549/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

549
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o súdnych úradníkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a činnosť súdnych úradníkov.
§ 2
Súdni úradníci
(1)
Súdni úradníci sú štátnymi zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady podľa osobitného zákona.1)
(2)
Súdnymi úradníkmi sú
a)
vyšší súdni úradníci,
b)
súdni tajomníci,
c)
probační a mediační úradníci.
(3)
Funkciu vyššieho súdneho úradníka môže vykonávať ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou2) a kto je bezúhonný (odsek 4).
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.3) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.4)
(5)
Funkciu súdneho tajomníka môže vykonávať ten, kto získal úplné stredoškolské vzdelanie podľa osobitného zákona.5)
§ 3
Vyšší súdny úradník
(1)
Vyšší súdny úradník je oprávnený vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Úkonmi vyššieho súdneho úradníka sú:
a)
konanie a rozhodovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
skutkový a právny rozbor veci,
c)
iné úkony súdu.
(3)
Sudca môže písomne poveriť vyššieho súdneho úradníka konaním a rozhodovaním
a)
vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce,6)
b)
v určitej veci.
(4)
Ak sudca poveril súdneho úradníka vykonaním úkonu podľa odseku 3 písm. b), môže súdny úradník požiadať sudcu o odňatie veci, ak ide o úkon, na ktorý súdny úradník nie je oprávnený, alebo ak ide o úkon, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi.
(5)
Vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu samostatne. Poverenie je súčasťou rozvrhu práce6) alebo súčasťou súdneho spisu.
(6)
Skutkový a právny rozbor veci pridelenej sudcom vykoná vyšší súdny úradník s návrhom na ďalší postup v konaní a s odkazom na pramene práva, literatúru a judikatúru súdov, z ktorej čerpal.
Úkony vyššieho súdneho úradníka
§ 4
(1)
Vyšší súdny úradník v prípravnej štátnej službe môže vykonávať úkony podľa tohto zákona okrem oprávnenia rozhodovať vo veci.
(2)
Vyšší súdny úradník, proti ktorému sa začalo trestné konanie alebo disciplinárne konanie podľa osobitného zákona,1) môže až do právoplatného rozhodnutia vykonávať úkony podľa tohto zákona okrem oprávnenia rozhodovať vo veci.
(3)
Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zápis ich zmeny alebo nevyhovie návrhu na zápis do obchodného registra podľa osobitného zákona.7)
§ 5
V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu
a)
o návrhu na vydanie platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorene podanom odpore, odpore podanom bez odôvodnenia, odpore podanom neoprávnenou osobou a o zrušení platobného rozkazu,
b)
o návrhu na vydanie šekového platobného rozkazu a zmenkového platobného rozkazu vrátane rozhodnutia o oneskorene podaných námietkach,
c)
v konaní o dedičstve okrem
1.
sporu dedičov o dedičské právo,
2.
odňatia veci poverenému notárovi,
3.
vrátenia veci notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo zmenu uznesenia,
4.
konania o dedičstve alebo jeho časti, ktoré sa nachádza v cudzine,
5.
konania o dedičstve po poručiteľovi, ktorý zomrel v cudzine alebo bol cudzím štátnym príslušníkom,
6.
nariadenia likvidácie dedičstva,
7.
privolenia súdu k úkonom dedičov na predaj alebo iné opatrenia,
d)
o úschovách,
e)
o umorení listín,
f)
v zmierovacom konaní,
g)
v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu8) okrem schválenia príklepu súdom,
h)
v konaní o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, o výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, odobratím veci,
i)
v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu.9)
§ 6
V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník rozhoduje na základe poverenia sudcu aj o
a)
poriadkovej pokute,
b)
znalečnom, tlmočnom a svedočnom,
c)
preddavkoch na trovy dôkazu,
d)
súdnych poplatkoch,
e)
oslobodení od súdnych poplatkov,
f)
odstraňovaní vád podania,
g)
opatreniach podľa osobitného predpisu,10)
h)
ustanovení správcu dedičstva,
i)
príslušnosti a právomoci súdu na konanie,
j)
ustanovení zástupcu účastníkovi konania,11)
k)
prípustnosti vedľajšieho účastníctva,
l)
prerušení konania,
m)
spojení vecí na spoločné konanie,
n)
vydaní opravného uznesenia,
o)
pripustení zámeny účastníka konania o pristúpení ďalšieho účastníka do konania,
p)
pripustení zmeny návrhu na začatie konania,
r)
iných procesných rozhodnutiach.
