143/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

143
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 5. marca 2004,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 18 ods. 2, § 21, § 29 ods. 1 písm. a) bodu 3 a písm. d) a § 58 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
zloženie klenotníckych zliatin,
b)
rýdzosti spájok,
c)
vyobrazenie a opis puncových značiek a znamienok,
d)
hmotnostný limit,
e)
starý tovar,
f)
podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov a vecí z drahých kovov,
g)
podrobnosti označovania zliatkov,
h)
spôsob výberu vzoriek slovenských mincí predkladaných na overenie rýdzosti.
§ 2
Zloženie klenotníckych zliatin
(1)
Klenotnícka zliatina zlata môže okrem zlata obsahovať striebro, meď, zinok, mangán, nikel, železo a paládium.
(2)
Klenotnícka zliatina striebra môže okrem striebra obsahovať iba meď.
(3)
Klenotnícka zliatina platiny môže okrem platiny obsahovať paládium, zlato, meď, volfrám, kobalt a nikel.
§ 3
Rýdzosti spájok
(1)
Rýdzosť spájky na spájkovanie zlatého tovaru nemôže byť menšia, ako je rýdzosť spájkovaného tovaru.
(2)
Rýdzosť spájky na spájkovanie strieborného tovaru môže byť najmenej 600/1000 striebra.
(3)
Rýdzosť spájky na spájkovanie platinového tovaru môže byť najmenej 585/1000 zlata.
(4)
Na spájkovanie strojovo vyrábanej zlatej a striebornej retiazkoviny je možné použiť aj spájku s nižšou rýdzosťou, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, alebo spájku z obyčajných kovov, ak priemerná rýdzosť takto vyrábanej retiazkoviny neklesne pod príslušnú zákonnú rýdzosť.
§ 4
Puncové značky na zlatý tovar zákonných rýdzostí
(1)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 999/1000 (rýdzosť č. 0) tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse kruhu; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 0 umiestnenou v ľavej spodnej časti značky.
(2)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 986/1000 (rýdzosť č. 1) tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse polkruhu s odseknutými rohmi; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 1 umiestnenou v ľavej spodnej časti značky.
(3)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 900/1000 (rýdzosť č. 2) tvorí obraz hlavy orla hľadiaceho vľavo v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 2 umiestnenou v ľavej spodnej časti značky.
(4)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 750/1000 (rýdzosť č. 3) tvorí obraz hlavy kohúta hľadiaceho vľavo v obryse nerovnostranného päťuholníka; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 3 umiestnenou v pravej hornej časti značky.
(5)
Puncovú značku na zlatý tovar rýdzosti 585/1000 (rýdzosť č. 4) tvorí obraz hlavy labute hľadiacej vľavo v obryse pretiahnutého nepravidelného šesťuholníka; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 4 umiestnenou v ľavej hornej časti značky.
§ 5
Puncové značky na strieborný tovar zákonných rýdzostí
(1)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 999/1000 (rýdzosť č. 0) tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse kruhu; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 0 umiestnenou v ľavej hornej časti značky.
(2)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 959/1000 (rýdzosť č. 1) tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse kruhu s výbežkom dolu; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 1 umiestnenou v dolnom výbežku obrysu značky.
(3)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 925/1000 (rýdzosť č. 2) tvorí obraz hlavy kamzíka hľadiaceho mierne vľavo v obryse nerovnostranného šesťuholníka symetrického podľa zvislej osi, ktorého horná vodorovná strana je vyklenutá, doplneného výbežkom dolu; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 2 umiestnenou v dolnom výbežku obrysu značky.
(4)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 900/1000 (rýdzosť č. 3) tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse nepravidelného šesťuholníka; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 3 umiestnenou v pravej dolnej časti značky.
(5)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 835/1000 (rýdzosť č. 4) tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse lichobežníka, ktorého spodná strana je vyklenutá; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 4 umiestnenou v pravej dolnej časti značky.
(6)
Puncovú značku na strieborný tovar rýdzosti 800/1000 (rýdzosť č. 5) tvorí obraz hlavy zajaca hľadiaceho vľavo v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté; číslo rýdzosti je vyznačené arabskou číslicou 5 umiestnenou v pravej dolnej časti značky.
