607/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.08.2007

607
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o Štátnom fonde rozvoja bývania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Financovanie štátnej podpory (ďalej len „podpora“) pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania1) (ďalej len „fond“).
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1)
Správu fondu vykonáva Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Minister zriaďuje Radu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „Rada fondu“) ako svoj poradný orgán na tvorbu a použitie prostriedkov fondu.
(4)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu, ako aj podrobnosti o počte členov a o zložení Rady fondu, vymenúvaní a odvolávaní jej členov a o jej organizácii a činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 3
Zdroje fondu
(1)
Zdroje fondu sú
a)
splátky úverov poskytnutých z fondu,
b)
splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
c)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
d)
výnosy z prostriedkov fondu uložených v banke s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
e)
príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
f)
zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka a zostatky prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,1a)
g)
zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom s výnimkou zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu v predchádzajúcom roku,
h)
príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,2)
i)
dary,
j)
dotácie zo štátneho rozpočtu,1)
k)
iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(2)
Na poskytnutie úveru fondu bankou je potrebný súhlas ministra. Fond vedie evidenciu o týchto úveroch.
§ 4
Použitie prostriedkov fondu
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
podpory poskytované na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu,
b)
správu fondu,
c)
splátky úverov poskytnutých fondu bankami a na úhradu úrokov z týchto úverov.
(2)
O použití prostriedkov fondu rozhoduje minister na základe odporúčania Rady fondu v súlade so schváleným rozpočtom fondu.
(3)
Rozpočet fondu a zmeny v schválenom rozpočte fondu schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Fond je povinný predložiť vláde prostredníctvom správcu fondu návrh svojho rozpočtu do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín.
(4)
Prostriedky použité na správu fondu, okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby, nesmú prekročiť 1,5 % z ročného príjmu fondu, najviac však 18 000 000 Sk. Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.3)
§ 5
Účel podpory
(1)
Podporu možno poskytnúť na tieto účely:
a)
výstavbu bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
b)
výstavbu bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
c)
výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc podľa osobitného predpisu,4)
d)
kúpu bytu,
e)
obnovu bytovej budovy,5)
f)
výstavbu nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.
(2)
Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na
a)
byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe,
b)
byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti,
c)
byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,6)
d)
byt určený pre fyzickú osobu, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti (ďalej len „odchovanec detského domova“).
(3)
Na účely tohto zákona sa kúpou bytu podľa odseku 1 písm. d) rozumie kúpa bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynulo viac ako dva roky.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu žiadateľom, ktorým je odchovanec detského domova, ktorý si rieši svoje prvé bývanie.
(5)
Na účely tohto zákona sa obnovou bytovej budovy podľa odseku 1 písm. e) rozumie
a)
tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov7) a technických špecifikácií8) alebo
b)
obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu,9) alebo
c)
odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou10) právnickou osobou alebo fyzickou osobou.
(6)
V prípadoch, ak ide o služobný byt,11) podporu na účely uvedené v odseku 1 nemožno poskytnúť.
§ 6
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
(3)
Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roku prevádza do nasledujúceho rozpočtového roku.
(4)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister.12)
(5)
Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici.
(6)
Ministerstvo formou verejného obstarávania vyberie banku na uskutočňovanie finančných operácií súvisiacich s použitím prostriedkov fondu.
(7)
Štátna pokladnica uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do príslušnej banky podľa odseku 6 na základe príkazu fondu.
(8)
Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.13)
§ 7
Žiadateľ o podporu
Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ“) môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,14) alebo
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
§ 8
Druh podpory
(1)
Druhy podpory sú:
a)
úver,
b)
nenávratný príspevok.
(2)
Zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) možno poskytnúť podporu len ako úver.
(3)
Na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a f) možno súčasne poskytnúť viac druhov podpory.
(4)
Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť podporu žiadateľovi
a)
podľa § 7 písm. a),
b)
podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec a byty sú určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.