§ 7
V občianskom súdnom konaní vyšší súdny úradník vykonáva
a)
dožiadania,
b)
úkony súvisiace s rekonštrukciou súdneho spisu,
c)
úkony súvisiace s prípravou pojednávania,
d)
zisťovanie podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania alebo vzdania sa nároku,
e)
zisťovanie podmienok na vyhlásenie konkurzu,
f)
prípravu hodnotenia dôkazov po skončení dokazovania,
g)
prípravu rozhodnutí pre sudcu,
h)
úkony vo vykonávacom konaní,
i)
úkony súvisiace s prípravou súdneho spisu na predloženie odvolaciemu súdu alebo dovolaciemu súdu,
j)
úkony v správnych veciach pri príprave veci na rozhodnutie,
k)
iné procesné úkony.
§ 8
(1)
V trestnom konaní vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o
a)
vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej,
b)
trovách trestného konania,
c)
ustanovovaní obhajcu,
d)
znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,
e)
započítaní väzby a trestu,
f)
ustanovení opatrovníka poškodenému v prípadoch, keď zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva.
(2)
V trestnom konaní vyšší súdny úradník vykonáva
a)
úkony smerujúce k doručeniu obžaloby a písomností súdu,
b)
vybavuje dožiadania,
c)
opatrenia potrebné na výkon uložených trestov, ochranných opatrení a poriadkových pokút,
d)
úkony súvisiace s rekonštrukciou súdneho spisu,
e)
prípravu hlavného pojednávania a iných pojednávaní vrátane vyhodnotenia dokazovania v prípravnom konaní,
f)
prípravu rozhodnutí,
g)
iné procesné úkony.
§ 9
Súdny tajomník
(1)
Súdny tajomník je oprávnený vykonávať úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Úkonmi súdneho tajomníka sú:
a)
konanie a rozhodovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
b)
iné úkony súdu.
(3)
Sudca môže písomne poveriť súdneho tajomníka konaním a rozhodovaním
a)
vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce,6)
b)
v určitej veci.
(4)
Súdny tajomník koná samostatne na základe poverenia sudcu, ktoré je súčasťou rozvrhu práce.
Úkony súdneho tajomníka
§ 10
(1)
Na úkony súdneho tajomníka sa vzťahuje ustanovenie § 4 okrem odseku 3.
(2)
Súdny tajomník koná a rozhoduje v občianskom súdnom konaní na základe poverenia sudcu
a)
v opatrovníckom konaní,
b)
v konaní starostlivosti o maloletých,
c)
v konaní o ustanovení opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ako aj neprítomným a neznámym osobám,
d)
v konaní o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,
e)
v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu,9)
f)
v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu8) v rozsahu výkonu rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu9) okrem
1.
schválenia príklepu súdom,
2.
rozvrhu výťažku.
