171/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
OPATRENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. marca 2004
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú:
a)
štátne rozpočtové organizácie zriadené zákonom, a to Štátna energetická inšpekcia,1) Slovenská obchodná inšpekcia,2) Hlavný banský úrad,3) Puncový úrad Slovenskej republiky4) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,5)
b)
štátne rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,
c)
štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,
d)
Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.6)
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa pre správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje na prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu
(1)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. a) až c) tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.
(2)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca uvedený v § 1 písm. d) tohto opatrenia prevádza vlastníctvo akejkoľvek veci.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu
(1)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. a) až c) tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.
(2)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správca uvedený v § 1 písm. d) tohto opatrenia výmenou dáva akékoľvek hnuteľné veci.
§ 7
Nájom nehnuteľných vecí štátu
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky, sa vyžaduje súhlas ministerstva; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 307/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 9
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Pavol Rusko v. r.
1)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1993 Z. z. o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov.
5)
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.