528/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2003 do 31.12.2003

528
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z. a zákona č. 465/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 1 ods. 4 písm. f) sa na konci za čiarkou pripájajú tieto slová: „spoluprácou pri výchove mimoriadne nadaných žiakov základných škôl a stredných škôl,“.
4.
V § 2 ods. 4 prvá veta znie: „Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania.“.
5.
V § 2 ods. 5 sa za slovo „poskytujú“ vkladá čiarka a slová „organizujú a zabezpečujú“.
6.
V § 2 ods. 5 poslednej vete sa vypúšťajú slová „a špecializačné štúdium v medicíne (§ 46)“.
7.
V § 2 ods. 6 sa za slovo „poskytuje“ vkladá čiarka a slová „organizuje a zabezpečuje“.
8.
V § 2 ods. 10 poslednej vete sa slovo „päť“ nahrádza slovom „šesť“.
9.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Každá vysoká škola poskytuje uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším osobám informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi.“.
10.
V § 4 ods. 1 sa v písmene c) vypúšťajú slová „slobodného vyjadrovania vlastných názorov počas výučby,“ a za písmenom c) sa vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
11.
V § 8 ods. 2 druhá a tretia veta znejú: „Členov zamestnaneckej časti akademického senátu verejnej vysokej školy volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce.“.
12.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu člena akademického senátu verejnej vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
13.
V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak tak predseda akademického senátu verejnej vysokej školy neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu verejnej vysokej školy rektor.“.
14.
V § 9 ods. 1 písm. i) sa na konci pred čiarkou pripájajú tieto slová: „všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy“.
15.
V § 9 ods. 1 písm. l) sa slová „po prerokovaní vo vedeckej rade vysokej školy schvaľuje“ nahrádzajú slovami „pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva“.
16.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Predseda akademického senátu verejnej vysokej školy môže na tejto verejnej vysokej škole kandidovať na funkciu rektora najskôr tri mesiace po skončení funkcie predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
17.
V § 10 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu prorektora verejnej vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
18.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slovo „prerokúva“ nahrádza slovom „schvaľuje“.
19.
V § 12 ods. 1 sa v písmenách h) až k) slovo „miest“ nahrádza slovom „funkcií“.
20.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „zabezpečuje“ vkladajú slová „a zodpovedá za“.
21.
V § 15 ods. 3 sa slovo „ministerstve“ nahrádza slovami „Ministerstve školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
22.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Rozpočet verejnej vysokej školy
(1)
Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si verejná vysoká škola zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov (ďalej len „rozpočet verejnej vysokej školy") na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.
(2)
Verejná vysoká škola vykoná na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom ministerstva a predloží ich ministerstvu v termíne určenom ministerstvom.
(3)
Výnosmi verejnej vysokej školy sú
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu podľa § 89 (ďalej len „dotácia"),
b)
školné podľa § 92 ods. 1 až 6,
c)
poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 ods. 7 až 10 (ďalej len „poplatky spojené so štúdiom"),
d)
výnosy z ďalšieho vzdelávania,1)
e)
výnosy z majetku verejnej vysokej školy,
f)
výnosy z duševného vlastníctva,
g)
výnosy z vlastných finančných fondov,
h)
iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.
(4)
Výnosmi verejnej vysokej školy môžu byť aj dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov.
(5)
Nákladmi verejnej vysokej školy sú náklady potrebné na zabezpečenie jej hlavnej činnosti a rozvoja.
(6)
Verejná vysoká škola môže po vyjadrení správnej rady prijímať úvery od bánk5a) a pobočiek zahraničných bánk.5b)
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5b)
§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z.“.
23.
Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Finančné fondy verejnej vysokej školy
(1)
Verejná vysoká škola tvorí najmä tieto finančné fondy:
a)
rezervný fond,
b)
fond reprodukcie,
c)
štipendijný fond,
d)
fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím,
e)
fondy podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Finančné fondy verejnej vysokej školy okrem fondov podľa odseku 1 písm. e) sa tvoria z kladného celkového hospodárskeho výsledku verejnej vysokej školy (ďalej len „zisk verejnej vysokej školy“), z darov, z dedičstva a z výnosov z nich, ak tento zákon neustanovuje inak. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením. Celkový hospodársky výsledok verejnej vysokej školy je súčet jej hospodárskeho výsledku v hlavnej činnosti a hospodárskeho výsledku v podnikateľskej činnosti (§ 18) po zdanení.
(3)
Verejná vysoká škola použije najmenej 40 % svojho zisku na tvorbu rezervného fondu. Rezervný fond používa verejná vysoká škola na vyrovnanie straty z predchádzajúceho roka a na krytie neuhradenej straty z minulých rokov, ak takúto stratu vykazuje. Verejná vysoká škola môže na vyrovnanie straty z predchádzajúceho roka a na krytie neuhradenej straty z minulých rokov použiť iba prostriedky rezervného fondu. Ak verejná vysoká škola nevykazuje nevyrovnanú stratu z predchádzajúceho roka a neuhradenú stratu z minulých rokov, môže prostriedky rezervného fondu použiť prostredníctvom svojho rozpočtu [§ 16 ods. 3 písm. g)] a na doplnenie ostatných finančných fondov verejnej vysokej školy.
