204/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
ZÁKON
z 9. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza slovami „pri výkone štátnej správy“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgány záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy“.
2.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia § 22 až 40 sa vzťahujú aj na postup úradu, keď úrad posudzuje činnosti a konania podnikateľov na základe osobitného predpisu.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 001, 4/1/2003).“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
3.
V § 3 ods. 2 sa za slovami „právnická osoba“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „združenia“ sa vkladajú slová „a združenia týchto združení“.
4.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ktorý zaväzuje jeho členov,“ a „členom“.
5.
V § 4 ods. 3 písm. e) sa na konci pripája slovo „alebo“.
6.
V § 4 ods. 4 sa slová „obmedzujúcej súťaž“ nahrádzajú slovami „podnikateľov alebo rozhodnutia združenia podnikateľov“, vypúšťa sa slovo „jej“ a za slovo „obsahu“ sa vkladajú slová „tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia združenia“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľom a inými podnikateľmi, ktorí na účely takejto dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému ako tento podnikateľ, úrad posudzuje v jednom konaní, ak obsah takýchto dohôd obmedzujúcich súťaž je zhodný v predmete a v cieli.“.
8.
§ 5 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 3 a 4.
9.
V § 6 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a 5“.
10.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Podielom podľa odseku 1 je súčet podielov na relevantnom trhu
a)
účastníka dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
podnikateľov, v ktorých účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo
1.
má podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
má právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
má právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľov, ktorí majú práva uvedené v písmene b) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž,
d)
podnikateľov, v ktorých podnikatelia uvedení v písmene c) majú práva uvedené v písmene b).“.
11.
V § 6 ods. 3 úvodná veta znie: „Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne“.
12.
V § 6 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré nemôžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže na tuzemskom trhu a spĺňajú podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitných predpisov.5a)
(5)
Úrad vydá rozhodnutie, že výnimka podľa odseku 4 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ak sú splnené podmienky, podľa ktorých môže odnať výnimku Komisia v súlade s osobitným predpisom,5a) ktorého podmienky na vyňatie zo zákazu táto dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 203, 01/08/2002), nariadenie Komisie (ES) č. 358/2003 z 27. februára 2003 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Úradný vestník Európskej únie L 053, 28/02/2003), nariadenie Komisie (ES) č. 2659/2000 o použití článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na kategórie dohôd o výskume a vývoji (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 304, 05/12/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 240/96 z 31. januára 1996 o uplatňovaní článku 85 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité druhy zmlúv o prevode technológií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 031, 09/02/1996), nariadenie Komisie (ES) č. 2658/2000 z 29. novembra 2000 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 304, 05/12/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami pravidelnej námornej prepravy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 100, 20/04/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o použití článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených praktík (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 336, 29/12/1999).“.
13.
V § 6 ods. 6 sa za číslo „1“ vkladajú slová „3 alebo 4“.
14.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Podnikatelia môžu žiadať úrad o vydanie stanoviska, či ich návrh dohody alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov nie je dohodou obmedzujúcou súťaž. Na tento účel úrad neposudzuje návrh dohody podnikateľov alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov podľa odsekov 1, 3 a 4. Úrad vydá stanovisko do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, v zložitých prípadoch vydá stanovisko do 60 pracovných dní.“.
15.
§ 7 sa vypúšťa.
16.
V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“.
17.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu podľa § 4, 8 alebo zákazu podľa osobitného predpisu5b) skončiť rozhodnutím, v ktorom podnikateľovi uloží plniť záväzky, ktoré podnikateľ úradu predložil na účely odstránenia možného obmedzenia súťaže. Úrad môže vydať takéto rozhodnutie na určený čas.
(2)
Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak
a)
sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,
b)
podnikateľ neplní záväzky uložené mu rozhodnutím úradu alebo
c)
podnikateľom poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Čl. 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (úplné znenie Úradný vestník Európskeho spoločenstva C 325, 24/12/2002).“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 69 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
19.
V § 9 ods. 5 sa slovo „založenie“ nahrádza slovom „vytvorenie“.
