606/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2011

606
ZÁKON
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z. a zákona č. 480/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Tento zákon sa vzťahuje na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu na území Slovenskej republiky, ktorým sa udelil azyl na území Slovenskej republiky, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, ak osobitný zákon1) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty uvedené v prílohe.“.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „to určí“ nahrádzajú slovami „o tom rozhodne“ a na konci bodka sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie vlády Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
4.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zistené, že cudzinec sa dopustil priestupku podľa tohto zákona.“.
5.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5, § 3 a § 4 ods. 1 sa primerane vzťahujú aj na vycestovanie.“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odseku 1 písm. d) a § 4 ods. 2 písm. b) a c) sa nevzťahujú na občanov členských štátov Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „občan Európskeho hospodárskeho priestoru").“.
7.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Vylúčenie odopretia vstupu
Cudzincovi, ktorý počas hraničnej kontroly požiadal o udelenie azylu na území Slovenskej republiky, o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky alebo ktorému bol vydaný cestovný doklad cudzinca podľa § 48, nemožno odoprieť vstup.“.
8.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Vízum môže na základe medzinárodnej zmluvy udeliť aj diplomatická misia alebo konzulárny úrad iného členského štátu Európskej únie v zahraničí.“.
9.
V § 18 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.
10.
V § 18 písm. e) sa na konci pripája slovo „alebo“.
11.
§ 18 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z. ).“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
13.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Činnosť podľa osobitných programov
Povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov môže policajný útvar udeliť cudzincovi na štúdium, ak nejde o štúdium podľa § 21, na výskumnú, vedeckú, lektorskú alebo umeleckú činnosť alebo ak to vyplýva z programov vlády Slovenskej republiky, alebo ak je to potrebné na plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.“.
14.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa slová „maloletým dieťaťom“ nahrádzajú slovami „dieťaťom mladším ako 21 rokov“ a na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.
15.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo“ a na konci sa pripája slovo „alebo“.
16.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Článok 1 bod 1 písm. c) Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z. ).“.
17.
V § 23 ods. 2 sa za slová „právnickej osoby“ vkladajú slová „alebo na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, alebo ak ide o cudzinca, ktorý má právo na pobyt na základe medzinárodnej zmluvy,8a)“.
18.
V § 23 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí po piatich rokoch nepretržitého pobytu cudzinca podľa odseku 1 písm. a).“.
19.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
(1)
Povolenie na prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl udelí policajný útvar cudzincovi, ktorý je príslušníkom civilnej zložky vysielajúceho štátu a ktorý je v službách týchto ozbrojených síl.
(2)
Cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, nemôže počas prechodného pobytu podnikať a vstupovať do pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu.“.
20.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt môže cudzinec podať aj na policajnom útvare, ak ide o pobyt cudzinca podľa § 22, § 23 ods. 1 písm. d) alebo § 23a alebo ak cudzinec vykonáva akademickú činnosť po vysokoškolskom štúdiu alebo v rámci ďalšieho štúdia pokračuje v štúdiu formou doktorandského štúdia, alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.“.
21.
V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 a odsek 4, ktoré znejú:
„(3)
Cudzinec, ktorý má udelené povolenie na prechodný pobyt, môže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu aj na policajnom útvare okrem cudzinca s povolením na prechodný pobyt podľa § 20 ods. 2 a § 21; cudzinec, ktorý ukončil štúdium a žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania v odbore, na ktorého vykonávanie sa štúdiom pripravoval, môže si však podať žiadosť o zmenu účelu pobytu aj na policajnom útvare.
(4)
Cudzinci, ktorí zastupujú alebo pracujú pre zahraničných investorov v Slovenskej republike a zároveň sú občanmi členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, môžu podávať žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt osobne aj na policajnom útvare v Slovenskej republike.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
22.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Cudzinec priloží k žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
a)
účel pobytu,
b)
bezúhonnosť; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 22, 23a, zmenu účelu pobytu alebo ak ide o cudzinca mladšieho ako 15 rokov,
c)
finančné zabezpečenie pobytu; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 23a,
d)
zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 23a,
e)
zabezpečenie ubytovania počas prechodného pobytu; to neplatí, ak ide o cudzinca, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu.“.
23.
V § 25 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca podľa § 22 a 23a doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť.“.