(4)
Fond reprodukcie sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára z odpisov hmotného a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu7) a z výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku. Fond reprodukcie sa používa podľa § 17 ods. 3.
(5)
Štipendijný fond sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára z časti výnosov zo školného (§ 92 ods. 15) a z časti dotácie na sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 7) určenú na sociálne štipendiá (§ 96). Štipendijný fond sa používa na poskytovanie štipendií podľa § 95 až 97 a pôžičiek podľa § 101 ods. 3.
(6)
Fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím možno použiť na finančné zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby.
(7)
Podrobnosti tvorby a použitia finančných fondov verejnej vysokej školy podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 28 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 336/1999 Z. z." nahrádza citáciou „§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.".
24.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Verejná vysoká škola vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou oddelene od výnosov a nákladov spojených s hlavnou činnosťou. Verejná vysoká škola vedie príjmy a výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatnom bežnom účte alebo na samostatných bežných účtoch. Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy (§ 16 ods. 1).“.
25.
V § 18 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Zákon č. 431/2002 Z. z.".
27.
V § 19 ods. 2 sa slová „v bankách.17)" nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov.17)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
§ 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
28.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Ročná účtovná závierka verejnej vysokej školy musí byť overená audítorom18) najmenej raz za tri roky.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.".
29.
V § 20 ods. 3 písmená c) až g) znejú:
„c)
analýzu výnosov a nákladov s vyčlenením výnosov a nákladov z podnikateľskej činnosti,
d)
vývoj a konečný stav fondov,
e)
stav a pohyb majetku,
f)
analýzu finančných tokov,
g)
rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom.“.
30.
V § 26 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tej istej fakulte verejnej vysokej školy môže tá istá osoba vykonávať funkciu člena akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.".
31.
V § 26 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak tak predseda akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy dekan.".
32.
V § 27 ods. 1. písm. h) sa slová: „po prerokovaní vo vedeckej rade schvaľuje" nahrádzajú slovami „pred schválením vo vedeckej rade verejnej vysokej školy prerokúva".
33.
V § 28 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak akademický senát fakulty verejnej vysokej školy opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana, môže rektor odvolať dekana so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy, ak bola naplnená najmenej jedna z podmienok podľa odseku 3.
(5)
Predseda akademického senátu fakulty môže na tejto fakulte kandidovať na funkciu dekana najskôr tri mesiace po skončení funkcie predsedu akademického senátu fakulty.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.
34.
V § 28 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na tej istej fakulte verejnej vysokej školy môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana fakulty verejnej vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.".
35.
V § 30 ods. 1. písm. c) sa slovo „prerokúva" nahrádza slovom „schvaľuje".
36.
V § 30 ods. 1 sa v písmenách h) až k) slovo „miest" nahrádza slovom „funkcií".
37.
V § 34 ods. 2 sa za slová „§ 40 ods. 2" vkladajú slová „a 4".
38.
V § 35 ods. 1 sa za slová „sú súčasti verejných vysokých škôl" vkladajú slová „alebo ich fakúlt".
39.
V § 38 sa vypúšťa odsek 6.
40.
V § 39 sa za slovo „pracovisko" vkladajú slová „verejnej vysokej školy alebo".
Doterajší text § 39 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Kňazský seminár môže byť aj samostatná právnická osoba, s ktorou má vysoká škola uzatvorenú zmluvu. V tom prípade sa v kňazskom seminári uskutočňuje len výchova študentov k hodnotám podporovaným príslušnou cirkvou v súlade s vnútornými predpismi príslušnej cirkvi; vysokoškolské vzdelávanie uskutočňuje vysoká škola alebo bohoslovecká fakulta.“.
41.
V § 40 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Správna rada verejnej vysokej školy má štrnásť členov. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister. Šesť členov správnej rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy. Šesť členov správnej rady vyberie minister po vyjadrení rektora. Do správnej rady sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Jedného člena správnej rady navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť akademického senátu verejnej vysokej školy a jedného člena študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy. Návrh na odvolanie člena správnej rady dáva ministrovi ten orgán, ktorý ho navrhol na vymenovanie. Ak ide o členov správnej rady navrhnutých rektorom, návrh na ich odvolanie môže podať aj senát verejnej vysokej školy. Členmi správnej rady, okrem členov navrhnutých akademickým senátom verejnej vysokej školy, nesmú byť zamestnanci príslušnej verejnej vysokej školy.
