596/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

596
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Základné ustanovenia
Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania.
§ 2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1)
Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“),
b)
obec,
c)
samosprávny kraj,
d)
krajský školský úrad,
e)
Štátna školská inšpekcia,
f)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
g)
iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)
(2)
Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),
b)
obecná školská rada,
c)
územná školská rada,
d)
žiacka školská rada (§ 26).
DRUHÁ ČASŤ
RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
§ 3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
(1)
Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len „zriaďovateľ“).
(2)
Ak je zriaďovateľom orgán podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) až d), vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania (§ 4). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný.
(3)
Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne podmienky podľa osobitného predpisu4) v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v stanovenej lehote (§ 4 ods. 4), vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí byť bezúhonný7) a musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom,8)
b)
najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
c)
absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu8) okrem riaditeľa základnej umeleckej školy, riaditeľa predškolského zariadenia, riaditeľa poradenského zariadenia a riaditeľa školského účelového zariadenia.
(6)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov (ďalej len „právnická osoba“), je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.
(7)
Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c)
za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d)
ak nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5.
(8)
Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a)
na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b)
ak neabsolvuje v určenom termíne (§ 5 ods. 9) prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov podľa osobitného predpisu,11)
c)
na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)],
d)
na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.
(9)
Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) až d), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.
(10)
Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa odsekov 7 a 8, poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania nového riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)
(11)
Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta krajského školského úradu. Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa nevzťahuje osobitný predpis.13)
§ 4
Výberové konanie
(1)
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ a výberové konanie na vymenovanie ostatných vedúcich zamestnancov školy alebo školského zariadenia vyhlasuje zamestnávateľ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.14) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vymenovanie riaditeľa okrem údajov určených osobitným predpisom14) ďalej obsahuje požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia.
(2)
Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa je rada školy.
(3)
Rada školy prizýva na výberové konania zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.
(4)
Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na výberové konania na vymenovanie riaditeľa ustanovenia osobitného predpisu.14)
(6)
Výberové konanie na vymenovanie ostatných vedúcich zamestnancov školy alebo školského zariadenia sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.14)
§ 5
(1)
Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ.
(2)
Riaditeľ zodpovedá za
a)
dodržiavanie učebných plánov,
b)
dodržiavanie učebných osnov,
c)
dodržiavanie vzdelávacích štandardov,
d)
ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
e)
odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
f)
rozpočet, financovanie15) a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
g)
riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.
(3)
Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a)
prijatí žiaka do školy,
b)
odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
c)
dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
d)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
e)
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
f)
povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
g)
uložení výchovných opatrení,
h)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
i)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
j)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení.16)
(4)
Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a)
prijatí žiaka na štúdium na strednú školu alebo učilište,17)
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,
d)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e)
povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
f)
prerušení štúdia,
g)
povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,
h)
preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
i)
povolení opakovať ročník,
j)
uložení výchovných opatrení,
k)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
m)
priznaní štipendia,
n)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 35).
(5)
Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o
a)
prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,
b)
prerušení štúdia,
c)
povolení postupu do vyššieho ročníka,
d)
predčasnom skončení štúdia,
e)
povolení opakovať ročník,
f)
povolení vykonať opravnú skúšku,
g)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18)
(6)
Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o
a)
prijatí žiaka do školského zariadenia,
b)
uložení výchovných opatrení,
c)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení (§ 35),
d)
ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
Riaditeľ školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je krajský školský úrad (§ 10 ods. 5), rozhoduje v prvom stupni [písm. a) až d)] v rámci výkonu štátnej správy v školstve.
(7)
Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie
a)
návrhy na počty prijímaných žiakov,
b)
návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c)
návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
d)
návrh rozpočtu,
e)
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f)
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e),
g)
správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h)
koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
i)
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
(8)
Opodstatnenosť výhrad voči obsahu správy podľa odseku 7 písm. f) posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(9)
Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvovať prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov,19) ktorú začnú najneskôr do jedného roka od vymenovania do funkcie a skončia ju najneskôr do troch rokov od obsadenia funkcie.
(10)
Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,20) oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(11)
Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.21)
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§ 6
Obec
(1)
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete (§ 15).
(2)
Obec pri výkone samosprávy23) zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)
základné umelecké školy,
b)
materské školy,
c)
školské kluby detí,
d)
školské strediská záujmovej činnosti,
e)
centrá voľného času,
f)
zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
g)
jazykové školy pri základných školách,
h)
strediská služieb škole.
(3)
Obec vytvára podmienky na
a)
výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
b)
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
c)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
d)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(4)
Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.26)
(5)
Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 3). Ak obec nie je školským úradom (§ 7), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa tohto odseku a činnosti podľa odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje pre ňu krajský školský úrad.
(6)
Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) poskytuje štát obci finančné prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v základných školách, ktorých je obec zriaďovateľom.
(7)
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje obci zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8)
Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského stravovania,
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
c)
vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
f)
môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
g)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
h)
predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených krajským školským úradom,
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. e),
5.
koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
7.
návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
8.
návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
i)
spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.
(9)
Opodstatnenosť výhrad obecnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h) štvrtého bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia a podľa potreby uloží opatrenia podľa § 13 ods. 7.
(10)
Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti.29)
(11)
Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom.30) Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.
(12)
Obec zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.
(13)
Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje ich využívanie,
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)
Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez právnej subjektivity sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná škola sídli, je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce.
(15)
Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. f)].
(16)
Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)
(17)
Obec ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1; v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.33)
(18)
Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä
a)
koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b)
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
c)
personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d)
požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e)
správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.
(19)
Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
(20)
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom stupni krajský školský úrad.
(21)
Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,34) oznámi krajskému školskému úradu jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad zabezpečuje činnosti a plní úlohy v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry; zoznam uverejňuje každoročne ministerstvo vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
§ 7
(1)
Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov.
(2)
Za školský úrad sa považujú aj obce, pre ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu35) odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry spoločný obecný úrad, pričom celkový počet žiakov škôl v týchto obciach je najmenej 1 000.
(3)
Činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5 a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 6 ods. 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy,8)
b)
požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe.
(4)
Obec, ktorá je školským úradom podľa odseku 2, predkladá krajskému školskému úradu návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení školského úradu (§ 10).