24.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy3) na každý mesiac pobytu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Cudzinec mladší ako 16 rokov preukazuje finančné zabezpečenie pobytu vo výške minimálnej mzdy na každý mesiac pobytu. Cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt
a)
podľa § 20, 21 alebo § 23 ods. 1 písm. c), preukáže finančné zabezpečenie pobytu najmenej vo výške minimálnej mzdy na každý mesiac pobytu,
b)
podľa § 19, preukáže finančné zabezpečenie pobytu najmenej vo výške desaťnásobku minimálnej mzdy na každý mesiac pobytu.“.
25.
V § 26 ods. 3 sa za slovo „dní“ vkladá čiarka a slová „a ak ide o cudzinca podľa § 22, do 14 dní“.
26.
V § 27 ods. 1 písm. d) sa slová „maloletému dieťaťu“ nahrádzajú slovami „dieťaťu mladšiemu ako 21 rokov“ a slová „dosiahol plnoletosť“ sa nahrádzajú slovami „dosiahol 21 rokov“.
27.
V § 27 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak by dôsledky zamietnutia žiadosti boli neprimerané dôvodu zamietnutia žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt. Pri posudzovaní primeranosti policajný útvar prihliada na možný dosah zamietnutia žiadosti, najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca.“.
28.
V § 27 ods. 8 sa slová „zo zisku“ nahrádzajú slovami „zo zdaneného príjmu12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.“.
29.
V § 29 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak by dôsledky zrušenia povolenia boli neprimerané dôvodu zrušenia povolenia na prechodný pobyt, najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca,“.
30.
§ 30 až 33 vrátane nadpisu nad § 30 sa vypúšťajú.
31.
V § 35 písmeno a) znie:
„a)
ktorý je manželom občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,“.
32.
V § 35 písm. b) a d) sa slová „maloletým dieťaťom“ nahrádzajú slovami „dieťaťom mladším ako 21 rokov“.
33.V § 35 písmeno f) znie:
„f)
ktorý je dieťaťom mladším ako 21 rokov cudzinca podľa písmena e) alebo ktorý je najmenej päť rokov manželom cudzinca podľa písmena e) a má najmenej päť rokov nepretržitý prechodný pobyt alebo“.
34.
§ 36 znie:
㤠36
Žiadosť o udelenie prvého povolenia podáva cudzinec osobne na zastupiteľskom úrade podľa § 24 ods. 1 alebo osobne na policajnom útvare. Cudzinec uvedený v § 35 písm. g) nemusí podať žiadosť o udelenie prvého povolenia osobne.“.
35.
V § 38 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak by dôsledky zamietnutia žiadosti boli neprimerané dôvodu zamietnutia žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia. Pri posudzovaní primeranosti policajný útvar prihliada na možný dosah zamietnutia žiadosti, najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca.“.
36.
V § 39 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
37.
V § 42 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak by dôsledky zrušenia povolenia boli neprimerané dôvodu zrušenia povolenia na trvalý pobyt, najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca,“.
38.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
39.
V § 43 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
40.
V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
ktorý je maloletým dieťaťom nájdeným na území Slovenskej republiky alebo
e)
ktorý je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.“.
41.
V § 43 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „cudzincovi podľa odseku 1 písm. e) udelí policajný útvar povolenie na tolerovaný pobyt aj bez žiadosti.“.
42.
Tretia časť sa dopĺňa piatou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE OBČANA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU A JEHO RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA
§ 45a
(1)
Občan Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý sa hodlá trvalo zdržiavať na území Slovenskej republiky, je povinný prihlásiť sa na trvalý pobyt na policajnom útvare podľa miesta trvalého pobytu. Občan Európskeho hospodárskeho priestoru je pri hlásení trvalého pobytu povinný predložiť cestovný doklad a doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.
(2)
Trvalý pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru zanikne, ak
a)
písomne oznámi skončenie trvalého pobytu policajnému útvaru,
b)
mu bol uložený trest vyhostenia,2)
c)
bol administratívne vyhostený alebo
d)
nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(3)
Občan Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý hodlá trvalo vycestovať z územia Slovenskej republiky, je povinný písomne oznámiť skončenie trvalého pobytu policajnému útvaru.