(3)
Členovia správnej rady verejnej vysokej školy, okrem členov navrhnutých akademickým senátom verejnej vysokej školy, sa vymenúvajú na šesť rokov. Po prvom vymenovaní týchto členov správnej rady sa žrebom určí jedna tretina členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a jedna tretina členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch. Návrhy na nových členov predkladá rektor alebo minister tak, aby sa zachovalo zloženie správnej rady uvedené v odseku 2. Funkčné obdobie člena navrhnutého zamestnaneckou časťou akademického senátu verejnej vysokej školy je štvorročné, funkčné obdobie člena navrhnutého študentskou časťou akademického senátu verejnej vysokej školy je dvojročné.“.
42.
V § 40 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
43.
V § 41 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu26) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod. Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,“.
44.
V § 41 ods. 1 písmeno c) sa na konci pripájajú tieto slová: „k majetku verejnej vysokej školy".
45.
Doterajší text § 42 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na štátne vysoké školy sa vzťahujú ustanovenia druhej časti, ak zákon neustanovuje inak.“.
46.
V § 43 odsek 17 znie:
„(17)
Na vojenské vysoké školy
a)
sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a k), § 9 ods. 1 písm. a), c), g) až i), k), n) a o), § 10 ods. 2, 5 a 9, § 16, 17, § 18 ods. 4, § 22 ods. 4, § 27 ods. 1 písm. b), § 28 ods. 2, 3, 8 a 9, § 40, 41 a § 102 ods. 3,
b)
sa vzťahujú primerane ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až e), g) a l), § 9 ods. 1 písm. f) a m), § 10 ods. 1, 4, 10 a 11, § 19, 20, 23, § 27 ods. 1 písm. g), i) a j), § 28 ods. 6 a 7, § 30 ods. 1 písm. c), § 33 ods. 3 písm. c), § 50 ods. 4, § 55, 58, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 73, 75, 77, 92, 94 až 101, § 102 ods. 2 a § 107.“.
47.
V § 44 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v činnej službe".
48.
V § 44 odsek 11 znie:
„(11)
Na policajné vysoké školy
a)
sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1 písm. a), g) až i) a o), § 10 ods. 5 a 11, § 16, 17, § 18 ods. 4, § 19, § 22 ods. 4, § 28 ods. 2 a 3, § 34 až 41 a § 102 ods. 3,
b)
sa vzťahujú primerane ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), f) a g), § 10 ods. 10, § 15 ods. 2 písm. h), § 20, 58, 66, 92, 94 až 101 a § 102 ods. 2.“.
49.
V § 45 odsek 1 znie:
„(1)
Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov.33)“.
50.
V § 45 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
51.
V § 45 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a špecializované študijné odbory".
52.
V § 45 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
povoľuje v príslušných študijných odboroch spojenie prvého stupňa a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie,“.
53.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).
54.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Špecializačné štúdium pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním
(1)
Špecializačné štúdium pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním (ďalej len „špecializačné štúdium“) je osobitným druhom ďalšieho vzdelávania,33a) ktoré môžu uskutočňovať len vysoké školy; zameriava sa na získanie špecializovaných poznatkov potrebných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo na výkon činností potrebných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu.
(3)
Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorú vymenuje dekan príslušnej fakulty vysokej školy. O získaní špecializácie vydá vysoká škola diplom o špecializácii.
(4)
Podrobnosti o špecializačnom štúdiu upravuje osobitný predpis.33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.“.
55.
V § 47 ods. 4 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie činnosti vysokej školy.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
56.
V § 50 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo" vkladajú slová „vydáva a".
57.
V § 50 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pri študijných odboroch z oblasti teológie sa pri ich zaradení alebo zmene vyžaduje aj súhlas kompetentnej cirkevnej vrchnosti.".
58.
V § 50 sa vypúšťa odsek 7.
59.
V § 51 ods. 4 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,“.
Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n).
60.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Študijné programy v študijných odboroch, ktorých absolvovaním sa získa vysokoškolské vzdelanie požadované ako súčasť odbornej spôsobilosti na výkon povolania lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry, pôrodnej asistentky, veterinárneho lekára alebo architekta, sa uskutočňujú v súlade s osobitnými predpismi.34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
Napríklad § 54 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.
61.
V § 53 odsek 6 znie:
„(6)
Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, ktoré sa zameriavajú na štúdium v oblasti humánneho lekárstva a veterinárskeho lekárstva, sú doktorské študijné programy. Absolventom štúdia podľa doktorských študijných programov (ďalej len „doktorské štúdium“) v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke „MUDr.“). Absolventom doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MDDr.“). Absolventom doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva sa udeľuje akademický titul „doktor veterinárskeho lekárstva“ (v skratke „MVDr.“)“.
62.
V § 54 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na lekárskych fakultách v odboroch so špecializačnou skúškou".
63.
V § 54 ods. 12 tretej vete sa vypúšťajú slová „pracovnoprávne i finančné".
64.
V § 54 ods. 16 sa za slovo „udeľuje" vkladá v celom texte slovo „akademický".
65.
V § 54 ods. 19 sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa posudzuje ako plat".
