610/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

610
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o elektronických komunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a účel úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podmienky na používanie rádiových zariadení, štátnu reguláciu elektronických komunikácií (ďalej len „regulácia“), práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ochranu týchto sietí a služieb, efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam, ochranu súkromia a údajov a pôsobnosť orgánov štátnej správy v elektronických komunikáciách.
(2)
Účelom zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií na území Slovenskej republiky založenej na modernej a kvalitnej infraštruktúre, dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž“) pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb a podporiť záujmy užívateľov elektronických komunikácií.
(3)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Elektronické komunikácie
(1)
Elektronické komunikácie zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií medzi konečným počtom užívateľov uskutočňovaných po elektronických komunikačných sieťach. Elektronické komunikácie nezahŕňajú informácie prenášané ako súčasť televízneho a rozhlasového vysielania pre verejnosť prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete okrem informácií, ktoré sa týkajú identifikovateľného užívateľa prijímajúceho informácie.
(2)
Elektronické komunikácie sú zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie zariadení elektronických komunikácií, elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.
§ 3
Zariadenia elektronických komunikácií
(1)
Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme obrazu, zvuku alebo dát (ďalej len „signál“) prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridružené prostriedky.
(2)
Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré je schopné komunikovať pomocou vysielania, príjmu alebo vysielania a príjmu rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom pozemským alebo kozmickým rádiokomunikáciám.
(3)
Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame pripojenie na koncové body sietí.
(4)
Pridružené prostriedky sú technické zariadenia a iné vybavenie pridružené k sieti, ktoré umožňujú alebo podporujú poskytovanie služieb prostredníctvom tejto siete alebo služby. Zahŕňajú systémy podmieneného prístupu a elektronických programových sprievodcov.
(5)
Škodlivé rušenie je rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb, alebo inak vážne zhoršuje, marí alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu vymedzenú v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) prevádzkovanú v súlade s týmto zákonom.
(6)
Verejný telefónny automat je verejne dostupný telefón, za ktorého používanie sa môže platiť najmä mincami, kreditnými kartami, debetnými kartami alebo predplatnými kartami vrátane kariet s volacími kódmi.
(7)
Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou od 9 kHz do 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo voľnom priestore bez umelého vedenia.
§ 4
Elektronické komunikačné siete
(1)
Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích zariadení, ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.
(2)
Verejná sieť sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb.
(3)
Verejná telefónna sieť sa používa na poskytovanie verejne dostupných telefónnych služieb; umožňuje prenos hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo iné formy komunikácie, ako sú napríklad faksimilný prenos alebo prenos dát.
(4)
Rozhranie je
a)
koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej sieti a v prípade sietí zahŕňajúcich spájanie alebo smerovanie je tento bod určený špecifickou sieťovou adresou, ktorá sa môže vzťahovať na telefónne číslo účastníka a jeho technické špecifikácie,
b)
rozhranie v priestore, ktoré vymedzuje rádiovú spájaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami a jeho technické špecifikácie,
c)
rozhranie na prepojenie sietí alebo pripojenie osobitných sietí a jeho technické špecifikácie alebo
d)
rozhranie pre aplikačné programy, ktorým sú softvérové rozhrania medzi aplikáciami poskytovanými prevádzkovateľmi rozhlasového a televízneho vysielania alebo poskytovateľmi služieb a medzi prostriedkami v digitálnych televíznych zariadeniach určených pre digitálne televízne a rozhlasové služby a jeho technické špecifikácie.
(5)
Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, kontrola nad sieťou alebo jej sprístupnenie.
(6)
Geografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu, kde časť jeho číselnej štruktúry má geografický význam používaný na smerovanie volaní na fyzické umiestnenie koncového bodu siete.
(7)
Negeografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu a žiadna časť jeho štruktúry nemá geografický význam; zahŕňa čísla užívateľov mobilnej siete, služieb volania na účet volaného a služieb za zvýšenú úhradu.
(8)
Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania.
(9)
Prístup je sprístupnenie zariadení, elektronických komunikačných služieb alebo zariadení a elektronických komunikačných služieb inému podniku na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, najmä prístup k
a)
účastníckemu vedeniu a k prostriedkom a službám potrebným na poskytovanie služieb prostredníctvom účastníckeho vedenia,
b)
pevným sieťam a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu,
c)
zariadeniam na prevod čísel alebo k systémom ponúkajúcim ekvivalentnú funkciu,
d)
príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov,
e)
infraštruktúre vrátane stavieb, priestorov a častí vedení sietí,
f)
systémom podmieneného prístupu na služby digitálnej televízie,
g)
službám virtuálnych sietí.
(10)
Prepojenie je fyzické a logické spojenie verejných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom umožňujúce užívateľom siete jedného podniku komunikovať s užívateľom toho istého alebo iného podniku alebo umožňujúce prístup k elektronickým komunikačným službám poskytovaným iným podnikom. Tieto služby môže poskytovať podnik alebo tretia osoba, ktorí majú prístup k verejnej sieti. Prepojenie je osobitný druh prístupu medzi poskytovateľmi verejných sietí.
(11)
Účastnícke vedenie je fyzické spojenie koncového bodu siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej telefónnej sieti.
(12)
Uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je úplný uvoľnený prístup alebo spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia bez zmeny jeho vlastníctva.
(13)
Úplný uvoľnený prístup je prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia alebo jeho úseku, ktorý oprávňuje iný podnik využiť celé frekvenčné spektrum metalického skrúcaného páru účastníckeho vedenia. Úsek metalického skrúcaného páru je časť účastníckeho vedenia spájajúca koncový bod siete v priestoroch účastníka so špecifikovaným prístupovým bodom účastníckeho vedenia.
(14)
Spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia je prístup k účastníckemu vedeniu alebo jeho úseku, ktorý oprávňuje iný podnik využiť časť frekvenčného spektra, ktoré sa nepoužíva na telefónnu službu, pričom hovorové pásmo frekvenčného spektra zostáva aj naďalej k dispozícii podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu.
(15)
Vedenie sietí (ďalej len „vedenie“) je súčasť siete. Vedením sú telekomunikačné inžinierske stavby a verejné technické vybavenie územia,2) najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, ako sú rozvádzače, zosilňovače, stožiare, nosiče, oporné a vytyčovacie body, káblovody, káblové šachty a rúry.
(16)
Oporný bod nadzemného vedenia je konštrukcia nesúca alebo podopierajúca vodiče alebo káble.
(17)
Vytyčovací bod podzemného vedenia je tabuľka, pätník alebo stĺpik určujúci polohu káblových súborov, križovatka káblov s pozemnými komunikáciami, dráhami, vodnými tokmi, polohová zmena trasy káblov v obciach alebo vo voľnom teréne.
§ 5
Elektronické komunikačné služby
(1)
Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“) je služba obvykle poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Služba nie je poskytovanie obsahu ani redakčný dohľad nad obsahom prenášaný pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti,3) ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov sieťami.
(2)
Verejná telefónna služba je verejne dostupná služba na uskutočnenie a príjem národných a medzinárodných volaní a na prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
(3)
Volanie je elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom verejnej telefónnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase.
(4)
Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných, ako sú prevádzkové údaje potrebné na prenos komunikácie alebo fakturácie.
(5)
Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej služby. Za užívateľa sa na účely tohto zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej neustanovuje inak.
(6)
Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby. Koncový užívateľ je spotrebiteľ4) a v prípade rozhlasových a televíznych programových služieb aj poslucháč a divák.
(7)
Účastník je ten koncový užívateľ, ktorý uzavrel s podnikom poskytujúcim verejné služby zmluvu o pripojení.
DRUHÁ ČASŤ
REGULÁCIA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§ 6
(1)
Orgány štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú
a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)
Ministerstvo
a)
vypracúva návrhy národnej politiky pre elektronické komunikácie a predkladá ich vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na schválenie,
b)
vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra a predkladá ho vláde na schválenie,
c)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie, medzinárodných vládnych organizácií a medzinárodných mimovládnych organizácií.
(3)
Úrad je národný regulátor a cenový orgán5) v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa tohto zákona
a)
vykonáva reguláciu,
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov,
c)
spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra,
d)
chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,
f)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v medziach tohto zákona,
g)
vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
h)
zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a Európskej komisii,
i)
určuje úhrady,
j)
vedie mimosúdne riešenie sporov,
k)
poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti,
l)
plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia služieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnuteľným veciam obmedzením alebo zákazom používania vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu,7)
m)
vykonáva dohľad a ukladá sankcie,
n)
vykonáva ďalšie činnosti.
(4)
Úrad je povinný všetky činnosti vykonávať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Úrad pri svojej činnosti môže využiť aj služby iných osôb. Svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu zverejňuje vo vestníku a informatívne na internete, pričom zabezpečuje ochranu údajov.
(5)
Úhrady podľa odseku 3 písm. i) sú administratívne úhrady, ktoré úrad ukladá podnikom poskytujúcim siete, služby alebo siete a služby na základe všeobecného povolenia a úhrady za právo používať čísla alebo úhrady za právo používať frekvencie a identifikačné znaky, ktoré úrad ukladá na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií a identifikačných znakov. Výška administratívnych úhrad podľa § 13 ods. 2 písm. e) nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov úradu na správu, kontrolu práv a povinností vyplývajúcich z týchto povolení a povinností podľa § 18 až 27. Úrad pri určovaní úhrad jednotlivým podnikom koná v súlade s odsekom 4 a ukladá ich primerane tak, že minimalizuje nadbytočné náklady. Úhrady zahŕňajú aj náklady úradu na medzinárodnú spoluprácu a harmonizáciu, analýzu trhu, sledovanie a kontrolu plnenia podmienok a iné kontroly trhu. Úhrady vyberá úrad a sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Úrad zverejňuje spôsob a metódu stanovenia administratívnych úhrad.
§ 7
(1)
Úrad je rozpočtová organizácia8) so sídlom v Bratislave. Úrad môže mimo svojho sídla zriaďovať stále alebo dočasné pracoviská.
(2)
Na čele úradu je predseda, ktorý je štatutárnym orgánom a ktorého na návrh vlády volí a odvoláva národná rada.
(3)
Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda.
(4)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.9)
(6)
Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú počas funkčného obdobia
a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, ani pôsobiť v ich prospech,
b)
vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia,
c)
byť zamestnancom, spoločníkom alebo konateľom právnickej osoby, členom jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym orgánom alebo zamestnancom fyzickej osoby, ani mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach týchto osôb, ani pôsobiť v ich prospech alebo neprospech, ak sú tieto osoby prevádzkovateľom siete, poskytovateľom služby alebo prevádzkovateľom siete a poskytovateľom služby,
d)
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.
(7)
Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou.
(8)
Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi národnej rady a podpredseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi vlády. Funkčné obdobie predsedu úradu zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie. Funkčné obdobie podpredsedu úradu zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie.
(9)
Predsedu úradu odvolá národná rada a podpredsedu úradu odvolá vláda, ak
a)
nastala niektorá zo skutočností uvedených v odseku 5,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená,
d)
počas najmenej šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov nevykonáva svoju funkciu.
(10)
Predsedu úradu môže odvolať národná rada a podpredsedu úradu môže odvolať vláda, ak úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.
§ 8
Spolupráca úradu s inými orgánmi, úradmi a prevádzkovateľmi
(1)
Úrad spolupracuje najmä s
a)
Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie,
b)
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v otázkach určenia relevantných trhov (§ 15), analýzy relevantných trhov v oblasti elektronických komunikácií (§ 16) a určenia podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií (§ 17),
c)
prevádzkovateľmi osobitných sietí pri koordinácii využívania frekvenčného spektra,
d)
Slovenskou obchodnou inšpekciou pri výkone štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami,
(2)
Pri uplatňovaní regulačnej zodpovednosti úradu vymedzenej týmto zákonom a kompetencií Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ustanovenej osobitným predpisom si úrady vymieňajú informácie a podklady.
§ 10
Konzultácie
(1)
Konzultácie sú vzájomná výmena informácií, stanovísk a predbežné rokovania úradu s podnikmi, národnými regulačnými orgánmi alebo Európskou komisiou pred konaním a rozhodovaním o opatreniach, ktoré budú mať značný dosah na relevantný trh.
(2)
Úrad pred začatím konania konzultuje svoj návrh opatrenia vo veci, ktorá bude mať významný dosah na relevantný trh, poskytne dotknutému podniku najmenej jeden mesiac na vyjadrenie odo dňa jeho zverejnenia. Úrad v návrhu uvedie najmä definíciu trhu, zistenia týkajúce sa významného vplyvu na relevantnom trhu spolu s označením podniku s významným vplyvom na tomto trhu, uloženie, zmenu alebo zrušenie povinností podľa § 18 až 24 a § 27 a odôvodnenie uvedených skutočností. Úrad zohľadní v čo najväčšej možnej miere stanovisko dotknutého podniku.
(6)
Ak úrad vo výnimočných prípadoch usúdi, že treba naliehavo konať v záujme ochrany súťaže a ochrany záujmov užívateľov bez dodržania postupu uvedeného v odsekoch 2 až 5, okamžite vydá predbežné opatrenie11) alebo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2.
(7)
Úrad zverejní výsledky konzultácií a správu o postupe podľa odsekov 2 až 6.
(8)
Úrad je jediným informačným miestom, ktorého prostredníctvom možno vstúpiť do všetkých prebiehajúcich konzultácií.
§ 11
Regulácia elektronických komunikácií
(1)
Regulácia elektronických komunikácií je
a)
utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu,
b)
určovanie podmienok na poskytovanie sietí a služieb (§ 12 až 14),
c)
regulácia súťaže na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií (§ 15 až 28),
d)
správa čísel a frekvencií (§ 29 až 36),
e)
regulácia cien (§ 22, 23, 26 a 27),
f)
štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami (ďalej len „dohľad“) (§ 37 a 38).
(2)
Úrad pri regulácii prihliada na odporúčania a usmernenia Európskej komisie vrátane technických noriem a technických špecifikácií pre siete a služby, ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia. Pri regulácii musí zohľadňovať technologickú neutralitu regulácie, ktorá neukladá ani nediskriminuje používanie konkrétneho typu technológie.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE NA POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB
§ 12
(1)
Poskytovať siete, služby alebo siete a služby možno len na základe všeobecného povolenia. Poskytovať siete, služby alebo siete a služby, pre ktoré je potrebné pridelenie čísel alebo frekvencií, možno na základe individuálneho povolenia na používanie čísel podľa § 31 alebo na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií a identifikačných znakov podľa § 32. Tieto povolenia vydáva úrad.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 nie je potrebné na osobitné siete s výnimkou sietí alebo ich častí, ktoré sú zriadené rádiovými zariadeniami na frekvenciách, ktoré neboli na tento účel vymedzené v národnej tabuľke frekvenčného spektra.
§ 13
Všeobecné povolenie
(1)
Všeobecné povolenie určuje práva a podmienky na poskytovanie sietí, služieb a na prevádzkovanie rádiových zariadení, ktoré možno uplatňovať na všetky alebo na niektoré z nich. Povinnosti ukladané podľa § 18 až 27 a § 50 až 54 nie sú týmto dotknuté.