(5)
Ak príde k zrušeniu dohody podľa odseku 2, oznámia obce, ktoré boli školskými úradmi podľa tohto odseku, túto skutočnosť neodkladne krajskému školskému úradu.
§ 8
Školský obvod základnej školy
(1)
Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.
(2)
Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy krajský školský úrad.
(3)
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.
(4)
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
(5)
V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí krajský školský úrad.
(6)
Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, základnú školu s materskou školou, je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.
(7)
Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje podľa odseku 6 aj náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska.
§ 9
Samosprávny kraj
(1)
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)
stredné školy,
b)
učilištia,
c)
strediská praktického vyučovania.
(2)
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)
základné umelecké školy,
b)
záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách,
c)
domovy mládeže,
d)
zariadenia školského stravovania,
e)
zariadenia praktického vyučovania,
f)
strediská služieb školy,
g)
školy v prírode,
h)
centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja,
i)
školské strediská záujmovej činnosti.
(3)
Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1 a 2), určí školu alebo školské zariadenie, ktoré bude ďalej plniť úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia.
(4)
Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,24) detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(5)
Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy podľa odseku 1 (§ 5 ods. 4).
(6)
Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 poskytuje štát samosprávnemu kraju finančné prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom.
(7)
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8)
Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania
a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti školského stravovania, v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom,
c)
po prerokovaní s príslušným krajským školským úradom vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, v rozsahu § 6 ods. 8 písm. d),
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
f)
vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
g)
prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti stredných odborných učilíšť, stredných odborných škôl, združených stredných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,
h)
prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
4.
koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti,
6.
návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
7.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. e),
i)
spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
k)
spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s príslušným krajským školským úradom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
l)
spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
m)
spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania.
(9)
Opodstatnenosť výhrad zriaďovateľa alebo územnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h), siedmeho bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(10)
Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(11)
Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Samosprávny kraj môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.
(12)
Samosprávny kraj zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.
(13)
Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje efektívnosť ich využívania,32)
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)
Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám podľa odseku 1 sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých tieto školy sídlia, je predmetom samosprávnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(15)
Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.
(16)
Samosprávny kraj vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia. Samosprávny kraj ďalej vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1. V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.33)
ŠTVRTÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 10
Krajský školský úrad
(1)
Na výkon miestnej štátnej správy v školstve sa zriaďujú krajské školské úrady. Krajské školské úrady sú rozpočtové organizácie štátu.37) Krajské školské úrady sú finančnými vzťahmi zapojené na rozpočet ministerstva, ktoré voči nim plní funkciu zriaďovateľa.38)
(2)
Krajský školský úrad riadi prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra školstva.
(3)
Prednosta krajského školského úradu ako vedúci služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za efektívne využívanie finančných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe krajského školského úradu.
(4)
Sídla a územná pôsobnosť krajských školských úradov sú zhodné so sídlami a s územnými obvodmi samosprávnych krajov.40)
(5)
Krajský školský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)
materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
b)
základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c)
stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
d)
špeciálne materské školy,
e)
špeciálne základné školy,
f)
špeciálne stredné školy,
g)
praktické školy,
h)
odborné učilištia,
i)
špeciálne výchovné zariadenia,
j)
školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu,41)
k)
zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,
l)
pedagogicko-psychologické poradne pre predškolské zariadenia a základné školy,
m)
pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy,
n)
školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedených v písm. a) až i).
(6)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. a) je, že obec nevytvorí podmienky na predškolskú výchovu. V takýchto prípadoch deti navštevujú materskú školu, ktorú zriadi krajský školský úrad.
(7)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. b) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona a nemožno určiť spoločný školský obvod (§ 8). V takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu, ktorú zriadi krajský školský úrad.
(8)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. c) je, že samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie v požadovanom študijnom alebo učebnom odbore alebo ide o školu alebo triedu, ktorá má vzniknúť na základe medzinárodnej zmluvy. V takom prípade strednú školu zriadi krajský školský úrad.
(9)
Krajský školský úrad vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí (§ 31 až 34).
(10)
Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec.
(11)
Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,
b)
riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa § 7.
(12)
Krajský školský úrad vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa § 7.
(13)
Krajský školský úrad spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.
(14)
Krajský školský úrad svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom podľa § 7 ods. 2. Ak krajský školský úrad nepotvrdí obec ako školský úrad podľa § 7 ods. 2, vykonáva činnosti obce ako školského úradu krajský školský úrad.
(15)
Krajský školský úrad vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti.
(16)
Krajský školský úrad spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
§ 11
(1)
Krajský školský úrad zostavuje rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad.
(2)
Krajský školský úrad plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.31) Krajský školský úrad zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam.
(3)
Krajský školský úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)
zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,
d)
zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e)
vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
f)
vybavuje sťažnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
g)
vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
i)
poskytuje právne poradenstvo,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k)
schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a priľahlých priestorov.
(4)
Krajský školský úrad poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v oblastiach
a)
organizácie výchovy a vzdelávania,
b)
školského stravovania,
c)
informatiky,
d)
práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
e)
rozvoja telesnej výchovy a športu,
f)
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
g)
pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
(5)
Krajský školský úrad kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa §13.
(6)
Krajský školský úrad vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(7)
Krajský školský úrad môže na základe dohody vykonávať admistratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
(8)
Krajský školský úrad organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(9)
Krajský školský úrad organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru vrátane súťaží, detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti.
PIATA ČASŤ
ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
§ 12
Štátna školská inšpekcia
(1)
Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je rozpočtová organizácia37) so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva;37) jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá. Štátna školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá, riadi sa zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister na päťročné funkčné obdobie.
(3)
Hlavný školský inšpektor
a)
predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,
b)
predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení,
c)
predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese [§ 17 ods. 1 písm. c)] po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom,
d)
predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti (§ 18 ods. 2) pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom,
e)
vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie,
f)
predkladá zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa,
g)
vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi.
(4)
Hlavný školský inšpektor ako vedúci služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za efektívne využívanie finančných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe Štátnej školskej inšpekcie.
