189/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2004 do 30.04.2013

189
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa suma „250 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“.
2.
V § 10 sa suma „250 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.
Miroslav Beblavý v. r.