588/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

588
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.
Opatrením sa ustanovuje
a)
rozsah regulácie cien liekov, zdravotníckych pomôcok a výkonov zdravotnej starostlivosti, maximálne ceny a podmienky regulácie cien v zdravotníckych zariadeniach a
b)
podmienky regulácie cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 a bude možné doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.