(5)
Hlavného školského inšpektora minister odvolá, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
si neplní povinnosti podľa tohto zákona,
c)
poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti školstva,
d)
písomne alebo ústne do zápisnice požiada ministra o uvoľnenie z funkcie,
e)
porušil povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.44)
§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie
(1)
Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.33)
(2)
Štátna školská inšpekcia kontroluje zabezpečovanie priestorov, materiálno-technického zabezpečenia, ako aj zabezpečenie didaktickej techniky používanej vo výchovno-vzdelávacom procese [§ 6 ods. 13 písm. a) a b), § 9 ods. 13 písm. a) a b) a § 11 ods. 3 písm. a) a b)].
(3)
Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov poverených na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného centra. Školskú inšpekciu predmetov náboženstvo a náboženská výchova vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov.45)
(4)
Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje meno a priezvisko školského inšpektora, predmet inšpekčnej činnosti, označenie kontrolovaného subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra.
(5)
Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie podľa odseku 4.
(6)
Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov, kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadovať od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)] informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh. Na činnosť školských inšpektorov podľa tohto zákona a na ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy.46)
(7)
Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:
a)
odporúčanie,
b)
upozornenie,
c)
prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,47)
d)
uloženie opatrení,
e)
nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,
f)
uloženie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov,
g)
zastavenie alebo zrušenie rozhodnutia riaditeľa vydaného v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom,
h)
uloženie sankcií podľa § 37 ods. 2 a 3.
(8)
Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch formou správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti. Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.
(9)
Výstupné inšpekčné materiály obsahujú označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas inšpekčného výkonu, predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú. Správu podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu po prerokovaní najneskôr do 21 dní po skončení priameho výkonu inšpekcie.
(10)
Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom inšpekčnom centre Štátnej školskej inšpekcie.
(11)
Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(12)
Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠIESTA ČASŤ
MINISTERSTVO
§ 14
(1)
Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií a vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní a kontroluje tento výkon.27)
(2)
Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to:
a)
ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania všeobecného a odborného školstva,
b)
organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu pedagogickej dokumentácie podľa § 29 ods. 4 a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
c)
metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov,
d)
školské výpočtové strediská na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií.
(3)
Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom krajských školských úradov zabezpečuje a rozpisuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení zriadených podľa tohto zákona finančné prostriedky na kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitných predpisov. Ministerstvo vykonáva štátny dohľad podľa osobitného predpisu.48)
(4)
Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých krajský školský úrad rozhoduje v prvom stupni.
(5)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,
b)
doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
c)
postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,
d)
spôsobe vzdelávania občanov vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
e)
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
f)
podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach,
g)
druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.
(6)
Ministerstvo ďalej
a)
schvaľuje sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky,
b)
rozhoduje o zaradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania do siete, vyradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania zo siete a o zmenách v sieti,
c)
určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva podľa osobitného predpisu,49)
d)
spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
e)
spracúva normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania v spolupráci s obcami, samosprávnymi krajmi, krajskými školskými úradmi, výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
f)
riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach v spolupráci so zriaďovateľmi, s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s vysokými školami a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g)
vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
poveruje krajské školské úrady zriadením školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania podľa § 10,
i)
určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
j)
vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a následnú finančnú kontrolu50) na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom, krajským školským úradom, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú krajské školské úrady, Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
k)
vo svojej pôsobnosti vybavuje sťažnosti a petície33) občanov,
l)
podáva návrhy na odvolanie riaditeľa [§ 3 ods. 8 písm. d)].
SIEDMA ČASŤ
SIEŤ ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA A PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ZARAĎOVANIE, VYRAĎOVANIE A ZMENY V SIETI
§ 15
Sieť
(1)
Sieť je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.51)
(2)
Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného krajského školského úradu, príslušného ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.52)
(3)
Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania, ktoré sú zaradené do siete, majú právo
a)
vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,51)
b)
na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.31)
(4)
V sieti sa pre každú školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania a pracovisko praktického vyučovania uvádzajú tieto údaje:
a)
názov a adresa,
b)
názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
c)
zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní,
d)
dátum začatia činnosti školy alebo školského zariadenia,
e)
vyučovací jazyk a forma štúdia.
§ 16
Zaraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania do siete
(1)
Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené; minister v odôvodnených prípadoch, najmä ak zriadenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, môže povoliť iný termín. Žiadosť obsahuje
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa,53) ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vrátane jeho súčastí,
c)
predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
d)
predpokladaný počet všetkých tried,
e)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f)
učebné plány a učebné osnovy, podľa ktorých sa bude v škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo na pracovisku praktického vyučovania uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
g)
školský rok a dátum, v ktorom sa má škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadiť,
h)
doklad o zabezpečení priestorov,
i)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vyhovujú hygienickým požiadavkám a predpisom týkajúcim sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisom o ochrane pred požiarmi,
j)
predpokladaný rozpočet školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
k)
vyjadrenie príslušnej obce, ak nie je zriaďovateľom,
l)
vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
m)
v prípade odborného vzdelávania stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, zamestnávateľského zväzu alebo komory.
(2)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo právnická osoba, k žiadosti na zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania predloží doklad, že
a)
nie je v konkurze alebo v likvidácii,
b)
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d)
nebol on alebo jeho štatutárny zástupca, alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ani sa nezačalo trestné stíhanie.
(3)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, vzťahujú sa na ňu ustanovenia odseku 2 písm. c) a d).
(4)
Splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ preukazuje
a)
v písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie,
b)
v písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,
c)
v písm. d) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že nebolo voči nemu začaté trestné stíhanie.
(5)
Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od podania návrhu na zaradenie; pri rozhodovaní prihliada na účelné a komplexné rozmiestnenie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania, ktoré zohľadňuje miestne a regionálne požiadavky. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa vráti žiadateľovi. Ak sa žiadosť vráti žiadateľovi, lehota neplynie.
(6)
Po zaradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania.
§ 17
Vyraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania zo siete
(1)
Žiadosť na vyradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete predkladá
a)
zriaďovateľ,
b)
krajský školský úrad, ak zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia,
c)
hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti alebo ak škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania alebo jeho zriaďovateľ neodstráni v určenom termíne nesúlad medzi pedagogickou dokumentáciou podľa tohto zákona (§ 29 ods. 3) a jej uplatňovaním v škole, v školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania, alebo ak zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia.