66.
V § 57 odsek 2 znie:
„(2)
Ďalšie podmienky určené vysokou školou na prijatie na štúdium podľa § 56 ods. 1 nesmú z hľadiska obsahu vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania.37)“.
67.
V § 57 ods. 5 prvej vete sa slovo „štyri" nahrádza slovom „dva".
68.
V § 58 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
V prihláške uvedie uchádzač údaje
a)
podľa § 73 ods. 2,
b)
o predchádzajúcom zamestnaní,
c)
o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.
(4)
Údaje uvedené v odseku 3 môže vysoká škola spracovávať38a) a poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám na štatistické účely.
(5)
K prihláške doloží uchádzač potrebné podklady požadované vysokou školou podľa § 57 ods. 1 a žiadosť podľa § 57 ods. 4. Spracovávať osobné údaje podľa osobitného predpisu40) uvedené v podkladoch a v žiadosti, okrem údajov uvedených v odseku 3, môže vysoká škola iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky. Na spracovávanie osobných údajov uchádzača uvedených v odseku 3 a v tomto odseku sa vzťahuje § 73 ods. 4 a 6.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
69.
V § 59 ods. 2 sa slovo „splní" nahrádza slovami „chce absolvovať"."
70.
V § 63 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.“.
71.
V § 67 ods. 5 sa slovo „cudzom“ nahrádza slovom „anglickom“.
72.
V § 68 ods. 5 sa slovo „cudzom“ nahrádza slovom „anglickom“.
73.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi.“.
74.
V § 71 ods. 3 písm. b) sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „a to“.
75.
V § 72 ods. 6 sa na konci piatej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí.“.
76.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Register študentov
(1)
Vysoká škola vedie register študentov vysokej školy. Ministerstvo vedie centrálny register študentov verejných vysokých škôl, študentov vojenských vysokých škôl, ktorí nevykonávajú vojenskú službu, študentov policajných vysokých škôl, ktorí nie sú v služobnom pomere, a študentov zdravotníckych vysokých škôl (ďalej len „centrálny register študentov"). Centrálny register študentov vznikne z registrov študentov vysokých škôl zlúčením registrov študentov vysokých škôl. Register študentov vysokej školy a centrálny register študentov slúžia na evidenciu študentov a na štatistické účely a rozpočtové účely. Vysoká škola môže využívať údaje z registra študentov aj v elektronických preukazoch študentov podľa § 67. Na účely súvisiace s poskytovaním vzdelávania a s ním súvisiacich služieb vysokej školy študentovi môže vysoká škola využívať údaje z registra študentov vysokej školy v plnom rozsahu a údaje z centrálneho registra študentov týkajúce sa jej študentov v rozsahu údajov podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), d) až f), h) a i).
(2)
Do registra študentov vysokej školy sa zaznamenáva meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia u cudzincov, miesto narodenia, rodinný stav a miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, bydlisko v Slovenskej republike, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu u cudzincov. Štruktúru informačnej vety prevádzkovanej databázy a jej technické podmienky stanoví ministerstvo po prerokovaní s vysokou školou.
(3)
V registri študentov vysokých škôl a v centrálnom registri študentov sú o jednotlivých študentoch zaznamenané údaje o
a)
zápise na štúdium,
b)
predchádzajúcom vzdelaní,
c)
študijnom programe,
d)
zápise do vyššieho ročníka alebo do ďalšej časti štúdia [§ 51 ods. 4 písm. j)],
e)
pridelení ubytovania v študentskom domove,
f)
priznaní sociálneho štipendia (§ 96 ods. 1),
g)
absolvovanej štátnej skúške a udelenom akademickom titule,
h)
prerušení štúdia,
i)
skončení štúdia.
(4)
Údaje v registri študentov vysokej školy môžu spracovávať38a) len osobitne poverení zamestnanci príslušnej vysokej školy; údaje podľa ods. 3 písm. a), c) až h) sa zaznamenajú do registra študentov príslušnej vysokej školy do troch dní po rozhodujúcej udalosti. Údaje v centrálnom registri študentov môžu spracovávať len osobitne poverení zamestnanci ministerstva alebo v rozsahu prípustnom podľa odseku 1 osobitne poverení zamestnanci vysokej školy.
(5)
Vysoké školy môžu poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám, s ktorými majú uzavretú dohodu o poskytovaní služieb vyžadujúcich použitie preukazu študenta, tieto údaje o študentovi:
a)
meno a priezvisko vrátane titulov,
b)
dátum narodenia,
c)
názov vysokej školy a fakulty, na ktorej študuje,
d)
formu štúdia,
e)
informáciu o prerušení alebo skončení štúdia.
(6)
Zamestnanci podľa odseku 4 sú povinní pri práci s registrom dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov.40)
(7)
Na uchovávanie údajov z registra študentov vysokej školy a centrálneho registra študentov sa vzťahuje osobitný predpis.40a)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa citácia „Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 428/2002 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a)
§ 8 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.“.
