10/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.08.2004

10
Zákon
z 3. decembra 2003
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Zákon upravuje puncovníctvo a skúšanie drahých kovov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyrábajú výrobky z drahých kovov, obchodujú s nimi alebo ich inak uvádzajú na trh.
§ 2
Drahé kovy
Drahými kovmi sú na účely tohto zákona zlato, striebro, platina, paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium.
§ 3
Výrobky z drahých kovov
(1)
Za výrobky z drahých kovov sa na účely tohto zákona považujú
a)
klenotnícke, bižutérne, medailérske a iné zlatnícke a striebornícke výrobky zo zliatin zlata, striebra alebo platiny, ktoré možno kombinovať s prírodnými alebo so syntetickými kameňmi, s perlami, so smaltom, s koralmi, so sklom a s inými nekovovými materiálmi (ďalej len „tovar“),
b)
klenotnícke zliatiny, spájky a polotovary z drahých kovov určené na výrobu a opravy tovaru,
c)
zliatiny z drahých kovov používané v starostlivosti o chrup (ďalej len „dentálne drahé kovy“),
d)
slovenské mince z drahých kovov vydávané podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „slovenské mince“),
e)
lístkové zlato a lístkové striebro,
f)
opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého kovu (ďalej len „zlomky“).
(2)
Za tovar sa na účely tohto zákona nepovažujú
a)
výrobky zo zlata s rýdzosťou nižšou ako 333/1000,
b)
výrobky zo striebra s rýdzosťou nižšou ako 500/1000,
c)
výrobky z platiny s rýdzosťou nižšou ako 800/1000,
d)
prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov určené na technické, vedecké, laboratórne, vyučovacie alebo obdobné účely bez ohľadu na ich rýdzosť.
§ 4
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tuzemským tovarom tovar vyrobený v tuzemsku po nadobudnutí účinnosti tohto zákona vrátane tovaru, ktorý vznikol podstatnou úpravou iného tovaru,
b)
cudzím tovarom tovar dovezený zo zahraničia po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podnikateľom,2) ktorého predmet podnikania zahŕňa obchodovanie s výrobkami z drahých kovov (ďalej len „obchodník“),
c)
starým tovarom tovar, ktorý je predkladaný na puncovú kontrolu obvykle v jednotlivých kusoch rôznych vzorov, väčšinou staršieho a neuvedeného pôvodu, alebo tovar, ktorý neprešiel tuzemskou puncovou kontrolou alebo ho na puncovú kontrolu predkladá iná osoba ako jeho výrobca alebo dovozca, prípadne ho predkladá osoba bez podnikateľského alebo iného obdobného oprávnenia,
d)
opraveným tovarom úradne označený tovar, pri ktorom sa musí pri oprave vymeniť súčasť označená puncovou značkou, alebo ak je pri oprave puncová značka poškodená a objednávateľ opravy sa práva na opravu vrátane úradného označenia preukázateľne nevzdal,
e)
registrovanou zliatinou klenotnícka zliatina, ktorá je zapísaná v zozname registrovaných zliatin (§ 53),
f)
výrobcom podnikateľ,2) ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia a ktorého predmet podnikania zahŕňa výrobu a opravu tovaru, výrobu alebo spracovanie klenotníckych zliatin, slovenských mincí alebo dentálnych drahých kovov, alebo podnikateľ, ktorý niektorú z uvedených činností vykonáva na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,3) alebo osoba, ktorej činnosť spočíva v realizácii výsledkov vlastnej duševnej činnosti chránenej osobitným predpisom,4)
g)
obchodovaním predaj vrátane obstarania predaja, ponúkanie na predaj, nákup na účely ďalšieho predaja a predaj použitého tovaru,
h)
výrobnou značkou zvyčajne dvoj- až trojmiestny alfanumerický znak pridelený Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Puncový úrad“), vychádzajúci z mena alebo názvu obchodnej spoločnosti výrobcu, s doplňujúcimi znakmi, umiestnený v charakteristickom obryse určenom na označovanie tovaru vyrábaného výrobcom,
i)
zodpovednostnou značkou zvyčajne dvoj- až trojmiestny alfanumerický znak pridelený Puncovým úradom, vychádzajúci z mena alebo názvu obchodnej spoločnosti obchodníka, s doplňujúcimi znakmi, umiestnený v charakteristickom obryse určenom na označovanie tovaru dovážaného obchodníkom.
§ 5
Zákonné rýdzosti
(1)
Rýdzosť znamená pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1/1000), takže rýdzi kov má rýdzosť 1000/1000. Zákonnými rýdzosťami sú
a)
pre zlatý tovar
rýdzosť č. 0 999/1000,
rýdzosť č. 1 986/1000,
rýdzosť č. 2 900/1000,
rýdzosť č. 3 750/1000,
rýdzosť č. 4 585/1000,
b)
pre strieborný tovar
rýdzosť č. 0 999/1000,
rýdzosť č. 1 959/1000,
rýdzosť č. 2 925/1000,
rýdzosť č. 3 900/1000,
rýdzosť č. 4 835/1000,
rýdzosť č. 5 800/1000,
c)
pre platinový tovar
rýdzosť č. 0 999/1000,
rýdzosť č. 1 950/1000,
rýdzosť č. 2 900/1000,
rýdzosť č. 3 850/1000,
rýdzosť č. 4 800/1000.
(2)
Rýdzosť 580/1000 pri zlatom starom tovare sa považuje za najnižšiu zákonnú rýdzosť.
