128/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2004 do 14.10.2013

128
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. februára 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa za slovo „odpadu“ vkladá čiarka a slová „programu držiteľa polychlórovaných bifenylov“.
2.
V § 1 písmeno d) znie:
„d)
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, prípady, v ktorých sa výsledky analytickej kontroly odpadov uchovávajú najmenej dva roky a vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, a limity toxicity, podrobnosti o obsahu žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2a.“.
4.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Základné údaje programu pôvodcu odpadu a základné údaje programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahujú identifikačné údaje o pôvodcovi odpadu alebo o držiteľovi polychlórovaných bifenylov a charakteristiku jeho činnosti.“.
5.
V § 4 ods. 1 sa za slovami „zhodnocovanie odpadov“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „skládok odpadov“ sa vkladajú slová „a o prevádzkovaných zariadeniach na dekontamináciu kontaminovaných zariadení“.
6.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na program držiteľa polychlórovaných bifenylov.“.
7.
V § 5 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15.
polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len „použité polychlórované bifenyly"),“.
8.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
údaje o kontaminovaných zariadeniach a o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.“.
9.
V § 5 ods. 2 písm. b) sa číslo „50“ nahrádza číslom „500“ a slová „jednu tonu“ sa nahrádzajú slovami „10 ton“.
10.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje
a)
údaje o kontaminovaných zariadeniach, polychlórovaných bifenyloch a použitých polychlórovaných bifenyloch,
b)
opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení a termín, do ktorého sa vykonajú,
c)
údaje o životnosti transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti,
d)
koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia,
e)
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie.“.
11.
V § 6 sa za slová „zneškodňovanie odpadov“ vkladá čiarka a slová „zariadení na dekontamináciu kontaminovaných zariadení“.
12.
V § 7 písm. b) sa za slová „zneškodňovanie odpadov“ vkladá čiarka a slová „dekontamináciu kontaminovaných zariadení“.
13.
V § 10 ods. 4 sa slová „desiateho dňa“ nahrádzajú slovami „konca“.
14.
V § 12 ods. 4 druhá veta znie: „Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.“.
15.
V § 14 písm. c) sa vypúšťajú slová „rodné číslo“.
16.
Za § 19 sa vkladajú § 19a až 19c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠19a
Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi
S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.
§ 19b
Technické požiadavky na nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na skládku odpadov.
§ 19c
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah a spôsob monitorovania prostredia, do ktorého sa tento odpad ukladá, vypúšťa alebo vstrekuje, sú uvedené v prílohe č. 11a.“.
17.
V § 29 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uvedením jeho druhu a množstva“.
18.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením40) okrem náležitostí podľa zákona36) a náležitostí uvedených v § 36 písm. a), c), e) až j) obsahujú aj spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky a materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov.“.
19.
V § 40 úvodná veta znie: „Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov33) okrem náležitostí podľa zákona a podľa § 36 písm. a) a b) obsahuje“.
20.
V § 40 písm. a) sa slová „žiadateľa a prevádzkovateľa, ak ide o rozdielne osoby“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ“.
21.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:
„43)
§ 7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.“.
23.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel
(1)
Žiadosť o súhlas na zber starých vozidiel40) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber starých vozidiel,
c)
spôsob zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy do zariadenia na spracovanie starých vozidiel,
d)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
dátum začatia prevádzky.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží zmluva na zabezpečenie následného spracovania starých vozidiel alebo kópia súhlasu na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom spracovateľ starých vozidiel.
(3)
Žiadosť o súhlas na spracovanie starých vozidiel40) okrem náležitostí podľa § 36 obsahuje aj spôsob zabezpečenia prepravy a spracovania starých vozidiel.“.
24.
Za § 45 sa vkladajú § 45a až 45d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠45a
Žiadosť o súhlas na dekontamináciu
Žiadosť o súhlas na dekontamináciu47) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
určenie miesta dekontaminácie,
c)
opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,
d)
typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
e)
opatrenia pre prípad havárie.
§ 45b
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a žiadosť o súhlas na zneškodňovanie kontaminovaných zariadení48) okrem náležitostí podľa zákona36) a náležitostí uvedených v § 37 písm. a) a c) až h) obsahujú aj typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú zneškodňovať.
