566/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

566
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Opatrením sa ustanovuje rozsah regulácie cien formou úradne určených maximálnych cien, minimálnych cien a rozsah regulácie cien v pôsobnosti vyšších územných celkov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.