77.
V § 75 ods. 6 sa slovo „(§ 76)“ vypúšťa v celom texte.
78.
V § 76 ods. 1 sa za slovo "docent" vkladajú slová "(v skratke "doc."; skratka "doc." sa uvádza pred akademickým titulom)" a za slovo "profesor" sa vkladajú slová "(v skratke "prof."; skratka "prof." sa uvádza pred akademickým titulom)".
79.
V § 76 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania.“.
80.
V § 76 ods. 4 sa slová „habilitácia na základe habilitačnej práce a úspešného absolvovania habilitačného konania“ nahrádzajú slovami „vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania“.
81.
V § 77 ods. 4 druhá veta znie:
„Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak ide o funkciu docenta, vedecko-pedagogický titul „docent" alebo „profesor", a ak ide o funkciu profesora, vedecko-pedagogický titul „profesor", získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia veku 65 rokov.“.
82.
Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80a
Ochrana osobných údajov zamestnancov
(1)
Ak vysoká škola využíva na evidenciu dochádzky, kontrolu prístupu do objektov, zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na ďalšie účely súvisiace s jej činnosťou elektronický informačný systém, má právo na tento účel uchovávať a spracúvať osobné údaje zamestnancov a využívať ich na uvedené účely aj v elektronických preukazoch zamestnancov. Na uchovávanie a spracúvanie osobných údajov zamestnancov sa vzťahuje osobitný zákon.40)
(2)
Vysoká škola môže poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám, s ktorými má uzavretú dohodu o poskytovaní služieb vyžadujúcich použitie preukazu zamestnanca, tieto údaje o zamestnancovi:
a)
meno a priezvisko vrátane titulov,
b)
dátum narodenia,
c)
názov vysokej školy a názov jej súčasti, na ktorej je zamestnanec zaradený,
d)
dátum skončenia pracovného pomeru s vysokou školou.“.
83.
V § 81 ods. 4 sa slovo „Jedna“ nahrádza slovami „Najviac jedna“.
84.
V § 82 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
85.
V § 82 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
86.
V § 82 odsek 3 znie:
„(3)
Akreditačná komisia uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl (§ 84). V rámci komplexnej akreditácie Akreditačná komisia hodnotí aj úroveň výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy a vyjadruje sa o jej začlenení podľa § 2 ods. 13 a 16.“.
87.
V § 82 ods. 4 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „a 3“.
88.
V § 82 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Spôsob výberu členov Akreditačnej komisie, postup pri výkone pôsobnosti Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín podľa tohto paragrafu, ako aj spôsob podávania a podrobnejší obsah žiadostí a podkladov na činnosť Akreditačnej komisie podľa tohto paragrafu ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(7)
Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) až c), pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 a 16 a pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy schvaľuje na návrh Akreditačnej komisie po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl ministerstvo.“.
89.
V § 83 ods. 2 sa slová „(§ 82 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 82 ods. 7)“ a za slovo „obsah,“ sa vkladajú slová „profil absolventa,“.
90.
V § 83 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte, platí obmedzenie o najmenej jednoročnom odstupe pre žiadosť o akreditáciu len pre študijné programy uskutočňované na tejto fakulte.“.
91.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Pre študijné programy v oblasti teológie je podmienkou akreditácie aj súhlas príslušnej cirkevnej vrchnosti.“.
92.
V § 84 ods. 1 sa za slová „činnosť vysokej školy“ vkladajú slová „v nadväznosti na jej dlhodobý zámer“.
93.
V § 84 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
podklady na vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 a 16.“.
94.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností Akreditačná komisia prihliada aj na kritériá používané pri periodickom hodnotení podľa osobitného predpisu.42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
§ 17 zákona č. 132/2002 Z. z.“.
95.
V § 89 odsek 8 znie:
„(8)
Určenie dotácií jednotlivým verejným vysokým školám podľa odsekov 4, 6 a 7 a dotácie na priamu podporu na rozvoj vedy a techniky podľa odseku 5 sa uskutočňuje na základe metodiky, ktorú vypracúva a každoročne aktualizuje po predchádzajúcom vyjadrení reprezentácie vysokých škôl ministerstvo.“.
96.
V § 92 odsek 10 znie:
„(10)
Verejná vysoká škola môže požadovať poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 67), za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68), ak sa požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu [§ 106 ods. 2 písm. a)]. Výšku poplatkov určuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy a je odvodená od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi.“.
97.
V § 92 ods. 14 sa slovo „príjmom“ nahrádza slovom „výnosom“.
98.
V § 99 druhá veta znie: „Osobitným druhom podpory športových činností a kultúrnych činností študentov je podpora vysokoškolských telovýchovných jednôt, vysokoškolských športových klubov, akademických umeleckých súborov a univerzitných pastoračných centier.“.
99.
§ 100 vrátane nadpisu znie:
㤠100
Podpora študentov so zdravotným postihnutím
Vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek na študijný výkon.“.