(3)
Tovar je dovolené v tuzemsku vyrábať alebo dovážať zo zahraničia na obchodovanie v tuzemsku, iba ak má rýdzosť ustanovenú týmto zákonom.
DRUHÁ ČASŤ
§ 6
Štátna správa vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov
Úlohy štátnej správy vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov vykonávajú
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Puncový úrad.
§ 7
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo podľa tohto zákona organizuje a riadi výkon štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých rozhodol Puncový úrad.
§ 8
Riaditeľ Puncového úradu
(1)
Na čele Puncového úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe výberového konania a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva.5)
(2)
Riaditeľ Puncového úradu môže na výkon činnosti podľa tohto zákona so súhlasom ministerstva zriaďovať alebo zrušovať pobočky a expozitúry ako územné pracoviská Puncového úradu.
§ 9
Pôsobnosť Puncového úradu
(1)
Puncový úrad podľa tohto zákona
a)
vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi,
b)
vykonáva puncovú kontrolu (§ 10),
c)
vykonáva puncovú inšpekciu (§ 44),
d)
prideľuje a zrušuje výrobné značky výrobcom tuzemského tovaru,
e)
prideľuje a zrušuje zodpovednostné značky dovozcom cudzieho tovaru,
f)
vedie zoznam registrovaných zliatin z drahých kovov,
g)
vydáva a odníma výrobcom zliatin drahých kovov osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti,
h)
overuje rýdzosť dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických náhrad, a zliatin pri razbe slovenských mincí,
i)
overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí z drahých kovov,
j)
vyjadruje sa k návrhom slovenských technických noriem v oblasti skúšania a analytickej chémie drahých kovov,
k)
ukladá pokuty,
l)
overuje alebo inak zisťuje rýdzosť výrobkov z drahých kovov (§ 35),
m)
nakladá s tovarom, ktorý štát nadobudol podľa osobitných predpisov6) alebo medzinárodných zmlúv,
n)
vykonáva na vyžiadanie expertnú činnosť v odbore puncovníctva, skúšania a analytickej chémie drahých kovov.
(2)
V oblasti štátnej správy plní Puncový úrad ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný predpis.
TRETIA ČASŤ
PUNCOVÁ KONTROLA
Predmet a rozsah puncovej kontroly
§ 10
Puncová kontrola spočíva v zistení a overení rýdzosti a predpísaného stavu tovaru, ktoré sú ustanovené týmto zákonom. Výsledkom puncovej kontroly je úradné označenie tovaru puncovou značkou zodpovedajúcej zákonnej rýdzosti (ďalej len „puncová značka“) alebo iným spôsobom ustanoveným týmto zákonom alebo jeho rozbitie (§ 24 ods. 1).
§ 11
(1)
Povinnej puncovej kontrole, ak nie je ďalej ustanovené inak (§ 29 a 54), podlieha
a)
tuzemský tovar a cudzí tovar určený na obchodovanie v tuzemsku,
b)
starý tovar, ak má byť predmetom obchodovania,
c)
opravený tovar.
(2)
Ostatný tovar možno predložiť na puncovú kontrolu.
Skúšanie tovaru
§ 12
Tuzemský tovar
(1)
Tuzemský tovar predkladá výrobca na puncovú kontrolu kompletný, vyčistený a v takom stave, aby sa mohol skúšať a označovať bez neprimeranej manipulácie. Tovar musí byť dohotovený do tej miery, aby po jeho označení nemohla byť puncová značka poškodená, zmenená alebo odstránená.
(2)
Výrobca je povinný pri predložení písomne oznámiť druh, hmotnosť, počet kusov a rýdzosť tuzemského tovaru. Ak je tuzemský tovar vyrobený z inej než registrovanej zliatiny, je výrobca povinný pri predložení takisto oznámiť druh a hmotnostný obsah kovov použitých v zliatine.
(3)
Tuzemský tovar musí byť zhotovený tak, aby sa mohol trvanlivo označiť puncovou značkou, ak sa výrobca nedohodne s Puncovým úradom výnimočne inak.
(4)
Predložený tuzemský tovar musí výrobca trvanlivo označiť pridelenou výrobnou značkou (§ 49) na mieste, ktoré určí Puncový úrad, a to takým spôsobom, aby sa vedľa nej mohla umiestniť puncová značka.
§ 13
Cudzí tovar
(1)
Cudzí tovar s výnimkou tovaru podľa odseku 4 predkladá na puncovú kontrolu obchodník, ktorý ho doviezol, spolu s rozhodnutím v colnom konaní o prepustení cudzieho tovaru do voľného obehu.7)
(2)
Obchodník je povinný predložiť cudzí tovar na puncovú kontrolu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia uvedeného v odseku 1.
(4)
Cudzí tovar, ktorý pochádza z členského štátu Európskej únie a ktorý nie je úradne označený podľa § 54 ods. 2, predkladá na puncovú kontrolu obchodník, ktorý ho doviezol, spolu s dokladmi preukazujúcimi jeho pôvod.
(5)
Ustanovenia § 12 ods. 1 až 3 platia pre predkladanie cudzieho tovaru obdobne.
§ 14
Starý tovar a opravený tovar
(1)
Starý tovar, ktorý má byť predmetom obchodovania, predkladá na puncovú kontrolu obchodník s vyznačením počtu kusov, druhu a hmotnosti starého tovaru.
(2)
Na puncovú kontrolu podľa odseku 1 môžu starý tovar predkladať aj iné osoby ako obchodník (§ 4 písm. b).
(3)
Opravený tovar predkladá na puncovú kontrolu výrobca spolu s vymenenou súčasťou.