20.
V § 9 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
21.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Úrad v konaní o koncentrácii podľa odseku 5, ktorá podlieha kontrole úradu a ktorá má za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov, posúdi takú koordináciu podľa § 4 a 6.“.
22.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).
23.
V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
a)
spoločný celosvetový celkový obrat účastníkov koncentrácie za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie je najmenej 1 200 000 000 Sk a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 360 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo
b)
aspoň jeden z účastníkov koncentrácie dosiahol v Slovenskej republike celkový obrat najmenej 500 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie a aspoň jeden ďalší účastník koncentrácie dosiahol celosvetový celkový obrat najmenej 1 200 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie.
(2)
Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov
a)
účastníka koncentrácie,
b)
podnikateľov, v ktorých účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
1.
má podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
má právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
má právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľov, ktorí majú práva uvedené v písmene b) v podniku účastníka koncentrácie,
d)
podnikateľov, v ktorých majú podnikatelia uvedení v písmene c) práva uvedené v písmene b),
e)
podnikateľov, v ktorých dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).“.
24.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „štátny peňažný ústav,10)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.
25.
V § 10 odsek 6 znie:
„(6)
Celkový obrat podnikateľa neobsahuje tržby, výnosy alebo príjmy z predaja tovaru medzi podnikateľmi podľa odseku 2.“.
26.
V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo právomoci“, slovo „spoločného“ sa nahrádza slovom „celkového“ a slová „b), c) a d)“ sa nahrádzajú slovami „b) až e)“.
27.
V § 10 odsek 9 znie:
„(9)
Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu do 30 pracovných dní odo dňa
a)
uzavretia zmluvy,
b)
oznámenia prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)
c)
doručenia rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)
d)
keď Európska komisia (ďalej len „Komisia") oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad alebo
e)
v ktorom nastala iná skutočnosť, na ktorej základe došlo k vzniku koncentrácie.
Lehota začne plynúť odo dňa, keď nastala prvá zo skutočností uvedených v písmenách a) až c) alebo písmene e).“.
28.
V § 10 ods. 10 sa za číslo „30“ vkladá slovo „pracovných“.
29.
V § 10 ods. 11 sa vypúšťa čiarka a slová „alebo pri získaní spoločnej kontroly“, za slovo „podnikateľ“ sa vkladajú slová „alebo podnikatelia“ a slová „ktorý získava“ sa nahrádzajú slovami „ktorí získavajú“.
30.
V § 10 ods. 12 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).
31.
V § 10 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa oznamujúceho koncentráciu zúžiť rozsah podkladov požadovaných podľa odseku 12. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov je na rozhodnutie vo veci nepostačujúci, môže podnikateľa vyzvať na ich doplnenie. Od doručenia výzvy na doplnenie požadovaných podkladov až do ich predloženia lehota podľa § 11 neplynie.“.
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 14 až 17.
32.
V § 10 v ods. 14 sa slová „Účastníci koncentrácie nesmú“ nahrádzajú slovami „Podnikateľ nesmie“ a slová „zo vzniku“ sa nahrádzajú slovom „z“.
33.
V § 10 v ods. 15 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“ a vypúšťa sa čiarka a slová „alebo že tak koná iba na udržanie plnej hodnoty investícií alebo na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 15“.
34.
V § 10 odsek 16 znie:
„(16)
Úrad na základe návrhu podnikateľa vydá rozhodnutie, ktorým môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 14, ak sú na to vážne dôvody. Úrad vydá rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky do 30 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Táto lehota začne plynúť najskôr odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplného oznámenia koncentrácie. Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži aj účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany. Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienku, s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.“.
35.
V § 10 v ods. 17 sa slová „13, 14 a 15“ nahrádzajú slovami „14 až 16“.
36.
V § 11 sa za číslo „60“ a za číslo „90“ vkladá slovo „pracovných“, slová „najviac však“ sa nahrádzajú slovami „a to aj opakovane, spolu najviac“ a vypúšťa sa posledná veta.
37.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu.
(2)
Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou podľa § 9 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1.