100.
V § 102 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
vypracúva a aktualizuje metodiku na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtu20) z kapitoly ministerstva vysokým školám a na jej základe určuje tieto dotácie po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1),“.
101.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až t) sa označujú ako písmená h) až s).
102.
V § 102 ods. 2 písm. h) sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „a 2“.
103.
V § 102 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
rozhoduje do 60 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie o priznaní práva vysokej škole udeľovať po úspešnom absolvovaní študijného programu zodpovedajúci akademický titul (§ 83 ods. 1), o priznaní práva vysokej škole uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 3) a o priznaní práva nevysokoškolskej inštitúcii podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia (§ 86 ods. 2); ak rozhodne inak, ako bol návrh Akreditačnej komisie, svoje rozhodnutie zdôvodní a zdôvodnenie zverejní,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
104.
V § 102 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
rozhoduje na základe žiadosti vysokej školy po kladnom vyjadrení Akreditačnej komisie podľa § 85 ods. 3 o zaradení vysokej školy medzi výskumné univerzity,
i)
rozhoduje na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie podľa § 85 ods. 4 a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl o vyradení výskumnej univerzity spomedzi výskumných univerzít.“.
105.
V § 103 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo fakulta“ vo všetkých tvaroch.
106.
V § 104 ods. 2 sa slová „so súhlasom“ nahrádzajú slovami „po vyjadrení“ a pred slovo „obmedziť“ sa vkladajú slová „a so súhlasom najmenej dvoch z nich“.
107.
V § 106 ods. 5 sa za slovo „dokladov“ vkladajú slová „o vzdelaní podľa tohto paragrafu“.
108.
Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠106a
Uznávanie odborných kvalifikácií
Uznávanie diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní alebo ich súborov vydaných vysokými školami alebo inými príslušnými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností občanmi členských štátov Európskej únie v Slovenskej republike upravujú osobitné predpisy.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
Napríklad zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
109.
§ 108 znie:
㤠108
Na rozhodovanie podľa tohto zákona, okrem rozhodovania vo veciach poskytovania sociálnych štipendií (§ 96 ods. 1) a ukladania disciplinárnych opatrení (§ 72 ods. 2 a 4), sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.50)“.
110.
V § 109 odsek 1 znie:
„(1)
Vysoké školy môžu od akademického roka 2005/2006 prijímať študentov len na štúdium študijných programov podľa tohto zákona a uskutočňovaných na základe kreditového systému spĺňajúceho rámcové usmernenie podľa § 62 ods. 4. V akademickom roku 2003/2004 a v akademickom roku 2004/2005 môžu vysoké školy prijímať študentov aj na štúdium študijných odborov zriadených podľa predchádzajúcich predpisov, ak majú v nich právo konať štátne skúšky. V akademickom roku 2003/2004 a v akademickom roku 2004/2005 môžu vysoké školy a externé vzdelávacie inštitúcie prijímať študentov na doktorandské štúdium vo vedných odboroch alebo v umeleckých odboroch zriadených podľa predchádzajúcich predpisov, ak majú v nich právo konať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti alebo umelecko-akademické hodnosti. Študenti študijných odborov zriadených podľa predchádzajúcich predpisov a študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch alebo v umeleckých odboroch zriadených podľa predchádzajúcich predpisov dokončia štúdium podľa predchádzajúcich predpisov.“.
111.
V § 109 ods. 3 sa slovo „2008“ nahrádza slovom „2009“.
112.
V § 109 ods. 4 sa slovo „2010“ nahrádza slovom „2011“.
113.
V § 109 ods. 5 sa slovo „2011“ nahrádza slovom „2012“.
114.
V § 109 ods. 6 sa slovo „2009“ nahrádza slovom „2010“.
115.
V § 109 ods. 7 prvej a druhej vete sa slovo „2004“ nahrádza slovom „2005“.
116.
§ 109 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
§ 83 ods. 11 sa vzťahuje aj na práva uvedené v odsekoch 3 až 6.“.
117.
Za § 109 sa vkladá § 109a, ktorý znie:
㤠109a
(1)
Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom odbore stomatológia, prispôsobia vzdelávanie osobitnému predpisu34a) tak, aby bolo možné prijímať študentov na toto štúdium podľa doterajšieho študijného programu len do akademického roka 2003/2004.
(2)
Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské magisterské vzdelávanie v študijnom odbore farmácia, prispôsobia vzdelávanie osobitnému predpisu34a) tak, aby bolo možné získať vzdelanie podľa doterajšieho študijného programu len do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(3)
Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo a v študijnom odbore ošetrovateľstvo-rehabilitácia, prispôsobia vzdelávanie osobitnému predpisu34a) tak, aby bolo možné získať vzdelanie podľa doterajšieho študijného programu len do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a aby bolo možné získať vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo len oddelene od získania vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore fyzioterapia.
