15/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2011

15
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Poštové služby
Poštové služby zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu a dodávanie poštových zásielok (§ 4).“.
3.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Univerzálna služba je súbor poštových služieb (§ 18 ods. 2 a 3), ktoré je poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny (ďalej len „poštová sadzba") všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „poštová“.
5.
V § 3 ods. 2 sa v písmene b) vypúšťa slovo „zapísaná“.
6.
V § 3 ods. 3 sa slová „vzťahuje aj na“ nahrádzajú slovami „v medzinárodnom poštovom styku poskytuje podľa pravidiel platných pre“.
7.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Poštové zásielky sú oznámenia alebo veci adresované a upravené do takej konečnej podoby, v akej ich má povinnosť dodávať poskytovateľ univerzálnej služby. Minimálne a maximálne rozmery poštových zásielok určujú pravidlá pre medzinárodný poštový styk.
(2)
Poštové zásielky sú
a)
listové zásielky,
b)
balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez nej,
c)
periodické zásielky,
d)
poukazy poštového platobného styku (ďalej len „poštové poukazy").“.
8.
V § 4 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Reklamná adresovaná zásielka nie je ani oznámenie, ktoré je kombináciou reklamnej adresovanej zásielky s inou vecou v tej istej obálke.“.
9.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Periodická zásielka je registrovaná periodická tlač. Inzertné noviny a reklamné noviny nie sú periodickou zásielkou.
(8)
Poštový platobný styk je dodávanie peňazí podľa údajov v poštovom poukaze poukázaných odosielateľom adresátovi na výplatu v hotovosti alebo sprostredkovaním pripísania na bankový účet.“.
10.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Poštové ceniny
Poštové ceniny sú
a)
známky s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej únie (ďalej len „poštová známka"),
b)
lístky, obálky, aerogramy a pigeongramy s vyobrazením poštovej známky (ďalej len „poštová celina"),
c)
výplatné značky s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej únie zo samoobslužných technických zariadení (ďalej len „výplatná značka"),
d)
prúžky do výplatných strojov,
e)
medzinárodné odpovedky vydané Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.14)“.
11.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Poštový podnik
(1)
Poštový podnik je podnikateľ,1) ktorý poskytuje poštové služby.
(2)
O poskytovanie poštových služieb ide vtedy, ak obsahom činnosti podnikateľa je vyberanie a dodávanie oznámení a vecí, ktoré sú podľa § 4 poštovými zásielkami.
(3)
Poštový podnik môže poskytovať poštové služby len na základe živnostenského oprávnenia,2) v rozsahu všeobecného povolenia (§ 14) a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťajú slová „položka 41“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. b) treťom bode sa slovo „cenín“ nahrádza slovami „známok a výplatných značiek“.
14.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „poštovňa")“.
15.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa číslo „350“ nahrádza číslom „50“.
16.
V § 7 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
korešpondencie určenej do vlastných rúk účastníkom súdnych konaní a konaní pred správnymi orgánmi (ďalej len „úradná zásielka")“.
17.
V § 7 ods. 3 písm. a) sa slová „vyššia ako jej päťnásobok“ nahrádzajú slovami „rovnaká alebo vyššia ako jej dvaapolnásobok“ a slová „prvej hmotnostnej triede“ sa nahrádzajú slovami „prvom hmotnostnom stupni“.
18.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Poštový podnik je pri poskytovaní poštových služieb oprávnený požadovať a zaznamenávať o odosielateľovi, adresátovi a o nimi splnomocnených osobách len meno, priezvisko, titul, adresu a evidenčný údaj o doklade totožnosti (ďalej len „osobný údaj") a spracúvať a uchovávať ich v informačných systémoch len v rozsahu potrebnom na poskytovanie poštových služieb. Poštový podnik je povinný zabezpečiť ochranu informácií o poskytovaných poštových službách a ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo zverejnením a pred ich zneužitím.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
19.
V § 9 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za poskytnutie informácií a údajov patrí poštovému podniku úhrada jeho skutočných nákladov.“.
20.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „úrovni členov“ nahrádzajú slovami „úrovni orgánov Európskej únie, členov“.
21.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
uverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „vestník")“.
1.
všeobecné povolenie,
2.
poštovú licenciu,
3.
zoznam registrovaných poštových podnikov,
4.
oznámenie o začatí a skončení platnosti poštových známok a poštových celín.“.
22.
V § 11 ods. 2 sa slová „úrad nezávisle“ nahrádzajú slovami „regulačný úrad je národný regulačný orgán pre odvetvie poštových služieb, ktorý“.
23.
V § 11 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
je voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu notifikačným orgánom v oblasti štátnej regulácie poštových služieb,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
24.
V § 12 ods. 6 písm. a) sa slová „neplní povinnosti“ nahrádzajú slovami „Poštový regulačný úrad neplní úlohy“.
