525/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 30.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia
(1)
Orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia1) (ďalej len „starostlivosť o životné prostredie“) sú:
a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja,
c)
obvodné úrady životného prostredia,
d)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
(2)
Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.2)
§ 2
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
a)
vypracúva environmentálne koncepcie,
b)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorú vykonávajú obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a inšpekcia,
c)
vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,3)
d)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému úradu životného prostredia v sídle kraja,
e)
vykonáva štátny dozor,
f)
zriaďuje osobitné odborné organizácie, ktorých generálnych riaditeľov alebo riaditeľov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia a dáva súhlas obvodným úradom životného prostredia v sídle kraja na zriadenie osobitných odborných organizácií,
g)
sprístupňuje informácie o životnom prostredí,
h)
podieľa sa na zabezpečovaní environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
i)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy odbornú prípravu zamestnancov obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja, obvodných úradov životného prostredia, inšpekcie a obcí, ako aj overovanie ich kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých funkcií,
j)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú obvodné úrady životného prostredia.
(2)
Pri zabezpečovaní úloh ministerstvo
a)
spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, medzinárodnú spoluprácu a proces integrácie do medzinárodných štruktúr pri plnení úloh vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
§ 3
Zriadenie a územné obvody obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja a obvodných úradov životného prostredia
(1)
Na výkon miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sa zriaďujú obvodné úrady životného prostredia.
(2)
Obvodné úrady životného prostredia vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo svojich územných obvodoch.
(3)
Obvodné úrady životného prostredia v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodným úradom životného prostredia v sídlach krajov, v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo.
(4)
Sídla a územné obvody obvodných úradov životného prostredia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.
(5)
Ministerstvo môže zriadiť na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie stále alebo dočasné pracovisko obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja aj mimo sídla obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja alebo stále, alebo dočasné pracovisko obvodného úradu životného prostredia aj mimo sídla obvodného úradu životného prostredia; zároveň určí územné obvody patriace do pôsobnosti stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja alebo obce patriace do pôsobnosti stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného úradu životného prostredia.
§ 4
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja
(1)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja plní ďalej tieto úlohy:
a)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady životného prostredia, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
b)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obvodnými úradmi životného prostredia.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 2 osobitný organizačný útvar.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja zriaďuje so súhlasom ministerstva osobitné odborné organizácie5) na zabezpečenie odborných činností starostlivosti o životné prostredie.
(5)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade životného prostredia v sídle kraja a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade životného prostredia v sídle kraja a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti.
§ 5
Obvodný úrad životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Obvodný úrad životného prostredia, ktorý je bez právnej subjektivity organizačne začlenený do obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, v administratívnosprávnom konaní koná samostatne.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia plní ďalej tieto úlohy:
a)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
b)
poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
c)
poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
d)
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
e)
upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
f)
kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s týmto zákonom,
g)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
§ 6
Organizácia obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja a obvodného úradu životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministra životného prostredia.
(2)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, je prednosta obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja.
(3)
Obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia môžu zriadiť pre štátnu správu starostlivosti o životné prostredie odbory alebo iné organizačné útvary.
(4)
Podrobnosti o organizácii obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja ustanovuje štatút obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, ktorý vydá minister životného prostredia.
(5)
Podrobnosti o organizácii obvodného úradu životného prostredia okrem obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja ustanoví štatút obvodného úradu životného prostredia, ktorý vydá prednosta obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja.
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie vo veciach starostlivosti o životné prostredie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,6) ak zákon neustanovuje inak.
(2)
V rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona môžu obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia vydávať pre svoj územný obvod všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach starostlivosti o životné prostredie.7) Všeobecne záväzné vyhlášky obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja a všeobecne záväzné vyhlášky obvodných úradov životného prostredia, ako aj smernice a iné organizačné akty, ktorými ministerstvo riadi výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovaný obvodnými úradmi životného prostredia v sídle kraja, obvodnými úradmi životného prostredia, obcami a inšpekciou, uverejňujú sa vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(3)
Konanie o uložení pokuty vykoná orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorý prvý začne konanie o pokute. Ak súčasne začne konanie o pokute na obvodnom úrade životného prostredia v sídle kraja, na obvodnom úrade životného prostredia a na inšpekcii a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie vykoná, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.
(4)
Zamestnanci inšpekcie, obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja, obvodných úradov životného prostredia a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou.