(3)
Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí aj v prípade, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade s odsekom 1 alebo 2. Úrad môže v rozhodnutí uložiť účastníkom konania povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo kontrolu jej plnenia.
(4)
Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky viazaný. Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu písomný návrh podmienky na zabezpečenie súladu koncentrácie s odsekom 1 alebo 2 a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Na návrh predložený po lehote úrad neprihliada. V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty túto lehotu predĺžiť. Počas plynutia 30 dňovej lehoty lehota podľa § 11 neplynie. Ak účastník konania predložený návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou označí ako konečný pred uplynutím tejto lehoty, lehota podľa § 11 začne plynúť odo dňa doručenia tohto konečného návrhu.
(5)
V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastníci konania nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky.
(6)
Úrad zakáže koncentráciu, ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu.
(7)
Úrad zakáže koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu alebo koordinácia súťažného správania je v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1.
(8)
Rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie.“.
38.
§ 12a až 12f sa vypúšťajú vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 17a.
39.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, ak účastník konania neplní podmienku uloženú mu v rozhodnutí.
(2)
Úrad na návrh účastníka konania zmení rozhodnutie podľa § 12 ods. 3, ak
a)
sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou uloženej účastníkovi konania, alebo
b)
pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu.
(3)
Úrad rozhodnutie o koncentrácii z vlastného podnetu zmení alebo zruší, ak
a)
podnikateľom poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce pre jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé, alebo
b)
koncentrácia vznikla inak, ako bola oznámená.“.
40.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Ak došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie
a)
pred vydaním rozhodnutia o jej zákaze podľa § 12 ods. 6 alebo 7, alebo
b)
po vydaní právoplatného rozhodnutia o jej zákaze podľa § 12 ods. 6 alebo 7,
úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva. Úrad môže účastníkovi konania uložiť ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti.“.
41.
V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad vykonáva právomoci v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom hospodárskej súťaže osobitnými predpismi.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1/2003, nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 024, 29/01/2004).“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
42.
§ 22 znie:
㤠22
(1)
Úrad
a)
vykonáva prešetrovanie na relevantnom trhu,
b)
vydáva rozhodnutie o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa ustanovení osobitného predpisu;5b) rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takéhoto konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,
c)
vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, orgán územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgán záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy porušil tento zákon,
d)
postupuje a rozhoduje vo všetkých veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných predpisov,18a)
e)
kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
f)
vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a)
g)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,
h)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,1aa)
i)
podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa odseku 4,
j)
navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže.
(2)
V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu1aa) majú zamestnanci úradu, ako aj tí, ktorí boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu (ďalej len „zamestnanci úradu"), právo vyžadovať od podnikateľov, ako aj od vedúcich zamestnancov podnikateľa, štatutárnych orgánov podnikateľa alebo od členov štatutárnych orgánov podnikateľa, od kontrolných orgánov podnikateľa alebo od členov kontrolných orgánov podnikateľa, alebo od iných zamestnancov podnikateľa (ďalej len „zamestnanci podnikateľa") informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na činnosť úradu, najmä účtovné a obchodné podklady alebo právne dokumenty bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané, a vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka. Majú právo vyžadovať aj ústne alebo písomné vysvetlenie a vyhotovovať si zvukový záznam z ústne podaného vysvetlenia. Na zabezpečenie získania týchto podkladov majú zamestnanci úradu právo
a)
zapečatiť tieto podklady a dokumenty alebo zapečatiť objekty a priestory, v ktorých sa vykonáva inšpekcia podľa odseku 3 na určitý čas a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie prešetrovania úradom,
b)
odňať tieto podklady a dokumenty na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak úrad nemôže počas výkonu inšpekcie podľa odseku 3 alebo 4 najmä z technických dôvodov získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov. O tom urobí úrad záznam do zápisnice.
(3)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú zamestnanci úradu na základe písomného poverenia predsedu úradu právo vstupovať do všetkých objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov podnikateľa, ktoré súvisia s činnosťou alebo s konaním podnikateľa podľa § 3 ods. 2 s cieľom vykonať inšpekciu.