(4)
Vysoké školy, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore pôrodná asistencia, prispôsobia vzdelávanie osobitnému predpisu34a) tak, aby bolo možné získať vzdelanie podľa doterajšieho študijného programu len do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(5)
Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy štúdia s tým, že inú ako dennú formu štúdia možno uskutočňovať len v študijnom odbore ošetrovateľstvo a v študijnom odbore pôrodná asistencia, a to len po získaní súhlasu ministerstva. Ministerstvo môže vydať súhlas len po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
118.
V § 110 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 51.
119.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Akademické tituly „magister" (v skratke „Mgr."), „magister umenia" (v skratke „Mgr. art."), „inžinier" (v skratke „Ing."), „inžinier architekt" (v skratke „Ing. arch."), „doktor všeobecného lekárstva" (v skratke „MUDr."), „doktor zubného lekárstva" (v skratke „MDDr.") a „doktor veterinárskeho lekárstva" (v skratke „MVDr.") sú oprávnení používať absolventi vysokých škôl, ktorí skončili štúdium podľa doterajších predpisov a nebol im priznaný akademický titul. Ustanovenie sa nevzťahuje na absolventov Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti, vojenských vysokých škôl a Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.“.
120.
V § 112 sa doterajší neoznačený text označuje ako odsek 1 a odsek 1 sa označuje ako odsek 2.
Čl. II
Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
3.
V § 8 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a nepoberá v zahraničí štipendium ani inú finančnú podporu“.
4.
V § 9 ods. 4 sa za slová „zamestnancom fondu“ vkladajú slová „po odpočítaní dane z príjmu“.
5.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nepoberajú v zahraničí štipendium alebo inú finančnú podporu“.
6.
V § 12 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Žiadateľ študujúci v prvom roku štúdia podáva žiadosť o pôžičku po zápise, najneskôr do konca zimného semestra akademického roka. Ostatní žiadatelia študujúci na vysokých školách v Slovenskej republike podávajú žiadosť o pôžičku do 15. júna kalendárneho roka. Žiadosť sa podáva písomne na tlačive vydanom fondom na fakulte vysokej školy, na ktorej sú zapísaní na štúdium, alebo na vysokej škole, ak nie sú zapísaní na štúdium na fakulte.
(2)
Žiadateľ študujúci na zahraničnej vysokej škole podáva žiadosť o pôžičku fondu v termínoch ako žiadatelia študujúci na vysokých školách v Slovenskej republike.“.
7.
V § 12 ods. 5 sa slová „20. októbra“ nahrádzajú slovami „31. júla“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Žiadosti študujúcich v prvom roku štúdia sa zasielajú do fondu priebežne.“.
8.
V § 12 ods. 6 sa slová „do 20. októbra kalendárneho roku“ nahrádzajú slovami „do 31. júla kalendárneho roka“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Žiadosti študujúcich v prvom roku štúdia sa zasielajú do fondu priebežne.“.
9.
V § 12 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Schválenie pôžičky riaditeľ fondu oznámi žiadateľovi do 30 dní od doručenia žiadosti na fond. Spolu s oznamom o schválení pôžičky žiadateľovi zašle zmluvu o pôžičke v dvoch výtlačkoch vrátane príloh. Súčasne o zaslaní zmluvy informuje príslušnú fakultu alebo vysokú školu.
(8)
Zmluvu o pôžičke žiadateľ uzavrie s fondom najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy žiadateľovi. Na žiadosť žiadateľa fond určí náhradný termín uzavretia zmluvy, a to najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 4. Neoddeliteľnou prílohou zmluvy o pôžičke je potvrdenie vysokej školy o štúdiu žiadateľa (§ 8 ods. 1) v danom akademickom roku.“.
10.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Najvyššia poskytnutá pôžička na obdobie jedného akademického roka môže byť 40 000 Sk. Pôžička sa poskytuje v celých desaťtisícoch slovenských korún najviac počas šiestich akademických rokov. Spôsob určenia výšky pôžičky pre jednotlivé skupiny žiadateľov určí štatút fondu.“.
11.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Pôžička sa poskytuje v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 50 % pôžičky fond vyplatí v lehote do 14 dní po doručení uzavretej zmluvy na fond. Druhú polovicu pôžičky fond vyplatí v mesiaci február nasledujúceho kalendárneho roka. Ak je pôžička schválená v priebehu akademického roka, výška pôžičky na príslušný akademický rok podľa odseku 3 sa znižuje o jednu desatinu za každý uplynulý mesiac od začiatku akademického roka. Ak je uzavretá zmluva o pôžičke doručená na fond v mesiacoch január až jún v danom akademickom roku, fond vyplatí pôžičku jednorazovo.“.
12.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „obsahovo ucelenej časti“ a slovo „školskom“ sa nahrádza slovom „akademickom“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 18a a písmeno b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 52 a 109 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9a sa citácia „§ 18a písmeno b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 53 a 109 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.“.
15.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
16.