25.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
regulácia poskytovania univerzálnej služby a vykonávania poštového platobného styku,
e)
regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a služieb poštového platobného styku.“.
26.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
27.
V § 13 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „Regulácia poštových služieb“ nahrádzajú slovami „Štátna regulácia“.
28.
V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
rozhodnutia o regulácii poštových sadzieb, ktoré v plnom rozsahu pokrývajú ekonomicky oprávnené náklady (§ 21 ods. 2).“.
29.
V § 13 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
30.
V § 14 ods. 2 sa slová „Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „vestník ministerstva")“ nahrádzajú slovami „vestníku“.
31.
V § 14 ods. 5 sa slová „Odseky 3 a 4“ nahrádzajú slovami „Odseky 2 až 4“.
32.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Poštová licencia je rozhodnutie, ktorým sa dáva právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.“.
33.
V § 17 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
návrh poštových podmienok upravujúcich poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku a návrh tarify za ich poskytovanie a vykonávanie.“.
34.
V § 18 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
schválenie poštových podmienok v časti upravujúcej poskytovanie univerzálnej služby a tarify za ich poskytovanie,“.
35.
V § 18 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
služby spojené s doporučenými zásielkami a s poistenými zásielkami,“.
36.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
37.
V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poštový regulačný úrad môže v poštovej licencii zvýšiť hmotnostný limit poštovej služby podľa odseku 2 písm. b) až na 20 kg a určiť osobitné spôsoby dodávania balíkov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6 a doterajší odsek 6 sa vypúšťa.
38.
V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak Poštový regulačný úrad uloží poskytovateľovi univerzálnej služby povinnosť vykonávať poštový platobný styk, súčasťou poštovej licencie je vymedzenie rozsahu a podmienok vykonávania poštového platobného styku podľa poštových poukazov vrátane služieb k poštovým poukazom, ako aj schválenie poštových sadzieb za jeho vykonávanie.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
39.
V § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „zruší poštovú licenciu“ nahrádzajú slovami „začne konanie o zrušení poštovej licencie“.
40.
V § 21 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a za vykonávanie poštového platobného styku“.
41.
V § 21 ods. 3 sa slová „poskytovateľa, ktorému bola udelená poštová licencia, poskytuje iná osoba na základe uzatvorenej zmluvy“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa univerzálnej služby na základe zmluvy poskytuje osoba uvedená v § 29 ods. 5“.
42.
V § 22 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný viesť vo svojom vnútornom systéme účtovníctva oddelene náklady a výnosy z poštovej výhrady, z poskytovania univerzálnej služby a z ostatných poštových služieb a iných služieb poskytovaných prostredníctvom verejnej poštovej siete a na požiadanie je povinný informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poštovej výhrady a z univerzálnej služby poskytnúť Poštovému regulačnému úradu.
(3)
Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom. Výsledok overenia ročnej účtovnej závierky poskytovateľ univerzálnej služby oznamuje Poštovému regulačnému úradu každoročne do 30. apríla.“.
43.
V § 22 sa vypúšťajú odseky 4 až 8.
44.
V § 23 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „a zaplatením poštovej sadzby“.
45.
V § 26 ods. 2 sa slová „nie je pri uzavieraní zmluvy dohodnuté inak alebo ak“ nahrádzajú slovami „z poštových podmienok alebo“.
46.
Nadpis druhej hlavy znie:
„DRUHÁ HLAVA
POSKYTOVANIE UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY A VYKONÁVANIE POŠTOVÉHO PLATOBNÉHO STYKU“.
47.
V § 27 ods. 1 prvej vete sa za slovo „služby“ vkladajú slová „a služby poštového platobného styku“ a v druhej vete sa slovo „ju“ nahrádza slovom „ich“ a slovo „schválených“ sa vypúšťa.
48.
V § 27 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
49.
V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „poštovým podnikom poskytujúcim univerzálnu službu“ nahrádzajú slovami „poskytovateľom univerzálnej služby“.
50.
V § 28 ods. 3 sa slová „poštovej platby“ nahrádzajú slovami „hotovostnej platby“.
51.
V § 29 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „schválenej“.
52.
V § 29 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová „totožnosti, ak ide o dodanie zapísanej poštovej“ nahrádzajú slovami „totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie úradnej zásielky alebo inej zapísanej zásielky“.
53.
V § 29 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
používať poštové pečiatky a poštové ceniny.“.
54.
V § 29 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a na požiadanie aj o ich dodaní adresátovi“.
55.
V § 29 ods. 2 písm. e) a f) sa za slovo „vydať“ vkladajú slová „na požiadanie“.
56.
V § 29 ods. 2 písm. k) za bodkočiarkou sa slová „odosielateľa alebo adresáta“ nahrádzajú slovami „odosielateľa, adresáta a nimi splnomocnených osôb“.
57.
V § 29 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.“.
58.