(4)
Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných objektoch, priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikateľa ako uvedených v odseku 3, ako aj v súkromných objektoch, súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch zamestnancov podnikateľa nachádzajú podklady alebo dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou alebo konaním podnikateľa podľa § 3 ods. 2, na základe ktorých možno preukázať vážne obmedzenie súťaže, úrad vydá rozhodnutie o vykonaní inšpekcie zamestnancami úradu.
(5)
Rozhodnutie úradu podľa odseku 4 obsahuje vo výrokovej časti najmä určenie účelu inšpekcie, určenie objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov, v ktorých sa má inšpekcia vykonať, dátum a lehotu, v ktorej sa má inšpekcia vykonať, a určenie osôb, ktoré inšpekciu vykonajú, s uvedením ich právomocí pri jej výkone. V odôvodnení rozhodnutia úrad uvedie tiež skutočnosti, ktoré preukazujú dôvodné podozrenie podľa odseku 4. Proti rozhodnutiu o vykonaní inšpekcie je prípustný rozklad, ktorý nemá odkladný účinok.
(6)
Inšpekciu podľa odseku 4 možno vykonať iba na základe súhlasu súdu s inšpekciou vydaného na návrh úradu podľa osobitného predpisu.22b) Súhlas súdu s inšpekciou doručí úrad osobe, u ktorej sa inšpekcia vykoná pri začatí inšpekcie. Ak osoba, u ktorej sa má inšpekcia vykonať, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inšpekciou odovzdá na poštovú prepravu najneskôr do 24 hodín po vykonaní inšpekcie spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inšpekcie.
(7)
Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 4 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inšpekciou.
(8)
Zamestnanci úradu sú oprávnení po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu vymôcť si vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podľa odseku 3 alebo 4. Zamestnanci úradu sú pri inšpekcii podľa odseku 3 alebo 4 oprávnení po bezvýslednej výzve na poskytnutie informácii a podkladov podľa odseku 2 vykonať inšpekciu objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov a vymôcť si prístup k informáciám a podkladom prekonaním odporu alebo vytvorenej prekážky. Úrad je oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky. O tom urobí úrad záznam do zápisnice.
(9)
Útvar policajného zboru je podľa osobitného predpisu22c) povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo na žiadosť úradu aj zamestnancom iných orgánov hospodárskej súťaže zodpovedných za uplatňovanie ustanovení osobitného predpisu5b) (ďalej len „národný súťažný orgán"), ak sa zúčastnia inšpekcie podľa odseku 3 alebo 4, alebo zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu.1aa)
(10)
Úrad je oprávnený vyžadovať od fyzických osôb a právnických osôb informácie a podklady o podnikateľovi, ako aj ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu podľa tohto zákona. Tieto subjekty sú povinné takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnúť, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom.23)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22b, 22c a 23 znejú:
„22b)
§ 78a Občianskeho súdneho poriadku.
22c)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „upozornenie podľa § 39 ods. 2 a“.
44.
V § 25 ods. 1 sa slovo „podnikateľa“ nahrádza slovami „účastníka konania“ a na konci sa pripája táto veta: „Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž a vo veci zneužívania dominantného postavenia sa začína konanie vždy z vlastného podnetu úradu.“.
45.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Účastníkom konania v prípade
a)
dohody obmedzujúcej súťaž sú účastníci tejto dohody obmedzujúcej súťaž,
b)
zneužívania dominantného postavenia je podnikateľ, ktorého činnosť alebo konanie je možným zneužívaním dominantného postavenia,
c)
koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. a) sú podnikatelia, ktorí sa zlučujú alebo splývajú,
d)
koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov,
e)
možného porušenia ustanovenia § 39 je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo orgán záujmovej samosprávy,
f)
inom ako uvedenom v písmenách a) až e) ten, o čích právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má rozhodnúť.“.
46.
V § 25 ods. 6 sa za slovo „ich“ vkladá slovo „procesných“.
47.
V § 26 ods. 4 sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie“.
