205/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
ZÁKON
z 12. marca 2004
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami určenými týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona
a)
informáciou o životnom prostredí je akákoľvek informácia v písomnej, obrazovej, zvukovej, elektronickej alebo inej materiálnej forme
1.
o stave zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia, vody, pôdy, horninového prostredia, krajiny a voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov, biotopov vrátane geneticky modifikovaných organizmov, ako aj o interakciách medzi týmito zložkami,
2.
o faktoroch, ako sú látky, energia, hluk, vibrácie, žiarenie, odpady vrátane rádioaktívnych odpadov, emisie a iné uvoľňovanie znečisťujúcich látok do životného prostredia, ktoré znečisťujú, poškodzujú alebo môžu poškodiť zložky životného prostredia uvedené v prvom bode,
3.
o činnostiach a opatreniach vrátane administratívnych opatrení, predpisoch, politikách, plánoch, programoch a dohodách vo veciach životného prostredia, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť zložky alebo faktory uvedené v prvom a druhom bode, ako aj o činnostiach a opatreniach na ochranu týchto zložiek,
4.
o správach o aplikácii a plnení podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku starostlivosti o životné prostredie,
5.
o analýzach nákladov a prínosov a o ďalších analýzach a podkladoch ekonomického charakteru používaných v rámci opatrení a činností uvedených v treťom bode alebo
6.
o stave zdravia a bezpečnosti osôb vrátane prípadnej kontaminácie potravinového reťazca, o fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch životného prostredia vo vzťahu k zdraviu ľudí,1) o kultúrnych lokalitách a sídelných štruktúrach, ak sú alebo môžu byť dotknuté v dôsledku stavu zložiek životného prostredia uvedených v prvom bode alebo cez tieto zložky z hociktorého z dôvodov uvedených v druhom a treťom bode,
b)
šírením informácie o životnom prostredí je jej zverejnenie2) a iná forma jej aktívneho šírenia povinnou osobou alebo iným subjektom v okruhu verejnosti, na ktorý sa vzťahuje alebo nevzťahuje obmedzenie,3) najmä prostredníctvom miestnych, regionálnych alebo celoštátnych oznamovacích prostriedkov, odborných podujatí, priameho oslovenia alebo informovania určitých skupín verejnosti, pri ktorej nemusia byť splnené všetky náležitosti ako pri jej zverejnení,
c)
verejnosťou je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia tvorené týmito osobami,
d)
informáciou o životnom prostredí, ktorou disponuje povinná osoba, je informácia podľa písmena a), ktorú má povinná osoba a bola ňou prijatá alebo vypracovaná, ako aj taká informácia, ktorú z poverenia povinnej osoby pre ňu uchováva iná fyzická osoba alebo právnická osoba,
e)
uvoľňovaním znečisťujúcej látky je jej zavedenie do životného prostredia v dôsledku zámernej alebo náhodnej ľudskej činnosti, pri štandardných i neštandardných operáciách a mimoriadnych udalostiach vrátane rozliatia, emisie, vypúšťania, injektáže, zneškodňovania, skládkovania alebo prostredníctvom kanalizačných systémov bez záverečného čistenia odpadových vôd,
f)
prenosom mimo hraníc prevádzkarne je pohyb znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1, odpadov určených na zneškodnenie alebo zhodnotenie a znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie cez hranice prevádzkarne,
g)
prevádzkarňou je jedno alebo viac zariadení v tej istej lokalite alebo v priľahlých lokalitách, v ktorých sa vykonáva činnosť uvedená v prílohe č. 2 a ktoré vlastní alebo prevádzkuje tá istá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „prevádzkovateľ“),
h)
difúznym zdrojom je viacero malých roztrúsených zdrojov znečisťovania, z ktorých sa môžu uvoľňovať znečisťujúce látky do ovzdušia, vody alebo pôdy, ak ich spoločný vplyv na tieto zložky životného prostredia môže byť významný a nie je vhodné a účelné zbierať údaje z každého jednotlivého zdroja.
(2)
V prípade pochybnosti, či ide o informáciu o životnom prostredí, rozhodne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ak sa pochybnosť o informácii o životnom prostredí týka veci upravenej všeobecne záväzným právnym predpisom v pôsobnosti iného ústredného orgánu štátnej správy, rozhodne ministerstvo po prerokovaní s týmto ústredným orgánom štátnej správy.
§ 3
Osoby povinné zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí
(1)
Osobami povinnými zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí podľa tohto zákona (ďalej len „povinná osoba“) sú
a)
ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy a obce (ďalej len „orgán verejnej správy“),
b)
právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby založené alebo zriadené orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,4) ktoré plnia úlohy verejnej správy alebo vykonávajú odborné služby týkajúce sa životného prostredia,
c)
fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré na základe zmluvy s orgánom verejnej správy alebo s právnickou osobou podľa písmena b) plnia odborné úlohy a s tým spojené služby týkajúce sa životného prostredia, a to v rozsahu tejto zmluvy.
