104/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 30.11.2008

104
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z vína
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie vína spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia") územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa víno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania víno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia vína do daňového voľného obehu,
h)
oprávneným príjemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma víno z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie víno v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením vína do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie vína z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie vína mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz vína, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach inej osoby; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo na kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,2)
n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to pre výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§ 4
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je víno vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Na účely tohto zákona je
a)
vínom tiché víno, šumivé víno a medziprodukt,
b)
tichým vínom
1.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
3.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v bodoch 1 a 2 a tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
4.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
c)
šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac a ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
1.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v bode 1, ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 13 % objemu,
3.
2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
d)
medziproduktom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 22 % objemu, ktorý nie je uvedený v písmenách b) a c).
(3)
Vínom nie je tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206, ktorý je zmesou nealkoholického nápoja a piva zatriedeného do kódu kombinovanej nomenklatúry 2203.
(4)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Ak sa pri výrobe medziproduktu na daňovom území použije lieh preukázateľne zdanený podľa osobitného predpisu,3) pri vzniku daňovej povinnosti daňový dlžník vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a spotrebnou daňou z liehu pripadajúcou na použitý lieh.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý medziprodukt vyrobil s použitím zdaneného liehu, a takýto medziprodukt dodal mimo daňového územia, dodal na účely oslobodené od dane podľa § 7, 31 a 31a, postupuje pri vrátení spotrebnej dane z liehu podľa osobitného predpisu.3)
§ 6
Sadzba dane
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a)
tiché víno 0 Sk/hl,
b)
šumivé víno 2 400 Sk/hl,
c)
šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 1 700 Sk/hl,
d)
medziprodukty 2 500 Sk/hl.
§ 7
Oslobodenie od dane
(1)
Víno je oslobodené od dane, ak je určené na
a)
výrobu octu zatriedeného do kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,
b)
výrobu aromatických látok určených na použitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nealkoholických nápojov, pričom obsah alkoholu v potravinárskych výrobkoch a nealkoholických nápojoch neprevýši 1,2 % objemu,
c)
výrobu potravín priamo alebo ako súčasť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 litrov alkoholu na 100 kg hotového výrobku,
d)
výrobu a prípravu liekov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,4)
e)
priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu upravujúceho spotrebnú daň z piva alebo spotrebnú daň z liehu.5)
(2)
Od dane je oslobodené aj víno
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v daňovom sklade (§ 15 ods. 1) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty,6) ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
d)
v pozastavení dane, ak bolo nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom vína stal štát podľa osobitného predpisu,7)
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých zásielkach neobchodného charakteru8) alebo príležitostne dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúcim výlučne na jeho osobnú spotrebu najviac v množstve 2 l šumivého vína alebo medziproduktu a 2 l tichého vína,
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov osobami uvedenými v § 31a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);9) preprava vína sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom a musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobu ustanovených v právnom predpise únie,10)
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 31a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, alebo ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy.9)
§ 8
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 len na základe poukazu na odber vína oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz"), o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je zakázané vydať bez odberného poukazu.
(2)
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt (ďalej len „identifikačné údaje“) žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov vína a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa vína oslobodeného od dane.
(3)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia vína oslobodeného od dane a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technologický postup a údaje o spotrebe vína oslobodeného od dane, ak sa má víno použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 4 písm. c) až f).
(4)
Colný úrad pred zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(5)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 3 písm. b) až d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku s výnimkou údajov podľa odseku 2 písm. d), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný poukaz alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 2. Pri zmene účelu použitia [odsek 2 písm. d)] môže užívateľský podnik použiť víno oslobodené od dane na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní pôvodný poukaz alebo vydá nový odberný poukaz.
(6)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 2 písm. e), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 2 s výnimkou rodného čísla a daňového identifikačného čísla žiadateľa, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa, určí dobu platnosti odberného poukazu a v prípade obmedzenej doby jeho platnosti aj povolené množstvo odberu vína oslobodeného od dane. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(7)
Užívateľský podnik je povinný predložiť dodávateľovi odberný poukaz najneskôr pri prvom odbere vína oslobodeného od dane na daňovom území alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave vína z iného členského štátu.
(8)
Užívateľský podnik je povinný víno oslobodené od dane bezodkladne po prevzatí umiestniť v mieste uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 2 a použiť iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(9)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 3, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa vína oslobodeného od dane,
c)
obchodný názov vína oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch.