(2)
Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:
a)
prevádzkyschopnosti služieb a prepojenia sietí,
b)
dostupnosti čísel z národného číslovacieho plánu pre koncových užívateľov,
c)
týkajúce sa životného prostredia a územného plánovania, ako aj požiadavky a podmienky spojené s poskytnutím prístupu alebo využívaním cudzích nehnuteľností a podmienky spojené so spoločným používaním prostriedkov a využívaním priestoru vrátane prípadných finančných alebo technických záruk potrebných na zabezpečenie správnej realizácie infraštruktúrnych prác,
d)
finančných príspevkov na vyrovnanie čistých nákladov pri poskytovaní univerzálnej služby,
e)
administratívnych úhrad,
f)
ochrany osobných údajov a súkromia špecifických pre oblasť elektronických komunikácií,
g)
ochrany koncových užívateľov vrátane podmienok špecifických pre oblasť elektronických komunikácií,
h)
obmedzenie prenosu signálu s nezákonným obsahom,
i)
informácií poskytovaných úradu podnikmi na základe jeho žiadosti týkajúcich sa oznamovacej povinnosti a povinnosti poskytovania informácií podľa § 38,
j)
zabezpečenia zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní12) a jeho pripojenie do siete na náklady podniku; technickú špecifikáciu zariadenia na odpočúvanie schvaľuje úrad,
k)
prípravy sietí a služieb na obdobie krízových situácií a mimoriadnych situácií13) na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia, záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému verejným vysielaním a obyvateľstvom,
l)
opatrenia na obmedzenie ožiarenia osôb elektromagnetickými poľami v okruhu pôsobenia sietí a ich zariadení ako zdrojov elektromagnetického žiarenia,
m)
prístupu a zásady ukladania povinností podľa § 18 až 28 pre prípad, keď na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií nie je efektívna súťaž,
n)
udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického rušenia medzi sieťami, službami alebo sieťami a službami podľa osobitných predpisov,14)
o)
zabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,
p)
efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním frekvencií, ak ich používanie nie je predmetom individuálneho povolenia,
r)
zabezpečenia zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby.
(3)
Podmienky uvedené vo všeobecnom povolení musia byť objektívne odôvodnené vo vzťahu k sieti alebo službe, ktorej sa týkajú, musia byť nediskriminačné, primerané a transparentné.
(4)
Návrh všeobecného povolenia na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb úrad zverejní najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu.
(5)
Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.
(6)
Odseky 4 a 5 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia.
(7)
Podnik má právo poskytovať siete, služby alebo siete a služby, ak spĺňa podmienky povolenia a splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 14. Pre možnosť poskytovať siete, služby alebo siete a služby je rozhodujúci deň doručenia dostatočného a úplného oznámenia podľa § 14 ods. 2 a 3.
§ 14
Oznamovacia povinnosť
(1)
Podnik, ktorý chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby, je povinný oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania, ak tak úrad určí vo všeobecnom povolení. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny alebo zrušenie poskytovania siete, služby alebo siete a služby.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí byť písomné a obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu oznamovateľa poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo oznamovateľa, ak bolo pridelené,
c)
osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene podniku v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito osobami,
d)
stručný opis sietí, služieb alebo sietí a služieb s uvedením, či ide o verejné alebo neverejné siete, služby alebo siete a služby,
e)
predpokladaný termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ich zmeny alebo zrušenie.
(3)
Úrad na základe doručenia dostatočného a úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby; ak je oznámenie neúplné, úrad ho vráti na doplnenie. Zaevidovanie úrad zverejní do jedného týždňa od doručenia takého oznámenia na internete. Ak o to oznamovateľ požiada, úrad do jedného týždňa odo dňa doručenia oznámenia potvrdí podniku splnenie oznamovacej povinnosti.
TRETIA HLAVA
REGULÁCIA SÚŤAŽE V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
§ 15
Určenie relevantných trhov
(1)
Úrad určí relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií (ďalej len „relevantný trh“) na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov a postupov analýzy relevantných trhov v súlade s princípmi zabezpečenia konkurenčného prostredia a s prihliadnutím na špecifické národné podmienky, najmä geografické.
(2)
Úrad priebežne dopĺňa alebo mení zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúčaní Európskej komisie. Zoznam relevantných trhov a jeho zmeny určuje úrad rozhodnutím. Rozhodnutie úrad uverejňuje vo vestníku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia úradu o jeho vydaní.
§ 16
Analýza relevantných trhov
(1)
Úrad najmenej raz za dva roky analyzuje relevantné trhy. Cieľom analýzy je zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž.
(2)
Efektívnou súťažou sa rozumie taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslušnom relevantnom trhu nemá významný vplyv.
(3)
Významný vplyv na relevantnom trhu má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto trhu také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov (ďalej len „významný podnik“).
(4)
Úrad pri posudzovaní, či ide o významný podnik, vyhodnocuje najmä tieto kritériá:
a)
veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, ako aj zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu,
b)
ovládanie unikátneho zariadenia,16) rozsah obmedzení vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera efektívnej súťaže,
c)
existencia technologicky podmienených výhod,
d)
zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu,
e)
prístup ku zdrojom financovania,
f)
miera diverzifikácie služieb,
g)
úspory z rozsahu,
h)
úspory zo sortimentu,
i)
miera vertikálnej integrácie,
j)
vysokorozvinutá distribučná a predajná sieť,
k)
existencia potenciálnej konkurencie,
l)
prekážky vstupu na trh,
m)
súčasný stav súťaže na relevantnom trhu.
(5)
Za významný podnik možno považovať podnik s významným vplyvom aj na trhu úzko súvisiacom, ak sú väzby medzi týmito dvoma relevantnými trhmi také, že umožňujú prenesenie vplyvu z jedného trhu na druhý, a tým posilnenie trhového vplyvu podniku na trhu.
(6)
Spoločný významný vplyv dvoch alebo viacerých významných podnikov, ktoré poskytujú siete, služby alebo siete a služby na relevantnom trhu, možno zistiť aj v prípade nedostatku štrukturálnych alebo iných vzájomných väzieb, ak pôsobia na trhu, ktorého štruktúra utvára podmienky na spoločné koordinované správanie. Predpokladom vytvorenia spoločného významného vplyvu je relevantný trh, ktorý vykazuje vysoký stupeň koncentrácie a transparentnosti, najmä vzhľadom na
a)
rozvinutý trh,
b)
stagnujúci alebo mierny rast na strane dopytu,
c)
malá pružnosť dopytu,
d)
homogénny produkt,
e)
podobná štruktúra nákladov,
f)
podobné trhové podiely,
g)
nedostatok technických inovácií a zastaraná technológia,
h)
neexistujúca nadmerná kapacita,
i)
podstatné prekážky vstupu na trh,
j)
nedostatok vyjednávacej sily na strane dopytu,
k)
nedostatok efektívnej súťaže,
l)
rôzne druhy väzieb medzi zúčastnenými podnikmi,
m)
mechanizmy protiopatrení medzi zúčastnenými podnikmi,
n)
chýbajúci alebo obmedzený priestor na cenovú konkurenciu.
§ 17
Určenie významného podniku
(1)
Ak úrad na základe analýzy podľa § 16 zistí, že na určitom relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií podľa § 10 určí rozhodnutím významný podnik, a zároveň mu v tomto rozhodnutí uloží aspoň jednu povinnosť podľa § 18 až 24 a § 27. Tieto povinnosti musia vychádzať zo zisteného stavu a musia byť oprávnené a primerané účelu a princípom regulácie, ktorými sú podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Ak je na tomto trhu určený významný podnik, úrad mu existujúce povinnosti ponechá, zmení alebo doplní.
(2)
Ak úrad na základe analýzy trhu zistí, že na príslušnom relevantnom trhu je efektívna súťaž, nesmie uložiť alebo ponechať v platnosti povinnosti podľa § 18 až 24 a § 27. Existujúce povinnosti úrad zruší v rozhodnutí, ktorým sa zrušuje určenie podniku za významný podnik.
(3)
Úrad každé rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 zverejní (§ 6 ods. 4).
(5)
Konzultácie (§ 10) o analýze relevantného trhu v súvislosti s ukladaním, zmenou alebo zrušením povinností podľa § 18 až 24 a § 27 sa týkajú podniku, ktorému sa tieto povinnosti ukladajú, menia alebo zrušujú.
§ 18
Transparentnosť prístupu
(1)
Úrad je oprávnený na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti s prístupom alebo prepojením uložiť významnému podniku povinnosť zverejňovať špecifické informácie, najmä účtovné informácie, technické špecifikácie, vlastnosti siete, zmluvné podmienky dodávania a používania služieb vrátane cien. Ak je to potrebné, úrad spresní informácie, ktoré je významný podnik povinný predložiť úradu alebo zverejniť, určí požadovanú úroveň podrobnosti ich obsahu a spôsob zverejnenia.
(2)
Ak úrad uloží významnému podniku povinnosť nediskriminácie v súvislosti s prístupom alebo prepojením, uloží mu povinnosť vydať referenčnú ponuku na prístup alebo prepojenie a predložiť ju úradu na zverejnenie najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení špecifickej povinnosti predložiť referenčnú ponuku na prístup alebo prepojenie. Referenčná ponuka musí byť transparentná, aby sa zabezpečilo, že sa od podnikov požadujúcich prístup alebo prepojenie nebude vyžadovať platenie za prostriedky, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby. Referenčná ponuka musí byť dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať aj opis jednotlivých položiek, obvyklých bodov prepojenia, kvality, súvisiace lehoty a podmienky vrátane cien. Úrad je oprávnený na uplatnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona uložiť významnému podniku zmeny referenčnej ponuky; úrad môže zohľadniť návrh zmeny referenčnej ponuky predloženej podnikom. Podnik je povinný predložiť úradu na zverejnenie upravenú referenčnú ponuku do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vydaného úradom.
(3)
Ak má významný podnik uložené povinnosti podľa § 21 týkajúce sa uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu, je povinný v lehote podľa odseku 2 vydať referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu a predložiť ju úradu na zverejnenie. Referenčná ponuka na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu musí obsahovať podmienky uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona. Referenčná ponuka nesmie obsahovať žiadne ceny za sieťové prvky alebo zariadenia, za ktoré by oprávnený podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu musel platiť, ak nie sú potrebné na poskytovanie jeho služieb.
(4)
Úrad zverejní predloženú referenčnú ponuku bez zbytočného odkladu.
§ 19
Nediskriminácia prístupu
(1)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku povinnosť nediskriminácie vo veci prístupu alebo prepojenia sietí.
(2)
Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať.
§ 20
Oddelená evidencia
(1)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku, ktorý poskytuje prístup alebo prepojenie, povinnosť viesť v systéme účtovníctva oddelene každú špecifickú činnosť súvisiacu s prístupom alebo prepojením a od vertikálne integrovaného podniku vyžadovať sprehľadnenie veľkoobchodných a vnútropodnikových cien, aby sa zabezpečila požiadavka nediskriminácie podľa § 19 alebo sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných služieb a medzi službami navzájom, okrem verejnej ďalekopisnej služby a verejnej telegrafnej služby. Úrad je oprávnený špecifikovať štruktúru výkazov a metodiku oddelenej evidencie v systéme účtovníctva.
(2)
Významný podnik je na požiadanie úradu povinný predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa odseku 1 vrátane údajov o tržbách za každý príslušný trh prístupu a prepojenia. Ak takéto informácie prispejú k otvorenému a konkurenčnému trhu, úrad ich zverejní. Úrad musí dbať, aby sa pri zverejnení zachovalo právo významného podniku na ochranu jeho obchodného tajomstva.
§ 21
Prístup k určitým sieťovým prostriedkom
(1)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku v súvislosti s prístupom alebo prepojením povinnosť splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o prístup, používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí, najmä v prípadoch, ak zistí, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky by neumožnili efektívnu súťaž na trhu pre koncových užívateľov alebo neboli v ich záujme. Úrad je oprávnený v týchto povinnostiach významnému podniku uložiť povinnosť
a)
poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom vrátane uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu,
b)
poskytovať určené služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,
c)
nezrušiť už poskytnutý prístup k prostriedkom,
d)
viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prístup alebo prepojenie k sieti,
e)
zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb alebo služieb virtuálnych sietí,
f)
umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a časti vedení,
g)
poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí alebo roamingu v mobilných sieťach,
h)
zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb,
i)
prepojiť siete alebo sieťové prostriedky.
(2)
Úrad je oprávnený doplniť povinnosti podľa odseku 1 o plnenie podmienok objektívnosti, primeranosti a včasnosti.
(3)
Úrad pri ukladaní povinností podľa odsekov 1 a 2 zohľadní
a)
technickú a ekonomickú únosnosť využitia alebo výstavby konkurenčných zariadení s ohľadom na rýchlosť vývoja trhu, spôsob a typ prístupu a prepojenia,
b)
uskutočniteľnosť požadovaného prístupu a prepojenia so zreteľom na využiteľnú kapacitu siete,
c)
počiatočné investície vlastníkov telekomunikačných zariadení a sietí vo väzbe na riziká spojené s investovaním,
d)
potrebu dlhodobého zabezpečenia konkurenčného prostredia,
e)
ochranu práv investujúcich podnikov alebo práv vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva,
f)
poskytovanie celoeurópskych služieb.
§ 22
Regulácia cien prístupu a povinnosť nákladovej orientácie
(1)
Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že nedostatok efektívnej súťaže umožňuje významnému podniku požadovať neprimerané ceny, je oprávnený uložiť významnému podniku pri poskytovaní špecifických druhov prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch povinnosť stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s ich poskytovaním, podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, ktorá bude obsahovať druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad zohľadňuje mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík. Úrad je povinný zabezpečovať, aby predpísané mechanizmy návratnosti nákladov a tvorby cien významného podniku podporovali efektívnu súťaž a predstavovali prínos pre koncových užívateľov. Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.
(2)
Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný na žiadosť úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby sú určené podľa odseku 1. Úrad je oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien, prípadne mu uložiť ich úpravu, pričom je úrad oprávnený zohľadniť ceny na porovnateľných konkurenčných trhoch. Na účely kalkulácie cien efektívneho poskytovania služieb je úrad oprávnený použiť konkrétnu metódu kalkulácie cien, ktorá môže byť nezávislá a odlišná od metódy používanej týmto podnikom.
(3)
Ak úrad podľa odseku 1 určil metódu kalkulácie cien na podporu regulácie cien, úrad zverejní opis systému kalkulácie cien, v ktorom uvedie aspoň hlavné kategórie zoskupenia nákladov a pravidlá ich priradenia.
(4)
Ak úrad určí významnému podniku metódu kalkulácie cien podľa odseku 1, úradom poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba overí aplikovanie tejto metódy. Výsledky overovania úrad raz ročne zverejní.
§ 23
Regulácia služieb pre koncových užívateľov
(1)
Ak úrad pri analýze relevantného trhu (§ 16) zistí, že na trhoch verejnej telefónnej služby pre koncových užívateľov nie je efektívna súťaž a povinnosti uložené podľa § 18 až 22 a § 27 nezabezpečujú účel podľa § 1 ods. 2, je oprávnený významnému podniku na takých trhoch, na ochranu záujmov koncových užívateľov, pri súčasnej podpore efektívnej súťaže uložiť najmä
a)
zákaz
1.
požadovať neprimerane vysoké ceny,
2.
brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž,
3.
nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,
4.
bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb,
b)
povinnosť neprekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov a dodržať cenovú reguláciu so zreteľom na nákladovo orientované ceny a ceny na porovnateľných trhoch s efektívnou súťažou.
