105/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012 do 31.12.2014

105
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 10
Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou
(1)
Spotrebiteľským balením liehu (ďalej len „spotrebiteľské balenie“) sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal16) naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu.
(2)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka určená na označovanie spotrebiteľského balenia, ktorá spĺňa ostatné náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 38. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny.
(3)
Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 možno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca spotrebiteľského balenia (ďalej len „odberateľ kontrolnej známky"), ktorý ho bude uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území.
(4)
Kontrolná známka musí obsahovať identifikačné číslo spotrebiteľského balenia (ďalej len „identifikačné číslo“), ktoré vyjadruje registračné odberné číslo na odber kontrolných známok (ďalej len „registračné odberné číslo“), objem liehu a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky a údaje, ak neznemožňujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a osobitnom predpise16a) a iný rozmer kontrolnej známky, ako je ustanovené v osobitnom predpise,16a) ak sa tak dohodne colné riaditeľstvo s tlačiarňou a odberateľom kontrolnej známky.
(5)
Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej identifikačné číslo zodpovedá objemu spotrebiteľského balenia, objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a odberateľovi kontrolnej známky.
(6)
Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri otvorení spotrebiteľského balenia bola kontrolná známka pretrhnutá. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia. Ak sa miesto na otvorenie spotrebiteľského balenia prekrýva priehľadnou ochrannou fóliou, kontrolná známka musí byť nalepená pod touto fóliou; v odôvodnených prípadoch môže colné riaditeľstvo na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok povoliť nalepenie kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta a druhá veta tým nie sú dotknuté.
(7)
Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené. Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky, alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste, vrátane skladových a účelových priestorov, prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.16aa)
(8)
Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je zakázaný s výnimkou odseku 34.
(9)
Kontrolné známky je oprávnená vyhotoviť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na ich tlač vydané colným riaditeľstvom (ďalej len „tlačiareň“) s výnimkou podľa § 51 ods. 32. Povolenie na tlač kontrolných známok možno vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá
a)
má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území a spĺňa tieto podmienky:
1.
má technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred sfalšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,
2.
má zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov podľa osobitného predpisu,
3.
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
4.
špeciálnymi technikami, technológiami a bezpečnostnými materiálmi zabezpečuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu,
5.
vedie evidenciu zásob ceninového papiera na vyhotovenie kontrolných známok a evidenciu vyhotovených kontrolných známok,
6.
colný úrad ani daňový úrad nemá voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe pohľadávky po lehote splatnosti,
7.
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom kontrolných známok,
8.
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitného predpisu,17)
9.
nie je v likvidácii, ani na ňu nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
10.
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu18) alebo,
b)
má sídlo alebo trvalý pobyt v inom členskom štáte, ak má na tlač známok povolenie vydané príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa jej sídlo alebo trvalý pobyt nachádza.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce získať povolenie na tlač kontrolných známok, písomne požiada colné riaditeľstvo o vydanie povolenia na tlač kontrolných známok. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo žiadateľa alebo obdobné identifikačné údaje žiadateľa na daňové účely v inom členskom štáte. Žiadateľ je povinný preukázať splnenie podmienok
a)
podľa odseku 9 písm. a), ak má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
podľa odseku 9 písm. b), ak má sídlo alebo trvalý pobyt v inom členskom štáte.
(11)
Tlačiareň je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky vyhotovený v súlade s osobitným predpisom.16a) Vzorový výtlačok kontrolnej známky je tlačiareň povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky s výnimkou údaja o dátume vyhotovenia kontrolnej známky. Ak vzorový výtlačok kontrolnej známky spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4, colné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní odo dňa obdržania vzorového výtlačku kontrolnej známky a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kontrolných známok; colné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň môže distribuovať kontrolné známky len na základe oznámenia colného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4. Tlačiareň je povinná vyhotoviť kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným colným riaditeľstvom.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, ktorý chce uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území spotrebiteľské balenie, je povinný písomne požiadať colné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. V žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca uvedú svoje identifikačné údaje.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odseku 12, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území (ďalej len „dovozca spotrebiteľského balenia“), je povinná písomne požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo,
c)
povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis,19)
d)
obchodný názov dovážaného liehu, krajinu pôvodu liehu a predpokladané ročné množstvo dovážaného liehu v hl a.