(10)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a)
víno oslobodené od dane bolo opakovane použité na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik už prestal spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 4 písm. c) až e),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup vína oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo požiadal o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takejto fyzickej osoby za mŕtvu,
g)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
h)
užívateľský podnik vstúpi do likvidácie,
i)
užívateľský podnik požiadal o odňatie odberného poukazu.
(11)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 10 písm. a), b), d) až i), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa ods. 10 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 17 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa vína oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.
(12)
Pri odbere vína oslobodeného od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie užívateľský podnik postupuje podľa § 21 primerane.
(13)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby vína oslobodeného od dane, ktoré už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže víno oslobodené od dane dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má odberný poukaz na odber takého vína, alebo daňovému skladu; v takom prípade sa § 40 ods. 2 nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu víno oslobodené od dane.
§ 9
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením vína do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať víno v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby vína v daňovom sklade,
c)
prijatia vína oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia vína v pozastavení dane alebo vína oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho vína
1.
v pozastavení dane s výnimkou množstva vína uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou množstva vína pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstvá nenávratne zničeného vína v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
vyňatia vína z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia vína mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie vína do colného režimu voľný obeh, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia vína, ktoré sa nachádza alebo ktoré sa nachádzalo u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia vína oslobodeného od dane na iný ako určený účel.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
§ 10
Daňový dlžník
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá vydala víno právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať víno v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe vína,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom a prijala víno prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe víno v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a toto víno jej bolo odcudzené; ak bola na takéto víno zložená zábezpeka na daň, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe víno a bolo u nej zistené chýbajúce víno
1.
v pozastavení dane s výnimkou množstva uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodené od dane s výnimkou množstva vína pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty, ak sú tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj víno nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
ktorá vyňala víno z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila víno mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie vína do colného režimu voľný obeh, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňovým dlžníkom pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 9 ods. 2 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila víno oslobodené od dane na iný ako určený účel.
§ 11
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma víno v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41 ods. 3 a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Daňový dlžník neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní uvádza
a)
množstvo vína, ktoré bolo vydané z daňového skladu, vrátane vlastnej spotreby v daňovom sklade v členení podľa predmetu dane a sadzby dane,
b)
množstvo vína z vína uvedeného v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane, a množstvo vína, z ktorého uplatňuje vrátenie dane,
c)
rozdiel medzi množstvom vína podľa písmena a) a množstvom vína podľa písmena b),
d)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo vína podľa písmena c).
(6)
Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza množstvo vína, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení podľa predmetu dane a sadzby dane uvedených vo vzore daňového priznania a daň pripadajúcu na toto množstvo.
(7)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 9 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Výsledná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(8)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
(9)
Na dodatočné daňové priznanie podľa odseku 8 sa neprihliadne, ak už colný úrad začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo preskúmaniu uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(10)
Ak podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,
b)
daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane podľa § 12.
(11)
Na daňového dlžníka, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto víno nevzťahuje.
§ 12
Vrátenie dane
(1)
Daň z vína preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto víno alebo má víno zdanené podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal takéto víno na účely oslobodené od dane alebo má víno zdanené podľa tohto zákona.
(2)
Daň z vína preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak v rámci podnikania takéto víno
a)
dodala na územie iného členského štátu právnickej osobe alebo fyzickej osobe na podnikateľské účely a k žiadosti o vrátenie dane (§ 27 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) vína,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že víno opustilo územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz vína preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave vína na územie tretieho štátu alebo dokladom o platbe.
(3)
Za dodanie vína na podnikateľské účely podľa odseku 2 písm. a) sa považuje aj dodanie preukázateľne zdaneného vína právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(4)
Preukázateľne zdaneným vínom na účely tohto zákona je víno, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene vína, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice, dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(5)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil, a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech príjemcu (odberateľa) vína, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) vína,
b)
daňový dlžník vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka.
(6)
Vrátenie dane uplatní
a)
prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní (§ 11 ods. 2) alebo v dodatočnom daňovom priznaní (§ 11 ods. 8), ak vrátenie dane uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré daňové priznanie už podal,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v písmene a) v žiadosti o vrátenie dane vyhotovenej podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41 ods. 3.
