30/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. septembra 2002 bola v Budapešti uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici.
Na základe článku 11 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 15. novembra 2003.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice podpísanej v Bratislave 5. augusta 1994 (oznámenie č. 26/1996 Z. z.).
K oznámeniu č. 30/2004 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
vedené prianím, aby vzájomne uľahčili odovzdávanie a prijímanie osôb protiprávne sa zdržiavajúcich na území štátu druhej zmluvnej strany,
rešpektujúc práva a povinnosti ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj medzinárodné dokumenty, ktorými sú zmluvné strany viazané,
vedené prianím, aby v duchu úsilia európskych štátov vystupovali proti nelegálnej migrácii s cieľom rozvíjať dobrú spoluprácu na základe vzájomnosti,
dohodli sa takto:
ODDIEL I
READMISIA OBČANOV ŠTÁTOV ZMLUVNÝCH STRÁN A CUDZINCOV S POVOLENÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ ŠTÁTOV ZMLUVNÝCH STRÁN
Článok 1
(1)
Každá zmluvná strana prijme bez formalít do dvadsiatich štyroch (24) hodín po doručení oznámenia druhej zmluvnej strany osobu, ktorá na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt a je dokázané alebo hodnoverne preukázané, že táto osoba má občianstvo štátu požiadanej zmluvnej strany.
(2)
Každá zmluvná strana na žiadosť druhej zmluvnej strany prijme späť na územie svojho štátu osoby, ktoré
a)
majú povolený trvalý pobyt na území štátu požiadanej zmluvnej strany,
b)
majú platný cestovný doklad vystavený príslušným úradom požiadanej zmluvnej strany,
c)
boli prepustené zo štátneho zväzku štátu požiadanej zmluvnej strany počas pobytu na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany bez toho, aby zo strany štátu žiadajúcej zmluvnej strany dostali aspoň prísľub na udelenie štátneho občianstva.
(3)
Požiadaná zmluvná strana odpovie na žiadosť neodkladne, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o readmisiu. Ak požiadaná zmluvná strana s readmisiou súhlasí, readmisia osôb uvedených v odseku 2 sa uskutoční najneskôr do troch (3) pracovných dní.
(4)
Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 3 možno po vzájomnej dohode zmluvných strán predĺžiť jedenkrát, ak ide o právne alebo vecné prekážky súvisiace s odovzdaním, možno lehoty predĺžiť najneskôr do odstránenia týchto prekážok.
(5)
Povinnosť readmisie podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa nechcú vrátiť do štátu požiadanej zmluvnej strany a súčasne disponujú
a)
viacerými štátnymi občianstvami alebo
b)
povolením na pobyt v treťom štáte.
Článok 2
Ak pri preukazovaní štátneho občianstva vznikne pochybnosť, diplomatické alebo konzulárne zastúpenie štátu požiadanej zmluvnej strany do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti osobu vypočuje. Po súhlase diplomatického alebo konzulárneho zastúpenia žiadajúca zmluvná strana zabezpečí vypočutie v čo najkratšom čase. Ak sa potvrdí, že osoba je občanom štátu požiadanej zmluvnej strany, diplomatické alebo konzulárne zastúpenie neodkladne vystaví náhradný cestovný doklad.
Článok 3
Žiadajúca zmluvná strana prijme späť za rovnakých podmienok do tridsiatich (30) dní od odovzdania osobu uvedenú v článku 1 ods. 1, ak požiadaná zmluvná strana preukáže, že táto osoba v čase odovzdania nemala štátne občianstvo štátu požiadanej zmluvnej strany alebo nespĺňala podmienky uvedené v článku 1 ods. 2.
ODDIEL II
READMISIA OBČANOV TRETÍCH ŠTÁTOV
Článok 4
(1)
Každá zmluvná strana na základe žiadosti druhej zmluvnej strany prijme späť osobu, ktorá nie je občanom štátu ani jednej zmluvnej strany alebo je bez štátnej príslušnosti (ďalej len „občan tretieho štátu“), ktorá z územia štátu požiadanej zmluvnej strany prišla na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany priamo a nespĺňala právne podmienky na vstup a pobyt na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.
(2)
Každá zmluvná strana na základe žiadosti druhej zmluvnej strany prijme späť občana tretieho štátu, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany a je držiteľom platného cestovného dokladu s udeleným platným vízom požiadanej zmluvnej strany alebo je držiteľom platného povolenia na pobyt vydaného požiadanou zmluvnou stranou, ktoré ho oprávňuje na vstup alebo pobyt na území štátu požiadanej zmluvnej strany. Ak readmitovanej osobe vydali platné vízum alebo platné povolenie na pobyt obidve zmluvné strany, osobu prijme späť tá zmluvná strana, ktorej platnosť víza alebo povolenia na pobyt sa skončí neskôr.