(2)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku na trhu služieb pre koncových užívateľov, ktorému boli uložené povinnosti podľa odseku 1, povinnosť použiť metódu kalkulácie cien, v ktorej budú uvedené druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba overí aplikovanie tejto metódy. Výsledky overovania úrad raz ročne zverejní. Metódu kalkulácie nákladov a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia úradu o jeho vydaní.
(3)
Úrad nemôže uplatňovať reguláciu na trhoch podľa odseku 1, na ktorých bola zistená efektívna súťaž.
§ 24
Prenájom okruhov
(1)
Prenájom okruhov je služba, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej alebo rôznych sietí; nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.
(2)
Minimálny súbor prenajatých okruhov vrátane noriem a špecifikácií je súčasťou podmienok všeobecného povolenia na poskytovanie sietí a služieb podľa § 13 ods. 2 písm. r).
(3)
Ak úrad pri analýze relevantného trhu (§ 16) zistí, že na trhoch, na ktorých sa poskytuje časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov, nie je efektívna súťaž, uloží významným podnikom na takých trhoch povinnosť poskytovať časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov a zabezpečovať túto službu na základe transparentnosti, nákladovej orientácie a nediskriminácie.
(4)
Referenčnú ponuku na prenájom okruhov pre podniky je významný podnik povinný vydať a predložiť úradu na zverejnenie najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení špecifickej povinnosti predložiť referenčnú ponuku na prenájom okruhov. Referenčná ponuka na prenájom okruhov pre podnik musí obsahovať podmienky uvedené v prílohe č. 3 tohto zákona. Ponuky na trhu prenájmu okruhov pre koncových užívateľov môžu byť súčasťou všeobecných podmienok (§ 40) poskytovania služby a tarify (§ 41).
(5)
Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku na trhu služieb podľa odseku 3 povinnosť použiť metódu kalkulácie cien, v ktorej budú uvedené druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba môže kedykoľvek overiť aplikovanie tejto metódy. Výsledky overovania úrad raz ročne zverejní. Metódu kalkulácie nákladov a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia úradu o jeho vydaní.
§ 25
Systém podmieneného prístupu
(1)
Systém podmieneného prístupu je akékoľvek technické opatrenie alebo dohoda zabezpečujúce v zrozumiteľnej forme prístup k chráneným službám podmienený predplatným alebo iným súhlasom poskytovateľa tejto služby. Chránenou službou sú rozhlasové a televízne programové služby a služby informačnej spoločnosti.
(2)
Zariadením pre zdokonalenú digitálnu televíziu sa rozumie prídavné zariadenie určené na pripojenie k televíznemu prijímaču alebo integrovaný digitálny televízny prijímač na príjem služieb digitálnej televízie.
(3)
Je zakázané na komerčné účely používať telekomunikačné zariadenie navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovalo prístup ku chránenej službe v zrozumiteľnej forme bez povolenia poskytovateľa služby.
(4)
Podnik poskytujúci podmienený prístup je povinný zabezpečiť vysielateľom pri podmienenom prístupe k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu uplatňovanie podmienok tohto prístupu. Podrobnosti o podmienkach prístupu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(5)
Podnik, ktorý prijíma a šíri programové služby so širokouhlým formátom, je povinný tento formát zachovávať.
(6)
Televízna programová služba so širokouhlým formátom je služba, ktorá úplne alebo čiastočne obsahuje programy vyrobené a upravené na zobrazenie v širokouhlom formáte na celú výšku obrazovky. Referenčným formátom je formát 16 : 9.
§ 26
Prijateľnosť cien univerzálnej služby
(1)
Úrad je povinný sledovať vývoj a úroveň cien služieb patriacich do povinností univerzálnej služby (§ 50) poskytovaných určenými podnikmi, najmä vo vzťahu k vnútroštátnym cenám pre koncových užívateľov a ich príjmom.
(2)
Úrad je oprávnený uložiť určeným podnikom v súlade s § 6 ods. 4 povinnosti
a)
poskytovať koncovým užívateľom možnosti výberu prijateľných cien, ktoré sa odchyľujú od cien vychádzajúcich z obvyklých obchodných podmienok a ktoré umožnia koncovým užívateľom s nízkymi príjmami alebo s osobitnými sociálnymi potrebami prístup k verejne dostupným telefónnym službám a ich používanie,
b)
používať jednotné ceny na celom území štátu, geografické priemery cien alebo dodržiavať maximálne ceny.
§ 27
Možnosť výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou
(1)
Úrad uloží významnému podniku na trhu verejnej telefónnej služby na pevnom mieste povinnosť umožniť svojim účastníkom podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a to
a)
individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a
b)
predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.
(2)
Ceny za prístup a prepojenie týkajúce sa poskytovania výberu podniku podľa odseku 1 musia byť určené tak, aby obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním výberu podniku podľa odseku 1 a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s jeho poskytovaním. Ak sa od účastníkov požadujú priame úhrady za služby spojené s výberom podniku, úrad je oprávnený uložiť podniku upravenie týchto úhrad tak, aby neznižovali záujem účastníkov o využívanie výberu podniku.
(3)
Úrad je oprávnený uložiť na základe analýzy relevantného trhu významnému podniku povinnosť umožniť výber podniku aj v iných sieťach, ako je pevná verejná telefónna sieť, ak je to na základe výsledkov analýzy príslušného relevantného trhu nevyhnutné na dosiahnutie efektívnej súťaže.
§ 28
Prepojenie sietí
(1)
Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku. Podniky poskytujúce verejné siete, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete identifikovanému jedným alebo viacerými číslami v číslovacom pláne, sú povinné prepojiť svoje siete, ak o to ktorýkoľvek z nich požiada na účel dosiahnutia možnosti komunikácie medzi užívateľmi jednotlivých sietí, verejne dostupných služieb a zabezpečenia prevádzkyschopnosti služieb.
(3)
Informácie, ktoré podniky získali v priebehu rokovania o prepojení verejných sietí, sa môžu použiť len na účel, na ktorý boli získané, a nesmú sa zneužiť tretími osobami na dosiahnutie konkurenčnej výhody. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na informácie podľa § 38 ods. 2.
(4)
Prepojenie verejných sietí musí byť prístupné v obvyklých bodoch prepojenia a v kvalite, ktorá nie je horšia ako prevádzkovanie verejnej siete pre vlastnú potrebu podniku alebo poskytovanie verejnej siete a služby podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať. Podnik je zodpovedný za prevádzkyschopnosť prepojenia na strane ním prevádzkovanej verejnej siete až po bod prepojenia.
(5)
Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenie
a)
za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických špecifikácií podľa § 13 ods. 2 písm. r) zabezpečujúcich prevádzkyschopnosť služieb a za transparentných a nediskriminujúcich podmienok,
b)
v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom prepojenie nesmie byť podmienené platbou za tie časti verejnej siete alebo tie zariadenia, ktoré nie sú na prepojenie nevyhnutne potrebné,
c)
aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia verejných sietí, ak o to podnik poskytujúci verejnú sieť požiada a uhradí nevyhnutné náklady takého prepojenia.
(6)
Uzavretú zmluvu o prepojení sietí sú podniky povinné predložiť úradu v lehote do 15 dní odo dňa jej uzavretia. Úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva. Predmetom obchodného tajomstva nie je cena za prepojenie.
ŠTVRTÁ HLAVA
SPRÁVA ČÍSEL A FREKVENCIÍ
§ 29
Správa čísel a číslovací plán
(1)
Úrad
a)
riadi používanie čísel,
b)
zostavuje a vydáva číslovací plán,
c)
prideľuje čísla a číselné bloky podľa číslovacieho plánu,
d)
rozhoduje o usporiadaní hraníc verejnej telefónnej siete.
(2)
Čísla sú volacie čísla, číselné bloky a adresy verejných sietí a služieb.
(3)
Úrad uvádza v číslovacom pláne pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich prideľovanie. Pri jeho spracovaní rešpektuje medzinárodné zmluvy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v medzinárodných organizáciách a zohľadňuje aj vývoj nových služieb a zabezpečenie dostatočného počtu čísel.
(4)
Podnik je povinný poskytnúť na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní číslovacieho plánu.
(5)
Číslovací plán a všetky jeho doplnky a zmeny zverejňuje úrad vo vestníku a na internete.
§ 30
Správa frekvenčného spektra
(1)
Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra, ktorou je
a)
spolupráca s ministerstvom pri spracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra,
b)
zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra,
c)
vymedzenie frekvencií,
d)
koordinácia a kontrola využívania frekvenčného spektra,
e)
povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení s pridelením frekvencií a identifikačných znakov.
(2)
V národnej tabuľke frekvenčného spektra sa uvádza, ktoré frekvenčné pásma sú pridelené jednotlivým službám a rádiovým zariadeniam. Národnú tabuľku frekvenčného spektra zverejňuje ministerstvo na internete.
(3)
Na príprave národnej tabuľky frekvenčného spektra sa podieľa medzirezortná komisia, ktorej štatút a rokovací poriadok schvaľuje ministerstvo.
(4)
Úrad na základe národnej tabuľky frekvenčného spektra vypracuje plán využívania frekvenčného spektra s prihliadnutím na potrebu európskej harmonizácie, stupeň technického rozvoja rádiových zariadení a na úroveň prevádzkovania sietí a služieb v konkrétnom frekvenčnom pásme. Plán využívania frekvenčného spektra úrad zverejňuje na internete.
§ 31
Individuálne povolenie na používanie čísel
(1)
Individuálne povolenie na používanie čísel je rozhodnutie úradu o pridelení čísel.
(2)
Úrad pridelí čísla v súlade s § 6 ods. 4 na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť, verejné služby alebo verejnú sieť a verejnú službu do troch týždňov od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
Žiadosť o pridelenie čísel obsahuje
a)
názov a iné identifikačné údaje žiadateľa,
b)
údaje o požadovaných číslach,
c)
účel použitia čísel,
d)
čas používania čísel.
(4)
Rozhodnutie o pridelení čísel obsahuje
a)
názov a iné identifikačné údaje podniku, ktorému sa čísla prideľujú,
b)
pridelené čísla a určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane akýchkoľvek požiadaviek súvisiacich s poskytovaním tejto služby, efektívnym a účinným používaním čísel,
c)
požiadavky na prenositeľnosť čísel,
d)
osobitné podmienky na používanie pridelených čísel,
e)
lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú,
f)
ročnú úhradu za používané čísla a spôsob jej platenia,
g)
uloženie povinnosti každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí predkladať úradu správu o používaní čísel,
h)
záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel.
(5)
Úrad čísla nepridelí, ak
a)
pridelenie čísel neumožňuje číslovací plán,
b)
žiadateľ nespĺňa podmienky na pridelenie čísel alebo
c)
žiadateľ porušuje podmienky platného pridelenia čísel.
(6)
Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,
a)
ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,
b)
ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,
c)
ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových dôvodov,
d)
v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,
e)
ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,
f)
na základe odôvodnenej žiadosti podniku, ktorému bolo číslo pridelené.
(7)
V konaní podľa odseku 6 úrad písomne oznámi podniku oprávnenému na používanie čísel zamýšľanú zmenu, na základe oznámenia môže podnik do štyroch týždňov odo dňa doručenia tohto oznámenia vyjadriť k zamýšľanej zmene svoje stanovisko.
(8)
Podnik oprávnený na používanie čísel musí v lehote určenej úradom a na svoje náklady splniť rozhodnutie úradu o zmene pridelenia čísel podľa odseku 6 písm. a) až e). Ak bolo takéto rozhodnutie vydané na základe dôvodov určených v odseku 6 písm. a) až e), nezakladá nárok na odškodnenie.
(9)
Úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak
a)
podnik, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby,
1.
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím o pridelení čísla alebo jeho zmene, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote; netýka sa ročnej úhrady za pridelené čísla,
2.
najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať najmenej po dobu troch mesiacov,
3.
neuhradil ročnú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
b)
je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku.
(10)
Rozhodnutie o pridelení čísla stráca platnosť dňom
a)
uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,
b)
oznámenia podniku o vrátení čísel,
c)
oznámenia podniku o zrušení poskytovania siete, služby alebo siete a služby,
d)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí čísla.
(11)
Číslo možno prideliť inému podniku najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa straty platnosti predchádzajúceho rozhodnutia o pridelení tohto čísla.
(12)
Podnik, ktorému boli pridelené čísla, je povinný platiť za každé používané číslo ročnú úhradu podľa sadzobníka úhrad do výšky 20 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR podľa kurzu určeného Národnou bankou Slovenska (ďalej len „ekvivalent v EUR“). Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 32
Individuálne povolenie na používanie frekvencií
(1)
Individuálne povolenie na používanie frekvencií a identifikačných znakov je rozhodnutie úradu o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia (ďalej len „povolenie“) pridelením frekvencie v tomto rozhodnutí.
(2)
Úrad prideľuje frekvencie podľa plánu využitia frekvenčného spektra na základe žiadosti. Úrad vydá povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti v prípade, ak ide o voľné frekvencie podľa plánu frekvenčného spektra. Úrad je oprávnený túto lehotu predĺžiť najviac na osem mesiacov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivých, primeraných, otvorených a transparentných postupov pre všetkých žiadateľov. Medzinárodné dohody o používaní rádiových frekvencií nie sú týmito lehotami dotknuté.
(3)
Žiadosť o pridelenie frekvencií obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu,
b)
počet a typ rádiových zariadení,
c)
požadovanú frekvenciu,
d)
účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov,
e)
údaje o osobe zodpovednej za prevádzku rádiového zariadenia a osvedčenie o jeho osobitnej odbornej spôsobilosti,
f)
predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky,
g)
overenú kópiu licencie vysielateľa udelenú podľa osobitného predpisu,17) ak ide o povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové alebo televízne vysielanie,
h)
dobu, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií.
(4)
Úrad je oprávnený na účel posúdenia a overenia žiadosti podľa odseku 3 vyžadovať predloženie informácií potrebných na preukázanie spôsobilosti žiadateľa splniť určené podmienky.
(5)
Úrad uskutoční výberové konanie v prípade prideľovania vybraných frekvencií harmonizovaných pre určitý druh služby uvedený v národnej tabuľke frekvenčného spektra, ktorých podmienky pridelenia sú stanovené v pláne využitia frekvenčného spektra.
(6)
Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí
a)
frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
b)
účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií,
c)
hodnotiace kritériá,
d)
termín, do ktorého sa musí predložiť žiadosť o pridelenie frekvencií,
e)
požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov k žiadosti do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk,
f)
výšku jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií ako očakávanú minimálnu ponuku,
g)
ďalšie podklady na výberové konanie.
(7)
Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk podľa § 6 ods. 4 a v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike.
(8)
Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov výberovej komisie vymenúva predseda úradu; členom výberovej komisie môže byť iba osoba bezúhonná a odborne spôsobilá. Člen výberovej komisie nesmie byť
a)
osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo jeho zástupcovi,
b)
osoba, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného alebo dozorného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania alebo jeho zástupcu,
c)
osoba, ktorá je blízkou osobou18) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného alebo dozorného orgánu, alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania alebo jeho zástupcu,
d)
osoba, o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nepredpojatosti,
e)
zamestnanec úradu, ktorý sa zúčastňuje na príprave výberového konania.