(14)
Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný po zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade písomne požiadať colné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. Žiadosť o pridelenie registračného odberného čísla musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
potvrdenie colného úradu o zaradení žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.
(15)
Odberateľ kontrolných známok po pridelení registračného odberného čísla
a)
uzatvorí s tlačiarňou písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu; to platí aj v prípade dodatkov k platnej zmluve,
b)
požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok (ďalej len „poukaz“); žiadosť o vydanie poukazu musí obsahovať
1.
identifikačné údaje žiadateľa,
2.
registračné odberné číslo žiadateľa,
3.
počet objednaných kusov kontrolných známok podľa objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení; ak je žiadateľom o vydanie poukazu oprávnený príjemca, uvedie počet objednaných kusov kontrolných známok najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa osobitného predpisu19a), pričom colný úrad pri posudzovaní žiadosti o vydanie poukazu prihliada na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti o vydanie poukazu,
c)
zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu zoznam liehu uvádzaného do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem liehu a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení, krajinu pôvodu liehu a identifikačné údaje zahraničného dodávateľa liehu, u ktorého sa budú kontrolné známky lepiť, ak nejde o výrobcu liehu na daňovom území alebo oprávneného príjemcu, ktorý bude na daňovom území označovať kontrolnou známkou spotrebiteľské balenie; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu liehu, identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby zodpovednej za lieh uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.
(16)
Zmenu údajov v žiadosti o vydanie poukazu alebo doplnenie jej údajov je odberateľ kontrolných známok povinný oznámiť colnému úradu najneskôr v deň uvedenia liehu do daňového voľného obehu.
(17)
Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný pred dovozom spotrebiteľského balenia zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použijú ustanovenia osobitného predpisu19b) primerane.
(18)
Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi po splnení podmienok podľa odseku 15 a dovozcovi spotrebiteľského balenia po splnení podmienok podľa odsekov 15 a 17 poukaz, ktorý sa vyhotovuje v troch dieloch označených písmenami A, B a C, pričom si ponechá diel C.
(19)
Odberateľ kontrolných známok predloží tlačiarni diel A a ponechá si diel B poukazu, na ktorom tlačiareň potvrdzuje skutočný počet prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže odoberať kontrolné známky od tlačiarne len na základe poukazu vydaného colným úradom.
(20)
Tlačiareň vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok až po predložení poukazu. Množstvo kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, odovzdá colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne. V prípade, že sa tlačiareň nachádza mimo daňového územia, odovzdá reklamované kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(21)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a tie nesmie predať alebo iným spôsobom odovzdať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, s výnimkou odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolnej známky alebo prostredníctvom prepravcu výrobcovi liehu na daňovom území, alebo zahraničnému výrobcovi liehu alebo prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte na nalepenie na spotrebiteľské balenie, ktoré má byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.
(22)
Ak odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia, tlačiareň odovzdá neprevzaté kontrolné známky colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne; ak sa tlačiareň nachádza mimo daňového územia, tlačiareň odovzdá neprevzaté kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(23)
Odberateľ kontrolnej známky odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky s výnimkou kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie. Colný úrad také kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolnej známky a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(24)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky nachádzajú mimo daňového územia, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky dopraviť na daňové územie. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 23. Pri zničení kontrolných známok mimo daňového územia v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo.
(25)
Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný dať si potvrdiť colným úradom počet
a)
kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia,
b)
späť dovezených kontrolných známok z územia tretích štátov podľa identifikačného čísla spotrebiteľského balenia.
(26)
Pri dovoze spotrebiteľského balenia dovozca spotrebiteľského balenia v písomnom colnom vyhlásení uvedie počet kusov spotrebiteľského balenia podľa obchodného názvu liehu, objemovej koncentrácie liehu, objemu spotrebiteľského balenia a množstvo liehu vyjadrené v hl a., ktoré predloží na nahliadnutie colnému úradu pri zúčtovaní kontrolných známok spolu s potvrdením podľa odseku 25.