§ 15
Ak osoba, ktorá má povinnosť alebo záujem tovar predložiť (ďalej len „predkladateľ“), nesplní povinnosti uvedené v § 12, § 13 ods. 1, 3 až 5 a § 14, neprijme Puncový úrad tovar na puncovú kontrolu.
§ 16
Skúška rýdzosti tovaru
(1)
Skúšku rýdzosti tovaru vykonáva Puncový úrad na skúšobnom kameni alebo iným nedeštruktívnym spôsobom, alebo chemicky.
(2)
Chemickú skúšku rýdzosti tovaru (ďalej len „chemická skúška“) vykoná Puncový úrad, ak tuzemský tovar alebo cudzí tovar je vyrobený z inej než registrovanej zliatiny alebo ak nedeštruktívna skúška podľa odseku 1 nie je preukazná.
(3)
Pri starom tovare alebo opravenom tovare môže Puncový úrad vykonať chemickú skúšku len so súhlasom predkladateľa. Ak predkladateľ odmietne súhlas udeliť, Puncový úrad starý tovar alebo opravený tovar vráti.
(4)
Na vykonanie chemickej skúšky je Puncový úrad oprávnený odobrať potrebnú vzorku skúšaného tovaru, ak ju nepredloží predkladateľ.
Predpísaný stav tovaru
§ 17
Povolené kombinácie
(1)
Tovar predložený na puncovú kontrolu možno zhotoviť aj z toho istého drahého kovu rôznych zákonných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov.
(2)
Súčasti potrebné na dosiahnutie nevyhnutnej pevnosti a pružnosti tovaru možno vyrobiť z obyčajných kovov; v ostatných prípadoch je na to potrebný predchádzajúci súhlas Puncového úradu. Súčasti z obyčajných kovov musia byť ľahko rozpoznateľné, a ak je to technicky možné, označené znamienkom „METAL“.
(3)
Pri klenotníckej zliatine použitej na výrobu tovaru musí výrobca alebo dovozca zabezpečiť jej chemické preskúšanie rýdzosti a môže popri základnom drahom kove obsahovať len kovy, ktorých používanie ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Na kovy s obsahom do 3/1000 sa neprihliada.
(4)
Pokovovanie tovaru sa smie vykonať iba v takej miere, aby sa mohol nedeštruktívnou skúškou určiť obsah drahého kovu v základnej zliatine.
(5)
Nie je dovolené pokovovanie tovaru z drahého kovu povlakom z obyčajného kovu, a to ani formou medzivrstvy.
§ 18
Spájkovanie tuzemského tovaru alebo cudzieho tovaru
(1)
Na spájkovanie tovaru s výnimkou platinového sa musí použiť spájka z rovnakého drahého kovu, z akého je zhotovený tovar. Na spájkovanie platinového tovaru možno použiť zlatú spájku.
(2)
Na spájkovanie tovaru možno použiť len spájku s rýdzosťou, ktorú ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Pri spájkovaní tovaru sa smie spájka použiť iba v množstve nevyhnutne potrebnom na spájkovanie; nesmie sa použiť na zosilňovanie alebo vypĺňanie tovaru.
§ 19
Ustanovenia § 17 a 18 sa pre starý tovar a opravený tovar použijú primerane.
Úradné označovanie tovaru a nakladanie s chybným tovarom
§ 20
Tovar, ktorý má zákonnú rýdzosť, predpísaný stav a vyhovuje iným právnym predpisom,8) Puncový úrad trvanlivo označí príslušnou puncovou značkou alebo ho označí iným spôsobom podľa tohto zákona. Ak má tovar chybu, ktorú možno odstrániť, vydá Puncový úrad tovar predkladateľovi a označenie vykoná po jej odstránení.
§ 21
Pre každú zákonnú rýdzosť tovaru a pre každý drahý kov je ustanovená puncová značka. Osobitné puncové značky sú pre starý tovar, ktorý nedosahuje ani najnižšiu zákonnú rýdzosť. Vyobrazenie a opis puncových značiek, ako aj znamienka „METAL“ ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 22
(1)
Puncovou značkou pre najbližšiu nižšiu zákonnú rýdzosť označí Puncový úrad tovar, ktorý má inú rýdzosť ako zákonnú, ale vyššiu, ako je najnižšia zákonná rýdzosť.
(2)
Tovar zhotovený z toho istého drahého kovu dvoch, prípadne viacerých rôznych zákonných rýdzostí sa označí puncovou značkou nižšej, prípadne najnižšej zistenej zákonnej rýdzosti.
(3)
Ak je tovar zhotovený z viacerých drahých kovov, označí sa zodpovedajúcimi puncovými značkami pre použité drahé kovy, pričom sa nepoužijú značky tých kovov, ktorých sa použilo menej ako jedna pätina hmotnosti predmetu a ktorých hmotnosť je menšia ako 0,5 gramu.
(4)
V prípade dohody podľa § 12 ods. 3 označí Puncový úrad tovar zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia.
§ 23
(1)
Ak zlatý starý tovar alebo strieborný starý tovar má predpísaný stav a nemá ani najnižšiu zákonnú rýdzosť (§ 5), označí sa puncovou značkou pre starý tovar.
(2)
Ak starý tovar nemožno bez poškodenia trvanlivo označiť puncovou značkou, označí ho Puncový úrad zavesením plomby s vyrazenou puncovou značkou alebo vydaním osvedčenia.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pre opravený tovar použijú obdobne.