(9)
Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomne čestné vyhlásenie o tom, že v jej prípade nie je prekážka podľa odseku 8. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 8 po začatí výberového konania, člen výberovej komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti výberovej komisie. Predseda úradu namiesto neho vymenuje za člena výberovej komisie inú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 8 a poskytne o tom čestné vyhlásenie.
(10)
Úrad môže v každom štádiu výberového konania využiť služby znalcov a nezávislých poradcov.
(11)
Žiadateľ o pridelenie frekvencií, ktorý podal žiadosť v termíne uvedenom vo výzve na výberové konanie, je účastníkom výberového konania.
(12)
Na žiadosti podané po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada. Po uplynutí určeného termínu nemožno žiadosť doplniť, ani zmeniť.
(13)
Výberová komisia vyhodnotí žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou.
(14)
Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi.
(15)
Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.
(16)
Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové a televízne vysielanie.
(17)
Povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať len
a)
identifikačné údaje o držiteľovi povolenia,
b)
určenie služby alebo druhu siete alebo technológie, pre ktoré sú udelené práva na používanie frekvencie, vrátane prípadného výlučného používania frekvencie na prenos špecifického obsahu alebo špecifických audiovizuálnych služieb,
c)
podmienky na efektívne a účinné používanie frekvencií vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie,
d)
technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia širokej verejnosti účinkom elektromagnetického poľa, ak sa také podmienky líšia od podmienok určených vo všeobecnom povolení,
e)
pridelené frekvencie, identifikačné znaky a lehotu, na ktorú sa frekvencie prideľujú, s výhradou všetkých zmien v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
f)
záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania,
g)
operátorskú triedu pre amatérske stanice,
h)
výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia a
i)
povinnosti, ktoré je potrebné splniť na dodržanie platných medzinárodných dohôd o využívaní frekvencií.
(18)
Povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové alebo televízne vysielanie úrad vydá, ak žiadateľ o povolenie má licenciu na rozhlasové alebo televízne vysielanie alebo ak má uzavretú zmluvu o poskytovaní služby s držiteľom takej licencie.
(19)
Úrad udelí povolenie najviac na 10 rokov. Úrad je oprávnený povolenie opakovane predĺžiť najviac na obdobie desiatich rokov. Ak je to odôvodnené dobou návratnosti investície, je úrad oprávnený udeliť povolenie aj na dlhšie obdobie alebo povolenie o dlhšiu dobu predĺžiť. Ak ide o povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové a televízne vysielanie vydané na základe licencie na rozhlasové alebo televízne vysielanie, možno toto povolenie udeliť na dobu uvedenú v žiadosti o povolenie, najviac na dobu, na ktorú bola udelená licencia na rozhlasové a televízne vysielanie.
(20)
Povolenie nie je prevoditeľné na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu držiteľa povolenia pri predaji podniku, prípadne jeho časti19) ani v rámci exekúcie vykonanej podľa osobitného predpisu,20) súdneho výkonu rozhodnutia21) a ani postupom podľa osobitného predpisu.22)
(21)
Úrad neudelí povolenie, ak
a)
to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,
b)
pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,
c)
požadovaná frekvencia nie je k dispozícii alebo
d)
ak o povolenie požiadala osoba, ktorej úrad povolenie na rovnaký druh zariadenia v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 1 písm. c).
(22)
Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia
a)
z dôvodu uvedeného v odseku 21 písm. a), ak dodržanie týchto záväzkov nemožno zabezpečiť inak,
b)
ak došlo k podstatnej zmene skutočností, na základe ktorých bolo povolenie udelené,
c)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia.
§ 33
Úhrada za právo používať frekvencie
(1)
Úhrada za právo používať frekvencie zohľadňuje zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencií. Úhrada za právo používať frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie a opakovaná úhrada za používanie každej frekvencie a identifikačných znakov. Jednorazová úhrada je splatná pri vydaní povolenia pred termínom uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky, ak v rozhodnutí nie je uvedený iný termín splatnosti.
(2)
Úhrada podľa odseku 1 sa platí podľa sadzobníka úhrad do výšky 1 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR, pričom za každú frekvenciu na účely rozhlasového vysielania sa platí ročne úhrada do výšky 90 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR a na účely televízneho vysielania ročne úhrada do výšky 180 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR. Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)
Povinnosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na využívanie frekvencií podľa národnej tabuľky frekvenčného spektra na účely zabezpečenia obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku pridelených Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Slovenskej informačnej službe a na účely Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Colného riaditeľstva Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru, základných zložiek integrovaného záchranného systému a na rozhlasové a televízne vysielanie.
§ 34
Zrušenie a strata platnosti povolenia
(1)
Úrad zruší povolenie, ktorým boli pridelené frekvencie a identifikačné znaky, ak držiteľ povolenia
a)
nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení alebo ak ju na povolený účel nepoužíval viac ako jeden rok,
b)
prestal spĺňať niektorú z požiadaviek na držiteľa povolenia,
c)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v povolení, hoci bol na možnosť zrušenia povolenia vopred upozornený a nevykonal nápravu v lehote určenej úradom; netýka sa úhrad za frekvencie,
d)
neuhradil ročnú úhradu za frekvencie do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.
(2)
Povolenie stráca platnosť
a)
dňom uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,
b)
smrťou alebo zánikom držiteľa povolenia,
c)
dňom vrátenia povolenia alebo dňom, ku ktorému sa držiteľ vzdáva povolenia v oznámení o vzdaní sa povolenia doručenom úradu,
d)
dňom doručenia žiadosti podniku o zrušenie jeho evidovania vykonaného na základe oznamovacej povinnosti podľa § 14,
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí licencie vydanej podľa osobitného predpisu.23)
§ 35
Prevádzkovanie rádiových a koncových zariadení
(1)
Prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia možno len po posúdení ich zhody s požiadavkami technických predpisov podľa osobitných predpisov.13) Podnik je povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.
(2)
Podrobnosti o prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosť analógových a digitálnych televíznych prijímačov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)
Rádiové zariadenia možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia alebo na základe povolenia.
(4)
Úrad môže vo všeobecnom povolení alebo povolení obmedziť uvedenie rádiových zariadení do prevádzky iba z dôvodov
a)
zabezpečenia efektívneho a vhodného využívania frekvenčného spektra,
b)
zabránenia škodlivému rušeniu alebo
c)
zabezpečenia ochrany zdravia ľudí.
(5)
Na prevádzkovanie rádiových zariadení sa vydávajú tieto druhy povolení:
a)
individuálne, ktoré oprávňuje držiteľa používať na prevádzkovanie rádiových zariadení individuálne pridelené frekvencie za podmienok určených v tomto povolení,
b)
typové, ktoré sa udelí výrobcovi alebo dovozcovi na prevádzkovanie zariadenia určitého typu, ktoré nespĺňa podmienky všeobecného povolenia, ale ktorého podmienky prevádzky možno administratívne zjednodušiť,
c)
osobitné, ktoré určujú osobitné podmienky prevádzky pri predvádzaní, výskume, výrobe, predaji, opravách a údržbe,
d)
amatérske, ktoré oprávňujú prevádzkovať rádiové zariadenia určené na technické sebavzdelávanie, vzájomné spojenie a technické štúdium.
(6)
Držiteľom povolenia môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a ak ide o amatérske povolenie, fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 15 rokov,
b)
právnická osoba.
§ 36
Osobitná odborná spôsobilosť
(1)
Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení.
(2)
Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ministerstva obrany, ministerstva vnútra a Slovenskou informačnou službou na účely zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(4)
Vybrané rádiové zariadenia sú:
a)
rádiová stanica (ďalej len „stanica“) pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,
b)
lietadlová stanica,
c)
lietadlová zemská stanica,
d)
letecká stanica,
e)
letecká zemská stanica,
f)
lodná zemská stanica,
g)
lodná stanica,
h)
pobrežná stanica,
i)
amatérska stanica.
(5)
Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
PIATA HLAVA
DOHĽAD
§ 37
Rozsah a opatrenia dohľadu
(1)
Dohľad sa uskutočňuje
a)
kontrolou plnenia povinností a podmienok určených týmto zákonom, rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb,
b)
kontrolou dodržiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, na trh a do prevádzky,
c)
kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení,
d)
opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosti upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami určenými týmto zákonom,
e)
ochranou proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky sietí, služieb a zariadení.
(2)
Zamestnanci úradu, ktorí sú poverení výkonom dohľadu (ďalej len „poverené osoby“), sú pri výkone dohľadu
a)
oprávnení vstupovať na pozemky a do priestorov, v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú, alebo sa predpokladá, že sa tam nachádzajú, a vykonať kontrolu podľa odseku 1, pritom sú oprávnení overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú, požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia a v odôvodnených prípadoch dočasne odobrať zariadenia na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie skúšania alebo kontroly a požadovať od kontrolovaných osôb, aby v lehote určenej v zápise z kontroly odstránili zistené nedostatky,
b)
povinní preukázať sa služobným preukazom, ktorý ich oprávňuje na výkon kontroly, napísať zápis o priebehu a výsledku kontroly a jedno jeho vyhotovenie odovzdať kontrolovanej osobe, zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly a v súvislosti s ňou.
(3)
Kontrolované osoby sú
a)
oprávnené vyjadriť sa k zisteným nedostatkom v lehote určenej úradom,
b)
povinné strpieť výkon dohľadu podľa odseku 2 písm. a) a poskytnúť povereným osobám všetky požadované informácie a doklady,
c)
povinné uhradiť náklady skúšok na overenie zhody výrobkov s technickými predpismi, ak ich deklarovaná zhoda nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov.13)
(4)
Ak úrad zistí, že podnik neplní jednu alebo niekoľko podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností podľa § 18 až 28, písomne oznámi podniku zistené nedostatky a určí mu lehotu na vyjadrenie sa k nim. Lehota na ich odstránenie je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o zistených nedostatkoch. Lehota môže byť kratšia ako jeden mesiac, ak podnik porušil povinnosti opakovane, alebo dlhšia ako jeden mesiac, ak tak rozhodne úrad.
(5)
Ak úrad zistí, že kontrolovaná osoba neodstránila nedostatky v lehote podľa odseku 4, uloží rozhodnutím opatrenia na nápravu a pokutu.
(6)
Kontrolované osoby sú povinné na základe nariadenia v zápise z kontroly okamžite dočasne zastaviť dodávku, predaj alebo prevádzku zariadenia celkom alebo čiastočne, ak
a)
porušením povinností a podmienok je alebo môže byť vážne ohrozené zdravie, bezpečnosť, majetok osôb alebo životné prostredie,
b)
je to potrebné na uplatnenie a dodržanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo
c)
porušením povinností a podmienok spôsobili alebo by mohli spôsobiť vážne ekonomické alebo prevádzkové problémy iným podnikom alebo užívateľom.
(7)
Kontrolovaná osoba má právo podať námietku proti zápisu z kontroly a návrh na nápravu najneskôr v lehote dvoch týždňov odo dňa nariadenia okamžitého zastavenia dodávky, predaja alebo prevádzky. Námietka nemá odkladný účinok.
(8)
Ak kontrolovaná osoba nesplnila opatrenia na nápravu uložené v rozhodnutí a opakovane vážne poruší ustanovenia tohto zákona, všeobecného povolenia alebo individuálneho povolenia, úrad jej
a)
zakáže poskytovať siete, služby alebo siete a služby poskytované na základe všeobecného povolenia alebo
b)
zruší rozhodnutie o pridelení frekvencií, identifikačných znakov, čísel.
(9)
Úrad môže osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti uvedené v odseku 3 písm. b), uložiť poriadkovú pokutu do 5 000 Sk.
§ 38
Povinnosť poskytnutia informácií
(1)
Podnik alebo držiteľ práv na používanie frekvencií, čísel alebo frekvencií a čísel je povinný predložiť v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto zákona a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti úradu. Úrad je oprávnený požadovať primerané informácie v rozsahu pôsobnosti úradu podľa § 37.
(2)
Podnik je okrem povinnosti poskytnutia informácií podľa odseku 1 povinný na požiadanie úradu predložiť informácie na overenie dodržania podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia a povinností podľa § 18 až 28, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na
a)
systematické alebo príležitostné overovanie plnenia podmienok § 13 ods. 2 písm. d) a e),
b)
príležitostné overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia (§ 13 ods. 2) pri prijatí podania a sťažnosti, riešení sporu, alebo ak má úrad iné dôvody sa domnievať, že niektorá podmienka nie je splnená, alebo v prípade zisťovania skutkovej podstaty úradom z jeho vlastnej iniciatívy,
c)
postupy pri posudzovaní žiadostí o pridelenie frekvencií, identifikačných znakov, čísel alebo frekvencií a identifikačných znakov a čísel,
d)
zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov,
e)
určené štatistické účely,
f)
analýzu relevantných trhov.
(3)
Úrad nemôže žiadať informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b), d), e) a f) od podniku pred začatím poskytovania siete, služby alebo siete a služby alebo ako podmienku začatia ich poskytovania.
(4)
Ak úrad žiada podnik o poskytnutie informácií podľa odseku 2, musí podnik informovať, na aký účel sa informácie použijú.
TRETIA ČASŤ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ SIETE A SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB
§ 39
(1)
Verejné siete a pridružené prostriedky musia zodpovedať technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete, služby alebo siete a služby podľa § 13 ods. 2 písm. r) z hľadiska
a)
bezpečnosti prevádzky siete,
b)
udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti siete,
c)
prevádzkyschopnosti služieb,
d)
pripojenia koncových zariadení.
(2)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť, službu alebo sieť a službu je povinný zabezpečiť všetkým užívateľom
a)
nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“,
b)
možnosť dvojtónovej multifrekvenčnej voľby a identifikáciu čísla volajúcej stanice.
§ 40
Všeobecné podmienky
(1)
Podnik poskytujúci verejné služby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať a zverejniť všeobecné podmienky a v tej istej lehote zverejniť ich zmeny. Všeobecné podmienky verejnej telefónnej služby obsahujú najmä
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
b)
druhy poskytovaných služieb, ich opis a kvalitu,
c)
zmluvné podmienky,
d)
podmienky predĺženia a ukončenia poskytovania služieb,
e)
primerané informácie o právach týkajúce sa univerzálnej služby,
f)
výberové zablokovanie volaní,
g)
druhy servisných služieb,
h)
reklamačný poriadok,
i)
mechanizmus na urovnanie sporov,
j)
informácie o číslach tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“,
k)
informáciu o možnosti zobrazenia identifikácie čísla volajúcej stanice a utajenia zobrazenia jej identifikácie.
(2)
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb môžu obsahovať aj ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním týchto služieb.
(3)
Ak podnik poskytuje viac verejných služieb, je povinný vydať všeobecné podmienky pre každú službu samostatne.
§ 41
Tarifa
(1)
Podnik poskytujúci verejné služby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať a zverejniť tarifu.
(2)
Tarifa obsahuje najmä
a)
ceny za jednotlivé služby,
b)
bezplatné služby,
c)
podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách vrátane počiatočného a konečného termínu zúčtovacieho obdobia a spôsobu úhrady týchto cien,
d)
údaj, ako si užívateľ môže vyžiadať informácie o aktuálnych cenách podniku a prípadných zľavách z týchto cien.
