105/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2004 do 30.04.2004

105
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 51
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 17), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného liehu,
e)
predpokladaný ročný objem výroby liehu, skladovania liehu a predaja liehu v hl a., ak ide o podnik na výrobu liehu, alebo predpokladaný ročný objem skladovania liehu, spracovania liehu a predaja liehu v hl a., ak ide o sklad liehu.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu,27)
c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu liehu s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o úradnom overení týchto zariadení, preukázanie vytvorenia podmienok na trvalú prítomnosť správcu dane,
d)
technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,
e)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,32) ako aj forma vedenia účtovníctva,
f)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a c) a potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),
g)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) lieh v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
b)
colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,
c)
colný úrad ani daňový úrad nemá voči osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, pohľadávky na dani po lehote splatnosti ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,21)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,17)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 24). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu liehu a nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe k žiadosti, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 17, 18, 20 až 22), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v dňoch 29. a 30. apríla 2004
a)
inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom48) podľa stavu zásob liehu k 30. aprílu 2004 v členení podľa kódu kombinovanej nomenklatúry, a to osobitne zo zásob liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu
1.
s daňou,
2.
bez dane, pričom za cenu bez dane sa považuje aj lieh, z ktorého si uplatnila vrátenie dane podľa doterajších predpisov,
b)
zistenie vyrobeného množstva liehu podľa § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu v znení platnom k 30. aprílu 2004 a vykonať zúčtovanie výroby liehu k 30. aprílu 2004,
c)
zistenie stavu zariadenia na výrobu liehu a na skladovanie liehu.
(8)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 7 je povinná vyhotoviť o stave zásob liehu, vyrobenom množstve liehu a stave zariadenia na výrobu liehu a na skladovanie liehu zápisnicu, ktorá musí mať náležitosti zápisnice podľa osobitného predpisu40) v troch vyhotoveniach, ktorú podpíšu poverení zamestnanci daňového úradu a colného úradu a osoba oprávnená konať v mene daňového subjektu.49) Stav zásob liehu k 30. aprílu 2004 zistený podľa odseku 7, ktorý bol nadobudnutý v súlade s doterajšími predpismi, je počiatočným stavom liehu k 1. máju 2004. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 7 nepreukáže v stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, takýto lieh sa považuje za lieh nadobudnutý nezákonne a správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob liehu podľa odseku 7 písm. a) prvého bodu si môže uplatniť vrátenie dane vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby liehu podľa odseku 7 písm. a) prvého bodu, ktoré nadobudol v súlade s doterajšími predpismi, a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za lieh v pozastavení dane.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 denaturovať lieh podľa tohto zákona, musí písomne požiadať o vydanie povolenia na denaturáciu liehu súčasne so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 1. Žiadosť o povolenie na denaturáciu liehu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov a množstvo denaturačného prostriedku, ktorý bude používať,
d)
obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané množstvo jeho ročnej výroby.
(11)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 je technická dokumentácia o zariadení na denaturáciu liehu.
(12)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 10, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ má vhodné dávkovacie, zmiešavacie alebo iné podobné zariadenie na výrobu denaturovaného liehu, colný úrad mu vydá povolenie na denaturáciu liehu, ak mu už bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu do 31. marca 2004. Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov liehu oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia liehu oslobodeného od dane (§ 7 ods. 1), predpokladané množstvo ročnej spotreby liehu oslobodeného od dane v hl a.,
e)
identifikačné údaje dodávateľa liehu oslobodeného od dane.
(14)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak odoberá lieh oslobodený od dane právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely,
b)
pri dovoze liehu overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;19) pri dovoze liehu na lekárske a farmaceutické účely súhlasné stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia liehu oslobodeného od dane, opis miesta použitia a miesta uskladnenia liehu a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, pričom lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach20) s overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť lieh oslobodený od dane,
e)
technologický opis použitia liehu oslobodeného od dane, normy spotreby liehu na jednotlivé účely použitia podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu liehu oslobodeného od dane, ak sa má lieh použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese, a zoznam výrobkov, na ktorých výrobu sa má použiť lieh oslobodený od dane.
(15)
Žiadateľ podľa odseku 13 musí spĺňať podmienky uvedené v odseku 4, a ak bude používať na účely oslobodené od dane lieh, ktorý nie je denaturovaný, je povinný pred vydaním odberného poukazu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné množstvo takéhoto liehu, ktoré predpokladá použiť.
(16)
Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, preverí vierohodnosť normy spotreby liehu v technologickom procese, ak sa má lieh použiť ako surovina alebo pomocný materiál. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 13 písm. e), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 13 s výnimkou daňového identifikačného čísla žiadateľa, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa, určí dobu platnosti odberného poukazu nie dlhšiu ako jeden rok a uvedie povolené množstvo odberu liehu oslobodeného od dane na dobu platnosti odberného poukazu.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prijímať lieh na účely oslobodené od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie, požiada o registráciu a o vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane. Na podanie tejto žiadosti, registráciu a zloženie zábezpeky na daň sa použijú odseky 21 až 23.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby liehu, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v dňoch 29. a 30. apríla 2004 inventarizáciu zásob liehu podľa osobitného predpisu48) k 30. aprílu 2004 v členení podľa kódu kombinovanej nomenklatúry, a to osobitne zo zásob liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou a za cenu bez dane. Na vyhotovenie zápisnice z inventarizácie zásob liehu sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 8.