(2)
V prípade pochybnosti, či ide o povinnú osobu podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo.
§ 4
Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o životnom prostredí
(1)
Povinné osoby sú povinné zhromažďovať, uchovávať a podľa potreby aktualizovať informácie o životnom prostredí súvisiace s výkonom ich verejných funkcií podľa osobitných predpisov5) so zámerom ich efektívneho a systematického šírenia.
(2)
Systém zhromažďovania a uchovávania musí byť zvolený tak, aby čo najviac umožňoval transparentný a efektívny prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom. Na tento účel povinné osoby najmä
a)
využijú doterajšie nástroje zhromažďovania informácií o životnom prostredí, najmä vo forme hlásení, oznámení, kontrolnej a rozhodovacej činnosti, a podľa potreby tieto nástroje upravia a doplnia,
b)
vyvinú primerané úsilie na to, aby sa informácie o životnom prostredí, ktorými disponujú alebo ktorými disponujú nimi riadené alebo kontrolované povinné osoby, zhromažďovali a uchovávali vo forme, ktorá je ľahko reprodukovateľná a dostupná čo najširšiemu okruhu záujemcov, najmä prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí, hlavne prostredníctvom siete internetu, a aby tieto informácie boli podľa možnosti aktualizované, presné a porovnateľné,
c)
vytvoria a budú udržiavať v aktuálnom stave verejne prístupné zoznamy, registre alebo iné vhodné prostriedky na informovanie verejnosti
1.
o druhu a rozsahu informácií o životnom prostredí, ktorými majú disponovať v súlade s odsekom 1, ako aj o tých, ktorými v skutočnosti disponujú,
2.
o základných lehotách a podmienkach, za ktorých sú informácie o životnom prostredí sprístupňované, a o postupe, ktorým môžu byť získané, najmä o tom, kde možno podať žiadosť, podnet, sťažnosť alebo iné podanie alebo kde možno nájsť príslušnú informáciu v elektronickej forme,
d)
určia osoby alebo útvary zodpovedné za sprístupňovanie informácií o životnom prostredí vrátane prípadnej poradenskej činnosti pre verejnosť v tejto oblasti.
(4)
Vedením zoznamu podľa odseku 3 môže ministerstvo poveriť ním riadenú právnickú osobu (ďalej len „poverená právnická osoba“).
(5)
Povinné osoby oznámia ministerstvu údaje potrebné na vytvorenie verejného zoznamu podľa odseku 3 do 30. júna 2005; zmeny v údajoch budú oznamovať polročne do 30. júna a do 31. decembra kalendárneho roka.
§ 5
Národný register znečistenia
(1)
Národný register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia (ďalej len „národný register znečistenia“) vedie a hodnotenie kvality v ňom obsiahnutých údajov zabezpečuje ministerstvo; plnenie týchto úloh môže uskutočniť prostredníctvom poverenej právnickej osoby.
(2)
Národný register znečistenia je štruktúrovanou počítačovou databázou založenou na povinnom periodickom podávaní správ od prevádzkovateľov činností uvedených v prílohe č. 2. Národný register znečistenia obsahuje údaje o uvoľňovaní znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 do životného prostredia z týchto činností, ako aj z difúznych zdrojov zaradených do národného registra znečistenia podľa odseku 5; obsahuje tiež údaje o prenosoch mimo hraníc prevádzkarne.
(3)
Národný register znečistenia sa vhodným spôsobom prepojí s ďalšími registrami, zoznamami a databázami uvedenými v § 4, ako aj s národnými registrami znečistenia iných štátov.
(4)
Údaje v národnom registri znečistenia sa vedú tak, aby sa umožnilo vyhľadávanie údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o ich prenosoch mimo hraníc prevádzkarne podľa
a)
prevádzkarne a jej umiestnenia,
b)
činnosti,
c)
prevádzkovateľa,
d)
znečisťujúcej látky alebo odpadu,
e)
zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje,
f)
cieľa prenosu znečisťujúcej látky alebo odpadu mimo hraníc prevádzkarne, prípadne aj podľa toho, či ide o ich zneškodnenie alebo zhodnotenie.
(5)
Národný register znečistenia umožňuje tiež vyhľadávanie informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa difúznych zdrojov zaradených doň podľa kritérií ustanovených vykonávacím predpisom (§ 6 ods. 9).
(6)
Národný register znečistenia je verejne prístupný v elektronickej forme. Ak žiadateľ o to požiada, sprístupní sa mu informácia z národného registra znečistenia postupom podľa § 10 ods. 1.
§ 6
Vedenie národného registra znečistenia a súvisiace povinnosti
(1)
Národný register znečistenia obsahuje informácie
a)
o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo hraníc prevádzkarne, o ktorých sa požaduje podávanie hlásení podľa odseku 2,
b)
o uvoľňovaní znečisťujúcich látok z difúznych zdrojov podľa odseku 7.
