172/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
ZÁKON
z 11. marca 2004
o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo v správe vyššej vojenskej správy,1) ktorý sa stal pre ministerstvo a vyššiu vojenskú správu prebytočným,2) na obec alebo vyšší územný celok.
(2)
Na nakladanie s majetkom štátu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Predmet prevodu vlastníctva
Predmetom prevodu vlastníctva majetku štátu podľa § 1 môžu byť
a)
vojenské stavby,
b)
pozemky tvoriace s vojenskými stavbami jeden funkčný celok,
c)
ostatné pozemky okrem lesného majetku štátu a pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria.
§ 3
Podmienky prevodu vlastníctva
(1)
Prevod vlastníctva majetku štátu podľa tohto zákona na obec alebo vyšší územný celok možno uskutočniť, len ak o tento majetok v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o jeho prebytočnosti neprejaví záujem podľa osobitného predpisu4) žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia.
(2)
Ak v lehote podľa odseku 1 neprejaví záujem o majetok štátu žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, ministerstvo alebo vyššia vojenská správa je povinná ponúknuť tento majetok štátu obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza. Ak sa majetok štátu nachádza na území viacerých obcí alebo ak obec neprejaví záujem o majetok štátu, ktorý sa nachádza na jej území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy s obcou (§ 4 ods. 1), ministerstvo alebo vyššia vojenská správa je povinná ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza.
(3)
O prevode vlastníctva majetku štátu podľa odseku 2 rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministerstva; ak ide o prevod vlastníctva majetku štátu v správe vyššej vojenskej správy, návrh na prevod vlastníctva tohto majetku predkladá vyššia vojenská správa prostredníctvom ministerstva.
(4)
Prevod vlastníctva majetku štátu na obec alebo vyšší územný celok (ďalej len „prevod vlastníctva“) podľa tohto zákona sa uskutočňuje darovacou zmluvou.5)
(5)
Návrh na prevod vlastníctva podľa odseku 3 obsahuje
a)
odôvodnenie návrhu na prevod vlastníctva,
b)
označenie majetku štátu,
c)
identifikačné údaje majetku štátu,
d)
cenu majetku štátu podľa znaleckého posudku,
e)
názov obce alebo vyššieho územného celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza,
f)
uznesenie zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktorým súhlasí s nadobudnutím majetku štátu.
(6)
Ministerstvo k návrhu podľa odseku 3 priloží
a)
rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu,
b)
návrh darovacej zmluvy, ktorou sa má prevod vlastníctva uskutočniť,
c)
list vlastníctva.
§ 4
Postup pri prevode vlastníctva
(1)
Ak vláda rozhodne o prevode majetku štátu, ministerstvo alebo vyššia vojenská správa zašle obci alebo vyššiemu územnému celku určenému v rozhodnutí vlády návrh darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa rozhodnutia vlády. Ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia návrhu darovacej zmluvy obci, ministerstvo alebo vyššia vojenská správa je povinná ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza (§ 3 ods. 2).
(2)
Ak vyšší územný celok neprejaví záujem o majetok štátu, ktorý sa nachádza na jeho území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia návrhu darovacej zmluvy vyššiemu územnému celku, ministerstvo alebo vyššia vojenská správa je povinná začať osobitné ponukové konanie podľa osobitného predpisu.6)
§ 5
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004 a stráca účinnosť 31. decembra 2010.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 13 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
2)
§ 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
6)
§ 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.