Nakladanie s chybným tovarom
§ 24
(1)
Tovar, s výnimkou starého alebo opraveného tovaru, ktorý nevyhovuje ustanoveniam tohto zákona a iným právnym predpisom,8) Puncový úrad rozbije, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
Zvyšky po rozbití a neoznačený starý tovar alebo opravený tovar vráti Puncový úrad predkladateľovi.
(3)
Tuzemský tovar a cudzí tovar môže Puncový úrad rozbiť, ak
a)
proti rozhodnutiu Puncového úradu už nemožno podať opravný prostriedok (§ 27 a 28),
b)
predkladateľ sa práva na podanie opravného prostriedku výslovne vzdal,
c)
po splnení podmienok uvedených v písmene a) alebo b) predkladateľ cudzieho tovaru nepostupoval podľa § 25.
§ 25
(1)
Ak predkladateľ do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia výsledku puncovej kontroly písomne oznámi Puncovému úradu, že chybný tovar vyvezie mimo územia Slovenskej republiky, a do ďalších 20 dní zloží na účet Puncového úradu peňažnú zábezpeku vo výške dvojnásobku hodnoty drahého kovu obsiahnutého v cudzom tovare, Puncový úrad mu tento tovar vydá.
(2)
Ak predkladateľ preukáže colným dokladom v lehote určenej Puncovým úradom pri vydaní tovaru podľa odseku 1, že tento tovar vyviezol mimo územia Slovenskej republiky, Puncový úrad mu peňažnú zábezpeku vráti; v opačnom prípade peňažná zábezpeka prepadá v prospech štátneho rozpočtu. Určená lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(3)
Predkladateľ môže postupovať podľa odseku 1 aj po rozhodnutí o niektorom z opravných prostriedkov (§ 27 a 28).
§ 26
Puncový úrad je oprávnený odstrániť z tovaru údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu o jeho rýdzosti, hmotnosti alebo stave. Tieto údaje smie odstrániť aj z predmetov, ktoré sú s tovarom zameniteľné.
Opravné prostriedky
§ 27
Odvolanie
(1)
Opravným prostriedkom proti výsledku puncovej kontroly (§ 10) je odvolanie, na ktorého základe sa vykoná opakovaná skúška rýdzosti alebo predpísaného stavu tovaru.
(2)
Odvolanie sa podáva Puncovému úradu, a to do siedmich dní odo dňa oznámenia výsledku puncovej kontroly. O odvolaní rozhoduje Puncový úrad. Odvolanie proti výsledku puncovej kontroly podľa § 20 a 23 nemá odkladný účinok.
(3)
Ak odvolanie smeruje proti výsledku skúšky rýdzosti tovaru (§ 16), vykoná Puncový úrad opakovanú skúšku chemicky.
(4)
Ak sú na to dôvody, Puncový úrad v odvolacom konaní tovar úradne označí alebo pôvodné označenie zmení, alebo ho odstráni; inak výsledok puncovej kontroly potvrdí.
(5)
Odvolanie nie je prípustné po oznámení predkladateľa vykonanom podľa § 25 ods. 1.
§ 28
Žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru
(1)
Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o odvolaní je žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru.
(2)
Žiadosť o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru sa podáva písomne riaditeľovi Puncového úradu do siedmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odvolaní. O žiadosti rozhoduje riaditeľ Puncového úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie.
(3)
Proti rozhodnutiu o žiadosti o konečné vyskúšanie rýdzosti tovaru sa nemožno odvolať.
Výnimky z puncovej kontroly a náhrada škody
§ 29
(1)
Povinnej puncovej kontrole nepodlieha
a)
tovar
1.
potiahnutý úplne smaltom,
2.
pri ktorom má hmotnosť drahého kovu vzhľadom na hmotnosť ostatných použitých materiálov podradný význam (napr. iba uzávery alebo obruby a úchyty kameňov, ušká),
3.
s veľmi nízkou hmotnosťou neprevyšujúcou limit, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom,
b)
cudzí tovar prepustený v colnom konaní alebo do režimu s podmienečným oslobodením tovaru od dovozného cla, alebo do režimu s ekonomickým účinkom,9)
c)
tuzemský tovar určený na prepustenie do režimu vývoz,10)
d)
starý tovar uvedený vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Tovar uvedený v odseku 1 písm. c) možno predložiť na puncovú kontrolu; ak sa má taký tovar úradne označiť, musí vyhovovať podmienkam ustanoveným týmto zákonom.
(3)
Puncovej kontrole nepodliehajú slovenské mince a zahraničné mince, a to ani vtedy, ak sú súčasťou tovaru, ktorý tejto kontrole podlieha, a sú s ním voľne spojené.
(4)
Pri pochybnostiach, či tovar podlieha puncovej kontrole, rozhodne Puncový úrad.
§ 30
(1)
Tovar uvedený v § 29 ods. 1 písm. a) bode 3 musí výrobca alebo obchodník trvanlivo označiť číslom vyjadrujúcim zodpovedajúcu rýdzosť (ďalej len „rýdzostné číslo“). Ak je to najmä z dôvodu charakteru, tvaru alebo rozmerov tovaru účelné, postupuje Puncový úrad podľa § 22 ods. 4.
(2)
Úradne neoznačený tovar uvedený v § 29 ods. 1 písm. a), ak inak vyhovuje podmienkam ustanoveným týmto zákonom a iným právnym predpisom,8) ako aj úradne neoznačený tovar uvedený v § 29 ods. 1 písm. d) môžu byť predmetom obchodovania v tuzemsku.