(7)
Žiadosť o vrátenie dane za zdaňovacie obdobie možno podať colnému úradu až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 6 písm. b) zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinná podať daňové priznanie; v daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 11, ak už daň bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže podať dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne uplatnenej výške vrátenia dane, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad; dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka; na základe dodatočnej žiadosti o vrátenie dane po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(9)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie alebo žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní odo dňa ukončenia daňovej kontroly.
§ 14
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na víno, ktoré sa
a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 19 a 20 alebo
c)
stalo vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu7) s výnimkou preukázateľne zdaneného vína.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu vína (§ 15 ods. 1) alebo sklad vína (§ 16 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu vína a sklad vína nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu vína alebo časť skladu vína.
(4)
V daňovom sklade môže byť víno len v pozastavení dane.
§ 15
Podnik na výrobu vína
(1)
Podnikom na výrobu vína na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania víno vyrába, spracováva, prijíma, skladuje alebo odosiela.
(2)
Výrobou vína je spracovanie muštu na víno alebo vína druhotným kvasením alebo jeho úprava.13) Spracovaním vína je jeho stáčanie do obalov, v ktorých sa dodáva na konečnú spotrebu.
(3)
Výrobou vína nie je manipulácia s vínom v uzavretých obaloch, v ktorých sa dodáva na konečnú spotrebu.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu vína a chce prevádzkovať podnik na výrobu vína v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 16
Sklad vína
(1)
Skladom vína na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania víno prijíma, skladuje, odosiela alebo spracováva.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad vína v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie skladu vína v pozastavení dane možno podať len vtedy, ak ročný obrat takého vína v sklade je najmenej 100 hektolitrov a doba skladovania vína je najmenej 30 dní.
§ 17
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu s výnimkou podľa § 32. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracovávaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného vína,
e)
predpokladaný ročný objem výroby vína v hektolitroch, ak ide o podnik na výrobu vína, alebo predpokladaný ročný objem skladovania vína v hektolitroch, ak ide o sklad vína.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom a spôsob zabezpečenia vína pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,14) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) prvom bode a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) víno v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. c) druhého bodu,
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 18,
c)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla alebo nezanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitného predpisu,16)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitného predpisu,17)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani naňho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4 a § 15 alebo 16, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 4, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak v tejto lehote žiadateľ nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. d) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo podľa odseku 5.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 18 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
2.
určenej colným úradom podľa § 18 ods. 9 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 18 ods. 8, ak zábezpeka nebola zložená alebo doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom.
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 4 písm. a) až e),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona, a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracováva alebo neodosiela víno, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob vína ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň podľa § 18 colný úrad použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,18)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 18
Zábezpeka na daň
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo vína, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nie je možné zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo vína, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.
(2)
Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 19 a 20.
(3)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(4)
Zložením zábezpeky sa rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka18) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(7)
Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu prevádzkovateľ podniku na výrobu vína a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže podať žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže podať žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína.
(8)
Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 7, aby zábezpeku na daň zložil alebo doplnil do výšky podľa odseku 1 v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako piatich dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo iných daňových predpisov, alebo podľa colných predpisov,
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(9)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.
(10)
Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 17 ods. 4 písm. a), c) až f),
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína, ak dodržuje podmienky podľa § 17 ods. 4.
§ 19
Postup pri preprave vína v pozastavení dane a vína oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Víno v pozastavení dane možno prepravovať na daňovom území len
a)
z jedného daňového skladu do druhého daňového skladu,
b)
pri dovoze alebo vývoze, ktorý uskutočňuje prevádzkovateľ daňového skladu.
(2)
Víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 možno prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z jedného užívateľského podniku do druhého užívateľského podniku v prípade ukončenia činnosti podľa § 8 ods. 13,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území víno v pozastavení dane alebo víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1, iný spôsob prepravy takéhoto vína, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane alebo ktoré sa má prepravovať oslobodené od dane (§ 7 ods. 1), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného vína. Zloženie zábezpeky na daň z vína, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane.
(5)
Na prepravu vína
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak víno prepravované v pozastavení dane [odsek 1 písm. a)] je v jeho vlastníctve,
2.
dopravca namiesto odosielateľa, ak sa tak dohodli a colný úrad s tým súhlasil,
b)
oslobodeného od dane zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je odberateľom na daňovom území, pri dovoze príjemcom (dovozcom) na daňové územie.
(6)
Víno v pozastavení dane a víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom podľa § 23 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) vína a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované víno. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie vína a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom víno prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy vína v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 23 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava vína sa považuje za ukončenú dňom prevzatia vína príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy vína je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).