(3)
Bezplatne sa poskytujú tiesňové volania vrátane volania na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“, hlásenie poruchy verejného telefónneho automatu a informácia o zmene telefónneho čísla vo vlastnej telefónnej sieti podniku poskytovaná prostredníctvom hlásky.
(4)
Ak podnik poskytuje viac verejných služieb, je povinný vydať tarifu pre každú službu samostatne.
§ 42
Práva a povinnosti podniku a účastníka
(1)
Podnik má právo
a)
na zaplatenie ceny za poskytnutú verejnú službu podľa tarify, ak jej vyúčtovanie doručil účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia; to neplatí pri vyúčtovaní predplatených služieb,
b)
na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,
c)
odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení, ak
1.
jej poskytovanie na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné okrem poskytovania univerzálnej služby,
2.
záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu najmä preto, že je dlžníkom podniku alebo iného podniku, alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu,
3.
záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami.
d)
dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu
1.
jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
2.
nezaplatenia splatnej ceny za verejnú službu v lehote upravenej vo všeobecných podmienkach, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku zmluvy o pripojení,
3.
porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.
(2)
Účastník má právo na
a)
uzavretie zmluvy s podnikom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku 1 písm. c),
b)
poskytnutie verejnej služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa tarify,
c)
bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,
d)
zasielanie vyúčtovania, ktoré obsahuje podrobné údaje o jednotlivých odchádzajúcich volaniach, ak o to účastník požiada,
e)
vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade jeho zavinenia podnikom v súlade so všeobecnými podmienkami; toto právo musí uplatniť v príslušnom podniku najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby,
f)
poskytovanie prístupu k informačným službám s operátorom.
(3)
Podnik je povinný
a)
uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku 1 písm. c),
b)
predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné, a na požiadanie poskytovať podrobné údaje o jednotlivých odchádzajúcich volaniach,
c)
poskytnúť na žiadosť účastníka, ak je to technicky možné, službu identifikácie zlomyseľného, obťažujúceho a výhražného volania (ďalej len „zlomyseľné volanie“),
d)
viesť evidenciu osobných údajov [§ 55 ods. 1 písm. b)] všetkých účastníkov svojej siete vrátane účastníkov používajúcich predplatené služby, ak je pri kúpe takejto služby účastníkovi pridelené telefónne číslo.
(4)
Účastník je povinný
a)
používať verejnú službu v súlade s týmto zákonom, so zmluvou o pripojení a so všeobecnými podmienkami,
b)
platiť cenu za poskytnutú verejnú službu podľa zmluvy o pripojení a podľa tarify, a ak to povaha služby umožňuje, až na základe predloženia dokladu o vyúčtovaní,
c)
používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov.13)
(5)
Podnik nesmie prerušiť alebo obmedziť poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 2 písm. a), b), d) a f), ak je účastník v omeškaní so záväzkami z iných zmluvných vzťahov s podnikom.
(6)
Počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie zabezpečuje nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie a poskytovanie verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby podľa tohto zákona štatutárny orgán podniku podľa osobitných predpisov o bezpečnosti a o civilnej ochrane. Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu je povinný v rozsahu nevyhnutnom na zdolávanie krízovej situácie a mimoriadnej udalosti na postihnutom území
a)
poskytovať verejnú službu prednostne určeným orgánom verejnej správy, fyzickým osobám a právnickým osobám,
b)
zabezpečovať prednostnú prevádzku verejných telefónnych automatov vrátane tiesňových volaní.
§ 43
Zmluva o pripojení
(1)
Zmluvou o pripojení sa podnik zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebný prístup k verejnej telefónnej sieti alebo k inej verejnej sieti a sprístupniť súvisiace služby. Súčasťou zmluvy sú všeobecné podmienky a tarifa.
(2)
Podstatnými časťami zmluvy o pripojení sú dohodnutý druh verejnej služby, miesto jej poskytovania a cena za službu. Ak nie je v zmluve o pripojení určený čas poskytovania, platí, že sa služba bude poskytovať na neurčitý čas. Cenu za službu možno dojednať aj odkazom na tarifu.
(3)
Zmluva o pripojení zaniká
a)
uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b)
dohodou účastníkov zmluvy,
c)
odstúpením od zmluvy,
d)
výpoveďou,
e)
ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(4)
Účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu podnik
a)
oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje,
b)
opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,
c)
opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase.
(5)
Podnik môže odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak účastník
a)
opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
b)
nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
c)
pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov,13) alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
d)
opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
e)
opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení.
(6)
Účastník môže vypovedať zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
(7)
Podnik môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby okrem univerzálnej služby. Ak podnik vypovie zmluvu o pripojení z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej služby podľa uzavretej zmluvy o pripojení, je povinný s výpoveďou doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.
(8)
Výpovedná lehota je upravená vo všeobecných podmienkach a je rovnaká pre obe zmluvné strany.
§ 44
Reklamačný poriadok
(1)
Podnik v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť všeobecných podmienok, upraví
a)
podrobnosti o rozsahu práva účastníka na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej služby,
b)
spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenia,
c)
lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,
d)
spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 42 ods. 2 písm. e),
e)
ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.
(2)
Reklamácia sa uplatňuje v podniku, ktorý službu poskytol. Ak bola reklamácia podaná úradu, úrad takú reklamáciu bezodkladne postúpi podniku, proti ktorému sa reklamácia podáva. Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote uvedenej vo všeobecných podmienkach, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní, inak sa reklamácia považuje za uznanú.
(3)
Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté verejné služby. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najviac troch mesačných splátkach. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
(4)
Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník alebo koncový užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
(5)
Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa odseku 3, podnik má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.
§ 45
Kvalita služieb
(1)
Úrad je oprávnený určiť merateľné ukazovatele kvality verejných služieb pre koncových užívateľov, obsah, formu a spôsob zverejnenia informácií o kvalite.
(2)
Podniky, ktoré poskytujú verejnú službu, sú na základe opatrenia úradu povinné na požiadanie úradu oznámiť nimi dosiahnutú úroveň kvality tejto služby podľa odseku 1 a zverejniť ju primeraným spôsobom tak, aby boli porovnateľné, rozsahom primerané a aktuálne. V prípade potreby sa použijú podrobnosti kvality stanovené úradom podľa § 51 ods. 4.
§ 46
Účtovníctvo niektorých podnikov a finančné správy
(2)
Obratom na účely tohto zákona sa rozumejú tržby alebo príjmy podniku z poskytovania verejnej siete, služby alebo siete a služby.
(3)
Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu len na území Slovenskej republiky, ktorý podniká aj na inom trhu, ako je relevantný trh v oblasti elektronických komunikácií, je povinný oddelene viesť náklady a výnosy o týchto iných činnostiach, aby sa zamedzilo zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných činností a naopak.
(4)
Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu, ktorý nie je podľa zákona povinný vykonávať nezávislý audit, je povinný úradu na požiadanie poskytnúť na nahliadnutie svoju účtovnú závierku.24) Úrad je oprávnený túto účtovnú závierku preveriť a výsledok preverenia zverejniť.
§ 47
Prevádzkyschopnosť služieb
(1)
Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu je povinný zabezpečiť
a)
vzájomnú prevádzkyschopnosť služieb medzi všetkými sieťami prepojenými s jeho sieťou,
b)
spracovanie volaní v rámci európskeho telefónneho číslovacieho priestoru,
c)
aby koncoví užívatelia z členských štátov Európskej únie mali možnosť uskutočniť volania na negeografické čísla v Slovenskej republike, ak je to technicky a ekonomicky možné, okrem prípadov, keď volaný účastník z obchodných dôvodov obmedzil prístup volajúceho užívateľa zo špecifických geografických oblastí na príslušné negeografické čísla,
d)
ich prevádzkyschopnosť s koncovými zariadeniami digitálnej televízie v súlade s ich podmienkami.
(2)
Podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 49
Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných elektronických komunikačných sietí
(1)
Osobitná sieť nie je verejná sieť. Je zriadená a prevádzkovaná iba pre určený okruh osôb a na osobitné účely, najmä na účely obrany štátu, bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku.
(2)
Právo zriaďovať a prevádzkovať osobitné siete má ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a Slovenská informačná služba.
(3)
Prevádzkovatelia osobitných sietí nesmú poskytovať verejné služby, ani umožniť poskytovanie takýchto služieb prostredníctvom osobitných sietí tretím osobám.
(4)
Pripojenie osobitnej siete na verejnú sieť sa uskutoční, ak je to v dôležitom záujme štátu, a to na základe žiadosti prevádzkovateľa osobitnej siete. Prevádzkovateľ verejnej siete je povinný odôvodnenej žiadosti vyhovieť, ak je to technicky uskutočniteľné.
(5)
Na osobitné siete a ich telekomunikačné zariadenia sa vzťahujú iba § 66 až 70.
DRUHÁ HLAVA
UNIVERZÁLNA SLUŽBA
§ 50
(1)
Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu.
(2)
Predmetom univerzálnej služby sú tieto povinnosti:
a)
poskytovanie verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou užívateľov a technickej uskutočniteľnosti,
b)
pravidelné poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov v elektronickej alebo v tlačenej forme, prípadne v oboch formách podľa výberu účastníka pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých zverejnených účastníkoch verejných telefónnych služieb,
c)
zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov,
d)
poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov,
e)
poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach,
f)
zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.
(3)
Podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(4)
Úrad určí jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im povinnosti podľa odseku 1 a 2 tak, aby bolo pokryté celé územie štátu, s tým, že môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia štátu alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia štátu. Úrad pri určovaní podniku postupuje podľa § 6 ods. 4, pričom žiadny podnik nesmie byť z tejto možnosti vylúčený a zároveň zohľadní, ktorý podnik bude potrebovať najmenšiu úhradu na náklady univerzálnej služby.
(5)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť je povinný poskytovať určenému podniku s povinnosťami podľa odseku 2 písm. b) a e) aktuálne údaje o svojich účastníkoch v dohodnutej forme a poskytnúť ich bezplatne úradu na jeho požiadanie.
(6)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť je povinný na požiadanie iných prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete alebo iných osôb, ktoré vydávajú zoznamy účastníkov verejnej telefónnej siete alebo poskytujú všeobecné informačné služby, poskytovať im svoj zoznam účastníkov v dohodnutej forme za podmienok, ktoré sú spravodlivé, objektívne, nákladovo orientované a nediskriminačné. Ak medzi podnikom poskytujúcim verejnú telefónnu sieť a prevádzkovateľom verejnej telefónnej siete alebo inou osobou nedôjde k dohode o poskytovaní údajov v lehote šiestich týždňov od doručenia žiadosti jedného z nich, môže ktorýkoľvek požiadať úrad o rozhodnutie. Úrad je povinný vo veci rozhodnúť.
§ 51
Kvalita univerzálnej služby
(1)
Úrad určuje kvalitatívne ukazovatele a cieľové hodnoty v súlade s usmernením Európskej komisie zohľadnením stavu techniky a ekonomických podmienok tak, aby sa zabezpečil prístup k úplným, porovnateľným a zrozumiteľným informáciám pre koncových užívateľov. Kvalitu univerzálnej služby určujú najmä tieto ukazovatele:
a)
lehota prvého pripojenia,
b)
poruchovosť na jedno účastnícke vedenie,
c)
čas potrebný na odstránenie poruchy,
d)
neúspešné volania,
e)
čas vytvorenia volania,
f)
čas prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach,
g)
prevádzkyschopné mincové verejné telefónne automaty, kartové verejné telefónne automaty alebo prevádzkyschopné mincové a kartové verejné telefónne automaty,
h)
podania na vyúčtovania.
(2)
Podnik poskytujúci univerzálnu službu je povinný oznámiť úradu a zverejniť dosiahnuté výsledky ukazovateľov kvality sietí, služieb alebo sietí a služieb.
(3)
Úrad je oprávnený vykonať alebo zadať na náklady podniku vykonanie nezávislého preverenia výsledkov ukazovateľov kvality, ak podnik opakovane neplní cieľové hodnoty, aby zistil správnosť a porovnateľnosť poskytnutej informácie.
(4)
Podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 52
Kontrola výdavkov na univerzálnu službu užívateľom
(1)
Podnik poskytujúci univerzálnu službu nesmie účtovať ceny, ktoré presahujú rámec poskytovania univerzálnej služby, aby užívateľ nemusel platiť za zariadenie alebo službu, ktoré nie sú nevyhnutné alebo požadované pre žiadanú službu.
(2)
Úrad je oprávnený podniku poskytujúcemu univerzálnu službu uložiť povinnosť poskytovať svojmu užívateľovi najmä tieto služby na kontrolu ich výdavkov:
a)
bezplatné zablokovanie určitých druhov odchádzajúcich volaní alebo volaní na určité telefónne čísla, najmä zablokovať na žiadosť užívateľa prístup k verejnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,
b)
možnosť platby vopred za pripojenie k verejnej telefónnej sieti a používanie verejných telefónnych služieb,
c)
možnosť platby v splátkach za zriadenie pripojenia k verejnej telefónnej sieti.
Úhrada čistých nákladov na univerzálnu službu
§ 53
(1)
Podnik poskytujúci univerzálnu službu má právo na úhradu zistených čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálnej služby, ak jeho výnosy z tejto služby sú nižšie ako náklady preukázateľne potrebné na poskytovanie univerzálnej služby. Žiadosť o úhradu čistých nákladov s podkladmi môže podnik podať úradu do dvoch rokov od uplynutia finančného roka, v ktorom vznikli. Uplynutím tejto lehoty právo na úhradu zaniká.
(2)
Úrad posúdi podklady podniku na výpočet čistých nákladov a v prípade ich správnosti rozhodne o výške kompenzácie straty z poskytovania univerzálnej služby. Podklady môže overiť odborne spôsobilá a od zainteresovaných strán nezávislá osoba poverená úradom.
(3)
Úrad vypočíta čisté náklady, pričom zohľadní akúkoľvek vznikajúcu výhodu na trhu, ktorú príslušný podnik získa poskytovaním povinností univerzálnej služby. Na určenie čistých nákladov sa môže využiť aj postup určenia podnikov na poskytovanie povinností univerzálnej služby podľa § 50 ods. 4. Vypočítané čisté náklady úrad zverejní.
§ 54
(1)
Úrad v prípade potreby zriadi a spravuje osobitný účet univerzálnej služby (ďalej len „osobitný účet“) na úhradu čistých nákladov, do ktorého je povinný prispievať podnik poskytujúci verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby, ktorého podiel ročného obratu na vnútroštátnom trhu verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby sa rovná alebo je vyšší ako 0,2 percenta.
(2)
Výšku úhrady na osobitný účet určí úrad pre každý podnik samostatne. Výška sa odvodí z podielu ročného vnútroštátneho obratu z poskytovania verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb v príslušnom finančnom roku.
(3)
Ak je osobitný účet univerzálnej služby zriadený podľa odseku 1, príslušné podniky musia na požiadanie každoročne oznámiť úradu svoje obraty na príslušnom trhu, a to aj so spätnou platnosťou. Úrad na tento účel môže sám alebo prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby kedykoľvek nahliadnuť do účtovných kníh a záznamov a urobiť odhad.