(2)
Údaje do národného registra znečistenia je povinný nahlasovať prevádzkovateľ, ktorý vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 2 nad príslušnou prahovou hodnotou a ktorý
a)
uvoľňuje znečisťujúcu látku uvedenú v prílohe č. 1 v množstve presahujúcom prahovú hodnotu pre uvoľňovanie uvedenú v stĺpci 1 tejto prílohy alebo
b)
prenáša mimo hraníc prevádzkarne znečisťujúcu látku uvedenú v prílohe č. 1 v množstve presahujúcom prahovú hodnotu uvedenú v stĺpci 2 tejto prílohy, alebo
c)
prenáša mimo hraníc prevádzkarne nebezpečné odpady v množstve presahujúcom 2 tony za rok alebo ostatné odpady v množstve presahujúcom 2 000 ton za rok, alebo
d)
prenáša mimo hraníc prevádzkarne znečisťujúcu látku uvedenú v prílohe č. 1 v odpadových vodách určených na čistenie v množstve presahujúcom prahovú hodnotu uvedenú v stĺpci 1b tejto prílohy.
(3)
Hlásenie podľa odseku 2 podáva prevádzkovateľ spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise (odsek 9) raz ročne, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „nahlasovací rok“).
(4)
Hlásenie podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o prevádzkarni a jej činnosti a o jej prevádzkovateľovi,
b)
názov a číselné označenie každej znečisťujúcej látky, pri ktorej došlo k prekročeniu prahovej hodnoty podľa prílohy č. 1,
c)
skutočné množstvo znečisťujúcej látky podľa písmena b), ktoré sa uvoľnilo z prevádzkarne do životného prostredia za nahlasovací rok, a to tak v súhrnnej forme, ako aj s rozlíšením, či išlo o uvoľnenie do ovzdušia, do vody alebo do pôdy vrátane podzemnej injektáže,
d)
v prípade prenosu mimo hraníc prevádzkarne
1.
skutočne prenesené množstvo znečisťujúcej látky podľa písmena b) mimo hraníc prevádzkarne, s rozlíšením medzi množstvom preneseným na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia, ako aj identifikačné údaje o zariadení, do ktorého bola znečisťujúca látka prenesená, alebo
2.
skutočne prenesené množstvo nebezpečného odpadu alebo ostatného odpadu mimo hraníc prevádzkarne, pri ktorom došlo v nahlasovacom roku k prekročeniu prahovej hodnoty podľa odseku 2 písm. c), s rozlíšením medzi nebezpečným odpadom a ostatným odpadom a medzi odpadom určeným na zhodnotenie a odpadom určeným na zneškodnenie, ako aj identifikačné údaje o zariadení, do ktorého bol odpad prenesený,
e)
skutočne prenesené množstvo mimo hraníc prevádzkarne tej znečisťujúcej látky v odpadových vodách, pri ktorej došlo v nahlasovacom roku k prekročeniu prahovej hodnoty podľa prílohy č. 1 stĺpca 1b, ako aj identifikačné údaje o zariadení, do ktorého bola táto znečisťujúca látka prenesená,
f)
druh metodiky použitej v súlade s odsekom 6 na získanie údajov uvedených v písmenách b) až e) so špecifikáciou, či ide o údaje získané meraním, výpočtom alebo kvalifikovaným odhadom.
(5)
Prevádzkovateľ činnosti uvedenej v prílohe č. 2 je povinný viesť evidenciu, zhromažďovať a uchovávať údaje potrebné na určenie uvoľňovania znečisťujúcich látok, ako aj prenosov mimo hraníc prevádzkarne podľa odseku 4 vrátane opisu metodiky použitej pri zhromažďovaní údajov.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní údajov podľa odseku 5 používať najlepšie dostupné informácie vrátane príslušných údajov z monitoringu, výpočtov a odborných posudkov. Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu a správnosť údajov uvedených v hlásení podľa odsekov 2 a 4. Tieto hlásenia, ako aj evidenciu podľa odseku 5 je prevádzkovateľ povinný uchovávať počas piatich rokov nasledujúcich po príslušnom nahlasovacom roku.
(7)
Zhromažďovanie údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok z difúznych zdrojov zaradených do národného registra znečistenia zabezpečuje poverená právnická osoba. Prevádzkovatelia jednotlivých zdrojov znečisťovania tvoriacich difúzny zdroj sú povinní nahlasovať poverenej právnickej osobe príslušné údaje spôsobom a v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom (odsek 9).
(8)
Údaje získané z hlásení podľa odseku 2 a z činnosti podľa odseku 7 musia byť zapracované do národného registra znečistenia najneskôr do 24 mesiacov od skončenia prvého nahlasovacieho roka a potom najneskôr do 15 mesiacov od skončenia každého ďalšieho nahlasovacieho roka. Údaje v národnom registri znečistenia sa musia uchovávať tak, aby bol zabezpečený prístup verejnosti k údajom za príslušný nahlasovací rok i za predchádzajúce nahlasovacie roky najmenej desať rokov dozadu.