V § 29 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. b) a c) prvého bodu a písmena d)“.
59.
V § 30 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
prevzatie dodanej poštovej zásielky, a ak nemôže osobne prevziať dodanú poštovú zásielku, určiť osobu, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,
b)
prevzatie hotovostnej platby poukázanej na výplatu v hotovosti alebo na sprostredkovanie jej pripísania na bankový účet podľa poštového poukazu, a ak nemôže osobne prevziať hotovostnú platbu poukázanú na výplatu v hotovosti, určiť osobu, ktorá je splnomocnená ju prevziať pre adresáta,“.
60.
V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Adresát je povinný
a)
preukázať svoju totožnosť a umožniť zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie dodanej úradnej zásielky alebo inej zapísanej zásielky, alebo o prevzatie hotovostnej platby dodanej podľa poštového poukazu; to sa vzťahuje aj na splnomocnenú osobu podľa odseku 1 písm. a) a b),
b)
uhradiť poštové sadzby, ktoré sú podľa tarify príslušenstvom dodanej poštovej zásielky.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
61.
V § 30 ods. 3 písm. d) sa za slovo „požiadanie“ vkladajú slová „alebo na dodávacej pošte“.
62.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením dôvodu nemožnosti jej dodania“.
63.
V § 31 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo preukázať svoju totožnosť“.
64.
V § 31 ods. 5 sa v písmene c) a v odseku 8 vypúšťa slovo „schválenej“.
65.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobné údaje o odosielateľoch, adresátoch a o nimi splnomocnených osobách“.
66.
V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s označením „Slovensko" alebo „Slovenská republika".“
67.
V § 34 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
nedodaním poštovej zásielky so zaručenou lehotou dodania v lehote dodania podľa poštových podmienok,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
68.
V § 36 ods. 4 sa slová „ods. 3 písm. a) a c), poskytovateľ“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. a), poskytovateľ univerzálnej služby“.
69.
V § 36 ods. 5 sa slová „ods. 3 písm. b), poskytovateľ“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. b) a c), poskytovateľ univerzálnej služby“.
70.
V § 37 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych a rozvojových podmienok určených pre univerzálnu službu v poštovej licencii a cenovú kontrolu14a) týkajúcu sa poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.“.
71.
V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb na základe všeobecného povolenia.“.
72.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
nevedie vo svojom vnútornom systéme účtovníctva oddelene náklady a výnosy z poštovej výhrady, z poskytovania univerzálnej služby a z ostatných poštových služieb a iných služieb poskytovaných prostredníctvom verejnej poštovej siete alebo neposkytne Poštovému regulačnému úradu na jeho požiadanie informácie a údaje o nákladoch a výnosoch z poštovej výhrady a z univerzálnej služby.“.
73.
V § 39 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
vydá poštovú známku alebo poštovú celinu, alebo používa na poskytovanie poštových služieb poštové pečiatky alebo poštové ceniny, alebo textové alebo grafické označenie používané vo verejnej poštovej sieti bez súhlasu poskytovateľa univerzálnej služby.“.
74.
V § 39 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
75.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
schvaľovanie poštových známok a poštových celín (§ 38),
b)
vydávanie všeobecných povolení (§ 14),
c)
registráciu poštových podnikov (§ 15),
d)
reguláciu poštových sadzieb (§ 21).“.
76.
V § 41 ods. 3 sa slová „príslušné ministerstvo“ nahrádzajú slovami „príslušný predseda Poštového regulačného úradu“.
77.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Lehota na rozhodnutie podľa § 18 až 20 je 60 dní odo dňa začatia konania.“.
78.
V § 42 odsek 6 znie:
„(6)
Do 31. decembra 2005 je obsahom poštovej výhrady vyberanie a distribúcia korešpondencie a reklamných adresovaných zásielok s hmotnosťou najviac 100 g.“.
79.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Do 31. decembra 2005 sa poštová výhrada nevzťahuje na korešpondenciu a reklamné adresované zásielky, ak poštová sadzba za ne je rovnaká alebo vyššia ako jej trojnásobok podľa tarify poskytovateľa univerzálnej služby pre korešpondenciu v prvom hmotnostnom stupni najrýchlejšej štandardnej kategórie.“.
80.
Slová „Poštový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom zákone nahrádzajú slovami „Poštový regulačný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje vyhlásiť v Zbierke zákonov Slovenskej republiky úplné znenie zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, ako vyplýva zo zmien podľa redakčného oznámenia o oprave chýb (čiastka 55/2002 Z. z.) a zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem bodov 20 a 23, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 15/2004 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa úplne transponujú tieto smernice:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšení kvality služieb, Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 015, uverejnená 21. januára 1998, s. 0014 - 0025.
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júla 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z hľadiska ďalšej liberalizácie trhu poštových služieb Spoločenstva, Úradný vestník L 176, uverejnená 5. júla 2002, s. 0021 - 0025.
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.