(5)
Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 8
Financovanie obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja a obvodných úradov životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja je rozpočtová organizácia.8)
(2)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja je finančnými vzťahmi zapojený na rozpočet ministerstva, ktoré voči nemu plní funkciu zriaďovateľa.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia je finančnými vzťahmi zapojený na rozpočet obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, ktorý vo vzťahu k obvodnému úradu životného prostredia plní funkciu zriaďovateľa.
(4)
Obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia na plnenie svojich úloh používajú majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravujú podľa osobitného predpisu.9)
§ 9
Inšpekcia
(1)
Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, ktorý
a)
vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,10)
b)
ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c)
vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu,11)
d)
vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov,10)
e)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
(2)
Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len „inšpektorát“).
(3)
Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ – vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva.
(4)
Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
(5)
Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
(6)
Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.
(7)
Inšpekcia na plnenie svojich úloh používa majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje podľa osobitného predpisu.9)
§ 10
Pôsobnosť inšpekcie
(1)
Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu podľa § 9 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.
(2)
Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky. Sídla a územné obvody inšpektorátov sú uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona.
(3)
Generálny riaditeľ inšpekcie môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov inšpektorátu, o podozrenie z nedodržania platných právnych postupov pri výkone kontroly alebo z dôvodu vykonávania špecifických úloh, poveriť inšpektorát vykonávať kontroly, uložiť opatrenia na nápravu a pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu.
(4)
Generálny riaditeľ môže zriadiť na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 1 stále alebo dočasné pracovisko inšpektorátu aj mimo sídla inšpektorátu a zároveň určí územné obvody patriace do pôsobnosti dočasného alebo stáleho pracoviska inšpektorátu.
(5)
Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.
(6)
Inšpektorát v administratívnosprávnom konaní koná samostatne.
(7)
Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister životného prostredia.
§ 11
Spolupráca
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný úrad životného prostredia a inšpekcia pri výkone svojej činnosti spolupracujú navzájom, s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými právnickými osobami a občianskymi združeniami pôsobiacimi vo veciach starostlivosti o životné prostredie.
§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov,12) ktorí vykonávali k 31. decembru 2003 štátnu službu v krajských úradoch a okresných úradoch na úseku starostlivosti o životné prostredie, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 z krajských úradov na krajské úrady životného prostredia a z okresných úradov na obvodné úrady životného prostredia.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov,13) ktorí vykonávali k 31. decembru 2003 verejnú službu v krajských úradoch a okresných úradoch na úseku starostlivosti o životné prostredie, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 z krajských úradov na krajské úrady životného prostredia a z okresných úradov na obvodné úrady životného prostredia.
(3)
V okrese, v ktorom ku dňu účinnosti tohto zákona nemožno zriadiť obvodný úrad životného prostredia, najmä z dôvodu nedostatočných priestorových, personálnych alebo organizačných podmienok, vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie obvodný úrad životného prostredia susediaceho obvodu, ktorý určí ministerstvo.
(4)
Na obvodný úrad životného prostredia určený ministerstvom podľa odseku 3 prechádzajú aj práva a povinnosti podľa odsekov 1 a 2, ktoré mali prejsť na obvodný úrad životného prostredia, ktorý nebol zriadený.
(5)
Konania, v ktorých sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb na úseku starostlivosti o životné prostredie, začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom, dokončí krajský úrad životného prostredia alebo obvodný úrad životného prostredia podľa územnej pôsobnosti.
(6)
Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti tohto zákona považuje za vykonávanie funkcií vymenovaním.
§ 13a
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013
Prednostovia obvodných úradov životného prostredia vymenovaní do 31. decembra 2012 sa považujú za prednostov obvodných úradov životného prostredia podľa zákona účinného od 1. januára 2013.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z.,
3.
písm. g) v časti II prílohy nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
Čl. II
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z. a zákona č. 453/2003 Z. z. sa mení takto:
V prílohe sa vypúšťajú body 40 až 60 a 91 až 97.
Čl. VI
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 478/2002 Z. z. sa mení takto:
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. IX
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. XI
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
Čl. XII
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa mení takto:
1.
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 42 ods. 1 sa slová „do 1. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „do 1. júla 2004“.
Čl. XV
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mení takto:
1.
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „§ 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako,“.
3.
V § 27 ods. 5 sa za slová „stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu“ vkladajú slová „vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany“.
Čl. XVI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 525/2003 Z. z.
Krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia, ich sídla a územné obvody
Obvodný úrad životného prostredia - sídlo Okresy v jeho územnom obvode
Bratislava Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky Malacky
Pezinok Pezinok
Senec Senec
Senica Senica
Skalica
Trnava Trnava
Hlohovec
Dunajská Streda Dunajská Streda
Galanta Galanta
Piešťany Piešťany
Trenčín Trenčín
Ilava
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Považská Bystrica Považská Bystrica
Puchov
Prievidza Prievidza
Partizánske
Nitra Nitra
Zlaté Moravce
Levice Levice
Nové Zámky Nové Zámky
Komárno Komárno
Šaľa Šaľa
Topoľčany Topoľčany
Žilina Žilina
Bytča
Kysucké Nové Mesto
Čadca Čadca
Dolný Kubín Dolný Kubín
Tvrdošín
Námestovo
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Martin Martin
Turčianske Teplice
Ružomberok Ružomberok
Banská Bystrica Banská Bystrica
Brezno Brezno
Lučenec Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Revúca
Veľký Krtíš Veľký Krtíš
Zvolen Zvolen
Detva
Krupina
Banská Štiavnica Banská Štiavnica
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Prešov Prešov
Sabinov
Bardejov Bardejov
Humenné Humenné
Medzilaborce
Snina
Kežmarok Kežmarok
Poprad Poprad
Levoča
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Stropkov Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
Košice Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie* Košice-okolie
Michalovce Michalovce
Sobrance
Rožňava Rožňava
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Gelnica
Trebišov Trebišov
Obvody spolu 46
Kraje spolu 8
*Sídlom Obvodného úradu životného prostredia Košice-okolie je mesto Košice.
Príloha č. 2 k zákonu č. 525/2003 Z. z.
Sídla a územné obvody inšpektorátov
Inšpektorát - sídlo Územná pôsobnosť v okresoch
I. Inšpektorát Bratislava
odbor inšpekcie ochrany vôd Bratislava I
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Bratislava II
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Bratislava III
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Bratislava IV
odbor krajinného plánovania Bratislava V
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Skalica
Myjava
Komárno
Nové Zámky
Nitra
Levice
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Trnava
Hlohovec
Piešťany
Bánovce nad Bebravou
Partizánske
odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Skalica
Myjava
Komárno
Nové Zámky
Nitra
Levice
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Trnava
Hlohovec
Piešťany
Bánovce nad Bebravou
Partizánske
Prievidza
Žilina
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Dolný Kubín
Tvrdošín
Námestovo
Martin
Čadca
Bytča
Turčianske Teplice
Kysucké Nové Mesto
Trenčín
Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Nové Mesto nad Váhom
II. Inšpektorát Banská Bystrica
odbor inšpekcie ochrany vôd Banská Bystrica
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Brezno
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Zvolen
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Detva
odbor krajinného plánovania Poltár
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Lučenec
Rimavská Sobota
Revúca
Krupina
Banská Štiavnica
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Prievidza
odbor biologickej bezpečnosti Banská Bystrica
Brezno
Zvolen
Detva
Poltár
Lučenec
Rimavská Sobota
Revúca
Krupina
Banská Štiavnica
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom
Žarnovica
Košice-okolie
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Michalovce
Sobrance
Spišská Nová Ves
Gelnica
Trebišov
Prešov
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Vranov
Svidník
Rožňava
III. Inšpektorát Žilina
odbor inšpekcie ochrany vôd Žilina
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Liptovský Mikuláš
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Ružomberok
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Dolný Kubín
odbor krajinného plánovania Tvrdošín
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Námestovo
Martin
Čadca
Bytča
Turčianske Teplice
Kysucké Nové Mesto
Trenčín
Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Nové Mesto nad Váhom
IV. Inšpektorát Košice
odbor inšpekcie ochrany vôd Košice I
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Košice II
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Košice III
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Košice IV
odbor krajinného plánovania Košice-okolie
odbor integrovaného povoľovania a kontroly Michalovce
Sobrance
Spišská Nová Ves
Gelnica
Trebišov
Prešov
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Vranov
Svidník
Rožňava
1)
§ 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 139/2003 Z. z.
2)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z.
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z.
Zákon č. 139/2002 Z. z. v znení zákona č. 246/2003 Z. z.
Zákon č. 442/2002 Z. z.
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 151/2002 Z. z.
Zákon č. 184/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 237/2002 Z. z.
Zákon č. 261/2002 Z. z.
Zákon č. 529/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z.
Zákon č. 139/2002 Z. z. v znení zákona č. 246/2003 Z. z.
Zákon č. 442/2002 Z. z.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
8)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 151/2002 Z. z.
Zákon č. 184/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 237/2002 Z. z.
Zákon č. 261/2002 Z. z.
Zákon č. 468/2002 Z. z.
Zákon č. 469/2002 Z. z.
Zákon č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 529/2002 Z. z. v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
Zákon č. 543/2002 Z. z.
11)
Zákon č. 245/2003 Z. z.
12)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.