(9)
Podrobnosti o obsahu národného registra znečistenia, o zhromažďovaní údajov a vedení evidencie, o obsahu hlásenia a spôsobe jeho podávania vrátane jeho vzorovej štruktúry a kritérií na hodnotenie kvality údajov, ako aj kritériá na výber difúznych zdrojov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
Šírenie informácií o životnom prostredí
(1)
Povinné osoby šíria informácie o životnom prostredí, ktorými disponujú.
(2)
Povinné osoby utvoria podmienky na to, aby sa čo najväčšia časť informácií o životnom prostredí šírila zverejnením prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí, najmä prostredníctvom siete internetu. Informáciami šírenými v tejto forme musia byť
a)
texty medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, návrhy a texty všeobecne záväzných právnych predpisov o životnom prostredí alebo s ním súvisiacich,
b)
politiky, koncepcie, programy a plány týkajúce sa životného prostredia vrátane ich návrhov, prípadne aj významné analýzy a skutočnosti týkajúce sa ich prípravy, na všetkých úrovniach verejnej správy,
c)
správy o stave plnenia záväzkov a povinností a o aplikácii dokumentov uvedených v písmenách a) a b) a prípadne tiež informácie o výkone verejných funkcií alebo o poskytovaní verejných služieb týkajúcich sa životného prostredia,
d)
správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike,6) ako aj ďalšie obdobné správy vydávané na regionálnej alebo miestnej úrovni,
e)
údaje a súhrny z dát odvodených zo sledovania činností, ktoré poškodzujú alebo môžu poškodzovať životné prostredie,
f)
povolenia s významným vplyvom na životné prostredie a dohody vo veciach alebo týkajúce sa životného prostredia, prípadne odkaz na miesto, kde možno žiadať alebo dostať informáciu postupom podľa § 10 ods. 1,
g)
štúdie o environmentálnych vplyvoch a o hodnotení rizika týkajúce sa zložiek životného prostredia uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo odkaz na miesto, kde možno žiadať alebo dostať informáciu postupom podľa § 10 ods. 1,
h)
národný register znečistenia a prípadne aj ďalšie registre a zoznamy vedené podľa tohto zákona.
(3)
Správy o stave životného prostredia podľa odseku 2 písm. d) musia obsahovať najmä údaje o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a o opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného prostredia vrátane medzinárodnej spolupráce.
(4)
Povinnosti podľa odseku 2 možno plniť aj vytváraním prepojení cez adresy internetu, na ktorých sa možno dostať k príslušnej informácii o životnom prostredí.
(5)
Ustanovenia osobitného predpisu7) o ochrane niektorých sprístupňovaných informácií sa primerane vzťahujú aj na ochranu informácií o životnom prostredí šírených podľa § 7.
§ 8
Správne delikty
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia8) (ďalej len „inšpekcia“) uloží pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk
a)
prevádzkovateľovi, ktorý
1.
nevedie evidenciu alebo nezhromažďuje alebo neuchováva príslušné údaje v súlade s § 6 ods. 5 a 6,
2.
nenahlási príslušné údaje v súlade s § 6 ods. 2, 3, 4 alebo 7, alebo
b)
povinnej osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 2.
(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody, alebo následkov protiprávneho konania.
(3)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do 1 milióna Sk, a to aj opätovne.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 3 splniť. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenia na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody alebo na nápravu spôsobenej ekologickej ujmy.
(5)
Výnosy z pokút podľa odsekov 1 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva.9)
§ 9
Konanie
Všeobecný predpis o správnom konaní,10) s odchýlkami ustanovenými v tomto zákone, sa vzťahuje len na konanie podľa § 2 ods. 2, § 3 ods. 2 a § 8.
§ 10
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Sprístupňovanie informácií o životnom prostredí na základe žiadosti upravuje osobitný predpis.7)
(2)
Povinné osoby (§ 3) do 1. júla 2006 zosúladia svoj systém zhromažďovania a uchovávania informácií o životnom prostredí tak, aby spĺňal podmienky podľa § 4.
(3)
Povinnosť šírenia informácií podľa § 7 ods. 2 písm. a) až g) prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí sa nevzťahuje na informácie o životnom prostredí vyhotovené pred 1. júlom 2004, ak ich povinná osoba nemá k dispozícii v elektronickej forme.
(4)
Prvým nahlasovacím rokom podľa § 6 ods. 3 je rok 2006.
(5)
Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie podľa prílohy č. 3.