(4)
Na hlásenie trvalého pobytu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
§ 45b
(1)
Policajný útvar udelí povolenie na trvalý pobyt cudzincovi, ktorý nie je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru a je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom (ďalej len ,,zvýhodnený cudzinec"), ak jeho pobyt neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.
(2)
Rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru je
a)
manžel,
b)
príbuzný v priamom rade, ktorý je od neho závislý,
c)
príbuzný manžela v priamom rade, ktorý je od neho závislý.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt podáva zvýhodnený cudzinec osobne na zastupiteľskom úrade podľa § 24 ods. 1 alebo osobne na policajnom útvare. Pri podávaní žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt je zvýhodnený cudzinec povinný predložiť cestovný doklad. Ak zvýhodnený cudzinec nepredloží cestovný doklad, zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt.
(4)
K žiadosti podľa odseku 3 zvýhodnený cudzinec priloží
a)
tri fotografie podľa § 25 ods. 2,
b)
doklad potvrdzujúci, že je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie s odôvodnením potvrdzujúce, že je závislým príbuzným; to neplatí, ak ide o manžela alebo dieťa mladšie ako 21 rokov,
d)
doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania,
e)
doklad o zdravotnom poistení na území Slovenskej republiky,
f)
čestné vyhlásenie o tom, že nebude záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky.
(5)
Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od zvýhodneného cudzinca doklad nie starší ako 30 dní potvrdzujúci skutočnosť, že netrpí nákazlivou chorobou, ktorej šírenie je trestné,12)a doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť.
(6)
Ak žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt neobsahuje náležitosti podľa odsekov 4 a 5, orgán, ktorý žiadosť prijal, vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(7)
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt zvýhodneného cudzinca do 30 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru.
(8)
Policajný útvar žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt zvýhodneného cudzinca zamietne, ak
a)
je nežiaducou osobou,
b)
je dôvodné podozrenie, že pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,
c)
možno predpokladať, že bude záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky,
d)
je dôvodné podozrenie, že uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na trvalý pobyt.
(9)
Povolenie na trvalý pobyt zvýhodneného cudzinca zanikne, ak
a)
písomne oznámi skončenie trvalého pobytu policajnému útvaru,
e)
mu bol uložený trest vyhostenia,2)
f)
bol administratívne vyhostený,
g)
nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo
h)
mu policajný útvar zrušil povolenie na trvalý pobyt.
(10)
Policajný útvar povolenie na trvalý pobyt zvýhodneného cudzinca zruší, ak
a)
zanikne trvalý pobyt občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého je zvýhodnený cudzinec rodinným príslušníkom; to neplatí, ak ide o zánik podľa § 45a ods. 2 písm. d),
b)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt,
c)
zistí, že uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na trvalý pobyt alebo
d)
zanikol príbuzenský vzťah do piatich rokov od udelenia povolenia na trvalý pobyt.
(11)
Policajný útvar nezruší povolenie na trvalý pobyt zvýhodneného cudzinca, ak by dôsledky zrušenia povolenia boli neprimerané dôvodu zrušenia povolenia na trvalý pobyt, najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život zvýhodneného cudzinca.“.
43.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Doklad o povolení na pobyt a doklad o trvalom pobyte
(1)
Cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt, vystaví zastupiteľský úrad alebo policajný útvar doklad o povolení na pobyt vo forme nálepky. Platnosť dokladu o povolení na pobyt určí policajný útvar podľa času povoleného pobytu najviac na päť rokov; platnosť dokladu o povolení na pobyt sa však musí skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu cudzinca.
(2)
Cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na trvalý pobyt, vystaví policajný útvar doklad o povolení na pobyt vo forme identifikačnej karty s fotografiou. Ak ide o prvé povolenie na pobyt, platnosť dokladu určí policajný útvar najviac na tri roky; platnosť dokladu o povolení na pobyt sa však musí skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu cudzinca. Ak ide o ďalšie povolenie, platnosť dokladu určí policajný útvar najviac na desať rokov.
(3)
Maloletý cudzinec podľa odseku 2 je povinný najneskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov požiadať o vydanie dokladu o povolení na pobyt.
(4)
Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, vystaví policajný útvar doklad o povolení na pobyt vo forme identifikačnej karty podľa osobitného predpisu.1)
(5)
Cudzincovi, ktorý je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru s trvalým pobytom, vystaví policajný útvar doklad o trvalom pobyte vo forme identifikačnej karty s fotografiou. Doklad o trvalom pobyte sa vydáva s platnosťou na päť rokov; po uplynutí tejto lehoty vydá policajný útvar na požiadanie nový doklad o trvalom pobyte s platnosťou na desať rokov.