§ 6
Puncové značky na platinový tovar
Puncové značky na platinový tovar všetkých zákonných rýdzostí majú spoločné vyobrazenie štylizovanej kráľovskej koruny, v ktorej strednej časti dolu je vynechaný priestor na vyznačenie čísla rýdzosti arabskou číslicou 0 až 4. Toto vyobrazenie je umiestnené
a)
pre rýdzosť 999/1000 (rýdzosť č. 0) v obryse kruhu,
b)
pre rýdzosť 950/1000 (rýdzosť č. 1) v obryse obdĺžnika, ktorého horná strana je vyklenutá,
c)
pre rýdzosť 900/1000 (rýdzosť č. 2) v obryse obdĺžnika, ktorého bočné strany sú vyklenuté,
d)
pre rýdzosť 850/1000 (rýdzosť č. 3) v obryse symetrického šesťuholníka,
e)
pre rýdzosť 800/1000 (rýdzosť č. 4) v obryse vzniknutom čiastočným prienikom dvoch kruhov rovnakého priemeru.
§ 7
Puncové značky na starý tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti
(1)
Puncovú značku na starý zlatý tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti tvorí na šikmo šrafovanom pozadí umiestnené písmeno „Z“, ktorého stredná časť je čiastočne zakrytá alchymistickým znakom pre zlato (štylizovaná značka slnka). Toto vyobrazenie je umiestnené v oválnom obryse s dvoma pravouhlými výsekmi na užších koncoch.
(2)
Puncovú značku na starý strieborný tovar nižšej ako zákonnej rýdzosti tvorí na šikmo šrafovanom pozadí alchymistický znak pre striebro (štylizovaná značka mesiaca) doplnený písmenom „S“ v podobe štylizovaných fúzov; toto vyobrazenie je umiestnené v obryse rovnoramenného trojuholníka s krátkou hornou základňou a otupenými rohmi.
§ 8
Rozlíšenie puncových značiek
(1)
Na rozlíšenie pracoviska Puncového úradu, ktoré puncovou značkou tovar trvanlivo označilo, sa používajú miniatúrne písmená veľkej abecedy umiestnené vnútri značky spravidla vedľa číslice vyznačujúcej číslo rýdzosti.
(2)
Jednotlivým pracoviskám Puncového úradu sa prideľujú tieto písmená:
B – Bratislava L – Levice
K – Košice T – Trenčín.
§ 9
Znamienka „METAL“
Znamienka „METAL“ tvorí nápis „METAL“ alebo „MET“, alebo „M“ písaný veľkými paličkovými písmenami, umiestnený v obdĺžnikovom alebo štvorcovom obryse.
§ 10
Vyobrazenie puncových značiek a znamienok „METAL“
Vyobrazenie puncových značiek a znamienok „METAL“ je uvedené v prílohe.
§ 11
Hmotnostný limit
Za tovar s veľmi nízkou hmotnosťou sa považuje tovar, ktorého hmotnosť neprevyšuje 0,5 gramu pri zlatom tovare a 3 gramy pri striebornom tovare.
§ 12
Starý tovar
Starým tovarom, ktorý nepodlieha puncovej kontrole, sú
a)
medaily a plakety razené do roku 1939, ak nie sú súčasťou tovaru v pevnom spojení (napríklad spájkovaním alebo nitovaním),
b)
medaily a plakety razené pred účinnosťou tejto vyhlášky Štátnou mincovňou v Kremnici a označené mincovou značkou, ktorá pozostáva z veľkého písmena „K“ umiestneného vo vyšrafovanom osemuholníku.
Podrobnosti puncovej kontroly a skúšania výrobkov a vecí z drahých kovov
§ 13
Predkladanie tovaru
Výrobca alebo obchodník oznamuje druh, počet kusov, hmotnosť a rýdzosť výrobkov alebo vecí z drahých kovov na tlačivách, ktoré mu vydá Puncový úrad; za iné osoby vyplní tlačivo Puncový úrad.