(7)
Víno, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane, musí byť po jeho prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(8)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 4 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie vína potvrdí príjemca (odberateľ) a colný úrad príjemcu (odberateľa).
§ 20
Postup pri preprave vína v pozastavení dane na území únie
(1)
Víno v pozastavení dane možno prepravovať
a)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi (§ 31a ods. 14), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava vína slovenskému zástupcovi (§ 31a ods. 14), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise,10)
b)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte cez daňové územie.
(2)
Ak sa má víno prepravovať v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť sprievodný dokument uvedený v § 23 ods. 1.
(3)
Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované víno. Preprava vína sa považuje za ukončenú dňom prevzatia vína príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy vína je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).
(4)
Ak sa počas prepravy vína v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území do iného členského štátu zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ alebo jeho daňový splnomocnenec je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia.
(5)
Ak sa prepravuje víno v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie, musí toto víno sprevádzať druhý až štvrtý diel sprievodného dokumentu. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel sprievodného dokumentu. V treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie vína a oba diely predloží colnému úradu. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom víno prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa).
(6)
Na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) a b), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy vína slovenskému zástupcovi (§ 31a ods. 14), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného vína. Zloženie zábezpeky na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie vína potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí vína príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.
(7)
Víno v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom.
(8)
Víno, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane, musí byť po jeho prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Preprava vína v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, ktorý má povolenie prijímať víno v pozastavení dane príležitostne, musí byť doložená dokladom potvrdzujúcim vysporiadanie dane v tomto členskom štáte.
§ 21
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem vína písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov vína a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný objem vína prijímaného v pozastavení dane v hektolitroch, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvo vína v hektolitroch, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 4.
(3)
Povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane možno vydať žiadateľovi, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2 a podľa § 17 ods. 4.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách nie sú pravdivé alebo ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok uvedených v odseku 3, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane mu vydá do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Na zábezpeku na daň sa použije § 18 primerane.
(8)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 3 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu príslušnému orgánu na zmenu údajov.
(9)
Colný úrad odníme povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Na zánik povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane sa použije § 17 ods. 7 až 10 primerane.
§ 22
Daňový splnomocnenec
(1)
Daňovým splnomocnencom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorú prevádzkovateľ daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte splnomocnil zabezpečovať v jeho mene dodávky vína na daňovom území osobám, ktoré nie sú prevádzkovateľmi daňového skladu, a ktorú colný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte zaregistroval ako daňového splnomocnenca na daňovom území. Daňový splnomocnenec nesmie byť totožný s odberateľom.
(2)
Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca sa predkladá colnému riaditeľstvu, ktoré určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti, registráciu daňového splnomocnenca a zloženie zábezpeky na daň sa použije § 21 primerane.
(3)
Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak daňový splnomocnenec
a)
nezabezpečoval dodávky vína počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky vína, o to požiadal.
§ 23
Sprievodný dokument
(1)
Víno v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom vyhotoveným podľa vzoru a spôsobu uvedených v právnom predpise únie.19) Za sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako sprievodný dokument uvedený v prvej vete.
(2)
Ak sa má víno prepravovať cez územia štátov Európskeho združenia voľného obchodu20) alebo na územie štátov Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije jednotný colný doklad.21)
(3)
Ak sa má víno prepravovať cez územie jedného štátu alebo viacerých tretích štátov, ktoré nie sú štátmi Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije karnet TIR22) a karnet A.T.A.23)
(4)
Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje urýchlené potvrdenie prevzatia vína, príjemca (odberateľ) odošle faxom alebo elektronicky kópiu dielu sprievodného dokumentu potvrdenú príjemcom (odberateľom) a správcom dane príjemcu (odberateľa); povinnosť zaslať tretí diel sprievodného dokumentu tým nie je dotknutá.
§ 24
Nezrovnalosti pri preprave vína v pozastavení dane
(1) Ak pri preprave vína v pozastavení dane na daňovom území vznikne nezrovnalosť, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom vzniku nezrovnalosti. Za nezrovnalosť sa považujú tieto skutočnosti:
a) víno nebolo dopravené právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej prijímať víno v pozastavení dane,
b) preprava vína nebola ukončená,
c) došlo k strate alebo odcudzeniu vína,
d) víno nebolo vyvezené.