(6)
Zvýhodnenému cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na trvalý pobyt, vystaví policajný útvar doklad o trvalom pobyte podľa odseku 5.
(7)
Cudzincovi, ktorý má právo na pobyt na základe medzinárodnej zmluvy,8a) vystaví policajný útvar na požiadanie doklad o povolení na pobyt vo forme identifikačnej karty; platnosť dokladu o povolení na pobyt určí policajný útvar najviac na päť rokov.
(8)
Cudzinec, ktorý má udelené ďalšie povolenie, a cudzinec podľa odsekov 4 až 6 sú povinní najneskôr 14 dní pred skončením platnosti dokladu o povolení na pobyt alebo dokladu o trvalom pobyte požiadať o vystavenie nového dokladu o povolení na pobyt alebo dokladu o trvalom pobyte.
(9)
Ak bol cudzincovi vydaný matričný doklad Slovenskej republiky, policajný útvar uvedie v doklade o povolení na pobyt alebo v doklade o trvalom pobyte meno a priezvisko v tvare uvedenom v tomto matričnom doklade, inak sa meno a priezvisko a ostatné mená a priezviská cudzinca uvedú podľa tvaru uvedeného latinkou v cestovnom doklade.
(10)
Ak zanikne povolenie na pobyt alebo trvalý pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru, policajný útvar vykoná opatrenia na zabránenie zneužitia dokladu o povolení na pobyt alebo dokladu o trvalom pobyte, a ak je to možné, doklad znehodnotí.“.
44.
V § 48 sa slová „bolo priznané postavenie utečenca“ nahrádzajú slovami „bol udelený azyl“.
45.
V § 49 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o cudzinca, ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia podľa § 21 alebo § 22,“.
46.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenie odseku 1 písm. a), e) a n) sa nevzťahuje na občana Európskeho hospodárskeho priestoru.“.
47.
V § 51 ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“ a slová „alebo ods. 2“ sa vypúšťajú.
48.
V § 57 ods. 1 písm. b) druhom bode sa slová „falšované alebo pozmenené doklady“ nahrádzajú slovami „falšovaný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby“.
49.
V § 57 ods. 3 sa slová „priznanie postavenia utečenca“ nahrádzajú slovami „udelenie azylu“.
50.
§ 57 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Policajný útvar môže skrátiť čas zákazu vstupu podľa odseku 1 alebo administratívne nevyhostiť cudzinca, ktorý má udelené povolenie na trvalý pobyt, ak by dôsledky postupu podľa odseku 1 boli neprimerané vzhľadom na súkromný a rodinný život cudzinca a dĺžku jeho pobytu.
(8)
Občan Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodnený cudzinec môžu byť vyhostení, len ak ohrozujú bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.“.
51.
Doterajší text § 61 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na rozhodovanie o povolení vstupu podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)“.
52.
V § 62 odsek 1 znie:
„(1)
Policajt je oprávnený zaistiť cudzinca,
a)
ktorý neoprávnene vstúpi na územie Slovenskej republiky,
b)
ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky,
c)
ak je to potrebné na výkon jeho administratívneho vyhostenia,
d)
ktorý po neoprávnenom vycestovaní bol vrátený orgánmi susedného štátu alebo
e)
ktorý sa pokúsil z územia Slovenskej republiky o neoprávnený vstup na územie iného štátu.“.
53.
V § 62 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Podanie vyhlásenia podľa osobitného zákona1) v zariadení nie je dôvodom na prepustenie zaisteného cudzinca. Konanie podľa osobitného zákona1) nie je zaistením cudzinca dotknuté.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
54.
V § 67 ods. 1 sa slová „ubytovacích miestnostiach“ nahrádzajú slovom „zariadení“.
55.
V § 76 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
neoprávnene vstúpi na územie Slovenskej republiky, neoprávnene sa zdržiava na území Slovenskej republiky alebo neoprávnene vycestoval z územia Slovenskej republiky,“.
56.
V § 76 ods. 1 písm. d) sa za slová „§ 23 ods. 3“, vkladajú slová „§ 23a ods. 2,“.