(2)
Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje
a)
názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
b)
dôvod vyradenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete,
c)
termín zrušenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
d)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
e)
stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,
f)
vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladateľom a ak navrhovateľom je krajský školský úrad alebo hlavný školský inšpektor,
g)
vyjadrenie krajského školského úradu a hlavného školského inšpektora, ak je navrhovateľom orgán územnej samosprávy,
h)
v prípade odborného vzdelávania vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy, zamestnávateľského zväzu alebo komory.
(3)
Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od podania žiadosti na vyradenie. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, vráti ministerstvo žiadateľovi. Ak sa žiadosť vráti žiadateľovi, lehota neplynie.
(4)
Ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete aj bez návrhu, ak v určenom termíne škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania nezačne svoju činnosť.
§ 18
Zmeny v sieti
(1)
Zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.
(2)
Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov alebo na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. d)] do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu v sieti.
(3)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. a), c) až e) predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať; minister v odôvodnených prípadoch, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, môže povoliť iný termín.
(4)
Pri zmene zriaďovateľa školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania, v ktorom sa plní povinná školská dochádzka, je zriaďovateľ povinný preukázať, ako je pre všetkých žiakov školy zabezpečené ústavné právo na vzdelanie.55)
ÔSMA ČASŤ
ZRIAĎOVANIE A ZRUŠOVANIE ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ALEBO PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
§ 19
Zriaďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania
(1)
Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania možno zriadiť až po jeho zaradení do siete.
(2)
Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť
a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
krajský školský úrad,
d)
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,56)
e)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3)
Škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo cirkevné školské zariadenie a škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. e) je súkromná škola alebo súkromné školské zariadenie.
(4)
Vzdelanie získané v školách zriadených zriaďovateľom podľa odseku 2 je rovnocenné.
(5)
Školy alebo školské zariadenia zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. a) až c) v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene, ak osobitný predpis neustanovuje inak.57) Formu hospodárenia určí zriaďovateľ.
(6)
Vo veciach výchovy a vzdelávania sú školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania podľa tohto zákona v oblasti metodického riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu riadené ministerstvom.
(7)
Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania si môžu zriaďovať elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky.
§ 20
Spájanie a združovanie škôl
(1)
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú.
(2)
Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Spojená škola sa zriaďuje až po jej zaradení do siete.
(3)
Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy.
(4)
Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami, ktoré boli do spojenej školy spojené.
(5)
Spojenú školu riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy.
(6)
Riaditeľ spojenej školy ustanovuje zástupcov riaditeľa pre každú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné predpoklady uvedené v § 3 ods. 5.
(7)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne vzťahy škôl podľa odseku 1 prechádzajú na spojenú školu odo dňa spojenia.
(8)
Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem predškolského zariadenia, školské zariadenie sa stáva súčasťou školy podľa osobitného predpisu.58)
(9)
Spájanie škôl a združovanie škôl podľa osobitného predpisu59) zostáva nezmenené.
(10)
Pri vzniku spojenej školy, združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl podľa osobitného predpisu60) zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy bez výberového konania len do úspešného vykonania výberového konania na riaditeľa (§ 4), a to najdlhšie na šesť mesiacov.
(11)
Pri školách podľa odseku 10, ktorých zriaďovateľom je zriaďovateľ podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), sa ustanoví nová rada školy najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.
§ 21
Označovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania
(1)
Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. Názov školy sa uvádza v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na základe žiadosti používať jej historický názov. Ak bol škole udelený čestný názov, je súčasťou názvu školy a uvedie sa za druhom alebo typom školy. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.
(2)
Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, má vo svojom názve druh a typ školy uvedený v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(3)
Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín, má v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Sídlo školy sa uvádza v slovenskom jazyku; ak je sídlom školy obec, v ktorej príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva, uvedie sa sídlo aj v jazyku národnostnej menšiny.61)
(4)
Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť, v názve sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa. Taktiež môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca.
(5)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba, uvedie sa na začiatku názvu školy slovo „súkromná“ v príslušnom tvare. V názve môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.
(6)
Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov, pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie slovo, ktoré primerane vyjadruje oblasť, na ktorú je škola zameraná (napríklad bilingválne gymnázium, športové gymnázium a pod.).
(7)
Ak je súčasťou školy školský internát,62) uvedie sa za názvom školy slovo „internátna“ v príslušnom tvare.
(8)
Škola, ktorá vznikla podľa osobitného predpisu,63) sa označuje názvom „Združená stredná škola“.
(9)
Škola, ktorá vznikla spojením základnej školy s predškolským zariadením podľa osobitného predpisu,64) sa označuje názvom „Základná škola s materskou školou“.
(10)
Názov školy, ktorá nezanikla po zlúčení so školou rovnakého druhu a typu podľa osobitného predpisu,65) zostáva nezmenený.
(11)
Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách vydaných touto školou, ak osobitný predpis neustanovuje inak.66)
(12)
Názov školy sa uvádza na vonkajšom označení budovy školy bez uvedenia jej sídla.
(13)
Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa primerane vzťahujú aj na školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania.
§ 22
Zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania
(1)
Zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete.
(2)
Zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania obsahuje
a)
označenie zriaďovateľa,
b)
názov školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,
c)
názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia,
d)
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
e)
formu hospodárenia,
f)
dátum zriadenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
g)
vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti,
h)
označenie štatutárneho orgánu,
i)
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania spravuje,
j)
určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriaďuje,
k)
dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
(3)
Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.
§ 23
Zrušovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
(1)
Škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania sa po jeho vyradení zo siete zruší.
(2)
Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zruší zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete.
DEVIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY
§ 24
(1)
Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.
(2)
Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Rada školského zariadenia sa zriaďuje v
a)
predškolských zariadeniach,
b)
liečebno-výchovných sanatóriách,
c)
diagnostických centrách,
d)
reedukačných detských domovoch,
e)
reedukačných domovoch pre mládež,
f)
domovoch mládeže,
g)
centrách voľného času.
(4)
Rada školského zariadenia podľa odseku 3 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.
(5)
Rada školy
a)
uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
b)
navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c)
predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d)
vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.