48.
V § 30 sa slová „najviac však“ nahrádzajú slovami „a to aj opakovane, spolu najviac“ a slovo „šesť“ sa nahrádza číslom „24“.
49.
§ 31 znie:
㤠31
(1)
Úrad môže vydať rozhodnutie o prerušení konania, aj
a)
ak v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) už koná iný národný súťažný orgán,
b)
vo veci koncentrácie na čas, kým sa na základe osobitného predpisu24a) neurčí, kto bude vo veci konať.
(2)
Ak sa konanie preruší, lehoty podľa tohto zákona neplynú okrem lehoty podľa § 38 ods. 8, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k porušeniu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a) Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004.“.
50.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) koná alebo rozhodol iný národný súťažný orgán.“.
51.
V § 32 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
v tej istej veci už koná alebo rozhodol úrad,“.
52.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) už koná alebo rozhodla Komisia,
j)
o tej istej koncentrácii už koná alebo rozhodla Komisia.“.
53.
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Úrad môže zastaviť konanie podľa odsekov 1 a 2 aj v jeho časti.
(4)
Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 2 písm. a) a b) sa iba vyznačí v spise.“.
54.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), i) a j) nie je prípustný rozklad.“.
55.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 5“ a slová „§ 25 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 5“.
56.
V § 38 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Úrad uloží pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý neplní podmienku, podnikateľovi, ktorý poruší povinnosť alebo záväzok uložený mu rozhodnutím úradu, podnikateľovi, ktorý neplní rozhodnutie úradu, alebo podnikateľovi, ktorý porušil zákaz vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ak mu úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 16.
(3)
Úrad za porušenie zákazu podľa § 39 uloží orgánu štátnej správy, orgánu územnej samosprávy alebo orgánu záujmovej samosprávy pokutu do výšky 2 000 000 Sk.“.
57.
V § 38 ods. 5 sa slovo „ktorý“ nahrádza slovami „alebo právnickej osobe, ktorá“ a číslo „1 000 000“ sa nahrádza číslom „5 000 000“.
58.
V § 38 ods. 7 sa slová „1 a 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3 a 5“ a vypúšťajú sa slová „ak podnikateľ pokračuje v porušovaní ustanovení podľa odseku 1 alebo ak si nesplní povinnosť podľa § 40“.
59.
V § 38 ods. 8 sa slová „1 a 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3 a 5“ a za slovo „zákona“ sa vkladá čiarka a slová „ustanovení osobitného predpisu,5b) k nesplneniu podmienky alebo k porušeniu povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu“ a na konci sa vypúšťajú slová „ustanovení tohto zákona“.
60.
V § 38 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Úrad pri ukladaní pokuty posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania ustanovení tohto zákona, porušovania ustanovení osobitného predpisu5b) alebo porušovania podmienky, povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, skutočný dopad na trh a tam, kde je to účelné, veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty berie do úvahy aj iné skutočnosti, najmä opakované porušovanie tým istým podnikateľom, odmietnutie podnikateľa spolupracovať s úradom, postavenie podnikateľa ako vodcu alebo iniciátora porušovania, získanie majetkového prospechu v dôsledku porušovania alebo neplnenia dohody obmedzujúcej súťaž v praxi.
(11)
Úrad neuloží pokutu podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, a ktorý súčasne
a)
z vlastného podnetu ako prvý poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie porušenia zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu,26a)
b)
skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a),
c)
nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž alebo nebol iniciátorom jej uzavretia,
d)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Čl. 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.“.
61.
V § 38 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Úrad uloží pokutu zníženú až do 50 % z výšky pokuty, ktorú by úrad inak uložil podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, ak by podnikateľ súčasne nespĺňal tieto podmienky:
a)
z vlastného podnetu poskytol významný dôkaz, ktorý v spojení s informáciami a podkladmi už dostupnými úradu umožní úradu preukázať porušenie zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu,26a)
b)
skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a).“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
62.
V § 38 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Vybrané pokuty a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
63.
§ 39 znie:
㤠39
Orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, orgány územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgány záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy nesmú zjavnou podporou zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.“.