Čl. II
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Sídla a územná pôsobnosť krajských úradov životného prostredia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Krajský úrad životného prostredia je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v krajskom úrade životného prostredia a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v krajskom úrade životného prostredia a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa za slovo „prostredia“ vkladá čiarka a slová „ktorý je bez právnej subjektivity organizačne začlenený do krajského úradu životného prostredia,“.
4.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prednosta krajského úradu životného prostredia je vedúcim služobného úradu.“.
5.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta krajského úradu životného prostredia so súhlasom ministra životného prostredia.“.
6.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecne záväzné vyhlášky krajských úradov životného prostredia a všeobecne záväzné vyhlášky obvodných úradov životného prostredia, ako aj smernice a iné organizačné akty, ktorými ministerstvo riadi výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovaný krajskými úradmi životného prostredia, obvodnými úradmi životného prostredia, obcami a inšpekciou, uverejňujú sa vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.“.
7.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov.10) “.
Čl. III
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 61odsek 6 znie:
„(6)
Nárok na náhradu podľa odseku 1 povinný orgán zníži o výšku dotácie alebo príspevku zo štátneho rozpočtu poskytovaných na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku.“.
2.
V § 61 ods. 8 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“ a odsek 8 sa dopĺňa písmenom e), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 93 znie:
„e)
ak nárok na náhradu majetkovej ujmy alebo inej náhrady vzniká podľa osobitných predpisov.93)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:
„93)
Napríklad zákon č. 184/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podľa odsekov 4 a 5 sa nepostupuje, ak sa v predmetnej veci uskutočnilo verejné prerokovanie podľa osobitného predpisu.16)“.
2.
V § 29 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Do začatia integrovaného povoľovania prevádzok podľa odsekov 1, 3 a 4 sa na ich povoľovanie alebo na povoľovanie ich zmien vzťahujú doterajšie právne predpisy.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
Čl. V
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo bydlisko v niektorom z členských štátov Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát")“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v niektorom z členských štátov“.
3.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slovom „narodenia“ vypúšťa čiarka a slová „rodné číslo“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004 okrem § 4 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 205/2004 Z. z.
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
Poradové
číslo
Číslo CAS Znečisťujúca látka Prahová hodnota pre uvoľňovania
(stĺpec 1)
Prahová
hodnota
do ovzdušia
(stĺpec 1a)
do vody
(stĺpec 1b)
do pôdy
(stĺpec 1c)
pre prenos
znečisťujúcich látok
mimo prevádzkarne
(stĺpec 2)
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
1 74-82-8 metán (CH4) 100 000 - - -
2 630-08-0 oxid uhoľnatý (CO) 500 000 - - -
3 124-38-9 oxid uhličitý (CO2) 100
miliónov
- - -
4 fluorované uhľovodíky (HFC) 100 - - -
5 10024-97-2 oxid dusný (N2O) 10 000 - - -
6 7664-41-7 amoniak bezvodý (NH3) 10 000 - - -
7 nemetánové prchavé
organické zlúčeniny
(NMVOC)
100 000
8 oxidy dusíka (NOx/NO2) 100 000 - - -
9 perfluorouhľovodíky (PFC) 100 - - -
10 2551-62-4 fluorid sírový (SF6) 50 - - -
11 oxidy síry (SOx/SO2) 150 000 - - -
12 celkový dusík - 50 000 50 000 10 000
13 celkový fosfor - 5 000 5 000 10 000
14 hydrochlorofluorouhľovodíky
(HCFC)
1 - - 100
15 chlorofluorouhľovodíky
(CFC)
1 - - 100
16 halóny 1 - - 100