§ 45c
Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého
Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého49) niektorou z vybraných činností podľa zákona50) okrem náležitostí uvedených v § 41 obsahuje aj
a)
charakteristiky a zloženie látok: celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, forma, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicita, fyzikálna, chemická a biologická stálosť, akumulácia a biotransformácia v biologických materiáloch alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakcia v príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,
b)
charakteristiky miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania: poloha, miera zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode, rozptylové charakteristiky, charakteristiky vody, charakteristiky dna, existencia vplyvov ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,
c)
charakteristiky miesta skládky, uskladnenia alebo vstrekovania do pôdy a metód zneškodňovania: geografická situácia, charakteristiky priľahlých oblastí, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiky metód ukladania na skládky, skladovania a vstrekovania do pôdy vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.
§ 45d
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti51) okrem náležitostí podľa zákona36) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, a ich kategórie a množstvá,
c)
uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
d)
určenie miesta na odovzdávanie odpadov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 až 51 znejú:
„47)
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
48)
§ 7 ods. 1 písm. n) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
49)
§ 7 ods. 1 písm. o) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
50)
§ 7 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
51)
§ 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.“.
25.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
㤠46a
K žiadostiam podľa § 36 až 46 sa priloží odborný posudok52) o vplyve uvažovanej činnosti a zariadenia na životné prostredie, ak sa podľa osobitného predpisu53) vyžaduje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52 a 53 znejú:
52)
§ 76 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.
53)
Príloha č. 4 časť I vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.“.
26.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Transpozičný odkaz
Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 16.“.
27.
Slová „krajský úrad“ a „okresný úrad“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ a „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom gramatickom tvare.
28.
Slová „žiarivky“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „svetelné zdroje“ v príslušnom gramatickom tvare.
29.
V prílohe č. 1 v časti 2 sa za bod 2.4 vkladá nový bod 2.5, ktorý znie:
„2.5 Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia“.
Doterajší bod 2.5 sa označuje ako bod 2.6.
30.
V prílohe č. 1 v časti 3 bode 3.1 sa za slová „rozložiteľné odpady,“ vkladajú slová „polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia,“.
31.
V prílohe č. 1 sa časť 3 dopĺňa bodom 3.5, ktorý znie:
„3.5 Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v kontaminovaných zariadeniach. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.“.
32.
V prílohe č. 1 v časti 4 sa za slová „zneškodňovanie odpadov“ vkladá čiarka a slová „dekontamináciu kontaminovaných zariadení“.
33.
V prílohe č. 1 v časti 5 bode 5.2 sa za slová „zneškodňovanie odpadov“ vkladá čiarka a slová „dekontamináciu kontaminovaných zariadení“.
34.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:
Príloha č. 2a k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
OSNOVA
programu držiteľa polychlórovaných bifenylov
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
1.1 Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len „držiteľ")
1.2 Identifikačné číslo držiteľa
1.3 Sídlo držiteľa
1.4 Číslo katastrálneho územia
1.5 Okres
1.6 Druh činnosti držiteľa
2.
CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU
3.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
4.
SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
5.
ROZPOČET“.
35.
V prílohe č. 3 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU v druhom odseku slová „týždeň“ sa nahrádzajú slovami „mesiac“.
36.
V prílohe č. 3 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU v časti „Množstvo odpadu“ sa na konci pripája táto veta: „V stĺpci nakladanie sa pri zneškodňovaní použitých polychlórovaných bifenylov uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.“.
37.
V prílohe č. 3 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU v tabuľke B sa vypúšťa kód „O Odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie“.
38.
V prílohe č. 3 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU v tabuľke B sa vkladá nový kód, ktorý znie: „DO odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti“.
39.
V prílohe č. 3 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU sa v časti „IČO, obchodné meno nasledujúceho držiteľa odpadu“ na konci pripájajú tieto slová:„ Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa, v stĺpci Poznámka sa následne uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.“.
40.
V prílohe č. 4 Vzor tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa v stĺpci 6 za slovo „tonách“ pripája slovo „/kusoch“.
41.
V prílohe č. 4 Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v Spôsobe vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vo vysvetlivkách k stĺpcu 6 na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo odpadu v kusoch. Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.“.
42.
V prílohe č. 4 Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v Spôsobe vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v tabuľke 2A sa za kód O vkladá nový kód, ktorý znie: „DO – odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti“.
43.
V prílohe č. 4 Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v Spôsobe vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vo vysvetlivkách k stĺpcu 7 sa vypúšťa tretia veta.
44.