(6)
Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch.
(7)
Obecná školská rada sa vyjadruje
a)
k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
c)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
d)
k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
e)
k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.
(8)
Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená.
(9)
Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(10)
Územná školská rada sa vyjadruje
a)
k činnosti príslušného krajského školského úradu,
b)
k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,
c)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
d)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených samosprávnym krajom alebo krajským školským úradom,
e)
k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
f)
k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
g)
k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
h)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.
(11)
Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo samosprávny kraj, ak príslušná rada školy nie je zriadená.
(12)
Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
(13)
V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení sa rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy alebo školského zariadenia.
(14)
Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia, alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy alebo zriaďovateľa školského zariadenia. Náklady na činnosť obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce. Náklady na činnosť územnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja.
(15)
Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
(16)
Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.
§ 25
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy
(1)
Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
(2)
Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11.
(3)
Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
(4)
Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
(5)
Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.
(6)
Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, traja zvolení zástupcovia rodičov, dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, jeden delegovaný zástupca obce, v ktorej má škola alebo školské zariadenie sídlo, delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní. Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.
(7)
Ak je zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia obec, sú členmi rady školy delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých najmenej jeden je poslanec obecného zastupiteľstva. Ak je zriaďovateľom samosprávny kraj, sú členmi rady školy delegovaní zástupcovia zriaďovateľa a obce, ktorí sú poslancami zastupiteľstva samosprávneho kraja a zastupiteľstva obce.
(8)
Pri základnej škole s materskou školou64) sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.
(9)
Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej školskej rady zodpovedá obec a za ustanovenie územnej školskej rady zodpovedá samosprávny kraj.
(10)
Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce a dvaja delegovaní zástupcovia obce. Ak je na území obce zriadených menej ako tri rady, zvyšuje sa počet delegovaných zástupcov obce.
(11)
Členmi územnej školskej rady sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo samosprávny kraj. Členmi územnej školskej rady sú ďalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja a jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu.
(12)
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členom obecnej školskej rady nemôže byť starosta obce (primátor mesta). Členom územnej školskej rady nemôže byť predseda samosprávneho kraja a vedúci zamestnanec krajského školského úradu.
(13)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b)
vzdaním sa členstva,
c)
ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 12,
d)
ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,
e)
ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,
f)
ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
g)
odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,
h)
odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,
i)
obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
j)
smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(14)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby68) do výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.
(15)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje podľa odseku 14 aj pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.
(16)
Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 26
Žiacka školská rada
(1)
Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“), ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
(2)
Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.
(3)
Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách.
(4)
Žiacka rada
a)
sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b)
sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c)
zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
d)
volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
(5)
Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.
(6)
Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
(7)
Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Plnenie povinnej školskej dochádzky a vzdelávanie na školách mimo územia Slovenskej republiky
(1)
Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „osobitný spôsob školskej dochádzky“).
(2)
Osobitným spôsobom školskej dochádzky sa rozumie
a)
dochádzka do školy s vyučovacím jazykom slovenským zriadenej pri zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
b)
dochádzka do školy zriadenej pri zastupiteľskom úrade iného štátu v zahraničí a v Slovenskej republike,
c)
dochádzka do školy na území iného štátu,
d)
individuálne vyučovanie v zahraničí.
(3)
Osobitný spôsob školskej dochádzky povoľuje na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka riaditeľ školy, v ktorej žiak plní alebo by mal plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len „kmeňová škola“).
(4)
V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie
a)
meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b)
rodné číslo žiaka,
c)
adresu bydliska v zahraničí,
d)
názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať,
e)
predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí.
(5)
Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi spôsob plnenia školskej dochádzky žiaka riaditeľovi kmeňovej školy.
(6)
Žiakovi, ktorý má povolený osobitný spôsob školskej dochádzky, poskytuje kmeňová škola učebnice na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku podľa odseku 2 písm. a), poskytuje učebnice škola zriadená pri zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.
(7)
Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa odseku 2 písm. b) a c), vykoná skúšky z vybraných vyučovacích predmetov v kmeňovej škole alebo v škole zriadenej pri zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa odseku 2 písm. d), vykonajú skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.
(8)
Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.
(9)
Riaditeľ školy, v ktorej sa má skúška podľa odseku 7 vykonať,
a)
určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, a obsah skúšky,
b)
určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka,
c)
zaradí žiaka po jeho návrate zo zahraničia do príslušného ročníka podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.
(10)
Žiaci štvrtého ročníka základnej školy vykonávajú skúšku podľa odseku 7 pred jedným skúšajúcim, ktorého určí riaditeľ z učiteľov vyučujúcich v príslušnom školskom roku v ročníku, za ktorý bude žiak robiť skúšku. Žiaci deviateho ročníka základnej školy alebo žiaci strednej školy vykonávajú skúšku pred trojčlennou komisiou, ktorú určí riaditeľ.
(11)
O výsledku skúšky sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše skúšajúci, pri skúške pred komisiou predseda a všetci členovia skúšobnej komisie.
(12)
Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, alebo plnil povinnú školskú dochádzku individuálnym vyučovaním a vykonal skúšku zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy, škola vydá vysvedčenie.
§ 28
Hodnotenie, klasifikácia a vysvedčenie
(1)
Výsledky hodnotenia a klasifikácie sa oznamujú žiakovi vydaním vysvedčenia, ktoré sa vydáva po skončení prvého polroka a po skončení druhého polroka.
(2)
Vysvedčenia sa žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a učilíšť vydávajú v štátnom jazyku.69) Žiakom základných škôl a žiakom stredných škôl,24) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa vydávajú dvojjazyčné vysvedčenia, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Žiakom škôl,41) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku, sa popri vysvedčeniach v štátnom jazyku môže vydať aj vysvedčenie v príslušnom cudzom jazyku, ak je to potrebné na ich prijatie na štúdium v zahraničí podľa príslušných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Stredné školy, špeciálne stredné školy, praktické školy, odborné učilištia a učilištia poskytujú údaje70) o žiakoch denného štúdia týchto škôl ich rodičom alebo zákonným zástupcom a osobám, ktoré majú voči plnoletému žiakovi vyživovaciu povinnosť, vrátane dochádzky do školy, výsledkov hodnotenia, klasifikácie a výsledkov maturitnej skúšky alebo záverečnej skúšky.