(2) Daňová povinnosť podľa odseku 1 vzniká, ak odosielateľ v lehote štyroch mesiacov odo dňa odoslania vína nedostane potvrdený tretí diel sprievodného dokumentu o doručení vína na miesto určenia alebo ak došlo k nezrovnalosti a miesto, kde nezrovnalosť vznikla, nie je možné zistiť.
(3)
Ak odosielateľ vína v lehote 60 dní odo dňa odoslania vína nedostane tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a správcom dane príslušným pre príjemcu alebo na prijatom treťom diele sprievodného dokumentu bolo potvrdené prijatie menšieho alebo väčšieho množstva vína, je povinný o tom bezodkladne písomne upovedomiť colný úrad.
(4)
Ak pri preprave vína v pozastavení dane dôjde k jeho strate alebo sa zistia rozdiely v množstve prepravovaného alebo prijatého vína na daňovom území, colný úrad na základe úradného zistenia a potvrdenia tieto skutočnosti vyznačí na treťom diele sprievodného dokumentu a súčasne uvedie, aké množstvo vína možno uznať na účely oslobodenia od dane.
(5)
Daňovým dlžníkom je odosielateľ vína alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na víno prepravované v pozastavení dane, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daň na víno prepravované v pozastavení dane namiesto odosielateľa. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie a daň vypočítať podľa sadzieb dane platných v deň odoslania vína a zaplatiť daň
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(6)
Colný úrad poskytne informácie o povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území správcovi dane iného členského štátu, v ktorom sa nachádza odosielajúci daňový sklad.
(7)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vyhotovenia sprievodného dokumentu zistí, že k nezrovnalosti pri preprave vína v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tomto členskom štáte bola daň zaplatená, možno daň zaplatenú na daňovom území vrátiť daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave vína z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, možno daňovému dlžníkovi vrátiť daň do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 25
Dovoz vína z územia tretích štátov
(1)
Dovozom vína sa rozumie vstup vína z územia tretieho štátu na daňové územie. Ak sa pri dovoze nachádza víno v colnom režime vonkajší tranzit alebo v colnom režime uskladňovanie v colnom sklade, alebo v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, alebo v colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom, alebo v colnom režime dočasné použitie, alebo je umiestnené v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade, takéto víno sa považuje za víno v pozastavení dane. Na daň a na správu dane sa pri dovoze vína vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon alebo osobitný predpis24) neustanovuje inak.
(2)
Víno po prepustení do colného režimu voľný obeh možno uviesť do daňového režimu pozastavenia dane. V takom prípade sa uplatní postup pri preprave vína v pozastavení dane.
(3)
Víno, ktoré po prepustení do colného režimu voľný obeh je uvedené do daňového režimu pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade alebo sklade oprávneného príjemcu, ktorý podľa tohto zákona je oprávnený používať víno na účely oslobodené od dane na daňovom území. Prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca podľa prvej vety je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý víno prepúšťa do colného režimu voľný obeh, povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo vína. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze vína na účely oslobodené od dane, ak sa neprepravuje cez územie únie, je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý víno prepúšťa do colného režimu voľný obeh, odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo vína. Víno po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnené v sklade užívateľského podniku.
§ 26
Vývoz vína v pozastavení dane
(1)
Vývozom vína v pozastavení dane sa rozumie dopravenie vína z daňového skladu na daňovom území na územie tretieho štátu.
(2)
Pri vývoze vína na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave vína v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa víno prepravuje cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava vína v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu vína z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava vína v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu vína z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu vína v pozastavení dane sa použije § 20 ods. 6 a 7.
§ 27
Preprava vína mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom prevzatia vína na daňovom území. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je odberateľom vína.
(2)
Odberateľ je povinný pred prevzatím vína
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vína, ktoré chce odobrať, identifikačné údaje dodávateľa,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného vína; na zábezpeku na daň sa použije § 18 primerane.
(3)
Daňový dlžník pri vzniku daňovej povinnosti je povinný bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 11 primerane.
(4)
Ak sa víno prepravuje na daňové územie alebo sa prijíma na daňovom území opakovane, na žiadosť odberateľa môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj v prípade, ak odberateľom vína je právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia vína na daňové územie alebo dňom použitia vína na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia vína na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá víno pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá víno ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa má víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 28. Za dodanie vína na podnikateľské účely sa považuje aj dodanie vína právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vína, ktorý chce dodať, a identifikačné údaje odberateľa a zároveň podá colnému úradu žiadosť o vrátenie dane.