§ 31
Zodpovednosť za škodu
(1)
Puncový úrad nezodpovedá za poškodenie alebo zničenie tovaru, ktorý prevzal na účely vykonania povinnej puncovej kontroly, ak
a)
k poškodeniu tovaru došlo v dôsledku chemickej skúšky, pokiaľ ju Puncový úrad vykonal riadne a bol podľa tohto zákona oprávnený ju vykonať,
b)
Puncový úrad v súlade s týmto zákonom tuzemský tovar alebo cudzí tovar rozbil.
(2)
V ostatných prípadoch Puncový úrad zodpovedá za poškodenie, zničenie alebo stratu výrobkov z drahých kovov podľa ustanovení všeobecných predpisov o zodpovednosti za škodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SKÚŠANIE OSTATNÝCH VÝROBKOV A VECÍ Z DRAHÝCH KOVOV
§ 32
Slovenské mince
Výrobca slovenských mincí je povinný predložiť Puncovému úradu vzorky z razby na overenie rýdzosti. Bez súhlasu Puncového úradu nemôže výrobca odovzdať razbu odberateľovi.
§ 33
Dentálne drahé kovy
(1)
Dentálne drahé kovy môžu byť predmetom obchodovania alebo môžu byť inak uvádzané na trh, ak spĺňajú technické požiadavky na výrobky ustanovené osobitným právnym predpisom.11)
(2)
Výrobcovia alebo obchodníci sú povinní predkladať Puncovému úradu podľa jeho pokynov vzorky dentálnych drahých kovov na overenie rýdzosti.
§ 34
Lístkové zlato a lístkové striebro
(1)
Puncový úrad overuje na žiadosť rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra. Lístkové zlato alebo lístkové striebro sa predkladá na overenie rýdzosti v knižke.
(2)
Ak zistená rýdzosť lístkového zlata alebo lístkového striebra zodpovedá rýdzosti deklarovanej na obale knižky, overí Puncový úrad rýdzosť tak, že na obal knižky odtlačí úradnú pečiatku.
(3)
Na overenie rýdzosti odoberie Puncový úrad náhodne vzorku v rozsahu do 1 % celkového počtu lístkov, najmenej však jeden kus; za odobratú vzorku neprislúcha náhrada.
§ 35
Veci z drahých kovov
(1)
Puncový úrad zisťuje na žiadosť predkladateľa obsah drahých kovov v predložených veciach, klenotníckych zliatinách, zlomkoch, prípadne vo vzorkách, ktoré nepodliehajú povinnej puncovej kontrole. Ak je to účelné a ak s tým predkladateľ súhlasí, Puncový úrad predloženú vec, klenotnícku zliatinu, zlomok alebo vzorku pretaví alebo inak upraví. O zistení vydá osvedčenie o skúške rýdzosti.
(2)
Puncový úrad označuje len zliatky, ktoré sám stavil z predložených výrobkov z drahých kovov, polotovarov, vrátane iných zliatkov, zlomkov alebo odpadov z drahých kovov. Zliatok označí Puncový úrad vyrazením úradného znaku. Ak to veľkosť zliatku dovoľuje, vyrazí naň Puncový úrad i číslo, prípadne aj rýdzosť a hmotnosť zliatku, inak tieto údaje uvedie v priloženom osvedčení o skúške rýdzosti.
(3)
Puncový úrad nevykoná zistenie a overenie obsahu drahých kovov, ak vykonanie požadovaných úkonov nie je v jeho technických možnostiach.
§ 36
Pre skúšanie ostatných výrobkov a vecí z drahých kovov platia ustanovenia § 27 a 28 obdobne.
PIATA ČASŤ
POVINNOSTI VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV, REGISTER VÝROBCOV A OBCHODNÍKOV
§ 37
(1)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní do 15 dní od začatia podnikania Puncovému úradu písomne oznámiť predmet svojho podnikania, miesto a názov prevádzkarní, ak sú zriadené, vrátane ich adries a adresu pre písomný styk, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania.12)
(2)
Písomné oznámenie podľa odseku 1 je fyzická osoba povinná doložiť úradne osvedčeným živnostenským listom a právnická osoba aj úradne osvedčeným výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace.
(3)
Za prevádzkareň podľa odseku 1 sa považuje prevádzkareň podľa osobitného právneho predpisu.13)
(4)
S tovarom alebo s výrobkami z drahých kovov možno tiež obchodovať mimo prevádzkarne, na predajných výstavách, trhoch a obdobných podujatiach alebo na elektronickej adrese v informačnom systéme. Predaj tovaru alebo výrobkov z drahých kovov mimo prevádzkarne sú výrobcovia alebo obchodníci povinní písomne oznámiť Puncovému úradu najmenej tri dni vopred.
(5)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní Puncovému úradu oznámiť všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov podľa odseku 1 do 15 dní odo dňa ich vzniku. V rovnakej lehote sú povinní oznámiť aj skončenie činnosti.
(6)
Povinnosti podľa odsekov 1, 2, 4 a 5 sa primerane vzťahujú aj na osoby predávajúce tovar, ktorý je výsledkom ich duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom.4)
§ 38
(1)
Výrobnú značku môže používať len výrobca, ktorému bola pridelená, a môže ňou označovať len tovar, ktorý sám vyrobil alebo skompletizoval.
(2)
Pridelenou zodpovednostnou značkou obchodník trvanlivo označuje alebo necháva označovať tovar, ktorý doviezol.
§ 39
(1)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní viesť evidenciu o hmotnosti a rýdzosti používaných a skladovaných drahých kovov.
(2)
Výrobcovia sú povinní viesť hmotnostnú evidenciu o vyrobenom tovare a vykonaných opravách a obchodníci evidenciu o príjme, nákupe a predaji tovaru.