(4)
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, špeciálnych škôl, ako aj druhy a náležitosti vysvedčení vrátane spôsobu ich evidencie a archivácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 29
Pedagogická dokumentácia
(1)
Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, na základe ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.
(2)
Pedagogická dokumentácia sa v školách a v školských zariadeniach vedie v štátnom jazyku.71) V školách24) a v školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(3)
Pedagogickú dokumentáciu tvoria
a)
učebné plány,
b)
učebné osnovy,
c)
vzdelávacie štandardy,
d)
plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
e)
plán práce školy,
f)
triedna kniha,
g)
triedny výkaz,
h)
katalógový list žiaka,
i)
protokol o maturitnej skúške,
j)
protokol o záverečnej skúške,
k)
protokol o absolutóriu,
l)
protokoly o komisionálnych skúškach,
m)
rozvrh hodín.
(4)
Pedagogickú dokumentáciu školy alebo školského zariadenia uvedenú v odseku 3 písm. a) až c) vydáva ministerstvo.72) Pedagogickú dokumentáciu cirkevnej školy a školského zariadenia a súkromnej školy a školského zariadenia uvedenú v odseku 3 písm. a) a b) vydáva zriaďovateľ po dohode s ministerstvom.
(5)
Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. f) až l) sa vedie na tlačivách, ktoré schvaľuje ministerstvo.
(6)
Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súčasťou ich registratúry podľa osobitného predpisu.73)
(7)
Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje74) o deťoch a žiakoch týchto škôl a školských zariadení týkajúce sa
a)
identifikácie osoby:
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
bydlisko,
4.
rodné číslo,
5.
štátna príslušnosť,
6.
národnosť,
7.
osobné údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka,
b)
zdravia,
c)
mentálnej identity vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.
(8)
Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 7, majú povinnosť mlčanlivosti; a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.75) V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.76)
§ 30
Opatrenia vo výchove
(1)
Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
(2)
Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie.
(3)
Pravidlá správania žiakov a podrobnosti o druhoch a stupňoch opatrení vo výchove a postupoch pri ich ukladaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami
§ 31
(1)
Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa uznáva za rovnocenný bez nostrifikácie.
(2)
Absolvent zahraničnej školy požiada krajský školský úrad príslušný podľa miesta jeho pobytu o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad uvedený v § 32 ods. 4 písm. a) preložený do slovenského jazyka a overený podľa § 32 ods. 6.
(3)
Krajský školský úrad do 15 dní od doručenia žiadosti vydá potvrdenie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.
§ 32
Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
(1)
Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu o maturitnej skúške, záverečnej skúške, absolutóriu alebo o inej odbornej skúške alebo uznanie platnosti záverečného vysvedčenia vydaného zahraničnou školou v Slovenskej republike.
(2)
Nostrifikovať možno iba doklad o ukončenom vzdelaní.
(3)
Nostrifikuje sa doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou, ktorá svojím zameraním a obsahom vyučovania je porovnateľná so základnou školou alebo zodpovedá štúdiu rovnakého alebo príbuzného študijného alebo učebného odboru na strednej škole.
(4)
Absolvent zahraničnej školy k žiadosti o nostrifikáciu dokladu o ukončenom vzdelaní pripojí
a)
overenú kópiu dokladu o ukončení základnej školy, ak ide o nostrifikáciu dokladu o jej ukončení, o maturitnej skúške alebo záverečnej skúške alebo o absolutóriu, alebo o inej obdobnej skúške,
b)
ak z dokladu uvedeného pod písm. a) priamo nevyplýva úspešné ukončenie celého štúdia, overený zoznam predmetov s uvedením počtu ich vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia (učebný plán štúdia),
c)
potvrdenie zahraničnej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak je profilujúcou zložkou vzdelania a nie je uvedené v učebnom pláne štúdia.
(5)
K žiadosti o nostrifikáciu sa ďalej pripojí overený preklad dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou a dokladov uvedených v odseku 4 vydaných zahraničnou školou do slovenského jazyka.
(6)
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 4 písm. a) musí byť overená orgánom štátu príslušným na jeho overenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(7)
Príslušný krajský školský úrad vo veciach rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie na účely regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností rozhodne až po posúdení ministerstvom.77)
§ 33
Doplňovacia skúška
(1)
Doplňovacou skúškou sa overujú vedomosti a zručnosti absolventa z predmetov alebo ich častí, ak z nich absolvent nebol na zahraničnej škole klasifikovaný a majú priamy vzťah k profilu absolventa, študijnému alebo učebnému odboru, ak
a)
štúdium na zahraničnej škole iba čiastočne zodpovedá obsahu vyučovania na základnej škole alebo štúdiu v príbuznom študijnom alebo učebnom odbore na strednej škole,
b)
absolvent nepripojil doklady uvedené v § 32 ods. 4 písm. b) a c).
(2)
Absolvent, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, nekoná doplňovaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
(3)
Krajský školský úrad určí základnú školu alebo strednú školu, v ktorej absolvent vykoná doplňovaciu skúšku, obsah a termín skúšky; ak ide o školy, ktorých nie je zriaďovateľom, spolupracuje so zriaďovateľmi týchto škôl.
(4)
Doplňovacia skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch členov. Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva prednosta krajského školského úradu.
(5)
O výsledku doplňovacej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
(6)
O doplňovacej skúške komisia vyhotoví protokol.
§ 34
(1)
Doklad o vzdelaní, ktorý sa nenostrifikuje, platí dňom vydania potvrdenia, doklad, ktorý sa nostrifikuje, dňom právoplatnosti rozhodnutia o nostrifikácii.
(2)
Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky a občanov členských štátov Európskej únie.
§ 35
Príspevky na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach
(1)
Ak sa v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie78) detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť,79) príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením.
(2)
Rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo účastníci prispievajú na úhradu nákladov spojených so záujmovým štúdiom v školách a v školských zariadeniach.
