184/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2004 do 31.12.2007

184
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 29. marca 2004
o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Obsahom odbornej skúšky sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „odborná skúška“) je preukázanie znalostí žiadateľa o
a)
právnych predpisoch upravujúcich starobné dôchodkové sporenie,
b)
právnych predpisoch, ktoré súvisia so starobným dôchodkovým sporením, a to
1.
upravujúcich sociálne poistenie,
2.
upravujúcich daň z príjmov,
c)
základných otázkach investovania na finančných trhoch.
(2)
Zoznam otázok na odbornú skúšku sa zverejňuje na internetovej stránke Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad“).
§ 2
(1)
Odborná skúška sa koná najmenej raz v kalendárnom roku. Termín konania odbornej skúšky, miesto konania odbornej skúšky a adresu, na ktorú sa podávajú písomné prihlášky na odbornú skúšku, sa vyhlasuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou najmenej 60 dní pred konaním odbornej skúšky.
(2)
Písomná prihláška na odbornú skúšku obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia a adresu jeho trvalého pobytu. Prihláška na odbornú skúšku sa podáva úradu najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Prílohou k prihláške na odbornú skúšku je doklad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúšky.
(3)
Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je 1 000 Sk.
§ 3
Pozvánka na odbornú skúšku sa zasiela žiadateľovi, ktorého písomná prihláška spĺňa náležitosti podľa § 2 ods. 2, najneskôr 14 dní pred termínom konania odbornej skúšky.
§ 4
(1)
Odborná skúška má formu písomného testu.
(2)
Odborná skúška je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej päť členov.
§ 5
(1)
O priebehu a výsledku odbornej skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie.
(2)
Zápisnica podľa odseku 1 spolu s dokladmi z odbornej skúšky sa odovzdá najneskôr 10 dní po vykonaní tejto skúšky úradu; ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, odovzdáva sa zápisnica podľa odseku 1 aj tejto právnickej osobe.
(3)
Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí stupňom vyhovel alebo stupňom nevyhovel. Pri odbornej skúške žiadateľ vyhovel, ak získal najmenej 80 % bodov z písomného testu.
(4)
Výsledok odbornej skúšky sa písomne oznámi žiadateľovi, a ak žiadateľ úspešne vykonal skúšku, súčasne sa mu zašle doklad o úspešnom výsledku skúšky. Žiadateľ môže nahliadnuť do jeho výsledkov z odbornej skúšky na základe žiadosti.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.
Ľudovít Kaník v. r.