17 7440-38-2 arzén a zlúčeniny (ako As) 20 5 5 50
18 7440-43-9 kadmium a zlúčeniny
(ako Cd)
10 5 5 5
19 7440-47-3 chróm a zlúčeniny (ako Cr) 100 50 50 200
20 7440-50-8 meď a zlúčeniny (ako Cu) 100 50 50 500
21 7439-97-6 ortuť a zlúčeniny (ako Hg) 10 1 1 5
22 7440-02-0 nikel a zlúčeniny (ako Ni) 50 20 20 500
23 7439-92-1 olovo a zlúčeniny (ako Pb) 200 20 20 50
24 7440-66-6 zinok a zlúčeniny (ako Zn) 200 100 100 1 000
25 15972-60-8 alachlór - 1 1 5
26 309-00-2 aldrin 1 1 1 1
27 1912-24-9 atrazín - 1 1 5
28 57-74-9 chlórdan 1 1 1 1
29 143-50-0 chlórdekon 1 1 1 1
30 470-90-6 chlórfenvinfos - 1 1 5
31 85535-84-8 chlóroalkány, C10-C13 - 1 1 10
32 2921-88-2 chlórpyrifos - 1 1 5
33 50-29-3 DDT 1 1 1 1
34 107-06-2 1,2-dichlóretán (EDC) 1 000 10 10 100
35 75-09-2 dichlórmetán (DCM) 1 000 10 10 100
36 60-57-1 dieldrin 1 1 1 1
37 330-54-1 diuron - 1 1 5
38 115-29-7 endosíran - 1 1 5
39 72-20-8 endrin 1 1 1 1
40 halogénované organické
zlúčeniny (ako AOX)
- 1 000 1 000 1 000
41 76-44-8 heptachlór 1 1 1 1
42 118-74-1 hexachlórbenzén (HCB) 10 1 1 1
43 87-68-3 hexachlórbutadién (HCBD) - 1 1 5
44 608-73-1 1,2,3,4,5, 10 1 1 1
6-hexachlórcyklohexán
(HCH)
45 58-89-9 lindan 1 1 1 1
46 2385-85-5 mirex 1 1 1 1
47 PCDD + PCDF (dloxíny
+furány) (ako TEQ)
0,001 0,001 0,001 0,001
48 608-93-5 pentachlórbenzén 1 1 1 5
49 87-86-5 pentachlórfenol (PCP) 10 1 1 5
50 1336-36-3 polychlórované bifenyly
(PCB)
0,1 0,1 0,1 1
51 122-34-9 simazín - 1 1 5
52 127-18-4 tetrachlóretén (PER) 2 000 - - 1 000
53 56-23-5 tetrachlórmetán (TCM) 100 - - 1 000
54 12002-48-1 trichlórbenzény (TCBs) 10 - - 1 000
55 71-55-6 1,1,1 -trichlóretán 100 - - 1 000
56 79-34-5 1,1,2,2-tetrachlóretán 50 - - 1 000
57 79-01-6 trichlóretén 2 000 - - 1 000
58 67-66-3 trlchlórmetán 500 - - 1 000
59 8001-35-2 toxafén 1 1 1 1
60 75-01-4 chlóretén 1 000 10 10 100
61 120-12-7 antracén 50 1 1 50
62 71-43-2 benzén 1 000 200
(ako BTEX)a)
200
(ako BTEX)a)
2 000
(ako BTEX)a)
63 brómované dlfenylétery
(PBDE)
- 1 1 5
64 nonylfenol etoxyláty
(NP/NPE) a súvisiace látky
- 1 1 5
65 100-41-4 etylbenzén - 200
(ako BTEX)a)
200
(ako BTEX)a)
2 000
(ako BTEX)a)
66 75-21-8 oxirán 1 000 10 10 100
67 34123-59-6 izoproturón - 1 1 5
68 91-20-3 naftalén 100 10 10 100
69 zlúčeniny organocínu (ako
celkový Sn)
- 50 50 50
70 117-81-7 bis-(2-etylhexyl) ftalát
(DEHP)
10 1 1 100
71 108-95-2 fenoly (ako celkový C) - 20 20 200
72 polycyklické aromatické
uhľovodíky (PAU)b)
50 5 5 50
73 108-88-3 toluén - 200
(ako BTEX)a)
200
(ako BTEX)a)
2 000
(ako BTEX)a)
74 tributylcín a zlúčeniny - 1 1 5
75 trifenylcín a zlúčeniny - 1 1 5
76 celkový organický uhlík
(TOC) (ako celkový C alebo
COD/3)
50 000 "
77 1582-09-8 trifluralín - 1 1 5
78 1330-20-7 xylény - 200
(ako BTEX)a)
200
(ako BTEX)a)
2 000
(ako BTEX)a)
79 chloridy (ako celkový Cl) - 2 milióny 2 milióny 2 milióny
80 chlór a anorganické
zlúčeniny (ako HCl)
10 000 - - -
81 1332-21-4 azbest 1 1 1 10
82 kyanidy (ako celkový CN) - 50 50 500
83 fluoridy (ako celkový F) - 2 000 2 000 10 000
84 fluór a anorganické
zlúčeniny (ako HF)
5 000 - - -
85 74-90-8 kyanovodík (HCN) 200 - - -
86 tuhé častice (PM10) 50 000 - - -
Vysvetlivky:
Číslo CAS znečisťujúcej látky znamená presný identifikátor v Chemical Abstracts Service.
Stĺpec 1 obsahuje prahové hodnoty v nadväznosti na § 6 ods. 2 písm. a) a d) tohto zákona. Ak dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v príslušnom podstĺpci (ovzdušie, voda alebo pôda), požaduje sa ohlásenie uvoľnenia alebo, v prípade znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie, prenosu do zložky životného prostredia uvedenej v príslušnom podstĺpci s ohľadom na konkrétnu prevádzkareň.
Stĺpec 2 obsahuje prahové hodnoty v nadväznosti na § 6 ods. 2 písm. b) tohto zákona. Ak dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v tomto stĺpci pre príslušnú znečisťujúcu látku, požaduje sa ohlásenie prenosu tejto látky mimo hraníc prevádzkarne.
Pomlčka (–) znamená, že predmetný parameter nespôsobuje vznik požiadavky na ohlásenie.