(3)
Výšku príspevku podľa odseku 1 a 2 a spôsob jeho úhrady ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 36
Príspevky na školské stravovanie a ubytovanie v internátnych školách, v internátnych školských zariadeniach a v domovoch mládeže
(1)
Na úhradu nákladov za stravovanie detí a žiakov v školských jedálňach pri internátnych zariadeniach a na ubytovanie žiakov v domovoch mládeže prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
(2)
Výšku príspevku a podrobnosti o organizácii a prevádzke školských jedální a jedální pri internátnych zariadeniach ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 37
Priestupky a sankcie
(1)
Za priestupok podľa tohto zákona sa považuje, ak
a)
zriaďovateľ vymenuje do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5,
b)
zákonný zástupca dieťaťa ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku,
c)
kontrolovaný subjekt neodstráni nedostatky zistené školskou inšpekciou alebo sa nevytvorili podmienky na výkon inšpekčnej činnosti,
d)
zriaďovateľ vykoná zmeny údajov podľa § 15 ods. 4 bez vykonania zmien v sieti ministerstvom,
e)
obec alebo samosprávny kraj nezabezpečuje výkon odborných činností zamestnancom podľa § 7 ods. 3.
(2)
Ak zriaďovateľ vymenuje do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5, hlavný školský inšpektor rozhodne o uložení pokuty zriaďovateľovi do výšky 20 000 Sk a opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku.
(3)
Ak školský inšpektor zistí, že sa neodstránili nedostatky zistené školskou inšpekciou alebo sa nevytvorili podmienky na výkon inšpekčnej činnosti, môže uložiť zodpovednému zamestnancovi poriadkovú pokutu vo výške od 1 000 Sk do 10 000 Sk. Ukladanie pokuty podľa tohto odseku sa nevzťahuje na opatrenia vo veci riešenia sťažností a petícií.
(4)
Ak zriaďovateľ vykoná zmeny údajov podľa § 15 ods. 4 bez vykonania zmien v sieti ministerstvom, uloží ministerstvo zriaďovateľovi pokutu do výšky 100 000 Sk.
(5)
Ak krajský školský úrad zistí, že obec alebo samosprávny kraj nezabezpečuje činnosti zamestnancom podľa § 7 ods. 3, uloží obci alebo samosprávnemu kraju pokutu do výšky 20 000 Sk.
(6)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Oprávnený subjekt môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania. Výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.
2.
samosprávnemu kraju, ktorý neplnil povinnosti podľa § 9 ods. 13,
3.
obci a samosprávnemu kraju, ktoré porušili ustanovenia o počte žiakov v triedach.
(5)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
do 100 000 Sk zriaďovateľovi, ktorý vykonal zmeny údajov podľa § 15 ods. 4 bez vykonania zmien v sieti ministerstvom,
b)
do 1 000 000 Sk zriaďovateľovi, ktorý
1.
zriadil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich zaradení do siete,
2.
zrušil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich vyradení zo siete.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(7)
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(8)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosu z pokút podľa odseku 1, ktorý je príjmom obce.
§ 38
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(2)
Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 2, ods. 8 písm. a) a ods. 9, 11, § 4, § 16 ods. 1 písm. l), § 17 ods. 2 písm. e) až g), § 24 až 26; ustanovenie § 5 sa na ne vzťahuje primerane.
(3)
Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 2, ods. 7 písm. b), ods. 8 písm. a) a ods. 9 a 11, § 4, § 16 ods. 1 písm. l), § 17 ods. 2 písm. e) až g), § 24 až 26, § 35 a 36; ustanovenie § 5 sa na ne vzťahuje primerane.
(4)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní80) okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom, podmienečného vylúčenia a rozhodovania riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených podľa § 6 ods. 2 a § 9 ods. 2.
(5)
Na rozhodovanie riaditeľa súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľa cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.80)
(6)
Rozhodnutie vo veciach podľa § 5, v ktorých rozhoduje riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia, sa musí vyhotoviť písomne a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18. rok veku, do vlastných rúk.
(7)
Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku, ktorému bolo doručené rozhodnutie podľa odseku 6, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva riaditeľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Riaditeľ môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo v rozpore s vnútorným predpisom školy alebo cirkevného školského zariadenia.
(8)
Ak riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, postúpi žiadosť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia. Zriaďovateľ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo s vnútorným predpisom školy alebo školského zariadenia. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 15 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
(9)
Ak riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, môže sa žiadateľ domáhať svojich práv podľa osobitného predpisu.81)
§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)
Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa do skončenia ich funkčného obdobia považujú za orgány školskej samosprávy ustanovené podľa tohoto zákona.
(2)
Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu viac ako päť rokov, sa končí dňom 30. júna 2004.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu menej ako päť rokov, sa končí uplynutím funkčného obdobia podľa § 3 ods. 2.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu, k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na krajský školský úrad, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(5)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu, k zamestnávateľovi, ktorým je okresný úrad, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(6)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(7)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(8)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry, dokončí krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(9)
Zriaďovateľom základnej školy s prvým až štvrtým ročníkom gymnázia s osemročným štúdiom zriadenej podľa osobitného predpisu82) je zriaďovateľ, na ktorom sa obec alebo samosprávny kraj dohodne. Ak sa obec alebo samosprávny kraj nedohodne o zriaďovateľskej pôsobnosti k takejto škole k 1. júlu 2004, stáva sa jej zriaďovateľom krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode sa škola nachádza.
(10)
Školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa tohto zákona.
(11)
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.
(12)
Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov a krajských úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným v § 10 ods. 5 prechádza dňom 1. januára 2004 na krajský školský úrad.
(13)
Povinnosť obcí, ktoré sú školskými úradmi, odborne zabezpečovať činnosti podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) a samosprávnych krajov odborne zabezpečovať činnosti podľa § 9 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) vzniká dňom 1. júla 2004. Obec a samosprávny kraj oznámi splnenie tejto povinnosti krajskému školskému úradu najneskôr do 15. júla 2004. Krajský školský úrad poskytne obci a samosprávnemu kraju finančné prostriedky podľa § 6 ods. 6 a podľa § 9 ods. 6 na obdobie od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004.
(14)
Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov83) pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona.
§ 40
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 84/1995 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 301/1999 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z. a zákona č. 334/2002 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 217/1999 Z. z. o pedagogickej dokumentácii,
3.
vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení vyhlášky č. 111/1996 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 230/2000 Z. z., zákona č. 202/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 334/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
2.
§ 2a sa vypúšťa.
3.
§ 2b sa vypúšťa.