(3)
Pri určovaní hmotnosti drahých kovov alebo tovaru musia výrobcovia a obchodníci používať určené meradlá.14) Určovanie hmotnosti striebra a strieborného tovaru stačí vykonávať s presnosťou na celé gramy, pri ostatných drahých kovoch a pri zlatom a platinovom tovare na 0,05 gramu.
(4)
Určenými meradlami musí byť vybavená každá prevádzkareň, v ktorej dochádza k bezprostrednému styku so zákazníkmi.
Predaj tovaru
§ 40
(1)
Obchodníci nesmú obchodovať s úradne neoznačeným tovarom alebo taký tovar na obchodovanie vlastniť alebo ponúkať na predaj, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zákaz predaja úradne neoznačeného tovaru platí aj pre
a)
predaj tovaru nariadený súdom alebo správnym orgánom podľa osobitných predpisov,15)
b)
predaj založeného tovaru záložným veriteľom,
c)
predaj tovaru na verejnej dražbe,16)
d)
predaj tovaru, ktorý je výsledkom duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom.4)
§ 41
(1)
Tovar ponúkaný alebo určený na predaj alebo na tento účel skladovaný musí byť v predajni alebo v sklade umiestnený nezameniteľným spôsobom a viditeľne oddelený od ostatných výrobkov; to platí aj pre skladovanie úradne neoznačeného tovaru, ktorý nie je určený na obchodovanie, a tuzemského tovaru určeného na vývoz. Tovar ponúkaný na predaj musí byť rozlíšený aj podľa rýdzosti a drahého kovu, z ktorého je vyrobený.
(2)
Obchodníci sú povinní pri predaji vydať doklad s uvedením druhu, ceny, hmotnosti a rýdzosti predaných výrobkov z drahých kovov. To platí aj pri nákupe zlomkov alebo tovaru od zákazníkov.
(3)
Vyobrazenie slovenských puncových značiek musí byť v predajných priestoroch umiestnené na prístupnom a trvalo viditeľnom mieste.
§ 42
(1)
Obchodníci, ktorí predávajú aj predmety zo zlata, striebra alebo z platiny, ktoré nedosahujú rýdzosť podľa § 3 ods. 2 alebo sú úplne z obyčajného kovu alebo nekovového materiálu, hoci povrchovo upraveného drahým kovom, nesmú pri ich predaji používať údaje, ktoré by mohli uvádzať do omylu, že ide o tovar podľa § 3, najmä označovať tieto predmety slovami zlato, striebro alebo platina vrátane odvodených výrazov alebo prekladov do cudzieho jazyka (ďalej len „klamlivé označenie“). Klamlivým označením je tiež vydávanie tovaru z drahých kovov za výrobky z obyčajného kovu alebo iného materiálu.
(2)
Obchodníci sú povinní predmety uvedené v odseku 1 zreteľne označiť a vystavovať ich viditeľne oddelene. To isté platí aj pre tovar zhotovený z odlišných rýdzostí alebo z rôznych drahých kovov, najmä ak je povrchovo upravený tak, že môže vyvolať klamlivý dojem o svojom skutočnom zložení.
§ 43
Register výrobcov a obchodníkov
(1)
Puncový úrad vedie register výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi podľa § 37 (ďalej len „register“).
(2)
Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:
a)
u fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa pre písomný styk, ak je odlišná od miesta podnikania, meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko,
b)
u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, mená osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, a spôsob, akým za právnickú osobu konajú, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
predmet podnikania s drahými kovmi,
d)
prevádzkarne (§ 37 ods. 1), v ktorých sa vykonáva predmet podnikania s drahými kovmi, vrátane dátumu o začatí a ukončení predmetu podnikania v prevádzkarni,
e)
elektronické adresy, ak sú zriadené, na ktorých sa vykonáva predaj výrobkov,
f)
dátum začatia a ukončenia činnosti s drahými kovmi,
g)
dátum pridelenia a zrušenia, tvar a obsah výrobnej a zodpovednostnej značky.
(3)
Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje17) fyzickej osoby (živnostníka) a zodpovedného zástupcu.
(4)
Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.
(5)
Údaje uvedené v časti registra, ktorá je verejným zoznamom, Puncový úrad zverejňuje vo verejne prístupnej počítačovej sieti.
ŠIESTA ČASŤ
PUNCOVÁ INŠPEKCIA
Práva a povinnosti puncovej inšpekcie
§ 44
(1)
Puncový úrad kontroluje u výrobcov a obchodníkov (ďalej len „kontrolované osoby“),
a)
či predávaný tovar, tovar ponúkaný na predaj alebo na ten účel skladovaný neunikol puncovej kontrole a či je označený rýdzostným číslom, ak tak tento zákon ustanovuje,
b)
rýdzosť a zloženie klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov,
c)
dodržiavanie ďalších povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Zamestnanci Puncového úradu písomne poverení jeho riaditeľom alebo ním určenou osobou (ďalej len „inšpektori“) sú oprávnení pri výkone puncovej inšpekcie podľa odseku 1 (ďalej len „puncová inšpekcia“)
a)
vstupovať do všetkých výrobných, skladovacích alebo obchodných a iných priestorov súvisiacich s predmetom podnikania kontrolovanej osoby podľa tohto zákona,
b)
nazerať do evidencie vedenej kontrolovanou osobou podľa tohto zákona alebo do evidencie vedenej podľa iného právneho predpisu, ak súvisí s činnosťou kontrolovanej osoby podľa tohto zákona,
c)
vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou. Ak do 30 dní od prevzatia tovaru Puncový úrad vyhlási, že vykonaný nákup bol kontrolný, a ak v rovnakej lehote vráti tovar nepoškodený obchodníkovi, je obchodník povinný vyplatiť Puncovému úradu zaplatenú kúpnu cenu tovaru, a to do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi hradí Puncový úrad. Lehota 30 dní sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom sa pre zistené nedostatky postupuje podľa písmena e),
d)
vykonávať skúšku rýdzosti tovaru a ďalej klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov vrátane odberu vzoriek, na ten účel je oprávnený požadovať ich úplné predloženie, pričom sa na tento účel považujú za tovar i výrobky z iných materiálov ako drahých kovov, ak sú vzhľadovo s tovarom zameniteľné,
e)
odobrať tovar, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, že v rozpore s týmto zákonom nebol predložený na puncovú kontrolu, alebo tento tovar zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii a uložiť kontrolovanej osobe lehotu na jeho predloženie Puncovému úradu na vykonanie puncovej kontroly.