(19)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 18 nepreukáže v stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, takýto lieh sa považuje za lieh nadobudnutý nezákonne a správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.
(20)
Ak užívateľský podnik uvedený v odseku 18 má zásoby liehu nadobudnuté v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou a v odbernom poukaze má uvedené používanie takéhoto liehu oslobodeného od dane, môže si uplatniť vrátenie dane vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 v samostatnej žiadosti o vrátenie dane, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Samostatnú žiadosť o vrátenie dane je povinný podať colnému úradu do 25. mája 2004. Ak užívateľský podnik nepodá samostatnú žiadosť o vrátenie dane do 25. mája 2004, zásoby liehu sa od 1. mája 2004 považujú za lieh nakúpený bez dane a uplatnenie nároku na vrátenie dane zaniká. Zo zásob liehu nadobudnutého bez dane, ktorého účel použitia nemá užívateľský podnik uvedený v odbernom poukaze, prizná daň podľa sadzby platnej od 1. mája 2004 v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, a v rovnakej lehote zaplatí daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004.
(21)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 27 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia.
(22)
Žiadateľ podľa odseku 21 musí spĺňať podmienky uvedené v odseku 4, a ak má zariadenie na skladovanie liehu, musí byť úradne overené.20) Žiadateľ pred vydaním povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
(23)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 21 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 a v odseku 22 primerane, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane.
(24)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 21, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby liehu, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v dňoch 29. a 30. apríla 2004 inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom48) podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa kódu kombinovanej nomenklatúry, a to osobitne zo zásob liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou a za cenu bez dane. Na vyhotovenie zápisnice z inventarizácie zásob liehu sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 8.
(25)
Oprávnený príjemca zo zásob liehu nadobudnutého bez dane je povinný podať samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(26)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 24 nevie preukázať v zistenom stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom, je povinná písomne požiadať colné riaditeľstvo o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému riaditeľstvu do 31. marca 2004. Colné riaditeľstvo určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa) liehu. Na podanie tejto žiadosti, registráciu daňového splnomocnenca a zloženie zábezpeky na daň sa použijú odseky 21 až 23 primerane.
(28)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 prevádzkovateľom liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia podľa tohto zákona (§ 19), musí písomne požiadať príslušný colný úrad o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami k žiadosti sú
a)
povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia vydané podľa osobitného predpisu,27)
b)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, technická dokumentácia kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu, teploty liehu a doklad o úradnom overení týchto zariadení,
d)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a c) a potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d).
(29)
Žiadateľ uvedený v odseku 28 musí spĺňať podmienky podľa odseku 4 písm. b) až f).
(30)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 28 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 29, colný úrad mu pridelí registračné číslo a vydá osvedčenie o registrácii.
(31)
Ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa doterajších predpisov neukončí výrobné obdobie do 30. apríla 2004, vykoná za účasti colného úradu a daňového úradu v dňoch 29. a 30. apríla 2004 zúčtovanie liehu za výrobné obdobie od 1. júla 2003 do 30. apríla 2004.
(32)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa doterajších predpisov oprávnená vyhotovovať kontrolné pásky, je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2004. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 10 ods. 38. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky.
(33)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 21 a 27, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretích štátov, musí písomne požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, jeho daňové identifikačné číslo, povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis,19) obchodný názov dovážaného liehu, krajinu pôvodu liehu a predpokladané ročné množstvo dovážaného liehu v hl a.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná písomne požiadať colné riaditeľstvo o vydanie registračného odberného čísla
a)
súčasne so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 1, alebo
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a o vydanie povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 21, alebo
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 27, alebo
d)
po zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu uvedenú v odseku 33.
(35)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 33 v žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla uvedie svoje identifikačné údaje a potvrdenie colného úradu o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.
(36)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 34 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 32 písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu, a požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok. Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 34 písm. c) a d) je povinná pred vydaním poukazu na odber kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň vkladom peňažných prostriedkov na účet colného úradu vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu.
(37)
Žiadosť o vydanie poukazu na odber kontrolných známok podľa odseku 36 musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné číslo žiadateľa a počet objednaných kusov kontrolných známok podľa objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení. Zároveň zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu na odber kontrolných známok zoznam liehu uvádzaného do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem liehu a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení, krajinu pôvodu liehu a identifikačné údaje zahraničného dodávateľa liehu, u ktorého sa budú kontrolné známky lepiť, ak nejde o výrobcu liehu na daňovom území; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu liehu, identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby zodpovednej za lieh uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.