Horný index „a)“ znamená, že jednotlivé znečisťujúce látky sa ohlasujú v prípade, ak dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty pre BTEX (súhrnný parameter pre benzén, toluén, etylbenzén a xylén).
Horný index „b)“ znamená, že polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sa merajú ako benzo(a)pyrén (50-32-8), benz[e]acefenantrylén (205-99-2), benzo[k]fluorantén (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyrén (193-39-5) (odvodené z Protokolu o perzistentných organických znečisťujúcich látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia presahujúcom štátne hranice).
Príloha č. 2 k zákonu č. 205/2004 Z. z.
ČINNOSTI
Poradové
číslo
Činnosť Prahová hodnota pre kapacitu
1. Energetika  
1.1 Rafinérie minerálnych olejov a plynov *
1.2 Zariadenia na splynovanie a skvapalňovanie *
1.3 Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia S tepelným príkonom
50 MW
1.4 Koksárenské pece *
1.5 Uholné mlynice S kapacitou 1 tona za hodinu
1.6 Zariadenia na výrobu uholných produktov a tuhého
bezdymového paliva
*
 
2. Výroba a spracovanie kovov  
2.1 Zariadenia na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane
sulfidických rúd)
*
2.2 Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárna
alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho liatia
S kapacitou 2,5 tony za hodinu
2.3 Zariadenia na spracovanie železných kovov:  
  a) Teplé valcovne S kapacitou 20 ton surovej ocele
za hodinu
  b) Kováčske dielne s kladivami S energiou 50 kJ na jedno
kladivo, kde spotreba tepelnej
energie presahuje 20 MW
  c) Aplikácia ochranných natavovaných kovových náterov So vstupom 2 tony surovej ocele
za hodinu
2.4 Zlievanie železných kovov S výrobnou kapacitou 20 ton
za deň
2.5 Zariadenia  
  a) na výrobu surových neželezných kovov z rudy, koncentrátov
alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo
elektrolytickými procesmi
*
  b) na tavbu vrátane zlievania neželezných kovov a prepracovania
(rafinácia, výroba odliatkov atď.)
S kapacitou tavby 4 tony za deň
pre olovo a kadmium alebo
20 ton za deň pre všetky ďalšie
kovy
2.6 Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a plastov používajúce
elektrolytické alebo chemické procesy
Objem kúpeľa 30 m3
 
3. Spracovanie nerastov  
3.1 Podzemná ťažba a súvisiace činnosti *
3.2 Povrchová ťažba Ak plocha oblasti ťažby
dosahuje 25 ha
3.3 Zariadenia na výrobu
a) cementového slinku v rotačných peciach
S výrobnou kapacitou 500 ton
za deň
  b) vápna v rotačných peciach S výrobnou kapacitou
presahujúcou 50 ton za deň
  c) cementového slinku alebo vápna v iných peciach S výrobnou kapacitou 50 ton
za deň
3.4 Zariadenia na výrobu azbestu a na výrobu výrobkov
obsahujúcich azbest
*
3.5 Zariadenia na výrobu skla vrátane sklených vlákien S kapacitou tavby 20 ton za
deň
3.6 Zariadenia na tavenie minerálnych látok vrátane minerálnych
vlákien
S kapacitou tavby 20 ton za
deň
3.7 Zariadenia na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním,
predovšetkým strešných škridlel, tehál, žiaruvzdorných tehál,
dlaždíc, kameniny, porcelánu
S výrobnou kapacitou 75 ton za
deň alebo kapacitou pece 4 m3
a hustotou zavážania pecí 300
kg/m3
 
4. Chemický priemysel  
4.1 Chemické zariadenia na výrobu základných organických
chemikálií v priemyselnom meradle, napríklada) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené
alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické)
b) uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú napríklad alkoholy,
aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty,
étery, peroxidy, epoxidové živice
c) uhľovodíky obsahujúce síru
d) dusíkaté uhľovodíky, ako sú napríklad amíny, amidy,
dusíkaté zlúčeniny, nitrozlúčeniny alebo zlúčeniny
obsahujúce nitrátové zlúčeniny, nitrily, kyanatany,
izokyanatany
e) uhľovodíky obsahujúce fosfor
f) uhľovodíky obsahujúce halogény
g) organokovové zlúčeniny
h) základné plastové hmoty (polyméry, syntetické vlákna
a vlákna na celulózovom základe)
i) syntetické kaučuky
j) farbivá a pigmenty
k) povrchovo aktívne látky
*
4.2 Chemické zariadenia na výrobu základných anorganických
chemikálií v priemyselnom meradle, napríklada) plyny, ako je napríklad čpavok, chlór alebo chlorovodík,
fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny
obsahujúce síru, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, fosgén
b) kyseliny, ako sú napríklad kyselina chrómová, kyselina
fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná,
kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, óleum, kyselina