(3)
Súdny tajomník môže v občianskom súdnom konaní
a)
vyzývať na zaplatenie súdneho poplatku za prihlášku do konkurzného konania,
b)
pripravovať prihlášky na prieskumné pojednávanie,
c)
zabezpečiť doručenie predvolaní na prieskumné pojednávanie,
d)
zabezpečiť uverejnenie dátumu konania prieskumného pojednávania v Obchodnom vestníku,
e)
pripraviť prieskumné pojednávanie,
f)
vyhotoviť rozhodnutia o upovedomení konkurzného veriteľa neprítomného na prieskumnom pojednávaní o popretí pohľadávky a určení lehoty na podanie žaloby,
g)
viesť schôdzu konkurzných veriteľov v prípadoch upravených osobitným predpisom,12)
h)
evidovať prihlášky po prieskumnom pojednávaní,
i)
zabezpečiť práce spojené so štatistickým zisťovaním,
j)
vydávať potvrdenia o skutočnostiach známych zo súdneho spisu a vydávať úradné odpisy, výpisy alebo potvrdenia požadované účastníkmi konania,
k)
pripraviť súdny spis pre sudcu vrátane skúmania podmienok konania (súdny manažment),
l)
zastaviť konanie na základe späťvzatia návrhu pred prvým pojednávaním,
m)
pripraviť súdny spis pred predložením veci na rozhodnutie o odvolaní alebo dovolaní,
n)
pripraviť súdny spis pred rozhodnutím sudcu v registrovom konaní,
o)
vyznačovať doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise súdneho rozhodnutia,
p)
pripraviť a preveriť súdny spis pred uložením do spisovne,
r)
vykonávať iné úkony podľa osobitných predpisov.
§ 11
Súdny tajomník môže v trestnom konaní najmä
a)
zabezpečovať podklady na rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom prepustení, podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu, ako aj podklady na rozhodnutie o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody a zahladení odsúdenia,
b)
zasielať vyrozumenie o podmienečnom prepustení a zahladení odsúdenia,
c)
podávať správy registru trestov,
d)
zabezpečovať kontrolu korešpondencie obvinených v kolúznej väzbe,
e)
zúčastňovať sa návštev obvinených v kolúznej väzbe,
f)
vyznačovať doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise súdneho rozhodnutia,
g)
práce súvisiace so štatistickým zisťovaním,
h)
práce spojené s vydávaním úradných potvrdení o skutočnostiach známych zo súdneho spisu.
§ 12
Probačný a mediačný úradník
(1)
Probačný a mediačný úradník je oprávnený vykonávať úkony probácie a mediácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom13) a vykonávať kontrolu výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami.13a)
(2)
Predpoklady na výkon funkcie a rozsah činnosti probačného a mediačného úradníka ustanovuje osobitný zákon.13)
§ 21
Odborná príprava súdnych úradníkov v stálej štátnej službe
(1)
Súdny úradník, ktorý vykonáva na súde stálu štátnu službu, je povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní zameranom na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon jeho činnosti.
(2)
Spôsob a formy vzdelávania upraví osobitný predpis.15)
§ 21a
(1)
Vyšší súdny úradník, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, nepretržite vykonával funkciu vyššieho súdneho úradníka najmenej tri roky a dosiahol vek najmenej 30 rokov, má nárok vykonať odbornú justičnú skúšku15) najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Za výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka sa považuje aj výkon funkcie justičného čakateľa a súdneho poradcu.14a)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy súdnych úradníkov ustanovenia osobitného zákona.1)
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na konanie a rozhodovanie súdnych úradníkov ustanovenia osobitných predpisov.16)
§ 24
(1)
Vyšší súdny úradník, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť vyššieho súdneho úradníka, sa považuje za vyššieho súdneho úradníka podľa tohto zákona; vylúčenie z rozhodovania podľa § 4 ods. 1 sa na vyšších súdnych úradníkov vykonávajúcich úkony podľa doterajších predpisov nepoužije.
(2)
Vyšší súdny úradník podľa odseku 1 je povinný vykonať do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona kvalifikačnú skúšku podľa § 17, inak jeho štátnozamestnanecký pomer skončí uplynutím prípravnej štátnej služby.14)
(3)
Súdny tajomník, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona súdnym tajomníkom podľa osobitného predpisu,1) sa považuje za súdneho tajomníka podľa tohto zákona.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Čl. I zákona č. 425/2002 Z. z. o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
§ 26
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 311/1999 Zb. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 26 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.
10)
§ 12 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13a)
Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.