§ 28
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobu uvedených v právnom predpise únie.25) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravované víno. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu vína odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, musí sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie vína v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý odošle bezodkladne odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; takýto doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave vína uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava vína uskutoční cez územie jedného členského štátu alebo viacerých členských štátov.
§ 29
Preprava vína mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutého vína nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použije víno podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takého použitia vína. Daňovým dlžníkom je fyzická osoba, ktorá prepravila víno na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či je víno určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 27, sa prihliada na
a)
dôvod nadobudnutia vína alebo držby vína a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa víno nachádza, alebo spôsob, akým bolo víno prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa vína,
d)
množstvo vína.
§ 30
Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie vína osobou, ktorá v rámci podnikania víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním vína na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia vína odberateľom. Daňovým dlžníkom je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť len vtedy, ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
písomne oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry vína a množstvo, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 11 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá (§ 18 ods. 10).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a množstvo dodávaného vína. Prílohou k žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a)
nezabezpečoval dodávky vína počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky vína, o to požiadal.
(11)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať víno uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie obchodný názov a množstvo vína, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má víno odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, žiadosť o vrátenie dane sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.
§ 31
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane je oslobodené víno predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Víno oslobodené od dane smie byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(3)
Od dane je oslobodené aj víno dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať víno len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj vína oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel vínom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk (ďalej len „tranzitný daňový sklad"). Ustanovenie § 16 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 primerane. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného vína alebo vína dodaného na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 18 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu"), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave vína v pozastavení dane sa použijú § 19 a 20 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého vína,
b)
vydaného vína v členení na víno predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob vína.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby vína nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu vína, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu víno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia vína do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 11 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.
Osobitná úprava predaja vína oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 31a
(1)
Od dane je oslobodené víno predávané v daňovom sklade na predaj vína oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy26a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,26a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 16 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 17 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu26) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 18 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takého skladu.
(6)
Preprava vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov"), sa uskutočňuje v pozastavení dane so sprievodným dokumentom; na postup pri preprave vína v pozastavení dane sa použijú § 19 a 20 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať víno oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 14. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Víno oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 a 13. Prílohou povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva na jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,26) prílohou ktorého sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.26) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať víno oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 a 13, alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe vína v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpeného vína v litroch a ponechá si kópiu povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok víno najviac v množstve 2 000 litrov vína. Do limitu sa nezapočítava tiché víno.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok víno najviac v množstve 500 litrov vína. Do limitu sa nezapočítava tiché víno.
(14)
Povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vydá Colný úrad Bratislava v rozsahu podľa odsekov 12 a 13 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy26a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(15)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 14, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(16)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 17 a ktorý chce predávať víno oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 17 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na víno predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(17)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 16 a § 31b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(18)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 14 víno v pozastavení dane so sprievodným dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,10) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takú prepravu vína sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§ 31b
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať víno oslobodené od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)
skladovanie a predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatého vína v litroch členené na tiché víno, šumivé víno a medziprodukty,
2.
množstvo predaného vína v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného vína v litroch od začiatku kalendárneho roka v členení na tiché víno, šumivé víno a medziprodukty,
3.
stav zásob vína v litroch členené na tiché víno, šumivé víno a medziprodukty.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný oznámiť Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a)
množstvo predaného vína v litroch, okrem tichého vína, za predchádzajúci kalendárny mesiac a
b)
celkové množstvo predaného vína v litroch, okrem tichého vína, od začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
(4)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 17 ods. 7 až 11 primerane.
§ 32
Osobitná úprava pre tiché víno
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom skladu vína, v ktorom sa prijíma, skladuje, odosiela, prípadne spracováva iba tiché víno, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 17, len ak chce takéto víno dodávať do iných členských štátov alebo prijímať z iných členských štátov v pozastavení dane. Pri podaní žiadosti a vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa neuplatnia ustanovenia § 16 ods. 3 a § 18. Pri odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa nepoužije § 17 ods. 9.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, a vo vinárskych hospodárskych rokoch6) vyrába priemerne menej ako 1 000 hektolitrov tichého vína, nemusí podať žiadosť podľa odseku 1. Každé prijatie tichého vína z iného členského štátu je takáto právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť miestne príslušnému colnému úradu odoslaním kópie dokladu sprevádzajúceho tiché víno. V oznámení tiež uvedie svoju priemernú ročnú výrobu tichého vína.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1 vyrába iba tiché víno kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a vedie evidenciu podľa osobitného predpisu,6) považuje sa takáto evidencia za evidenciu podľa tohto zákona. Ak je to nevyhnutné na účely daňového dozoru a daňovej kontroly, môže colný úrad požadovať aj vedenie evidencie podľa § 33 a 34.