64.
V § 40 sa slová „na základe osobitného písomného poverenia“ nahrádzajú slovami „zamestnancom iného národného súťažného orgánu a zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám“ a vypúšťa sa čiarka a slová „ktoré súvisia s činnosťami alebo konaniami podnikateľov podľa § 3 ods. 2“.
65.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú slová „od podnikateľov, od štátnych orgánov, od obcí, od fyzických osôb alebo od právnických osôb“ a slová „a na konanie podľa osobitného predpisu5a)“ sa nahrádzajú slovami „ak osobitný predpis neustanovuje inak“.
66.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako aj tí, ktorí boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu“, vypúšťa sa slovo „všetkých“ a za slovom „skutočnostiach,“ sa vkladajú slová „ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva podnikateľa alebo ich podnikateľ označil za dôverné, a“.
67.
V § 43 písm. b) sa vypúšťajú slová „a § 12b písm. a)“.
68.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii
(1)
Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa spravujú ustanoveniami tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(3)
Procesné úkony vykonané v konaní pri posudzovaní činností a konaní podnikateľov podľa § 4 alebo 8 pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované aj na účely posudzovania tých istých činností a konaní podnikateľov v konaní podľa ustanovení osobitného predpisu.5b)
(4)
Výnimka zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž udelená podnikateľovi rozhodnutím úradu podľa doterajších predpisov zostáva účinná až do uplynutia času, na ktorý bola udelená. Úrad rozhodnutie z vlastného podnetu zruší, ak zistí, že dohoda obmedzujúca súťaž, ktorej bola udelená výnimka, je v rozpore s osobitným predpisom26a) alebo ak sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie.
(5)
Podnikatelia sú povinní dať svoje dohody obmedzujúce súťaž do súladu s osobitnými predpismi5a) podľa § 6 ods. 4 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, že sa zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž nevzťahuje na čas určený v rozhodnutí na dohodu obmedzujúcu súťaž a konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, či sú ich činnosti a konania dohodou obmedzujúcou súťaž, úrad rozhodnutím zastaví. Úrad rozhodnutím zastaví aj konania o koncentráciách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, a konania o možnom porušení zákazu podľa § 4, ak sa na dohodu obmedzujúcu súťaž nevzťahuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zákaz podľa § 6 ods. 1.
(7)
Zjednodušené konania pri posudzovaní koncentrácie, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(8)
Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o súhlase s koncentráciou, ktorý viazal na podmienku pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a podnikateľ neplní túto podmienku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.
(9)
Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie vzniklo odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.
(10)
Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, na porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(11)
Lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú podľa doterajších predpisov.
(12)
Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z. a zákona č. 589/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
(1)
Európska komisia (ďalej len „Komisia") a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „protimonopolný úrad") môžu v konaní, v ktorom súd uplatňuje ustanovenia osobitného predpisu,33ac) predložiť písomné vyjadrenie k právnym alebo skutkovým skutočnostiam priamo súvisiacim s prejednávanou vecou. Súd môže vyhovieť žiadosti Komisie alebo protimonopolného úradu o ústne vyjadrenie.
(2)
Písomné vyjadrenie podľa odseku 1 musí mať všeobecné náležitosti podania podľa § 42 ods. 3.
(3)
Súd je povinný umožniť účastníkom konania vyjadriť sa v súdom určenej primeranej lehote k vyjadreniu Komisie alebo k vyjadreniu protimonopolného úradu podľa odseku 1.
(4)
Súd je povinný na účel prípravy vyjadrenia podľa odseku 1 umožniť Komisii a protimonopolnému úradu nazeranie do súdneho spisu s právom robiť si z neho výpisy a odpisy. Na ich žiadosť je tiež povinný im doručiť alebo zabezpečiť doručenie kópie akýchkoľvek dokumentov súvisiacich s prejednávanou vecou, ktoré sú nevyhnutné na prípravu ich vyjadrenia podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ac znie:
„33ac)
Čl. 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (úplné znenie Úradný vestník Európskeho spoločenstva C 325, 24/12/2002).“.