V § 14 ods. 4 prvej vete sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 6“ a v druhej vete sa za slová „bude úročiť“ vkladajú slová „od začiatku omeškania“.
Čl. III
Zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 7 sa slová „odsekov 2,“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. c) a d) a odsekov“.
2.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Periodické hodnotenie výskumu a vývoja jednotiek periodického hodnotenia okrem vysokých škôl uskutočňuje komisia na periodické hodnotenie výskumu a vývoja (§ 18). Periodické hodnotenie vysokých škôl uskutočňuje Akreditačná komisia31a) v rámci komplexnej akreditácie činností vysokých škôl podľa osobitného zákona.31b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:
„31a)
§ 81 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
31b)
§ 84 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.“.
3.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Prechodné ustanovenia
(1)
Splnenie podmienky ustanovenej v § 8 ods. 6 na poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa § 8 ods. 2 písm. a) a b) sa vyžaduje od 1. januára 2005.
(2)
Minister školstva vydá osvedčenie o vykonaní periodického hodnotenia a o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja podľa tohto zákona vysokej škole, ktorej bolo podľa predchádzajúcich predpisov36a) priznané právo konať štátne skúšky v študijných odboroch magisterského, inžinierskeho alebo doktorského štúdia. Platnosť tohto osvedčenia sa skončí dňom skončenia prvej komplexnej akreditácie tejto vysokej školy.31b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 109 ods. 4 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná uskutočňovať ďalšie vzdelávanie podľa doterajších predpisov4) až do roku 2010.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z. a zákona č. 445/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 54 ods. 5 sa za prvú vetu vkladajú vety, ktoré znejú:
„Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných certifikačných študijných programoch (ďalej len „akreditovaný program"). O práve vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať akreditovaný program rozhoduje ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva si na rozhodovanie o práve vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať akreditovaný program a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zriaďuje Akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
2.
V § 56 odsek 2 znie:
„(2)
Výučbové základne vysokých škôl, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie zamerané na prípravu zdravotníckych pracovníkov a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, sú kliniky, ústavy a lekárne.“.
3.
V § 56 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
4.
V § 56 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov so stredoškolským vzdelaním“.
5.
V § 56 ods. 4 a 5 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.
6.
V § 56 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
7.
Za § 56b sa vkladajú § 56c a 56d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠56c
Podmienky akreditácie, doklady o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1)
O akreditáciu vzdelávacej aktivity, ktorá podlieha akreditácii, môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v rovnakej kategórii zdravotníckych pracovníkov, v ktorej žiada uskutočňovať špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program,
b)
vypracuje projekt a pedagogickú dokumentáciu špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu,
c)
zabezpečí zodpovedajúci lektorský zbor na vzdelávaciu aktivitu,
d)
zabezpečí zodpovedajúce materiálno-technické podmienky na vzdelávaciu aktivitu (§ 56).
(2)
Žiadosť obsahuje názov, adresu, identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne a názov špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu, v ktorom žiada vydanie potvrdenia o akreditácii. Súčasťou žiadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) až d).
(3)
Vzdelávacej ustanovizni, ktorá spĺňa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo zdravotníctva potvrdenie o akreditácii.
(4)
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov.
(5)
Potvrdenie o akreditácii nie je prenosné a neprechádza na právneho nástupcu.
(6)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo potvrdenie o akreditácii, je povinná
a)
uskutočňovať akreditovanú vzdelávaciu aktivitu podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých bolo potvrdenie o akreditácii vydané; predkladať všetky zmeny týkajúce sa pedagogickej dokumentácie akreditovanej vzdelávacej aktivity na schválenie akreditačnej komisii,
b)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity vrátane menných zoznamov študentov, ktorí sa na akreditovanom programe zúčastňujú, a menných zoznamov študentov, ktorí v príslušnom školskom roku akreditovaný program absolvovali a získali diplom o špecializácii alebo certifikát,
c)
predkladať akreditačnej komisii na základe výzvy časový plán, miesta uskutočňovania akreditovanej vzdelávacej aktivity a zoznamy študentov podľa písmena b),
d)
oznámiť akreditačnej komisii zmeny sídla a názvu, zrušenie a zánik vzdelávacej ustanovizne.
(7)
Ministerstvo zdravotníctva odoberie potvrdenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň neplní povinnosti podľa odseku 6 písm. a) až d).
§ 56d
Vydávanie diplomov o špecializácii a certifikátov
Vzdelávacia ustanovizeň vydáva absolventovi špecializačného študijného programu akreditovaného podľa tohto zákona diplom o špecializácii a absolventovi certifikačného študijného programu akreditovaného podľa tohto zákona certifikát.“.
8.
§ 80l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Do získania akreditácie študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore alebo certifikačnej príprave prvou vzdelávacou inštitúciou podľa tohto zákona (§ 56c a 56d) povinne uskutočňuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa doterajších predpisov15b) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, najneskôr však do roku 2010.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovenia v čl. I sto desiatom bode, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.