V prílohe č. 4 Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v Spôsobe vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vo vysvetlivkách k stĺpcu 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa.“.
45.
V prílohe č. 4 Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v Spôsobe vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vo vysvetlivkách k stĺpcu 9 sa za druhú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, v texte poznámok sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.“.
46.
V prílohe č. 7 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV v Spôsobe vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV v časti „Zoznam zhodnotených/zneškodnených odpadov“ sa za slová „tonách.“ vkladá táto veta: „Pri zneškodňovaní použitých polychlórovaných bifenylov sa v stĺpci 4 uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.“.
47.
V prílohe č. 9 Vzor tlačiva HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU sa za slová „tonách“ pripája slovo „/kusoch“.
48.
V prílohe č. 9 Tlačivo HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU v Spôsobe vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU sa v prvom odseku slová „raz za týždeň“ nahrádzajú slovami „raz za mesiac“.
49.
V prílohe č. 9 Tlačivo HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU v Spôsobe vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU sa v časti „Množstvo výrobku“ na konci pripájajú tieto vety: „V prípade vozidiel sa uvádza množstvo v kusoch. Ak je celková hmotnosť výrobkov pri jednom dovoze menšia ako 1 kg, ich hmotnosť sa zaokrúhľuje na nulu.“.
50.
Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 11a, ktorá znie:
„Príloha č. 11a k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA PROSTREDIA
A. MONITOROVANIE ODPADOV
Procesy zneškodňovania musia byť sprevádzané
1. kontrolami množstva, zloženia a toxicity odpadov, aby boli splnené podmienky na vydanie súhlasu,
2. testmi na akútnu toxicitu určitých druhov mäkkýšov, kôrovcov, rýb a planktónu, najmä druhov bežne sa vyskytujúcich v oblastiach vypúšťania odpadov. Okrem toho majú byť testy vykonané na vzorkách druhov morských článkonožcov (Artemia salina).
Po 36 hodinách a pri zrieďovaní vypúšťaných odpadov 1/5000 tieto testy nesmú preukázať
2.1. vyššiu ako 20-percentnú úmrtnosť dospelých štádií testovaných druhov,
2.2. pre larvové štádiá úmrtnosť prevyšujúcu úmrtnosť kontrolnej skupiny.
B. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA, DO KTORÉHO SA TENTO ODPAD VYPÚŠŤA, UKLADÁ ALEBO VSTREKUJE
1. Ak sa vypúšťajú odpady do sladkých vôd alebo do mora alebo sa odpady ukladajú, kontroly sa týkajú troch zložiek: vodného stĺpca, živých materiálov a sedimentov. Periodické kontroly stavu oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadov umožnia sledovať vývoj príslušného prostredia. Monitorovanie musí zahŕňať stanovenie
1.1 pH,
1.2 rozpusteného kyslíka,
1.3 zákalu,
1.4 hydratovaných oxidov železitých a hydroxidov v suspenzii,
1.5 toxických kovov vo vode, v suspendovaných látkach, sedimentoch a pri akumulácii vo vybraných bentických a pelagických organizmoch,
1.6 diverzity a relatívnej a absolútnej abundancie flóry a fauny, t. j. počet organizmov na jednotku plochy, resp. objemu.
2. Ak sa odpady skladujú, ukladajú na skládky alebo vstrekujú do pôdy, musí monitorovanie zahŕňať
2.1 testy na zabezpečenie toho, aby neboli kontaminované povrchové a podzemné vody. Tieto testy zahŕňajú merania
2.1.1 acidity,
2.1.2 obsahu železa (rozpusteného a v časticiach),
2.1.3 obsahu vápnika,
2.1.4 obsahu toxických kovov (rozpustených a v časticiach), ak sa nejaké vyskytujú,
2.2 ak je to potrebné, testy na určenie nepriaznivých vplyvov na štruktúru základových pôd,
2.3 všeobecné zhodnotenie ekológie oblasti v blízkosti skládky, skladu alebo miesta vstrekovania odpadu do pôdy.
C. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA OVPLYVNENÉHO VYPÚŠŤANÍM ODPADU Z PRIEMYSLU OXIDU TITANIČITÉHO
1. Spôsob zneškodňovania odpadu: skladovanie a neriadené skládkovanie na zemi
Zložky Parametre, ktorých zisťovanie je Minimálna ročná
frekvencia odberu
vzoriek a analýz
Referenčné metódy merania
povinné nepovinné
1. Nefiltrovaná povrchová
voda z oblasti v okolí miesta
skladovania, ktoré je
ovplyvnené skladovaním,
a z miesta nachádzajúceho
sa mimo tejto oblasti1),2),3)2. Nefiltrovaná podzemná
voda z oblasti v okolí
miesta, v prípade potreby
v miestach vypúštania1),2)
hodnota pH
(jednotka pH)
  1 ElektrometriaMeranie sa vykonáva
súčasne s odberom vzorky
SO44)
(mg/l)
  1 GravimetriaKomplexometrická titrácia
s EDTAMolekulová absorpčná
spektrofotometria
  Ti5)
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
Fe6)
(mg/l)
Cr
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometriaMolekulová absorpčná
spektrofotometria
Ca (mg/l)   1 Atómová absorpčná
spektrofotometriaKomplexometrická titrácia
  Cu, Pb
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometriaPolarografia
Cl5)
(mg/l)
  1 Titrácia
(Mohrova metóda)
Životné prostredie
v miestach skladovania
a ukladania
vizuálna skúška:
topografia
a udržiavanie
oblastiúčinky na
podložieekológia
oblasti
  1  
1) Vzorky sa musia odoberať v rovnakom ročnom období.
2) Pri monitorovaní povrchovej a podzemnej vody je potrebné venovať osobitnú pozornosť každej látke unášanej
vodou vytekajúcou z oblasti skladovania odpadu.
3) Ak je to možné, musia sa vzorky odoberať v hĺbke 50 cm pod hladinou vody.
4) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad zo sulfátového procesu.
5) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad z chlórového procesu.
6) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).
2. Spôsob zneškodňovania odpadu: injektáž do pôdy
Zložky Parametre,
ktorých zisťovanie je
Minimálna ročná
frekvencia
odberu vzoriek
a analýz
Referenčné
metódy merania
povinné nepovinné
1. Nefiltrovaná
povrchová
voda v okolí
miesta
v oblasti
ovplyvnenej
injektážou2. Nefiltrovaná
podzemná
voda v okolí
miesta
injektáže
a pod ním
vrátane
výtokov
podzemnej
vody
hodnota pH (jednotka pH) 1 ElektrometriaMeranie sa
vykonáva súčasne
s odberom vzorky
SO41) (mg/l) 1 GravimetriaKomplexometrická
titrácia s EDTAMolekulová
absorpčná
spektrofotometria
Ti2) (mg/l) V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1 Atómová
absorpčná
spektrofotometria
Fe3) (mg/l) Cr (mg/l) 1 Atómová
absorpčná
spektrofotometriaMolekulová
absorpčná
spektrofotometria
Ca (mg/l) 1 Atómová
absorpčná
spektrofotometriaKomplexometrická
titrácia
Cu, Pb (mg/l) 1 Atómová
absorpčná
spektrofotometriaPolarografia
Cl2) (mg/l) 1 Titrácia
(Mohrova metóda)
Topografia
životného
prostredia
stabilita podložia 1 Fotografický
a topografický
prieskum
priepustnosť,
poréznosť
1 Čerpacie skúšky
Kartonáž pomocou
vrtov
1) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad zo sulfátového procesu.
2) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad z chlórového procesu.
3) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).
51. V prílohe č. 13 v riadku 1 tabuľky sa čísla „5,5 – 10,0" nahrádzajú číslami „5,5 – 12,0".
52.
V prílohe č. 13 v riadku 2 tabuľky sa číslo „100" nahrádza číslom „600".
53.
V prílohe č. 14 v riadku 1 tabuľky sa čísla „5,5 – 10,0" nahrádzajú číslami „5,5 – 13".
54.
Za prílohu č. 15 sa vkladá príloha č. 16, ktorá znie:
„Príloha č. 16 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Touto vyhláškou sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:
1. Smernica Rady č. 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch.
2. Smernica Rady č. 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch.
3. Smernica Rady č. 99/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.
4. Smernica Rady č. 91/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch obsahujúcich niektoré nebezpečné látky.
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov.
6. Smernica Rady č. 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z odvetvia priemyslu na výrobu oxidu titaničitého.
7. Smernica Rady č. 82/883/EHS z 3. decembra 1982 o postupe pri dohľade a monitorovaní životného prostredia v súvislosti s odpadom z priemyslu oxidu titaničitého.
8. Smernica Rady č. 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2004.
László Miklós v. r.