(4)
Úrad zverejňuje výročnú správu o hospodárení s osobitným účtom, ktorá obsahuje výšku čistých nákladov, výhody na trhu, ktoré určený podnik získal poskytovaním povinností univerzálnej služby, a určené úhrady jednotlivých podnikov.
(5)
Úhradu poskytnutú z osobitného účtu je podnik povinný použiť len na úhradu čistých nákladov, ktoré vznikli poskytovaním príslušnej povinnosti univerzálnej služby.
(6)
Podnik prispievajúci na pokrytie čistých nákladov je povinný uhradiť do troch mesiacov na osobitný účet úradom určený podiel. Lehota začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak povinne prispievajúci podnik mešká s platbou viac ako štyri týždne, úrad začne úhradu vymáhať.
(7)
Podrobnosti o univerzálnej službe, o zriadení a spravovaní osobitného účtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA SÚKROMIA, ÚDAJOV A OBCHODNÉ TAJOMSTVO
§ 55
(1)
Ochrana súkromia zahŕňa predmet telekomunikačného tajomstva, ktorým sú
a)
informácie a údaje prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní služieb, najmä obsah prenášaných informácií a lokalizačné údaje (§ 59 ods. 6),
b)
osobné údaje komunikujúcich strán, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, telefónne číslo, ak má na základe požiadavky užívateľa zostať utajené, a kategória prístupu k sieti; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname účastníkov,
c)
prevádzkové údaje súvisiace s verejnou službou.
Práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú osobitným predpisom.
(2)
Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb alebo náhodne.
(3)
Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť úradu a osobe, ktorej sa týka, jej oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom, štátnemu orgánu oprávnenému na zabezpečenie obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku na účel zisťovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia, ak povinnosť sprístupnenia predmetu telekomunikačného tajomstva vyplýva podniku z osobitných predpisov.25)
(4)
Zakazuje sa nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií prenášaných prostredníctvom sietí inými osobami, ako sú komunikujúce osoby okrem zmluvne dohodnutého spôsobu s užívateľom alebo v rámci výkonu zákonných oprávnení určených štátnych orgánov. Zákaz sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa týkajú
a)
pôvodcu zlomyseľného volania,
b)
pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií,
c)
pôvodcu volania zneužívajúceho službu využitím zariadenia vo svoj prospech na ujmu podniku alebo tretej osoby,
d)
telekomunikačných zariadení, z ktorých sa uskutočnili volania podľa písmen a) až c).
(5)
Podnik, ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu, nesmie bez súhlasu všetkých dotknutých užívateľov odpočúvať, nahrávať, uchovávať a zachytávať prenášané informácie alebo ich komukoľvek odovzdávať. To neplatí pre záznam a spätné sledovanie telefónnych volaní v rámci prijatia tiesňového volania a pre prípady identifikácie zlomyseľného volania. Podnik nezodpovedá za ochranu prenášaných informácií, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v mieste príjmu.
(6)
Podnik je povinný
a)
spolupracovať s Policajným zborom a s inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení informácií a poplašných správ podľa odseku 4,
b)
poskytovať potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a inému orgánu štátu podľa osobitných predpisov25) a na základe písomnej žiadosti v súlade s príslušnými predpismi im bezplatne poskytnúť informácie, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, ak je poskytovanie týchto informácií alebo údajov nevyhnutné na plnenie konkrétnych úloh týchto orgánov podľa zákona; o poskytnutí informácií alebo inej súčinnosti sú zamestnanci prevádzkovateľa povinní zachovávať mlčanlivosť.
(7)
Podniky poskytujúce verejné siete, služby alebo verejné siete a verejné služby sú oprávnené na ochranu svojej činnosti vzájomne si poskytovať a vymieňať nevyhnutné osobné údaje v rozsahu odseku 1 písm. b), ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých podnik zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia podľa § 42 ods. 1 písm. c) druhého bodu a účinnejšej ochrany podnikov pred takými osobami.
(8)
Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku. 1, je podnik oprávnený zhromažďovať a spracúvať len na účely poskytovania služby a na účely podľa odseku 6.
§ 56
(1)
Podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby, ktorý používa kódovanie, kompresiu, šifrovanie alebo iný spôsob utajovania prenosu signálov, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach boli zrozumiteľným spôsobom poskytnuté orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní. Úrad na základe návrhu orgánu štátu vydá zoznam zariadení používajúcich kódovanie, kompresiu, šifrovanie alebo obdobných zariadení, ktoré je zakázané pripájať do siete.
(2)
Podnik, ktorý konal podľa § 13 ods. 2 písm. j), je oprávnený vynaložené náklady na zabezpečenie zariadenia a jeho pripojenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach zaradiť medzi daňové výdavky26) a vykonať odpisovanie hmotného investičného majetku.
§ 57
Bezpečnosť a ochrana osobných údajov v prevádzke siete
(1)
Podnik je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich sietí, služieb alebo sietí a služieb, ktoré s ohľadom na stav techniky a náklady na realizáciu musia zabezpečiť úroveň bezpečnosti, ktorá je primeraná existujúcemu riziku.
(2)
Podnik, ktorý poskytuje siete, služby alebo siete a služby, je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje užívateľov, ktorými sú okrem osobných údajov podľa § 55 ods. 1 písm. b) aj rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátna príslušnosť, len na účel
a)
uzavretia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
b)
fakturácie vyúčtovania úhrady a evidencie pohľadávok,
c)
vypracovania zoznamu účastníkov,
d)
podávania informácií v rámci činnosti koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania,27)
e)
spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa § 55 ods. 6.
(3)
Podnik zlikviduje osobné údaje bezodkladne po skončení zmluvných vzťahov. Výnimky sú prípustné len na uskutočnenie vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok podniku za poskytnutú službu, na vybavenie podaní užívateľov alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom a na uplatnenie práv.
(4)
Prenos osobných údajov je možný, len ak je to nevyhnutné na poskytnutie služby, pre ktorú boli tieto údaje vyžiadané, zhromaždené a spracované. Vyhodnocovanie osobných údajov z dôvodu uvedenia služby na relevantný trh alebo poskytovania služieb s pridanou hodnotou rovnako ako iné prenosy informácií, možno vykonávať len na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný. Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým táto osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Podnik nesmie podmieňovať poskytovanie svojich služieb takým súhlasom.
(5)
Podnik je povinný informovať účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho podkladu, na aký účel a ako dlho sa budú údaje spracúvať. Táto informácia sa poskytuje vhodnou formou v rámci všeobecných podmienok, najneskôr pri uzavretí zmluvy o pripojení.
(6)
Ak ide o osobitné ohrozenie bezpečnosti siete, je poskytovateľ verejne dostupných služieb povinný informovať dotknutých účastníkov o tomto ohrození a možnostiach nápravy vrátane pravdepodobných nákladov potrebných na odvrátenie ohrozenia.
§ 58
Ochrana obchodného tajomstva úradom
(1)
Zamestnanci úradu pri všetkých činnostiach sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva,9) s ktorým sa oboznámili.
(2)
Úrad je oprávnený požadovať od podniku písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako predmetu obchodného tajomstva a poskytnutie takého znenia informácií a podkladov, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
§ 59
Prevádzkové a lokalizačné údaje
(1)
Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a spracúvané na účely prenosu v sieti alebo na účely fakturácie. Sú to najmä telefónne čísla, adresa užívateľa, druh koncového zariadenia alebo iného zariadenia, tarifný kód, celkový počet jednotiek volania účtovaných v zúčtovacom období, druh, dátum, čas a dĺžka spojenia, množstvo prenesených údajov.
(2)
Prevádzkové údaje sa nesmú bez súhlasu dotknutej osoby uchovávať a podnik je povinný ich po skončení spojenia bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať; to neplatí, ak tieto údaje žiada oprávnený orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní.11)
(3)
Ak je to potrebné na fakturáciu a vyúčtovanie úhrad vrátane úhrad prepojenia sietí, podnik uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej priebehu možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na úhradu. Podnik je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade sporu v neskrátenom rozsahu úradu alebo súdu. V prípade začatia reklamácie alebo mimosúdneho riešenia sporu o výške úhrady alebo o kvalite služieb, musia sa prevádzkové údaje uchovať až do oznámenia výsledku prešetrenia reklamácie alebo skončenia mimosúdneho riešenia sporu úradom (§ 73). Rozsah uchovaných prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru.
(4)
Prevádzkové údaje sú oprávnené spracúvať len osoby oprávnené na riadenie prevádzky siete, služby alebo siete a služby alebo nimi poverené osoby, a to na účel vyúčtovania, zodpovedania otázok užívateľa, zisťovania podvodných konaní, na marketingové účely alebo poskytovanie služby s pridanou hodnotou. Rozsah použitých prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru.
(5)
Podnik nesmie spracúvať prevádzkové a lokalizačné údaje o užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti okrem ich spracúvania na účel fakturácie úhrad, ak tento zákon neustanoví inak. Podnik môže použiť tieto údaje na marketingové účely len so súhlasom užívateľa.
(6)
Lokalizačné údaje sú akékoľvek údaje spracúvané v sieti, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne dostupnej služby. Lokalizačné údaje, iné ako prevádzkové, sa môžu spracúvať len vtedy, ak sa anonymizujú alebo so súhlasom užívateľa verejnej siete alebo služby, a to v rozsahu a na čas, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby s pridanou hodnotou. Podnik, ktorý poskytuje služby, je povinný informovať užívateľa pred získaním jeho súhlasu o lokalizačných údajoch, iných ako prevádzkových, ktoré sa budú spracúvať, o účeloch a čase ich spracúvania a či sa údaje budú prenášať tretej strane na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou. Užívateľ musí mať možnosť kedykoľvek zrušiť svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.
(7)
Ak užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov, iných ako prevádzkových, podnik poskytujúci službu je povinný užívateľovi umožniť, aby pri každom pripojení k sieti alebo pri každom prenose správy mohol jednoduchým spôsobom a bezplatne dočasne odmietnuť spracúvanie takých lokalizačných údajov.
(8)
Spracúvanie lokalizačných údajov podľa odsekov 6 a 7 sa obmedzí na osoby konajúce z poverenia podniku, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby, alebo na osoby tretej strany poskytujúcej službu s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na nevyhnutné účely poskytovania služby s pridanou hodnotou.
(9)
Pri tiesňových volaniach je podnik povinný poskytovať koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému, ak je to technicky možné, zobrazenie identifikácie volajúcej stanice a lokalizačné údaje, a to aj v prípade, že volajúca stanica zamedzila zobrazenie identifikácie volajúcej stanice alebo nedala súhlas na spracovanie lokalizačných údajov. Koordinačné alebo operačné stredisko integrovaného záchranného systému od okamihu, keď mu boli poskytnuté žiadané údaje, zodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím poskytnutých informácií o osobných a lokalizačných údajoch.
§ 60
Uchovanie obsahu prenášaných informácií
(1)
Obsah prenášaných informácií je zakázané uchovávať s výnimkou, ak jeho uchovanie predstavuje podstatnú súčasť služby. Ak je z technických dôvodov nutné krátkodobé uchovanie obsahu, podnik je povinný takto uchované informácie po skončení dôvodu ich uchovania bezodkladne zlikvidovať.
(2)
Podnik je povinný urobiť technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce, aby obsah prenášaných informácií nebol uchovaný vôbec alebo len v nevyhnutnom rozsahu z technických dôvodov. Ak je uchovanie obsahu prenášaných informácií vlastnosťou služby, podnik je povinný také informácie zlikvidovať bezodkladne po skončení poskytnutia služby.
§ 61
Ochrana údajov zoznamu účastníkov
(1)
Účastník má voči podniku, s ktorým je v zmluvnom vzťahu o používaní verejnej telefónnej služby, právo na bezplatné zverejnenie osobných údajov v zozname účastníkov tohto podniku. Účastník má právo svoj zápis skontrolovať, upraviť alebo ho nechať zlikvidovať.
(2)
So súhlasom účastníka môžu byť v zozname účastníkov uvedené aj ďalšie údaje. Ak sú tým dotknuté aj iné osoby, tieto osoby musia s uvedením svojich osobných údajov súhlasiť.
(3)
Ak o to účastník požiada, podnik je povinný nezverejniť jeho osobné údaje v zozname účastníkov a nesmie ich odovzdať ani oznámiť inému podniku alebo iným osobám podľa § 50 ods. 6 a tretím osobám alebo poskytovať informačnou službou; práva oprávnených štátnych orgánov týmto nie sú dotknuté.11) Za nezverejnenie účastníka v zozname účastníkov nesmie podnik požadovať úhradu.
(4)
Údaje uvedené v zozname účastníkov je podnik oprávnený použiť a spracúvať len na účely poskytovania verejnej telefónnej služby. Akékoľvek iné použitie je dovolené len so súhlasom dotknutého účastníka. Údaje v zozname účastníkov nemožno použiť najmä na zostavovanie elektronických profilov účastníka alebo na zoraďovanie účastníkov do skupín okrem vypracovania a vydania zoznamov účastníkov podľa kategórií prístupu k sieti. Podnik je povinný prijať vhodné technické opatrenia, ktorými znemožní kopírovanie zoznamov účastníkov vydaných v elektronickej forme.
(5)
Ak ide o použitie údajov týkajúcich sa jedného účastníka, zákaz ich použitia podľa odseku 4 neplatí v prípade dožiadania údajov súdom, ktoré sa vzťahuje na objasnenie a stíhanie trestného činu. Podnik je povinný prijať také technické a organizačné opatrenia, aby týmto dožiadaniam vyhovel vrátane údajov, ktoré sa v zozname nezverejňujú podľa odseku 3.
§ 62
Zobrazenie identifikácie
(1)
Ak podnik ponúka službu zobrazenia identifikácie
a)
volajúcej stanice na koncovom zariadení volaného, musí okrem tiesňových volaní ponúknuť volajúcemu možnosť jednoducho a bezplatne zamedziť zobrazeniu identifikácie volajúcej stanice, a to individuálne pre jednotlivé volania; volajúci musí mať možnosť zamedziť zobrazeniu identifikácie volajúcej stanice jednorazovým nastavením pre všetky volania,
b)
volajúcej stanice, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho a na primerané využívanie tejto funkcie bezplatne zamedziť zobrazeniu identifikácie volajúcej stanice pre prichádzajúce volania,
c)
volajúcej stanice, a ak je táto služba aktivovaná, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho a bezplatne odmietnuť tie prichádzajúce volania, v ktorých volajúci znemožnil zobrazenie identifikácie volajúceho,
d)
pripojeného vedenia volaného na koncovom zariadení volajúceho, musí okrem tiesňových volaní ponúknuť volanému možnosť jednoducho a bezplatne zabrániť zobrazeniu identifikácie pripojeného vedenia na koncovom zariadení volajúceho,
e)
volajúcej stanice alebo pripojeného vedenia, je povinný vo svojich všeobecných podmienkach informovať o možnosti zobrazenia a zabránenia zobrazenia identifikácie volajúcej stanice a identifikácie pripojeného vedenia.
(2)
Poskytovateľ verejnej siete alebo verejne dostupnej služby je oprávnený zrušiť
a)
zamedzenie zobrazenia identifikácie volajúcej stanice dočasne na základe žiadosti účastníka o sledovanie zlomyseľných či obťažujúcich volaní,
b)
zamedzenie zobrazenia identifikácie volajúcej stanice a nesúhlas účastníka na spracovanie lokalizačných údajov pri volaniach na pracoviská obsluhujúce tiesňové volania.