(4)
Pri preprave tichého vína z daňového územia na územie iného členského štátu v pozastavení dane právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1 postupuje podľa § 20 a 23, ak odberateľom (príjemcom) je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca nachádzajúci sa na území iného členského štátu. Pri preprave tichého vína v pozastavení dane iba na daňovom území sa § 19 ods. 5 nepoužije.
(5)
Ak sa tiché víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, na účely tohto zákona sa považuje za uvedené do daňového voľného obehu aj na daňovom území, pričom sa nepoužije § 27 ods. 2 až 7. Ustanovenie § 28 ods. 2 zostáva nedotknuté, colný úrad však v tomto prípade potvrdí iba prevzatie vína odberateľom (príjemcom).
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba tiché víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva v rámci podnikania do iného členského štátu na podnikateľské účely, postupuje iba podľa ustanovenia § 27 ods. 8.
(7)
Ak je predmetom zásielkového obchodu iba tiché víno, použije sa § 30 s výnimkou odseku 3 písm. c) a odsekov 4, 5,8 a 9.
Vedenie evidencií
§ 33
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína (§ 15 ods. 1), je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného vína,
b)
prevzatého vína,
c)
vína použitého na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného vína,
e)
iných látok použitých pri výrobe vína v podniku na výrobu vína,
f)
stavu zásob vína.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený
a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby vína vyrobeného v podniku na výrobu vína,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia vína a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze vína aj dátum jeho prepustenia do colného režimu voľný obeh, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia vína na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania vína a identifikačné údaje odberateľa; ak víno prevzal dopravca, na ktorého účet nebolo víno vydané, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu vína, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie vína oslobodeného od dane musí byť doložené
a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1,
b)
kópiou povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva víno oslobodené od dane podľa § 31a.
(4)
Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
(5)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.
§ 34
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom vína (§ 16 ods. 1), je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého vína,
b)
vína použitého na vlastnú spotrebu,
c)
vydaného vína,
d)
stavu zásob vína.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
§ 35
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého vína,
b)
použitého vína podľa účelu použitia,
c)
stavu zásob vína.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
§ 36
(1)
Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého vína v členení na víno prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného vína,
c)
stavu zásob vína.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
§ 37
(1)
Daňový splnomocnenec je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého vína v pozastavení dane,
b)
vydaného vína,
c)
odberateľov.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného vína do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu vína
a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
§ 38
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom vína, a tiež daňovú kontrolu.27)
(2)
Daňový dozor a daňovú kontrolu vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok, dopravný zásobník alebo kontrolované víno.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s vínom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo môže nachádzať víno,
b)
zisťovať stav zásob vína a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe vína, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať víno,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného vína, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
porovnávať zistené straty vína pri výrobe, skladovaní a preprave v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú víno oslobodené od dane na účely podľa § 7 ods. 1 písm. a) so stratami v prípustnej výške ustanovenej osobitným predpisom.6)
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.29)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení vína alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj colné riaditeľstvo. V takom prípade sa na colné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4, 6 a 7 primerane.
§ 39
Vedenie evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov, oprávnených príjemcov, daňových splnomocnencov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov, a evidenciu užívateľských podnikov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje daňového splnomocnenca, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
obchodný názov prijímaného a skladovaného vína,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov.
(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
(4)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 31a ods. 12 a 13 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
§ 40
Pokuty
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydala víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto vydaného vína, najmenej však 10 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila víno
a)
oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého vína, najmenej však 5 000 Sk,
b)
oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého vína, najmenej však 10 000 Sk.
(3)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 10 000 Sk, a takéto víno zabezpečí.30a) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení vína víno prepadne v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť. Na zničenie vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 19 ods. 4, § 20 ods. 6, alebo § 27 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto prepravovaného vína.
(5)
Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ktorý predal víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.
(6)
Prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý predal víno oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo predal víno oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 42
(1)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane z vína vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia dane.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na víno, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu alebo dovezené, alebo vyvezené od 1. mája 2004.