(27)
Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná
a)
prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, za kalendárny mesiac podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daňového priznania,
b)
dovozca spotrebiteľského balenia, oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(28)
Odberateľ kontrolnej známky vykoná zúčtovanie počtu kontrolných známok podľa identifikačného čísla. Pri vykonaní zúčtovania predloží diel B poukazu potvrdený tlačiarňou a uvedie
a)
počiatočný stav nenalepených kontrolných známok,
b)
počiatočný stav poškodených kontrolných známok,
c)
počet prijatých kontrolných známok z tlačiarne,
d)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,
e)
počet zničených kontrolných známok a predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok podľa odsekov 23 a 24 a úradný záznam podľa osobitného predpisu19c),
f)
konečný stav nenalepených kontrolných známok,
g)
konečný stav poškodených kontrolných známok.
(29)
Dovozca spotrebiteľského balenia pri vykonaní zúčtovania kontrolných známok okrem údajov podľa odseku 28 predloží aj potvrdenie príslušného colného úradu o počte vyvezených kontrolných známok na územie tretieho štátu a o počte späť dovezených kontrolných známok na daňové územie podľa odseku 25.
(30)
Colný úrad vedie evidenciu vydaných poukazov a zúčtovaných kontrolných známok podľa odberateľov kontrolných známok.
(31)
Odberateľ kontrolných známok môže požiadať o zrušenie registračného odberného čísla na odber kontrolných známok, ak zanikli dôvody, na ktorých základe bolo vydané.
(32)
Colné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo na odber kontrolných známok, ak
a)
odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní odo dňa termínu prevzatia dohodnutého s tlačiarňou, pričom dôvody neprevzatia kontrolných známok sú na strane odberateľa,
b)
dovozca spotrebiteľského balenia neuskutoční dovoz do šiestich mesiacov od jeho pridelenia alebo odo dňa uskutočnenia posledného dovozu liehu,
c)
zanikli dôvody, na ktorých základe bolo vydané.
(33)
Colné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo podľa odsekov 31 a 32 až po konečnom zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok; o zrušení registračného odberného čísla bezodkladne informuje tlačiareň.
(34)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na lieh, ktorý je
a)
vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b)
tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako spotrebiteľskom balení podľa odseku 1 na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu, napríklad na vedecké účely alebo výskumné účely,
c)
oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,19d)
d)
vyvážaný na územie tretích štátov,
e)
dodávaný do iných členských štátov,
f)
určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
g)
vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,
h)
dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
i)
určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,19a)
j)
prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 35),
k)
dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 36).
(35)
Bez povolenia colného úradu je zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet; to neplatí, ak ide o predaj v pozastavení dane. V prípade, ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 l a nižším, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj takého spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v tomto spotrebiteľskom balení a sumy 0,99 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet; to neplatí, ak ide o predaj v pozastavení dane. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa predchádzajúcej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.
(36)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa odseku 35, predloží colnému úradu žiadosť o povolenie na predaj, v ktorej uvedie množstvo spotrebiteľského balenia, ktoré chce za takúto cenu predať a uvedie dôvody. K žiadosti priloží doklad o nadobudnutí preukázateľne zdaneného liehu podľa osobitného predpisu.19e) Colný úrad preverí údaje v žiadosti a v prílohe a ak žiadateľ preukázal dôvody na predaj spotrebiteľského balenia za takúto cenu, môže vydať povolenie na predaj.
(37)
Colné riaditeľstvo odníme povolenie na tlač kontrolných známok tlačiarni, ktorá nespĺňa podmienky, za ktorých jej bolo vydané povolenie podľa odseku 9, alebo ktorá nedodržuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu alebo colného riaditeľstva neviedli k náprave.
(38)
Podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(39)
Odberateľ kontrolnej známky, ktorý je oprávneným príjemcom, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou, ak prijal spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu v pozastavení dane; oprávnený príjemca je povinný označiť také spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe; ustanovenie osobitného predpisu19f) upravujúce vznik daňovej povinnosti tým nie je dotknuté.