(3)
O odbere vzoriek alebo tovaru a ich hmotnosti vystavia inšpektori kontrolovanej osobe potvrdenie. Drahý kov zo vzoriek Puncový úrad po vykonaní skúšky vráti. S odobratým tovarom naloží Puncový úrad podľa tretej časti tohto zákona.
(4)
Inšpektori sú povinní bez zbytočného odkladu oboznámiť kontrolovanú osobu s výsledkami puncovej inšpekcie.
(5)
Kontrolované osoby sú povinné poskytnúť inšpektorom Puncového úradu potrebnú súčinnosť.
§ 45
(1)
Inšpektori preukazujú svoju totožnosť preukazmi Puncového úradu.
(2)
O skutočnostiach tvoriacich výrobné tajomstvo alebo obchodné tajomstvo, o ktorých sa dozvedeli pri výkone puncovej inšpekcie, sú inšpektori povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení výkonu funkcie inšpektora.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 2 môže inšpektorov zbaviť riaditeľ Puncového úradu.
Pokuty
§ 46
(1)
Puncový úrad uloží pokutu do 500 000 Sk, ak kontrolovaná osoba
a)
nevykoná oznámenie podľa § 37 alebo ho urobí neskoro, alebo neúplne,
b)
používa výrobnú značku alebo zodpovednostnú značku v rozpore s týmto zákonom alebo také konanie umožní,
c)
nesplní povinnosti podľa § 41 ods. 1 až 3 alebo § 42 ods. 2,
d)
neuzná nákup za kontrolný alebo nevráti v stanovenej lehote Puncovému úradu zaplatenú kúpnu cenu tovaru,
e)
nevedie evidenciu vyžadovanú týmto zákonom alebo ju vedie neúplne.
(2)
Puncový úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk, ak kontrolovaná osoba
a)
obchoduje s úradne neoznačeným tovarom, ktorý podlieha povinnej puncovej kontrole, alebo taký tovar na obchodovanie má alebo ponúka na predaj,
b)
obchoduje s tovarom, ktorý v rozpore s týmto zákonom nie je označený rýdzostným číslom,
c)
falšuje alebo zneužije puncovú značku alebo obchoduje s tovarom, hoci vie, že je takouto značkou označený,
d)
obchoduje s tovarom označeným vyšším rýdzostným číslom, než je skutočná rýdzosť tohto tovaru,
e)
dopustí sa pri predaji klamlivého označenia,
f)
predá alebo inak uvedie do obehu dentálne drahé kovy, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 1,
g)
nepoužíva určené meradlá14) alebo ich používa bez platného overenia, alebo ich nemá na prevádzke k dispozícii,
h)
dopustí sa konaní uvedených v odseku 1 opakovane,
i)
nepredloží v lehote určenej inšpektorom tovar na vykonanie puncovej kontroly.
(3)
Puncový úrad uloží pokutu do 1 500 000 Sk, ak sa kontrolovaná osoba dopustila protiprávneho konania uvedeného v odseku 2 písm. a) až f) opakovane do troch rokov.
(4)
Puncový úrad uloží pokutu do 50 000 Sk za nesplnenie ostatných povinností uložených týmto zákonom.
§ 47
Ukladanie pokút
(1)
Konanie o uložení pokuty podľa § 46 môže Puncový úrad začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
(2)
Pri určení výšky pokuty prihliadne Puncový úrad najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 48
Priestupky
(1)
Pokutu za konanie podľa § 46 ods. 1 až 4 Puncový úrad uloží aj tomu, kto bez príslušného oprávnenia vykonáva rovnakú činnosť ako výrobca alebo obchodník.
(2)
Pokutu za konanie podľa § 46 ods. 2 písm. c) a e) uloží Puncový úrad aj iným právnickým osobám a fyzickým osobám než výrobcovi alebo obchodníkovi.
(3)
Pri ukladaní pokút podľa odsekov 1 a 2 sa použijú ustanovenia § 47 obdobne.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 49
(1)
Doterajší Puncový úrad sa považuje za Puncový úrad podľa tohto zákona.
(2)
Puncový úrad pridelí vyobrazenie výrobnej značky do 30 dní od doručenia žiadosti výrobcu. Ukončením činnosti stráca výrobca oprávnenie výrobnú značku používať a je povinný písomne požiadať Puncový úrad o jej zrušenie.
(3)
Osobe oprávnenej v súlade s osobitným predpisom2) pokračovať v činnosti ponechá Puncový úrad na jej žiadosť rovnakú výrobnú značku, akú mal predchádzajúci výrobca.