(5)
Podporu podľa odseku 4 možno poskytnúť, iba ak na predmet podpory nebola poskytnutá podpora na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo b).
(6)
Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona14a) (ďalej len „nezisková organizácia").
(7)
Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu
a)
na účel podľa § 5 ods. 1 len raz,
b)
len na jeden z účelov podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a d).
(8)
Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) možno poskytnúť podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) na jednu stavbu len raz.
§ 9
Výška podpory
(1)
Výšku podpory môže tvoriť
a)
úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až h) a j) až l) na účel podľa § 5 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt, pri ročnej úrokovej sadzbe do výšky základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k 1. januáru roku podania žiadosti podľa § 11 ods. 1,
b)
úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) na účel podľa § 5 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt, pričom fond určí úrokovú sadzbu pri poskytovanom úvere tak, aby nebola nižšia ako úroková sadzba, ktorú má sám platiť,
c)
nenávratný príspevok na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a f) v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac 200 000 Sk na byt, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe, a toto bývanie spĺňa podmienky upravené osobitným predpisom.15)
(2)
Výška podpory podľa odseku 1 písm. a) môže v prípade odchovanca detského domova, ktorý žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a d), dosiahnuť 100 % obstarávacej ceny.
(3)
Súhrnná suma podpôr poskytnutých podľa odseku 1 s výnimkou podpory podľa odseku 2 nesmie presiahnuť 80 % obstarávacej ceny.
(4)
Obstarávacou cenou na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) je cena za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov, na ktoré sa požaduje poskytnutie podpory.
(5)
Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) je cena dohodnutá v zmluve16) za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. d) a e) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov, na ktoré sa požaduje poskytnutie podpory.
§ 10
Podmienky poskytnutia podpory
(1)
Žiadateľ preukáže, že
a)
má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory,
b)
je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory úver.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na žiadateľa
a)
podľa § 7 písm. a), ak je žiadateľom odchovanec detského domova, ktorý žiada poskytnutie podpory na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a d),
b)
podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec, ktorá žiada poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f), a byty sú určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce,17)
c)
podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom nezisková organizácia, ktorá žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f), a byty sú určené na nájom za podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí podpory.
(3)
Za vlastné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa považujú aj prostriedky z priznanej poistnej náhrady v prípade poistnej udalosti na stavbe, na ktorú sa v dôsledku živelnej udalosti požaduje poskytnutie podpory. Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.
(4)
Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
podlahová plocha bytu18) v bytovom dome neprevyšuje 80 m2,
b)
podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 160 m2 bez plochy pre garáž a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie.
(5)
Ak je byt v rodinnom dome stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 2 písm. a), podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu nesmie prevýšiť 180 m2 bez plochy pre garáž.
(6)
Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak je byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 2 písm. a).
(7)
Žiadateľovi podľa § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,19) neprevyšuje tri a pol násobok životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
(8)
Mesačný príjem podľa odseku 7 sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
(9)
Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 písm. b), ak obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy bytu nepresiahnu hodnotu 1,5-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 30. júnu kalendárneho roka predchádzajúceho roku podania žiadosti.
(10)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
a)
neplní odvodové povinnosti upravené osobitnými predpismi,22)
b)
neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky fondu,
c)
je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu,23)
d)
neplní záväzky voči iným veriteľom alebo
e)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(11)
Žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) musí na výber zhotoviteľa stavby použiť formu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu24) okrem prípadov, ak
a)
nežiada o poskytnutie nenávratného príspevku,
b)
je súčasne zhotoviteľom stavby alebo
c)
preinvestoval najmenej 30 % obstarávacej ceny a má uzavretú zmluvu so zhotoviteľom.
