. Andovce, 3. Bánov, 4. Bardoňovo, 5. Bešeňov, 6. Branovo, 7. Čechy, 8. Černík, 9. Dedinka,
10. Dolný Ohaj, 11. Dubník, 12. Dvory nad Žitavou, 13. Hul, 14. Jasová, 15. Jatov, 16. Kmeťovo, 17. Kolta,
18. Komjatice, 19. Komoča, 20. Lipová, 21. Maňa, 22. Michal nad Žitavou, 23. Mojzesovo, 24. Palárikovo,
25. Podhájska, 26. Pozba, 27. Radava, 28. Rastislavice, 29. Rúbaň, 30. Semerovo, 31. Strekov, 32. Šurany,
33. Trávnica, 34. Tvrdošovce, 35. Úľany nad Žitavou, 36. Veľké Lovce, 37. Veľký Kýr, 38. Vlkas, 39. Zemné.
2) V územnom obvode Obvodného úradu Štúrovo sú obce okresu Nové Zámky:
1. Štúrovo, 2. Belá, 3. Bajtava, 4. Bíňa, 5. Bruty, 6. Gbelce, 7. Chľaba, 8. Kamenica nad Hronom, 9. Kamenín,
10. Kamenný Most, 11. Leľa, 12. Ľubá, 13. Malá nad Hronom, 14. Malé Kosihy, 15. Mužla, 16. Nána,
17. Nová Vieska, 18. Obid, 19. Pavlová, 20. Salka, 21. Sikenička, 22. Svodín, 23. Šarkan.
3) Sídlom Obvodného úradu Košice-okolie je mesto Košice.
1)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
2)
Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 119/1993 Z. z. o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby.
6)
§ 55d ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.