(4)
Ak je viac oprávnených osôb podľa odseku 2, rozhodne Puncový úrad, ktorej z nich výrobnú značku ponechá, ak sa tieto osoby písomne nedohodnú na výlučnom používaní výrobnej značky jednou z nich.
(5)
Puncový úrad pridelí vyobrazenie výrobnej značky obdobne podľa odseku 1 aj osobe, ktorej tovar je výsledkom duševnej tvorivej činnosti chránenej osobitným zákonom.4)
§ 50
(1)
Puncový úrad pridelí vyobrazenie zodpovednostnej značky do 30 dní od doručenia žiadosti obchodníka. Ukončením činnosti stráca obchodník oprávnenie zodpovednostnú značku používať a je povinný písomne požiadať Puncový úrad o jej zrušenie.
(2)
Ustanovenia § 49 ods. 3 a 4 platia pre zodpovednostnú značku obdobne.
§ 51
(1)
Na území Slovenskej republiky sa nesmú prideliť dve zhodné alebo zameniteľné výrobné alebo zodpovednostné značky, ktoré sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou.18)
(2)
Ak Puncový úrad zistí, že výrobná alebo zodpovednostná značka bola už pridelená, oznámi túto skutočnosť bez meškania výrobcovi alebo obchodníkovi a bez žiadosti mu pridelí inú výrobnú alebo zodpovednostnú značku. Právo výrobcu alebo obchodníka na náhradu škody nie je týmto dotknuté.
§ 52
(1)
Puncový úrad vydá na základe žiadosti uchádzača o prevádzkovanie živnosti „zlievanie drahých kovov“19) osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti, po preskúmaní spoľahlivosti výsledkov chemických skúšok potrebných na výrobu klenotníckych zliatin alebo dentálnych drahých kovov a po previerke technologickej úrovne výroby.
(2)
Ak Puncový úrad zistí porušenie podmienok podľa odseku 1, určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak podnikateľ v stanovenej lehote neodstráni nedostatky, môže mu Puncový úrad osvedčenie odňať.
§ 53
(1)
Klenotnícku zliatinu, ktorá má zákonnú rýdzosť, zodpovedá podmienkam uvedeným v § 17 ods. 3 a ktorú chemicky preskúšal Puncový úrad alebo ním poverená osoba, zapíše Puncový úrad na základe žiadosti výrobcu alebo obchodníka do zoznamu registrovaných zliatin; v žiadosti musí výrobca alebo obchodník uviesť zloženie zliatiny.
(2)
Ak výrobca alebo obchodník neumožní puncovému úradu získať potrebné množstvo klenotníckej zliatiny, Puncový úrad zápis nevykoná.
§ 54
(1)
Za úradne označený podľa tohto zákona sa považuje tovar označený spôsobom, ktorý ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Za úradne označený sa považuje aj tovar, ktorý je preskúšaný a označený príslušným nezávislým orgánom členského štátu Európskej únie podľa právnych predpisov tohto štátu.
§ 55
Za úkony, ktoré vykonáva Puncový úrad, sa vyrubujú správne poplatky.20) Ostatné úkony Puncového úradu sa vykonávajú za úhradu, ktorej druh a výšku ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 56
Živnostenský úrad zašle odpis živnostenského listu21) vydaného výrobcovi alebo obchodníkovi Puncovému úradu, ak ho o to požiada.
§ 57
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,22) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 58
Ministerstvo upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov a vecí z drahých kovov,
b)
podrobnosti označovania zliatkov,
c)
spôsob výberu predkladaných vzoriek na overenie rýdzosti podľa § 32.
Prechodné ustanovenia
§ 59
(1)
Výrobné značky pridelené Puncovým úradom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti.
(2)
Výrobcovia a obchodníci sú povinní na výzvu Puncového úradu doplniť údaje uvedené v § 37 do troch mesiacov od obdržania výzvy.
(3)
Obchodníci sú povinní do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona umiestniť v predajných priestoroch slovenské puncové značky v súlade s § 41 ods. 3.
(4)
Na právne vzťahy v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov.
(5)
Rozhodnutia vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov, ktoré boli vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti.
(6)
Konania vo veciach puncovníctva a skúšania drahých kovov začaté na Puncovom úrade pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
(7)
Do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa podmienka vývozu cudzieho tovaru mimo územia Slovenskej republiky podľa § 25 odsekov 1 a 2 nepovažuje za splnenú, ak bol tovar vyvezený na územie Českej republiky, s výnimkou prípadov, keď tento tovar bol na územie Slovenskej republiky dovezený z Českej republiky.
§ 60
Za úradne označený podľa tohto zákona sa považuje tovar označený podľa predpisov platných na dnešnom území Slovenskej republiky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona s výnimkou
a)
tovaru označeného puncovými značkami, ktoré v rokoch 1938 až 1945 používali na tomto území iné štáty,
b)
predmetov označených puncovými značkami pre rýdzosť zlata menšiu ako 333/1000.
Záverečné ustanovenia
§ 61
Zrušuje sa
1.
zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon),
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1993 Z. z. o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva č. 540/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon),
4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1993 Z. z. o puncových poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 215/1999 Z. z.
§ 62
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou § 13 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2004, a § 54 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 10/2004 Z. z.
1)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
2)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Zb. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
5)
§ 30 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
7)
8)
Napríklad vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh alebo používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 180/2003 Z. z.
9)
§ 284 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 377 zákona č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
13)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
18)
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
19)
Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb.
20)
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
21)
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.