(12)
Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) spĺňajúceho podmienky podľa § 5 ods. 5 písm. a) možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
sa navrhuje uskutočniť systémom tepelnej ochrany, na ktorý vydala certifikát preukazovania zhody25) autorizovaná osoba,
b)
tepelnú ochranu zateplením uskutočňuje zhotoviteľ s licenciou na systém tepelnej ochrany, ktorý má certifikát preukazovania zhody,
c)
súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a podobne, opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby,
d)
pri navrhnutom riešení sú dodržané predpisy týkajúce sa merania a regulácie zásobovania teplom podľa osobitného predpisu.26)
§ 11
Postup pri poskytovaní podpory
(1)
Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu,27) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestskej časti, v sídle okresu a v okrese Košice-okolie v meste Moldava nad Bodvou (ďalej len „obec“), príslušnej podľa miesta stavby. Obec do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
účel, druh a návrh výšky podpory,
c)
údaje o stavbe,
d)
preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny [§ 10 ods. 1 písm. a)],
e)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru [§ 10 ods. 1 písm. b)],
f)
návrh na zabezpečenie záväzkov,
g)
súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v písmenách a) až f) na účely poskytnutia podpory podľa tohto zákona.
(2)
Identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) sú:
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
adresa trvalého pobytu,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo,
e)
štátna príslušnosť,
f)
rodinný stav.
(3)
V žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ povinný oznámiť obci, či je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenskej republiky a poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.
(4)
Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v podielovom spoluvlastníctve, žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil28) spoluvlastník. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa odseku 1 za každého spoluvlastníka, ktorý žiada o poskytnutie podpory.
(5)
Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v spoluvlastníctve manželov, žiadosť môže predložiť len jeden z manželov.
(6)
Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) uskutočňovaný zhotoviteľom, ktorým je právnická osoba podľa § 7 písm. b) pre žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) na základe zmluvy uzavretej podľa osobitného predpisu,29) môže žiadosť predložiť iba jedna z týchto osôb. Prislúchajúcu časť úveru poskytnutého žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) podľa predchádzajúcej vety možno previesť na vlastníka bytu, ktorým je fyzická osoba.
(7)
Obec vyznačí overenie úplnosti náležitostí žiadosti podľa odseku 1 odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce, ktorý overenie vykonal. Overenú žiadosť obec v lehote určenej na overenie zašle fondu.
(8)
Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu.
(9)
O poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou.
(10)
Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory.
(11)
V rozpočte fondu možno vyčleniť finančné prostriedky na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a f) osobitne na výstavbu bytov realizovaných v súvislosti s prípravou významnej investície a na výstavbu bytov realizovaných v obciach s mimoriadne rýchlym rastom zamestnanosti.
(12)
Zoznam obcí s mimoriadne rýchlym rastom zamestnanosti ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(13)
Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 10 pre žiadosť, ktorá sa predkladá v dôsledku riešenia
a)
následkov živelnej udalosti (§ 10 ods. 3),
b)
náhrady za žiadosť podanú podľa odseku 1 na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a).
(14)
Opatrenie, ktorého úplné znenie vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ministerstvo, ustanoví obdobie, v ktorom sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí na účel podpory z dôvodu vyčerpania určených prostriedkov v rozpočte fondu na príslušný účel podpory.
(15)
Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(16)
Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.
(17)
Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.
(18)
Na rozhodovanie podľa odseku 10 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 12
Zmluva
(1)
Na základe rozhodnutia podľa § 11 ods. 10 uzavrie fond so žiadateľom zmluvu.
(2)
Zmluva musí obsahovať najmä
a)
údaje o zmluvných stranách,
b)
účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
zabezpečenie záväzkov,
e)
bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f)
technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,
g)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
h)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
i)
ak je žiadateľom osoba podľa § 7 písm. a), tak aj minimálny čas, v ktorom bude stavbu vlastniť a užívať on alebo osoby jemu blízke,30) alebo osoby oprávnené podľa osobitného predpisu,31)
j)
ak je žiadateľom osoba podľa § 7 písm. b), ktorá požiadala o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f), tak aj minimálny čas, v ktorom bude stavbu vlastniť a dávať byty do nájmu.