siričitá
c) zásady, ako sú napríklad hydroxid amónny, hydroxid
draselný a hydroxid sodný
d) soli, ako sú napríklad chlorid amónny, chlorečnan
draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan
strieborný
e) nekovy, kovové oxidy alebo iné anorganické zlúčeniny,
ako sú napríklad karbid vápnika, kremík, karbid kremíka
*
4.3 Chemické zariadenia na výrobu fosforečných, dusíkatých
a draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných
hnojív) v priemyselnom meradle
*
4.4 Chemické zariadenia na výrobu základných výrobkov
na ochranu rastlín a biocídov v priemyselnom meradle
*
4.5 Zariadenia využívajúce chemické alebo biologické procesy
na výrobu základných farmaceutických výrobkov
v priemyselnom meradle
*
4.6 Zariadenia na výrobu výbušnín a pyrotechnických výrobkov
v priemyselnom meradle
*
 
5. Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami  
5.1 Zariadenia na spaľovanie, pyrolýzu, zhodnotenie, chemické
spracovanie alebo skládkovanie nebezpečných odpadov
So vstupom 10 ton za deň
5.2 Zariadenia na spaľovanie komunálnych odpadov S kapacitou 3 tony za hodinu
5.3 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných (nie nebezpečných)
odpadov
S kapacitou 50 ton za deň
5.4 Skládky (s výnimkou skládok inertných odpadov) So vstupom 10 ton za deň alebo
s celkovou kapacitou 25 000 ton
5.5 Zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel
zvierat a živočíšnych odpadov
S kapacitou spracovania
10 ton za deň
5.6 Komunálne čistiarne odpadových vôd S kapacitou 100 000
ekvivalentných obyvateľov
5.7 Nezávisle prevádzkované čistiarne priemyselných odpadových
vôd, ktoré slúžia pre jednu alebo viacero činností uvedených
v tejto prílohe
S kapacitou 10 000 m3 za deň
 
6. Výroba a spracovanie papiera a dreva  
6.1 Priemyselné závody na výrobu buničiny z dreva alebo
z podobných vláknitých materiálov
*
6.2 Priemyselné závody na výrobu papiera a lepenky a iných
primárnych produktov z dreva (ako sú drevotrieska,
drevovláknité dosky a preglejka)
S výrobnou kapacitou 20 ton
za deň
6.3 Priemyselné závody na konzervovanie dreva a drevených
produktov chemikáliami
S výrobnou kapacitou 50 m3
za deň
 
7. Zariadenia na intenzívny chov dobytka
a vodných živočíchov
 
7.1 Zariadenia na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných a) so 40 000 miestami pre hydinu
b) s 2 000 miestami pre ošípané
(nad 30 kg)
c) so 750 miestami pre prasnice
7.2 Intenzívny chov vodných živočíchov 1 000 ton rýb a mäkkýšov
za rok
 
8. Živočíšne a rastlinné produkty zo sektora potravín
a nápojov
 
8.1 Bitúnky S kapacitou zabíjania 50 ton za
deň
8.2 Úprava a spracovanie zamerané na výrobu potravín a nápojov  
  a) zo živočíšnych surovín (okrem mlieka) S výrobnou kapacitou 75 ton
konečných výrobkov za deň
  b) z rastlinných surovín S výrobnou kapacitou 300 ton
konečných výrobkov za deň
(priemerná hodnota za štvrťrok)
8.3 Úprava a spracovanie mlieka So vstupnou kapacitou 200 ton
mlieka za deň (priemerná
hodnota za rok)
 
9. Iné činnosti  
9.1 Závody na predbežné spracovanie (procesy, ako je umývanie,
bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien alebo textílií
So spracovateľskou kapacitou
10 ton za deň
9.2 Kožiarstvo So spracovateľskou kapacitou
12 ton konečných výrobkov
za deň
9.3 Zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo
výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä
na apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie,
vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie
alebo impregnovanie
S kapacitou spotreby 150 kg
za hodinu alebo 200 ton za rok
9.4 Zariadenia na výrobu uhlíka (vysokoteplotnou karbonizáciou
uhlia) alebo elektrografitu spaľovaním alebo grafitizáciou
*
9.5 Zariadenia na stavbu a natieranie lodí alebo na
odstraňovanie náterov z lodí
S kapacitou pre lode s dĺžkou
100 m
Vysvetlivky:
Hviezdička „*“ znamená, že sa neuplatňuje žiadna prahová hodnota (všetky zariadenia podliehajú ohlasovaniu).
Príloha č. 3 k zákonu č. 205/2004 Z. z.
ZOZNAM
preberaných právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a ktorou sa zrušuje smernica Rady č. 90/313/EHS.
1)
§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
2)
§ 4 ods. 2 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
4)
Napríklad § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 33b zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 211/2000 Z. z.
7)
Zákon č. 211/2000 Z. z.
8)
§ 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2002 Z. z.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.