2.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
㤠78a
(1)
Na zabezpečenie dôkazu na účely prešetrovania podľa osobitných predpisov15a) súd na základe návrhu Komisie alebo protimonopolného úradu do troch dní rozhodne o vydaní súhlasu s inšpekciou objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov. Prílohou k návrhu je rozhodnutie Komisie alebo protimonopolného úradu.
(2)
Návrh podľa odseku 1 musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 42 ods. 3 najmä účel inšpekcie, určenie objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov, v ktorých sa má inšpekcia vykonať, určenie osôb, ktoré by mali inšpekciu vykonať, s návrhom právomocí, ktoré by mali mať, a uvedenie skutočností, ktoré preukazujú dôvodné podozrenie, že sa určité podklady alebo dokumenty nachádzajú v uvedených objektoch, priestoroch alebo dopravných prostriedkoch.
(3)
Súd postupuje pri vydaní súhlasu s inšpekciou Komisiou podľa odseku 1 v súlade s osobitným predpisom.15b) Pri vydaní súhlasu s inšpekciou protimonopolným úradom súd skúma, či inšpekcia alebo spôsob jej výkonu je úmerná a dostatočne odôvodnená s ohľadom na závažnosť možného obmedzenia hospodárskej súťaže, význam hľadaného podkladu alebo dokumentu, účasť podnikateľa15c) na možnom obmedzení hospodárskej súťaže a odôvodnenie predpokladu, že hľadané podklady alebo dokumenty sa nachádzajú v určitých objektoch, priestoroch alebo dopravných prostriedkoch.
(4)
Výrok uznesenia súdu o súhlase s inšpekciou musí obsahovať určenie účelu inšpekcie, určenie objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov, v ktorých sa má inšpekcia vykonať, určenie osôb, ktoré inšpekciu vykonajú, s uvedením ich právomocí pri výkone inšpekcie a určenie dátumu inšpekcie s uvedením lehoty, do ktorej je možné inšpekciu vykonať. Lehota na vykonanie inšpekcie nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
(5)
Súd ustanoví osobe, ktorá užíva objekty, priestory alebo dopravné prostriedky, v ktorých sa má inšpekcia vykonať, opatrovníka podľa § 192, ktorý sa zúčastní na výkone inšpekcie.
(6)
Uznesenie súdu o súhlase s inšpekciou súd doručí protimonopolnému úradu, ktorý zabezpečí jeho doručenie osobe, u ktorej sa inšpekcia vykoná.15d)
(7)
Proti uzneseniu súdu o vydaní súhlasu na inšpekciu podľa odseku 1 je prípustné odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Odvolanie je oprávnená podať osoba, ktorá užíva objekty, priestory alebo dopravné prostriedky, v ktorých sa inšpekcia vykonala.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15d znejú:
„15a)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z.
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 001, 4/1/2003).
15b) Článok 21 (3) nariadenia Rady (ES) č. 1/2003.
15c)
§ 3 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 204/2004 Z. z.
15d)
§ 22 ods. 6 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 204/2004 Z. z.“.
3.
Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý znie:
㤠82a
Súd bezodkladne oznámi protimonopolnému úradu začatie konania, v ktorom uplatňuje ustanovenia osobitného predpisu.33ac)“.
4.
§ 155 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vo veciach ochrany práv porušených alebo ohrozených nekalým súťažným konaním a vo veciach ochrany práv spotrebiteľa môže súd priznať účastníkovi konania, ktorého návrhu vyhovel, právo na uverejnenie rozsudku. Vo výroku rozsudku určí na základe návrhu rozsah, formu a spôsob uverejnenia; trovy uverejnenia uhrádza neúspešný účastník konania.“.
5.
V § 158 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Súd doručí Komisii a protimonopolnému úradu kópiu rozsudku, ktorým uplatňoval ustanovenia osobitného predpisu,33ac) bezodkladne po doručení rozsudku účastníkom konania.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položky 210 a 211 vypúšťajú.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 212 znie:
„Oznámenie koncentrácie 100 000 Sk.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.