§ 13
Kontrola a sankcie
(1)
Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.
(2)
Fond počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu
a)
účelu použitia podpory,
b)
dodržiavania zmluvných podmienok.
(3)
Krajský stavebný úrad32) počas platnosti zmluvy vykonáva u žiadateľa podľa § 7 písm. b) kontrolu
a)
dodržiavania zmluvných podmienok,
b)
čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou.
(4)
Obec počas platnosti zmluvy vykonáva u žiadateľa podľa § 7 písm. a) kontrolu
a)
dodržiavania zmluvných podmienok,
b)
čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou.
(5)
Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich vrátiť fondu a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.33)
§ 14
Informačný systém
(1)
Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona. Informácie podľa prechádzajúcej vety je fond oprávnený zbierať a uchovávať počas plnenia zmluvného záväzku.
(2)
Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu a je chránené služobným tajomstvom. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,34) môže fond poskytnúť ministerstvu.
(3)
Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.34)
(4)
Osobné údaje o žiadateľoch možno poskytnúť výhradne len s ich súhlasom.
§ 15
Osobitné ustanovenie
(1)
Nevyčerpanú časť podpory je žiadateľ povinný vrátiť fondu.
(2)
Prevody prostriedkov podľa odseku 1 a podľa § 13 ods. 5 vykoná banka vybraná podľa § 6 ods. 6 na účet fondu v Štátnej pokladnici bezodkladne.
(3)
Nevyčerpanú časť nenávratného príspevku možno za podmienky dodržania zmluvy použiť na úhradu časti podpory podľa § 8 ods. 1 písm. a).
§ 16
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely.
(2)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)
Štátny fond rozvoja bývania zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov je Štátnym fondom rozvoja bývania podľa tohto zákona.
(2)
Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy Štátneho fondu rozvoja bývania vzniknuté pred 1. januárom 2004 sa považujú za pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy Štátneho fondu rozvoja bývania podľa tohto zákona.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na okresných úradoch na úseku podľa § 11, prechádzajú na obec.
(2)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na okresných úradoch na úseku podľa § 13, prechádzajú na krajský stavebný úrad.
(3)
Prechod nehnuteľného a hnuteľného majetku okresných úradov je upravený osobitným predpisom.35)
(4)
Pri posudzovaní žiadostí podaných a overených podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov do 1. januára 2004 a pri poskytovaní podpory k nim sa postupuje podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
(5)
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 1. januára 2004, sa posudzujú podľa tohto zákona.
(6)
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 143/2000 Z. z o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby je všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 16 ods. 2 tohto zákona, a to až do novej zákonnej úpravy.
§ 18a
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 1. novembra 2004, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných do 1. novembra 2004.
Záverečné ustanovenia
§ 19
Zrušuje sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 587/2001 Z. z.
§ 20
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
k zákonu č. 607/2003 Z. z.
Zoznam zdravotných postihnutí
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma,
b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadruplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadruparéza ťažkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadruplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
f) paraparéza ťažkého stupňa,
g) kvadruparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b) ťažká forma (imobilita).
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
1)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2)
§ 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
4)
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
5)
§ 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
7)
Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. a zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
11)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.
12)
§ 46 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
13)
§ 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
14)
Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
14a)
§ 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
15)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.
16)
Napríklad § 588 Občianskeho zákonníka, § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 6 ods. 1 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
18)
STN 73 4301 Budovy na bývanie.
19)
§ 3 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
20)
§ 2 zákona č. 125/1998 Z. z. v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 285/2002 Z. z.
21)
§ 4 zákona č. 125/1998 Z. z.
22)
Napríklad zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
23)
§ 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z.
24)
§ 2 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
25)
26)
Zákon č. 70/1998 Z. z.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
33)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
34)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
35)
Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.