(3)
Podnik je povinný zabezpečiť službu zobrazenia identifikácie volajúcej stanice podľa odseku 1 pre účastníkov pripojených k digitálnej ústredni. Táto povinnosť podniku sa vzťahuje aj na účastníkov pripojených k analógovej ústredni, ak je to technicky možné a nevyžaduje to neúmerné finančné náklady.
§ 63
Automatické presmerovanie
(1)
Ak ide o služby umožňujúce presmerovanie, podnik je povinný zabezpečiť, aby každý užívateľ mal možnosť jednoduchým spôsobom, samostatne a bezplatne zastaviť automatické presmerovanie volania iniciované treťou osobou na jeho koncové zariadenie.
(2)
Povinnosť podniku podľa odseku 1 sa vzťahuje na účastníkov pripojených k digitálnej ústredni aj k analógovej ústredni v prípadoch, ak je to technicky možné a nevyžaduje to neúmerné finančné náklady. Úrad na základe odôvodnených podkladov podniku oznámi Európskej komisii prípady, v ktorých ponúkanie služby podľa odseku 1 nie je technicky možné alebo vyžaduje neúmerné finančné náklady.
§ 64
Identifikácia zlomyseľného volania
(1)
Identifikácia zlomyseľného volania je identifikácia čísla volajúcej stanice nezávisle od vôle volajúceho.
(2)
Ak účastník požiada podnik o sledovanie volaní na identifikáciu zlomyseľného volania, podnik zabezpečí identifikáciu čísla volajúcej stanice alebo zrušenie zamedzenia zobrazenia identifikácie čísla volajúcej stanice pre budúce volania. Podnik je oprávnený za poskytnutie tejto služby požadovať úhradu.
(3)
Ak sa účastník počas identifikácie zlomyseľného volania presvedčí o zlomyseľných volaniach a podnik identifikáciu čísla volajúcej stanice zistí, oznámi ju účastníkovi.
§ 65
Nevyžiadaná komunikácia
(1)
Elektronickou poštou je akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.
(2)
Na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k sieti. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ.
PIATA ČASŤ
OCHRANA SIETÍ A ZARIADENÍ
§ 66
Všeobecné povinnosti
(1)
Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil.
(2)
Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti je povinný
a)
dbať, aby pri užívaní nehnuteľností nepoškodzoval siete a zariadenia a nerušil prevádzku vedení, najmä nadzemných a podzemných káblových vedení,
b)
udržiavať porasty na pozemkoch v ochrannom pásme tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia.
§ 67
Ochranné pásma
(1)
Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo.
(2)
Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
(3)
V ochrannom pásme je zakázané
a)
umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
b)
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
(4)
Preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osôb možno vykonať len po dohode a za podmienok dohodnutých s podnikom. Náklady takého preloženia uhrádza stavebník, ak sa nedohodlo inak. Ak zároveň dôjde k modernizácii vedenia, náklady na modernizáciu uhrádza podnik.
§ 68
Ochrana proti rušeniu
(1)
Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.
(2)
Elektromagnetické rušenie vznikajúce pri prevádzke elektrických a elektronických zariadení, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické súčiastky, nesmie prekročiť úroveň, nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením.
(3)
Zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožní byť v prevádzke v súlade s ich určením.
(4)
Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie, alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie.
(5)
Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení vedenia do prevádzky.
§ 69
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený
a)
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b)
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
(2)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami28) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.29)
(3)
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone oprávnení podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie alebo poruchy na vedení je podnik oprávnený vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bez zbytočného odkladu.
(4)
Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. Úrad po preskúmaní veci rozhodne o výške primeranej náhrady.
(5)
Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. Úrad po preskúmaní veci rozhodne o výške primeranej náhrady.
(6)
Dokladom potrebným na územné konanie a na stavebné konanie30) je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii podzemných alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu.
(7)
Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
(8)
Podnik je povinný viesť evidenciu o vedeniach a na požiadanie do 15 dní poskytnúť vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje na splnenie povinnosti podľa odseku 6.
(9)
Podnik je oprávnený využívať cudzie vnútorné rozvody vedení stavieb a priestorov, v ktorých poskytuje verejné služby. Podnik je povinný uhradiť primerane a na základe pomeru využitia skutočne vynaložené náklady na zachovanie a opravy takýchto rozvodov. Náhradu nákladov na zachovanie a opravy vnútorných rozvodov vedení vynaložených vlastníkom nehnuteľnosti je vlastník oprávnený požadovať od podniku do šiestich mesiacov od ich vynaloženia, inak toto právo zaniká.
(10)
Vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie vedení a stavebných povolení na telekomunikačné stavby orgánmi verejnej správy nesmie byť v konflikte záujmov, ak tieto orgány vykonávajú aj činnosti súvisiace s vlastníctvom alebo prevádzkovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb.
§ 70
Spoločné umiestnenie a používanie zariadení
(1)
Ak podnik, ktorý poskytuje siete, služby alebo siete a služby nemôže umiestniť nové vedenie alebo inštalovať telekomunikačné zariadenie, alebo ak to môže vykonať len s neprimeraným obmedzením využívania cudzích nehnuteľností, potreby ochrany životného prostredia, verejného zdravia, verejného poriadku alebo z dôvodu cieľov územného plánovania, je oprávnený požiadať iný podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby, aby mu za podmienok, ktoré nie sú diskriminujúce a za odplatu umožnil používať existujúcu infraštruktúru vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, ak to nevyžaduje náročné dodatočné práce a s tým spojené náklady.
(2)
Podmienky používania infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení podľa odseku 1 sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi podnikmi. Odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti.
(3)
Ak sa podniky na obsahu zmluvy nedohodnú, je každý z nich oprávnený úradu podať návrh na rozhodnutie. Ak úrad rozhodne o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, určí aj pravidlá rozdelenia nákladov.
ŠIESTA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY
§ 71
(1)
Úrad uloží pokutu do 20 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
poskytoval siete, služby alebo siete a služby, na ktoré nebolo vydané všeobecné povolenie alebo individuálne povolenie (§ 12 ods. 1), alebo poskytoval siete, služby alebo siete a služby napriek rozhodnutiu, ktorým úrad ich poskytovanie zakázal, zrušil rozhodnutie alebo poskytovanie zakázal a zrušil rozhodnutie o pridelení frekvencií, identifikačných znakov alebo čísel (§ 37 ods. 8),
b)
nezabezpečil prístup alebo prepojenie (§ 21 a 28),
c)
nedodržal úradom uloženú povinnosť pri poskytovaní prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia spolu s primeranou návratnosťou vloženého kapitálu na základe úradom určenej kalkulácie nákladov (§ 22 ods. 1),
d)
nepredložil úradu referenčnú ponuku na prístup alebo prepojenie, alebo na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (§ 18 ods. 2 a 3),
e)
neposkytoval univerzálnu službu (§ 50 ods. 1 a 4).
(2)
Úrad uloží pokutu do 10 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
nesplnil oznamovaciu povinnosť na poskytovanie siete, služby alebo siete a služby, ak tak úrad určil vo všeobecnom povolení, alebo oznamovaciu povinnosť zmien alebo zrušenia ich poskytovania (§ 14 ods. 1),
b)
nesplnil niektorú z podmienok alebo niektoré podmienky všeobecného povolenia (§ 13 ods. 2),
c)
neprijal zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich sietí, služieb alebo sietí a služieb (§ 57 ods. 1),
d)
nezabezpečil zakreslenie priebehu všetkých vedení v mieste stavby do projektu stavby (§ 69 ods. 7) alebo nezabezpečil bezpečnosť a ochranu osobných údajov v prevádzke siete (§ 57),
e)
nepoužil úradom uloženú metódu kalkulácie cien s uvedením druhov nákladov a pravidiel ich priradenia (§ 22 ods. 1, § 23 ods. 2, § 24 ods. 5),
f)
nepredložil na požiadanie úradu odôvodnenie cien alebo nevykonal ich úpravu uloženú úradom (§ 22 ods. 2), alebo nepredložil úradu v určenej lehote uzavretú zmluvu o prepojení sietí (§ 28 ods. 6),
g)
nepredložil úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní (§ 35 ods. 1),
h)
neposkytoval niektorú úradom určenú povinnosť univerzálnej služby (§ 50 ods. 2),
i)
neviedol oddelene náklady a výnosy (§ 46 ods. 1 alebo 3),
j)
porušil telekomunikačné tajomstvo (§ 55 ods. 2),
k)
uviedol na trh alebo prevádzkoval elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré prekračuje úroveň elektromagnetického rušenia, nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením (§ 68 ods. 2),
l)
neurobil bezodkladne účinné ochranné opatrenia alebo neukončil prevádzkovanie zariadenia, ak došlo ku škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením (§ 68 ods. 4).
(3)
Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
odmietol strpieť výkon štátneho dohľadu [§ 37 ods. 3 písm. b)], nepredložil v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto zákona a medzinárodných predpisov alebo požadované informácie na overenie dodržania podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností (§ 38 ods. 1 a 2),
b)
nesplnil povinnosť alebo povinnosti, ktoré mu boli uložené, ponechané, zmenené alebo doplnené rozhodnutím úradu (§ 17 ods. 1), alebo nesplnil povinnosť zverejniť špecifické informácie (§ 18 ods. 1), alebo nesplnil povinnosti uložené úradom na ochranu záujmov koncových užívateľov (§ 23 ods. 1),
c)
nevydal alebo nezverejnil, alebo nezverejnil včas všeobecné podmienky alebo ich aktualizáciu (§ 40), alebo nevydal, alebo nezverejnil, alebo nezverejnil včas tarifu (§ 41 ods. 1),
d)
neposkytoval časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov a nezabezpečil ich požadované poskytovanie (§ 24 ods. 3) alebo neposkytoval pri tiesňových volaniach koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému, ak to bolo technicky možné, zobrazenie identifikácie volajúcej stanice a lokalizačné údaje (§ 59 ods. 9),
e)
prevádzkoval rádiové alebo koncové telekomunikačné zariadenie bez posúdenia jeho zhody s požiadavkami technických predpisov (§ 35 ods. 1) alebo prevádzkoval rádiové zariadenie bez splnenia podmienok všeobecného povolenia alebo bez povolenia, alebo bez vydania príslušného druhu povolenia (§ 35 ods. 3 a 5), alebo v rozpore s podmienkami povolenia (§ 32 ods. 17),
f)
nezabezpečil všetkým užívateľom nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania alebo možnosť dvojtónovej multifrekvenčnej voľby čísla a identifikáciu čísla volajúcej stanice (§ 39 ods. 2) alebo nezabezpečil počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie a poskytovanie verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby (§ 42 ods. 6), alebo nezabezpečil, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol tam, kde je to technicky možné, ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v určených prípadoch (§ 48 ods. 1),
g)
neuzavrel so záujemcom zmluvu bez existencie dôvodu na jej odmietnutie [§ 42 ods. 3 písm. a)],
h)
účtoval ceny, ktoré presahovali rámec univerzálnej služby, aby užívateľ musel platiť za zariadenie alebo službu, ktoré nie sú nevyhnutné alebo požadované pre žiadanú službu (§ 52 ods. 1),
i)
neprispieval na osobitný účet univerzálnej služby (§ 54 ods. 1),
j)
neoznámil každoročne na požiadanie úradu svoj obrat na príslušnom trhu (§ 54 ods. 3), neuhradil náklady skúšok na overenie zhody výrobkov s technickými predpismi [§ 37 ods. 3 písm. c)],
k)
neumožnil svojim užívateľom možnosť výberu podniku individuálnou voľbou čísla a predvoľbou čísla (§ 27 ods. 1).
(4)
Úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
neposkytol bezplatne určené služby (§ 41 ods. 3) alebo neposkytoval v rámci univerzálnej služby svojmu užívateľovi niektorú z určených služieb na kontrolu výdavkov (§ 52 ods. 2),
b)
použil informácie, ktoré prevádzkovatelia dostali v priebehu rokovania o prepojení, na iný účel alebo umožnil ich zneužitie tretími osobami na dosiahnutie konkurenčnej výhody (§ 28 ods. 3),
c)
obsluhoval vybrané rádiové zariadenia bez osobitnej odbornej spôsobilosti na ich obsluhu (§ 36 ods. 1),
d)
nesplnil podmienku, aby verejné siete a pridružené prostriedky zodpovedali technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete, služby alebo siete a služby (§ 39 ods. 1), alebo nesplnil požiadavku úradu na písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako predmetu obchodného tajomstva, alebo neposkytol ich znenie bez obsahu obchodného tajomstva (§ 58 ods. 2),
e)
neoznámil úradu alebo nezverejnil dosiahnuté výsledky ukazovateľov kvality sietí, služieb alebo sietí a služieb (§ 51 ods. 2),
f)
neinformoval účastníka najneskôr pri uzavretí zmluvy o pripojení, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho podkladu, na aký účel a ako dlho sa budú údaje spracúvať (§ 57 ods. 5),
g)
nezlikvidoval osobné údaje najneskôr po skončení zmluvných vzťahov (§ 57 ods. 3),
h)
uchoval bez súhlasu dotknutej osoby prevádzkové údaje po skončení spojenia alebo ich v tomto čase bezodkladne nezlikvidoval alebo neanonymizoval (§ 59 ods. 2), alebo uchoval obsah prenášaných informácií, ak jeho uchovanie nepredstavovalo podstatnú súčasť služby (§ 60 ods. 1),
i)
neupovedomil najmenej 15 dní vopred vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti o výkone svojich oprávnení pri používaní cudzích nehnuteľností (§ 69 ods. 3),
j)
neviedol evidenciu o vedeniach alebo neposkytol na požiadanie do 15 dní vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje (§ 69 ods. 8),
k)
neuhradil do troch mesiacov úradom určený podiel na osobitný účet (§ 54 ods. 6),
l)
použil úhradu poskytnutú z osobitného účtu na úhradu iných ako čistých nákladov, ktoré nevznikli poskytovaním príslušnej povinnosti univerzálnej služby (§ 54 ods. 5), alebo použil na komerčné účely zakázané telekomunikačné zariadenie (§ 25 ods. 3),
m)
označil cenu za prepojenie ako obchodné tajomstvo (§ 28 ods. 6).