§ 43
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 14), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musia byť doručené colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracovávaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného vína,
e)
predpokladaný ročný objem výroby vína v hektolitroch, ak ide o podnik na výrobu vína, alebo predpokladaný ročný objem skladovania vína v hektolitroch, ak ide o sklad vína.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom a spôsob zabezpečenia vína pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,14) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) víno v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitného predpisu,16)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitného predpisu,17)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii ani naňho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo mu nebolo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 18). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu vína a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 14 a 16), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu zásob vína do 30. apríla 2004 podľa stavu zásob k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby vína podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za víno v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov vína oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa vína oslobodeného od dane.
(10)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia vína oslobodeného od dane a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technologický postup a údaje o spotrebe vína oslobodeného od dane, ak sa má víno použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(11)
Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby vína, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Ak užívateľský podnik má v odbernom poukaze uvedené používanie vína oslobodeného od dane, môže si uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 12 písm. a) vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Zo zásob podľa odseku 12 písm. b) s výnimkou zásob vína oslobodeného od dane podľa tohto zákona a ktorého použitie má uvedené v odbernom poukaze, v tom istom samostatnom daňovom priznaní užívateľský podnik prizná daň podľa sadzby platnej k 30. aprílu 2004 a v rovnakej lehote zaplatí daň.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 21 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(15)
Žiadateľ uvedený v odseku 14 pred vydaním povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 18).
(16)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 14 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 14, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby vína, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(18)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 17 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(19)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberný poukaz a má zásoby vína, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 19 zo zásob podľa odseku 19 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(21)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 19, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberného poukazu na odber vína oslobodeného od dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia alebo odberného poukazu; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 30. apríli 2004.
(22)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 13, 18 a 20, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby vína za cenu bez dane a nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(23)
Ak bolo víno dopravené na daňové územie zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tie neboli ukončené, takéto víno sa od 1. mája 2004 považuje za víno v pozastavení dane. Ak takéto víno nie je dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia vína do daňového voľného obehu.
(24)
Na doloženie prepravy vína oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 13 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(25)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu od 1. mája 2004 a chce prepravovať víno v pozastavení dane do 1. mája 2004, môže použiť sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podľa tohto zákona je oprávnená od 1. mája 2004 víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 27 ods. 8), môže do 1. mája 2004 použiť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(27)
Na prepravu vína od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 25 a 26, ak sa nepoužijú dokumenty podľa právnych predpisov únie.32)
(28)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 27 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.
§ 43b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 13 ods. 7 a 8 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 13 ods. 10 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 17 primerane.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiaticjch dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 18 primerane.
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať víno oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 10. decembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 31a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 31a ods. 14. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 20. decembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.
(7)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 31a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 31a ods. 14 a ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 31a ods. 12 a 13. Prílohou povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,26) prílohou ktorého sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.26)
(8)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 31a ods. 12 a 13.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 17 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať víno oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 17 ods. 1, pričom žiadosť o doplnenie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na víno predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(10)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(11)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takého skladu.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.
§ 43c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 8 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 8 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 8 v znení účinnom od 1. mája 2006.
(3)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 40 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.
§ 44
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 251/2000 Z. z., zákona č. 430/2001 Z. z. a zákona č. 390/2002 Z. z.
2.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20924/2001-73, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k niektorým spotrebným daniam (oznámenie č. 581/2001 Z. z.).
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) a smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
3. Smernica Rady 92/84/EHS z 31. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
4. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139, 17. 6. 1972), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 7. 1982), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 3. 5. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 78, 20. 3. 1987), smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988), smernice Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 73, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca 1989 (Ú. v. ES L 92, 5. 4.1989), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 94, 16. 4. 1991), smernice Rady 91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 60, 3. 3. 1994) a smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000).
Príloha č. 2 k zákonu č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 629/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 104/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 104/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 104/2004 Z. z.
1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
3)
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
4)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
6)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 44/2003 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb.
7)
Napríklad § 386, 435 a 436 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Trestný zákon.
8)
Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.
9)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
10)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008, 11/01/1996, s. 11-15).
13)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
§ 39 Obchodného zákonníka.
15)
Zákon č. 431/2002 Z. z.
16)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, s. 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
20)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
21)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992, s. 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.
22)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
23)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A.T.A. pre dovozný colný záznam tovaru.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17 – 24).
26)
Zákon č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
Zákon č. 107/2004 Z. z.
26a)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
27)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
30a)
31)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
32)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276 19/09/1992, s. 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17 – 24).