(38)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberný poukaz, je povinná vykonať k 30. aprílu 2004 inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom48) a v samostatnom daňovom priznaní podanom správcovi dane do 25. mája 2004 priznať z liehu nadobudnutého za cenu bez dane daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote daň zaplatiť, ak k 30. aprílu 2004
a)
bola platiteľom spotrebnej dane z liehu alebo nebola platiteľom spotrebnej dane z liehu, ale používala lieh oslobodený od dane alebo
b)
má zásoby liehu, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi za cenu s daňou alebo za cenu bez dane alebo z ktorých si uplatnila nárok na vrátenie dane.
(39)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 38 je povinná vyhotoviť o stave zásob liehu zápisnicu, ktorá musí mať náležitosti zápisnice podľa osobitného predpisu,40) v troch vyhotoveniach, ktorú podpíšu poverení zamestnanci daňového úradu a colného úradu a osoba oprávnená konať v mene daňového subjektu.45) Daňový úrad vykoná nevyhnutné opatrenia podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu v znení platnom k 30. aprílu 2004 a minimálne zabezpečí výrobné zariadenie od chladiča liehu po kontrolné liehové meradlo vrátane.
(40)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 39 nepreukáže v stave zásob liehu nadobudnutie liehu v súlade s doterajšími predpismi, takýto lieh sa považuje za lieh nadobudnutý nezákonne a správca dane jej uloží pokutu vo výške dane podľa doterajších predpisov z takto zisteného liehu a lieh zabezpečí.
(41)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 38, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberného poukazu na odber liehu oslobodeného od dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu zásob liehu pred vydaním príslušného povolenia alebo odberného poukazu; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 30. apríli 2004.
(42)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 20, 25 a 38, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby liehu za cenu bez dane a nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, daň určí colný úrad a uloží jej pokutu vo výške určenej dane.
(43)
Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou páskou podľa doterajších predpisov možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 31. júla 2004.
(44)
Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou páskou podľa doterajších predpisov možno predávať najneskôr do 1. mája 2005. Po tomto dátume bude spotrebiteľské balenie označené kontrolnou páskou podľa doterajších predpisov považované za neoznačené.
(45)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo pridelené registračné odberné číslo podľa doterajších predpisov, zúčtuje s daňovým riaditeľstvom odber a použitie kontrolných pások podľa stavu k 31. augustu 2004. Na zúčtovanie sa použijú ustanovenia doterajších predpisov. Nepoužité kontrolné pásky zničí odberateľ kontrolných pások pod dozorom daňového riaditeľstva alebo ním povereného daňového úradu do piatich dní od dátumu skutočného zúčtovania. O zničení kontrolných pások vyhotoví daňové riaditeľstvo alebo ním poverený daňový úrad úradný záznam.
(46)
Ak bol lieh dopravený do tuzemska zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit, a tie neboli ukončené, takýto lieh sa od 1. mája 2004 považuje za lieh v pozastavení dane. Ak takýto lieh nie je dopravený do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia liehu do daňového voľného obehu.
(47)
Na doloženie prepravy liehu oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 16 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(48)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prepravovať lieh do 1. mája 2004, môže použiť sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(49)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely do 1. mája 2004, môže použiť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5. Za lieh uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území sa považuje aj lieh všeobecne denaturovaný.
(50)
Na prepravu liehu od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 48 a 49, ak sa nepoužijú dokumenty podľa právnych predpisov únie.50)
(51)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 50 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,40) ak tento zákon neustanovuje inak. Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 12, 16, 23, 27 a 30 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 1, 10, 13, 21, 27 a 28. Ak žiadateľ uvedený v odsekoch 1, 10, 13, 21, 27 a 28 nepreukáže v tejto lehote splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa uvedeného v týchto odsekoch, aby nedostatky odstránil, a rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 12, 16, 23, 27 a 30 v lehote do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 105/2004 Z. z.
Týmto zákonom sa preberajú smernice:
1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v znení neskorších zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 076, 23/03/1992, strany 1 – 13).
2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z alkoholu a alkoholických nápojov v znení neskorších zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 316, 31/10/1992, strany 21 – 27).
3. Smernica Rady 92/84/EHS z 31. októbra 1992 o zbližovaní sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 316, 31/10/1992, strany 29 – 31).
4. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o zosúladení zákonov, iných predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v rámci medzinárodného cestovania v znení neskorších zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 133, 04/06/1969, strany 6 – 8).
Preklady smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 105/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 105/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 105/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 105/2004 Z. z.
4)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.
5)
Zákon č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 288, 23/11/1993, strany 12 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
8)
§ 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
9)
§ 19 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
11)
Napríklad § 386, 435 a 436 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
13)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008 z 11/01/1996, strany 11 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.
14)
Čl. 29 až 31 a čl. 45, 46 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém oslobodení od cla Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 105, 23/04/1983, strany 1 – 37) v znení neskorších zmien a doplnkov.
16)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.), § 21 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
19)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.
21)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
22)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
23)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
24)
§ 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
27)
29)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
30)
§ 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
31)
Zákon č. 142/2000 Z. z.
33)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.
34)
Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
35)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
36)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
37)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992, strany 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.
38)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
39)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
40)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
41)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).
42)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
Zákon č. 104/2004 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
43)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
46)
Napríklad zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
48)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
49)
§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
50)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/9/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).