(5)
Úrad uloží pokutu do 500 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
neposkytol na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní číslovacieho plánu (§ 29 ods. 4) alebo neposkytol na požiadanie úradu na nahliadnutie svoje účtovné závierky (§ 46 ods. 4),
b)
nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel [§ 31 ods. 4 písm. g)],
c)
neupravil v reklamačnom poriadku podrobnosti o rozsahu práva užívateľa na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej služby, spôsobe uplatňovania reklamácie a jej vybavenia alebo lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie (§ 44 ods. 1),
d)
nezabezpečil, aby prevádzkové údaje spracúvali len osoby oprávnené na riadenie prevádzky siete, služby alebo siete a služby alebo nimi poverené osoby (§ 59 ods. 4), alebo nezabezpečil možnosť jednoducho a bezplatne zamedziť určenému zobrazeniu identifikácie s výnimkou tiesňových volaní [§ 62 ods. 1 písm. a) až e)], alebo nezabezpečil, aby každý užívateľ mal možnosť jednoduchým spôsobom samostatne a bezplatne zastaviť automatické presmerovanie volania na jeho koncové zariadenie iniciované treťou osobou (§ 63 ods. 1),
e)
uskutočnil volanie alebo zaslal na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa faksimilné správy, správy elektronickej pošty vrátane krátkych správ prostredníctvom verejnej siete, alebo zaslal elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z nej nebola známa totožnosť odosielateľa (§ 65 ods. 2),
f)
získal a spracúval osobné údaje užívateľov na iný ako určený účel (§ 57 ods. 2),
g)
spracúval prevádzkové a lokalizačné údaje o užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti okrem ich spracúvania na účel fakturácie úhrad alebo bez súhlasu užívateľa použil tieto údaje na marketingové účely (§ 59 ods. 5),
h)
použil údaje uvedené v zozname účastníkov alebo ich spracoval na iné účely ako na poskytovanie verejnej telefónnej služby bez súhlasu dotknutého účastníka, alebo neprijal vhodné technické opatrenia, ktorými by znemožnil kopírovanie zoznamov účastníkov vydaných v elektronickej forme (§ 61 ods. 4),
i)
neuhradil úhradu za vymedzenie alebo pridelenie, alebo ročnú úhradu za používanie každej frekvencie (§ 33 ods. 2),
j)
neviedol evidenciu všetkých užívateľov svojej siete [§ 42 ods. 3 písm. d)].
(6)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
(7)
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.
(8)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 72
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,31) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
konzultácie (§ 10),
b)
vydávanie všeobecných povolení (§ 13),
c)
oznamovaciu povinnosť (§ 14),
d)
určenie relevantných trhov a analýzu relevantných trhov (§ 15 a 16),
e)
určenie metódy kalkulácie nákladov (§ 22 až 24),
f)
výberové konanie na pridelenie frekvencií (§ 32 ods. 6 až 15),
g)
vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 38),
h)
mimosúdne riešenie sporov (§ 73).
(3)
Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)
Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.32)
Mimosúdne riešenie sporov
§ 73
(1)
Užívateľ je oprávnený predložiť úradu spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby najmä pri poskytovaní univerzálnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný. Podnik a užívateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu. Úrad predložený spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi podnikom a užívateľom o predmete sporu.
(2)
Úrad na účel dosiahnutia urovnania sporu je oprávnený prizvať na mimosúdne riešenie sporov znalca, ktorý je nezávislý od podniku, alebo využívať vlastných zamestnancov. Úrad pri riešení sporu zabezpečuje ochranu obchodného tajomstva podľa § 58.
§ 75
Riešenie sporov prístupu, prepojenia a spoločného umiestnenia a používania zariadení
(1)
Všetky spory medzi podnikmi s ohľadom na povinnosti uložené podľa tohto zákona rozhoduje úrad. Ak medzi podnikmi nedôjde v lehote šiestich týždňov od doručenia žiadosti k uzavretiu zmluvy podľa § 21, 28 a § 70, každá zo zúčastnených strán je oprávnená podať úradu návrh na rozhodnutie. Úrad v rozhodnutí uloží podnikom povinnosť uzavrieť zmluvu alebo žiadosť zamietne. Vzhľadom na dôležitosť týchto sporov pre ich dosah na poskytovanie verejných služieb úrad je povinný rozhodnúť čo najskôr, vo výnimočných prípadoch je úrad oprávnený lehotu na rozhodnutie predĺžiť najviac na štyri mesiace.
(2)
Ak by navrhované zmluvy o prístupe, prepojení alebo spoločnom používaní zariadení obmedzovali súťaž na relevantnom trhu, poškodzovali iný podnik alebo užívateľa alebo ich obsah by bol v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo s rozhodnutím, alebo s opatrením úradu vydaným na základe tohto zákona, úrad je pri vykonávaní regulácie oprávnený na návrh podniku alebo z vlastného podnetu vstúpiť do rokovaní o uzatváraní takých zmlúv, posúdiť ich prípravu, vyžadovať od zmluvných strán špecifikáciu otázok, ktoré musia zmluvy obsahovať, a v prípade zistených nedostatkov uložiť opatrenie. Úrad je oprávnený určiť podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia a metodiku výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie.
(3)
Úrad je oprávnený z vlastného podnetu alebo na návrh podniku pozastaviť výkon zmluvy o prístupe, prepojení sietí alebo spoločnom umiestnení a používaní zariadení, ak technické, prevádzkové alebo finančné podmienky zmluvy obmedzujú súťaž na rozhodujúcom trhu, poškodzujú iný podnik alebo užívateľa alebo obsah zmluvy je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo s rozhodnutím, alebo s opatrením úradu vydaným na základe tohto zákona.
§ 76
Prechodné ustanovenia
(1)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov je Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(2)
Konania začaté do 31. decembra 2003 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania začaté podľa doterajších predpisov, ktoré s ohľadom na ustanovenia tohto zákona nie je potrebné dokončiť, úrad zastaví.
(3)
Schválené telekomunikačné zariadenia, ktoré sú súčasťou verejnej telekomunikačnej siete, možno uvádzať na trh najneskôr do 31. decembra 2003, ak platnosť rozhodnutia o schválení sa neskončila skôr.
(4)
Licencie na vykonávanie telekomunikačných činností vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za všeobecné povolenie podľa § 13 a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14. Čísla a frekvencie pridelené v týchto licenciách sa považujú za individuálne povolenie podľa § 31 a 32 do uplynutia ich platnosti. Práva a povinnosti vyplývajúce z licencií zostávajú v platnosti. Úrad tieto práva a povinnosti zmení a doplní najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, ak nie sú v súlade s ustanoveniami § 6, § 12 až 14, § 31 až 34, § 38 a § 50 ods. 4.
(5)
Všeobecné povolenie vydané do 31. decembra 2003 sa považuje za všeobecné povolenie podľa § 13. Registrácia existujúca pred 1. januárom 2004 sa považuje za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14, ak prevádzkovateľ do konca februára 2004 preukázateľne úradu oznámi údaje uvedené v § 14 ods. 2; inak právo na vykonávanie telekomunikačných činností zaniká.
(6)
Ak do 31. decembra 2003 boli poskytované siete, služby alebo siete a služby, na ktoré sa podľa doterajších predpisov nevyžadovala registrácia, majú ich prevádzkovatelia alebo poskytovatelia povinnosť do konca februára 2004 oznámiť úradu údaje potrebné na splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14, inak právo na poskytovanie týchto sietí, služieb alebo sietí a služieb zanikne uplynutím tejto lehoty.
(7)
Úrad vykoná prvú analýzu relevantných trhov podľa § 16 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zoznam relevantných trhov určí úrad do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(8)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu, ktorého určil úrad do 31. decembra 2003, zostávajú nedotknuté do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení významného podniku podľa tohto zákona.
(9)
Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý mal do 31. decembra 2003 povinnosť poskytovať univerzálnu službu, je povinný túto službu poskytovať až do právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení podniku na poskytovanie univerzálnej služby.
(10)
Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý mal v licencii uloženú povinnosť poskytovať verejnú telegrafnú službu a verejnú ďalekopisnú službu, je povinný túto službu poskytovať až do právoplatnosti rozhodnutia úradu o ich ďalšom poskytovaní.
(11)
Rozhodnutia o pridelení čísel a rozhodnutia o povolení prevádzky rádiových zariadení vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za individuálne povolenia podľa § 12 ods. 1.
(12)
Vzťahy, ktoré podľa doterajších predpisov vznikli do 31. decembra 2003 medzi prevádzkovateľmi verejných telekomunikačných sietí a poskytovateľmi verejných telekomunikačných služieb na jednej strane a užívateľmi na strane druhej, považujú sa za zmluvy o pripojení podľa tohto zákona.
§ 77
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa
1.
zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb., vyhlášky č. 38/1988 Zb. a vyhlášky č. 314/1990 Zb.,
3.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 97/2001 Z. z. o minimálnom súbore telekomunikačných okruhov,
4.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 142/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti,
5.
výnos Federálneho ministerstva spojov č. 8691/75-T/1, ktorým sa vydáva Diaľnopisový poriadok (registrovaný v čiastke 8/1977 Zb.) v znení výnosu č. 34698/90-030 (registrovaný v čiastke 54/1990 Zb.),
6.
výnos Federálneho ministerstva spojov č. 9501/82, ktorým sa vydáva Poriadok služby prenosu dát (registrovaný v čiastke 36/1982 Zb.),
7.
výnos Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva dopravy č. 12884/84-SIE o zabezpečení podzemných telekomunikačných vedení a zariadení pred poškodením cudzími zásahmi (registrovaný v čiastke č. 1/1985 Zb.),
8.
opatrenie Federálneho ministerstva spojov č. 9465/71-T, ktorým sa vydáva Telegrafný poriadok (registrované v čiastke 18/1972 Zb.) v znení opatrenia č. 2537/85-T/1 (registrované v čiastke 8/1985 Zb.), výnosu č. 33342/90-110 (registrovaný v čiastke 81/1990 Zb.),
9.
smernica Federálneho ministerstva spojov na vykonávanie stavebného zákona v rezorte spojov a o kolaudácii telekomunikačných stavieb nepodliehajúcich stavebnému povoleniu (registrovaná v čiastke 32/1978 Zb.).
§ 78
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení § 6 ods. 3 písm. e), § 8 ods. 1 písm. e), § 9, § 10 ods. 3 až 5 a ods. 6 druhej vety, § 15 ods. 3 až 4, § 17 ods. 4, § 28 ods. 2, § 46 ods. 1, § 48, § 50 ods. 7, § 62 ods. 3 poslednej vety a § 74, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 610/2003 Z. z.
Zoznam preberaných smerníc
Týmto zákonom sa preberajú tieto smernice:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/21/EC zo 7. 3. 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (Rámcová smernica), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 33.
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/20/EC zo 7. 3. 2002 o oprávnení na elektronické komunikačné siete a služby (Smernica o oprávnení), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 21.
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/19/EC zo 7. 3. 2002 o prístupe k elektronickým komunikačným sieťam a pridruženým prostriedkom a o ich prepojení (Prístupová smernica ), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 7.
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/22/EC zo 7. 3. 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 51.
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/EC z 12. 7. 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Ú. v. ES č. L 201 z 31. 7. 2002, s. 37.
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 610/2003 Z. z.
MINIMÁLNY ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ MÁ OBSAHOVAŤ REFERENČNÁ PONUKA NA UVOĽNENÝ PRÍSTUP K ÚČASTNÍCKEMU VEDENIU
A. Podmienky uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu
1. Sieťové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahŕňajú najmä
(a) prístup k účastníckym vedeniam,
(b) prístup k nehovorovému pásmu frekvenčného spektra účastníckeho vedenia v prípade poskytovania spoločného prístupu k účastníckemu vedeniu.
2. Informácie o miestach fyzického prístupu1) a dostupnosti účastníckeho vedenia v konkrétnych častiach prístupovej siete.
3. Technické podmienky týkajúce sa prístupu a využívania účastníckych vedení vrátane technických charakteristík metalického skrúcaného páru účastníckeho vedenia.
4. Postupy objednávania a poskytovania, obmedzenia používania.
B. Služby spoločného umiestnenia
1. Informácie o príslušných miestach1) významného podniku.
2. Možnosti spoločného umiestnenia v miestach určených podľa bodu 1 (vrátane fyzického spoločného umiestnenia, prípadne vzdialeného a virtuálneho spoločného umiestnenia).
3. Obmedzenia týkajúce sa zariadení, ktoré prichádzajú do úvahy na spoločné umiestnenie.
4. Opatrenia zavedené významným podnikom na zabezpečenie bezpečnosti ich lokalít.
5. Podmienky prístupu pre pracovníkov konkurenčných podnikov.
6. Bezpečnostné normy.
7. Pravidlá prideľovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru na spoločné umiestnenie.
8. Podmienky pre podniky na vykonanie kontroly miest, v ktorých je fyzické spoločné umiestnenie možné, alebo miest, kde bolo spoločné umiestnenie odmietnuté z dôvodu nedostatku kapacity.
C. Informačné systémy
Podmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom alebo databázam významného podniku na predbežné objednávanie, poskytovanie, objednávanie požiadavky na údržbu a opravy a fakturáciu.
D. Dodacie podmienky
1. Lehota na vybavenie požiadaviek na dodávku služieb a prostriedkov; dojednania úrovne služieb, riešenie porúch, postupy návratu na normálnu úroveň služby a parametre kvality služby.
2. Štandardné zmluvné podmienky a v prípade potreby náhrady za nedodržanie lehôt.
3. Ceny alebo vzorce na výpočet ceny za každú položku, funkciu a prostriedok uvedené vyššie.
Príloha č. 3 k zákonu č. 610/2003 Z. z.
PODMIENKY, KTORÉ MÁ OBSAHOVAŤ REFERENČNÁ PONUKA NA PRENÁJOM OKRUHOV PRE PODNIK
Referenčná ponuka musí
A. vychádzať z princípov nediskriminácie, nákladovej orientácie a transparentnosti,
B. obsahovať
a) technické charakteristiky vrátane fyzických a elektrických parametrov, ako aj podrobnú technickú špecifikáciu pre koncové body siete,
b) cenu za prvé pripojenie, pravidelné ceny za prenájom a iné ceny; ak sú ceny diferencované, je nutné túto okolnosť uviesť; ak podnik s významným vplyvom v prípade konkrétnej žiadosti usúdi, že je neprimerané poskytnúť prenajatý okruh v rámci minimálneho súboru za zverejnené ceny a dodacie podmienky, musí požiadať úrad o zmenu podmienok,
c) dodacie podmienky obsahujúce minimálne
1. postup objednávania,
2. dodaciu lehotu, t. j. lehotu počas ktorej bolo 95 % všetkých prenajatých okruhov rovnakého druhu poskytnutia prenajatého okruhu; lehota sa počíta od dátumu podania žiadosti o prenájom okruhu a stanoví sa na základe skutočných dodacích lehôt prenajatých okruhov za posledných šesť mesiacov; výpočet nezahŕňa prípady, keď užívatelia požiadali o dlhšiu lehotu prenajatia okruhov,
3. dobu platnosti zmluvy,
4. štandardný čas na odstránenie poruchy, ktorý sa počíta od okamihu ohlásenia poruchy kompetentnému útvaru podniku s významným vplyvom do okamihu, keď bolo 80 % všetkých prenajatých okruhov rovnakého druhu opäť uvedených do prevádzky a v určených prípadoch do oznámenia podniku, že prenajatý okruh je opä ť v prevádzke; ak sú v ponuke rôzne triedy kvality opráv pre rovnaký druh prenajatých okruhov, musia sa zverejniť rôzne štandardné časy na odstránenie poruchy,
5. všetky spôsoby refundácie.
1)
Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965.
2)
§ 43a ods. 3 písm. h) a i) a § 139a ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
4)
§ 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
5)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.
6)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
7)
Čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
8)
§ 21 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
12)
§ 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).
§ 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok).
13)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
§ 2 písm. s) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
14)
§ 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
15)
§ 3 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
17)
§ 49 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
21)
§ 251 až 275 Občianskeho zákonníka.
22)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
24)
§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
25)
§ 2 zákona č. 166/2003 Z. z.
§ 88 zákona č. 141/1961 Zb.
26)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
27)
§ 10 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
29)
§ 35 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
30)
31)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
1)
Dostupnosť týchto informácií môže byť obmedzená na zaisteresované strany len v prípade verejných bezpečnostných záujmov.