4.
V § 9 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „vrátane špeciálnych internátnych škôl“.
5.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V diagnostickom centre sa môže podľa potreby zriadiť oddelenie s liečebno-výchovným režimom.“.
6.
V § 14 sa vypúšťa odsek 8.
7.
V § 18 sa v odsekoch 1 a 3 vypúšťajú slová „alebo špeciálnej internátnej školy“.
8.
Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenia
§ 42b
Na výkon náhradnej výchovy detí s nariadenou ústavnou výchovou umiestnených v špeciálnych materských školách internátnych a v špeciálnych školách internátnych do 31. decembra 2003, sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy platné do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, pričom výkon náhradnej výchovy špeciálne materské školy internátne a špeciálne školy internátne zabezpečujú najdlhšie do 31. augusta 2006.“.
Čl. III
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 334/2002 Z. z. a zákona č. 408/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Školy uvedené v odseku 1 okrem základných škôl, základných škôl s materskou školou, špeciálnych základných škôl, praktických škôl a odborných učilíšť sa môžu na návrh zriaďovateľa spájať splynutím do združenej strednej školy.“.
2.
V § 29 ods. 5 sa za slovo „10“ dopĺňajú slová „alebo 11“.
3.
§ 33a vrátane nadpisu znie:
„33a
Základná umelecká škola
(1)
Základná umelecká škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a v študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu; pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umeleckopedagogickým zameraním. Základná umelecká škola neposkytuje vzdelanie podľa § 5 ods. 1 a nezabezpečuje povinnú školskú dochádzku podľa § 34.
(2)
Na základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory alebo niektoré z nich. Iné ako uvedené umelecké odbory môže škola zriadiť po súhlase ministerstva školstva. Jednotlivé umelecké odbory možno členiť na oddelenia.
(3)
Základná umelecká škola organizuje štúdium prevažne pre žiakov základnej školy; môže organizovať aj štúdium pre deti predškolského veku, žiakov a študentov stredných a vysokých škôl a dospelých. Prípravné štúdium je určené spravidla pre deti predškolského veku na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru. Základné štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Štúdium pre dospelých je určené pre občanov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.
(4)
Štúdium hlavného predmetu sa organizuje formou individuálneho vyučovania alebo formou skupinového vyučovania. Za skupinové vyučovanie sa považuje vyučovanie, na ktorom sa zúčastňujú minimálne dvaja žiaci.
(5)
V základných umeleckých školách, ktorých zriaďovateľom je orgán vykonávajúci štátnu správu v školstve, prispievajú žiaci na úhradu nákladov spojených so štúdiom takto:
a)
v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní platia žiaci mesačný príspevok (ďalej len „príspevok“) vo výške najmenej 2 % a najviac 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu;4aa) v skupinovom vyučovaní platia žiaci príspevok vo výške najmenej 1 % a najviac 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4aa)
b)
v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní hlavného predmetu platia žiaci príspevok vo výške najmenej 2 % a najviac 10 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu;4aa) v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu platia žiaci príspevok vo výške najmenej 1 % a najviac 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4aa)
c)
v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyučovaní platia žiaci, ktorí majú vlastný príjem, príspevok vo výške najmenej 5 % a najviac 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu;4aa) v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu platia žiaci, ktorí majú vlastný príjem, príspevok vo výške najmenej 5 % a najviac 15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.4aa) Žiaci, ktorí nemajú vlastný príjem, platia príspevok žiaka na úhradu nákladov podľa písmena b).
(6)
Výšku príspevkov na príslušný školský rok podľa odseku 5 písm. a) až c) ustanoví riaditeľ školy. Finančné prostriedky získané z príspevkov sú príjmom školy na účely zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Príspevok sa platí vopred, spravidla do 10. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa nevracia. Príspevok sa vráti, ak sa v škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.
(7)
Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu a po predložení rozhodnutia o dávke sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu4ab) odpustiť príspevok.
(8)
V súkromných základných umeleckých školách a v cirkevných základných umeleckých školách sa vzdelávanie môže poskytovať za úhradu.
(9)
Podrobnosti o zriaďovaní a zrušovaní základných umeleckých škôl, organizácii štúdia, prijímaní a zaraďovaní uchádzačov do štúdia, priebehu a ukončovaní štúdia, o hodnotení a klasifikácii, komisionálnych skúškach, pedagogickej dokumentácii a súťažiach ustanoví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:
4aa) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4ab)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Žiakovi, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávanie, sa toto vzdelávanie neposkytuje až do pominutia dôvodov. Na tento účel sa vždy vyžaduje stanovisko odborného lekára pre deti a dorast.“.
5.
V § 50 odsek 1 znie:
„(1)
Pedagogickými zamestnancami sú učitelia včítane riaditeľov a zástupcov riaditeľov predškolských zariadení, základných škôl, základných škôl s materskou školou, základných umeleckých škôl, stredných škôl, združených stredných škôl, špeciálnych škôl, učilíšť, zariadení pre záujmové vzdelávanie, škôl v prírode, asistenti učiteľa v školách a v predškolských zariadeniach, vychovávatelia škôl, školských zariadení včítane riaditeľov a zástupcov riaditeľov školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces, vychovávatelia zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces, inštruktori telesnej výchovy, majstri a hlavní majstri odbornej výchovy, vedúci odlúčených pracovísk stredných odborných učilíšť, učilíšť, odborných učilíšť, praktických škôl, vedúci stredísk praktického vyučovania, tréneri športových škôl a športových tried, korepetítori základných umeleckých škôl, konzervatórií, zamestnanci zabezpečujúci vzdelávanie v zariadeniach pre ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a zahraniční lektori škôl a školských zariadení.“.
6.
§ 58 sa vypúšťa.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 ods. 3, § 42 a 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 7 ods. 3 Zákonníka práce.
6)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
§ 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
8)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 9 a 10 zákona č. 552/2003 Z. z.
10)
Napríklad § 47 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
11)
§ 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
12)
Zákon č. 552/2003 Z. z.
13)
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
14)
Zákon č. 552/2003 Z. z.
15)
§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
16)
§ 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 18 a 19 zákona č. 29/1984 Zb.
18)
§ 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 4 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z.
20)
§ 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z.
22)
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
23)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 41 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.