57.
V § 77 ods.1 písm. a) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“ a slová „alebo ods. 2“ sa vypúšťajú.
58.
V § 80 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o cudzinca, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania cez štátnu hranicu zo susedného štátu, koná policajný útvar podľa miesta výkonu zamestnania a ak ide o cudzinca, ktorý pravidelne dochádza cez štátnu hranicu zo susedného štátu do školy, koná policajný útvar podľa sídla školy.“.
59.
§ 80 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Matričné doklady, ktoré sú potrebné v konaní podľa tohto zákona a ktoré vydali orgány cudzích štátov, musia byť opatrené doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.30a)
(5)
Za maloleté dieťa mladšie ako 18 rokov koná vo veciach pobytu zákonný zástupca.
(6)
Za maloleté dieťa, ktoré nemá zákonného zástupcu, koná vo veciach pobytu ustanovený opatrovník.30b)
(7)
Úradné tlačivá používané podľa tohto zákona vydáva ministerstvo vnútra.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 30a a 30b znejú:
„30a)
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).
30b)
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.“.
60.
Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
㤠80a
Policajný útvar oznámi nájdenie maloletého cudzinca na území Slovenskej republiky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa maloletý cudzinec našiel.“.
61.
V § 81 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „platnosť sa však skončí najneskôr 30. júna 2004.“.
62.
Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠81a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii
Prechodný pobyt občana únie udelený pred účinnosťou tohto ustanovenia sa považuje odo dňa jeho účinnosti za trvalý pobyt podľa § 45a; policajný útvar vystaví takejto osobe doklad o trvalom pobyte podľa § 46 ods. 5.“.
63.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 48/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV
(1) Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:
1. Smernica Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva č. 64/221/EHS z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, Ú. v. ES, P 056, uverejnená 4. apríla 1964, s. 0850 – 0857.
2. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 68/360/EHS z 15. októbra 1968 o odstránení prekážok pohybu a pobytu pracovníkov členských štátov a ich rodín v rámci spoločenstva, Ú. v. ES, L 257, uverejnená 19. októbra 1968, s. 0013 – 0016.
3. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 72/194/EHS z 18. mája 1972 o rozšírení pôsobnosti smernice z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia na pracovníkov využívajúcich právo zostať na území členského štátu po tom, ako boli v tomto štáte zamestnaní, Ú. v. ES, L 121, uverejnená 26. mája 1972, s. 0032 – 0032.
4. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 73/148/EHS z 21. mája 1973 o zrušení obmedzenia pohybu a pobytu v rámci spoločenstva pre štátnych príslušníkov členských štátov so zreteľom na usadenie sa a poskytovanie služieb, Ú. v. ES, L 172, uverejnená 28. júna 1973, s. 0014 – 0016.
5. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 75/34/EHS zo 17. decembra 1974 o práve štátnych príslušníkov zostať na území iného členského štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti, Ú. v. ES, L 014, uverejnená 20. januára 1975, s. 0010 – 0013.
6. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 75/35/EHS zo 17. decembra 1974 o rozšírení pôsobnosti smernice z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia tak, aby zahŕňala príslušníkov členského štátu, ktorí si uplatnia právo zostať na území iného členského štátu po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti v danom štáte, Ú. v. ES, L 014, uverejnená 20. januára 1975, s. 0014 – 0014.
7. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 90/364/EHS o práve pobytu, Ú. v. ES, L 180, uverejnená 13. júla 1990, s. 0026 – 0027.
8. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 90/365/EHS z 20. júna 1990 o práve pobytu pre zamestnané osoby a samostatne zárobkovo činné osoby po skončení ich činnosti, Ú. v. ES, L 180, uverejnená 13. júla 1990, s. 0028 – 0029.
9. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 93/96/EHS z 29. októbra 1993 o práve pobytu pre študentov, Ú. v. ES, L 317, uverejnená 18. decembra 1993, s. 0059 – 0060.
(2) Preklad týchto právnych aktov sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „okrem žiadosti žiadateľa podľa odseku 1 písm. b) šiesteho bodu.“.
2.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 8 alebo § 10.“.
3.
V § 19 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa pokúsil o neoprávnený vstup na územie iného štátu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I bodov 6, 8, 30, 42, 43, 46, § 57 ods. 8 v bode 50 a bodu 62, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.