(40)
Odberateľ kontrolnej známky môže v odôvodnených prípadoch na základe písomného súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu označiť v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, ak
a)
došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľskom balení,
b)
spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu nie je označené kontrolnou známkou podľa odseku 5,
c)
colný úrad pri výkone daňového dozoru odstránil kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia.
(41)
Označiť spotrebiteľské balenie podľa odseku 40 môže len odberateľ kontrolnej známky, ktorý také spotrebiteľské balenie uviedol do daňového voľného obehu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uviedla spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu, už nie je odberateľom kontrolnej známky, môže označiť spotrebiteľské balenie iný odberateľ kontrolnej známky novou kontrolnou známkou, ktorá zodpovedá objemu spotrebiteľského balenia a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení. Odberateľ kontrolnej známky, ktorý chce odstrániť kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, je povinný písomne požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti; ak spotrebiteľské balenie označuje novou kontrolnou známkou odberateľ kontrolnej známky, ktorý toto spotrebiteľské balenie neuviedol do daňového voľného obehu, k žiadosti priloží písomný súhlas s označením spotrebiteľského balenia svojou kontrolnou známkou.
§ 47
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
b)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a) s výnimkou odberateľa kontrolnej známky, ak označuje spotrebiteľské balenie podľa § 10 ods. 39 až 41,
c)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
e)
nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa tohto zákona,
w)
poruší povinnosti uvedené v § 10 ods. 11.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
b)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
c)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 659,69 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. c), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
d)
od 331,93 eura do 1 659,69 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. d),
e)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 331,93 eura, za správny delikt podľa odseku 1 písm. e),
u)
do výšky 50 000 eur, najmenej však 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. w).
(3)
Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. t), u) a v) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.46a)
(4)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
§ 47a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a)
b)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. a), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
b)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 659,69 eura, za priestupok podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)
(3)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.46b)
Čl. II
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).“.
2.
Slovo „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare sa v celom texte zákona nahrádza slovom „výrobca“ v príslušnom gramatickom tvare s výnimkou § 8 ods. 5 a 6.
3.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.“.
4.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.
5.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).
6.
V § 3 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.
7.
V § 4 ods. 1 sa slová „daňovému riaditeľstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo")“.
8.
V § 6 ods. 3 sa slová „daňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „colné riaditeľstvo“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo „daňové“ nahrádza slovom „colné“.
10.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa osobitného predpisu.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) § 19 zákona č. 105/2004 Z. z.“.
11.
V § 8 ods. 5 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom závode“.
12.
V § 8 ods. 6 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom závode“.
13.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát vznikajúcich podľa činností uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) až g) a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.“.
14.
§ 10, 11 a 12 sa vypúšťajú.
15.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 45 zákona č. 105/2004 Z. z.“.
16.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1)
Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu všeobecne denaturovaného liehu podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. mája 2004.
(2)
Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného bezvodného liehu, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj povolenia jeho najmenšieho prípustného množstva a použitia takto denaturovaného liehu vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. mája 2004.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
1aa)
Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.
1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
2a)
Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2aa)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
2b)
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
2d)
Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
3a)
§ 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
4)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.
5)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
5d)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 288, 23/11/1993, strany 12 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
8)
§ 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
9)
§ 19 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.
11)
Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.
12)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
13)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008 z 11/01/1996, strany 11 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.
15)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
15b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005).
15c)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov.
15d)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04).
16)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.), § 21 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z.
16a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke.
16aa)
§ 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 152, 24. 6. 2000) v platnom znení.
19a)
Napríklad § 19 ods. 6 písm. b) a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
19b)
§ 16 zákona č. 530/2011 Z. z.
19c)
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.
19d)
Napríklad § 7, 8 a 40 zákona č. 530/2011 Z. z.
19e)
§ 13 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z.
19f)
§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.
21)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
21b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie.
22)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
23)
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
27)
29)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
30)
§ 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
32a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.
34)
Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
34a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
34b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
34c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
36)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
37)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992, strany 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.
38)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
39)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
40)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
40a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
40d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
41)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).
42)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
Zákon č. 104/2004 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
42a)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
42b)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
46)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
46a)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
46b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
48)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
49)
§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
49a)
Zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou.
50)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/9/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).
51)