§ 14
Úradné označovanie tovaru
(1)
Trvanlivé označenie tovaru puncovou značkou sa vykonáva mechanickým odtlačkom razidla alebo iným vhodným spôsobom trvanlivého označenia. To platí aj pre označovanie tovaru výrobnou alebo zodpovednostnou značkou.
(2)
Ak sa má tovar zhotovený z viacerých drahých kovov trvanlivo označiť rôznymi puncovými značkami, umiestni sa zodpovedajúca značka na príslušnú časť tovaru; ak to nie je možné, umiestnia sa značky čiastočne cez seba, a to najprv značka kovu, ktorého je menej.
(3)
Porušením plomby stráca úradné označenie tovaru platnosť.
(4)
Osvedčenie obsahuje opis tovaru, jeho hmotnosť, zistenú rýdzosť a kov a odtlačok úradnej pečiatky. Osvedčenie platí iba na tovar, na ktorý bolo vydané.
§ 15
Podrobnosti označovania zliatkov
Zliatky drahých kovov do hmotnosti 50 gramov označí Puncový úrad iba úradným znakom, zliatky s hmotnosťou 50 až 1 500 gramov aj číslom zliatku a zliatky s hmotnosťou nad 1 500 gramov označí ďalej aj údajom rýdzosti a hmotnosti.
Spôsob výberu vzoriek slovenských mincí predkladaných na overenie rýdzosti
§ 16
(1)
Z každej partie razených mincí vyberá komisia vymenovaná výrobcom náhodným výberom bez predchádzajúcej skúšky rýdzosti a hmotnosti tri mince, ktoré predkladá v zapečatenej obálke spolu s protokolárnym zápisom Puncovému úradu na vykonanie chemickej skúšky. Na výber mincí výrobca včas prizve zástupcu odberateľa, ktorý sa na výbere mincí môže zúčastniť.
(2)
Partiou je množstvo mincí vyrazené z polotovaru, ktorého hmotnosť pri zlatých, platinových a paládiových minciach môže byť maximálne 15 kg a pri strieborných minciach maximálne 100 kg.
(3)
Priebežnú chemickú kontrolu pásov určených na razbu mincí vykonáva výrobca. O vykonaných skúškach je vedená preukazná evidencia podľa jednotlivých tavieb.
§ 17
(1)
Rýdzosť zlatých mincí sa stanovuje kupelačnou metódou podľa slovenskej technickej normy.1) Stanovená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na jednu desatinu tisíciny.
(2)
Rýdzosť strieborných mincí sa stanovuje potenciometrickou titráciou podľa slovenskej technickej normy.2) Stanovená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na jednu tisícinu.
(3)
Rýdzosť platinových mincí sa stanovuje gravimetrickou metódou podľa slovenskej technickej normy.3) Stanovená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na jednu desatinu tisíciny.
(4)
Rýdzosť paládiových mincí sa stanovuje gravimetrickou metódou s dimetylglyoxímom podľa slovenskej technickej normy.4) Stanovená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na jednu tisícinu.
§ 18
(1)
Ak niektorá z predložených mincí nemá predpísanú rýdzosť, vykoná Puncový úrad opakovanú skúšku.
(2)
Ak ani pri opakovanej skúške rýdzosť nevyhovuje, je možné vykonať na základe písomnej žiadosti výrobcu konečné vyskúšanie rýdzosti.
(3)
Konečné vyskúšanie rýdzosti vykoná trojčlenná komisia vymenovaná riaditeľom Puncového úradu.
(4)
Ak ani výsledok konečnej skúšky nevyhovuje, celá partia sa roztaví.
§ 19
Prechodné ustanovenie
Doterajšie puncové značky bez rozlišovacieho písmena zostávajú aj naďalej v platnosti.
§ 20
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Pavol Rusko v. r.
Príloha
k vyhláške č. 143/2004 Z. z.
SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY A ZNAMIENKA
na zlatý tovar, strieborný tovar a platinový tovar
1)
STN EN ISO 11426.
2)
STN EN 31427 + AC.
3)
STN EN ISO 11210.
4)
STN EN ISO 11490.