(3)
Zmluvné strany prijmú na základe žiadosti bez osobitných formalít späť občana tretieho štátu, ktorý bol zadržaný pri protiprávnom prekročení štátnych hraníc, a žiadajúca zmluvná strana požiada o readmisiu osoby do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od protiprávneho vstupu na územie jej štátu. Požiadaná zmluvná strana odpovie na žiadosť do dvanástich (12) hodín a osobu prijme späť do dvadsiatich štyroch (24) hodín od doručenia žiadosti.
(4)
Ak nemožno uplatniť zjednodušený postup podľa odseku 3, readmisia sa vykoná podľa odseku 1.
(5)
Na žiadosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 požiadaná zmluvná strana odpovie neodkladne, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o readmisiu. Ak požiadaná zmluvná strana s readmisiou súhlasí, readmisia občana tretieho štátu sa uskutoční neodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní po udelení súhlasu.
(6)
Lehoty možno po vzájomnej dohode zmluvných strán predĺžiť jedenkrát, ak ide o právne alebo vecné prekážky v súvislosti s odovzdaním, možno lehoty predĺžiť najneskôr do odstránenia týchto prekážok.
(7)
Žiadajúca zmluvná strana prijme späť za rovnakých podmienok do tridsiatich (30) dní od odovzdania občana tretieho štátu, ak požiadaná zmluvná strana preukáže, že readmisia osoby nezodpovedala podmienkam uvedeným v tomto článku.
Článok 5
Povinnosť readmisie nenastáva, ak ide o
a)
občanov tretích štátov, ktorých žiadajúca zmluvná strana uznala za utečencov podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov podpísaného v Ženeve 28. júla 1951 a Protokolu o právnom postavení utečencov podpísaného v New Yorku 31. januára 1967, alebo o tých, ktorí takúto žiadosť podali a o jej posúdení žiadajúca zmluvná strana ešte nerozhodla,
b)
občanov tretích štátov, s ktorými má žiadajúca zmluvná strana spoločnú štátnu hranicu a s týmito štátmi má uzatvorené platné readmisné dohody,
c)
občanov tretích štátov, o ktorých readmisiu príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany nepožiada do deviatich (9) mesiacov od zistenia protiprávneho vstupu alebo protiprávneho pobytu na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany,
d)
osoby, o ktorých požiadaná zmluvná strana dokáže, že územie jej štátu opustili v čase dlhšom ako jeden (1) rok,
e)
občanov tretích štátov, ktorí v čase príchodu na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany disponovali platným vízom tejto zmluvnej strany alebo iným platným povolením na pobyt alebo ktorým orgány žiadajúcej zmluvnej strany následne po ich príchode vydali vízum alebo vystavili povolenie na pobyt s výnimkou, ak občanovi tretieho štátu aj požiadaná zmluvná strana vydala vízum alebo vystavila povolenie na pobyt, ktorého platnosť sa skončí neskôr.
ODDIEL III
TRANZIT S ÚRADNÝM SPRIEVODOM
Článok 6
(1)
Každá zmluvná strana povolí tranzit s úradným sprievodom občana tretieho štátu cez územie svojho štátu, ak o to žiadajúca zmluvná strana písomne požiada a ak zabezpečila prevzatie v cieľovom štáte, prípadne tranzit v inom tranzitnom štáte. Tranzitné vízum požiadanej zmluvnej strany sa nevyžaduje.
(2)
Tranzit sa môže uskutočňovať leteckou cestou, pozemnou cestou alebo ich kombináciou. Úradný sprievod pri tranzite leteckou cestou zabezpečuje žiadajúca zmluvná strana, pričom úradný sprievod neopustí tranzitnú zónu letiska požiadanej zmluvnej strany. Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že úradný sprievod pri tranzite leteckou cestou zabezpečí požiadaná zmluvná strana. Úradný sprievod pri tranzite pozemnou cestou zabezpečuje požiadaná zmluvná strana.
(3)
Žiadosť o tranzit možno zamietnuť, ak by
a)
bol v niektorom z tranzitných štátov alebo v cieľovom štáte ohrozený život osoby alebo jej sloboda z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre jej politické presvedčenie, alebo by jej hrozilo mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, trest smrti, trestné stíhanie alebo výkon trestu,
b)
osobe v štáte požiadanej zmluvnej strany hrozilo trestné stíhanie alebo výkon trestu s výnimkou prípadu nedovoleného prekročenia štátnych hraníc. O tejto skutočnosti treba pred tranzitom neodkladne informovať žiadajúcu zmluvnú stranu.
(4)
Žiadajúca zmluvná strana prijme späť podľa odseku 1 občana tretieho štátu, ktorého tranzit cez územie tranzitných štátov alebo prijatie v cieľovom štáte bolo zmarené. Žiadajúca zmluvná strana prijme späť občana tretieho štátu aj v takom prípade, ak požiadaná zmluvná strana po prevzatí zistí dôvody zamietnutia podľa odseku 3.
(5)
Príslušný orgán požiadanej zmluvnej strany na žiadosť o tranzit odpovie do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti. Zamietnutie žiadosti treba zdôvodniť.
ODDIEL IV
OCHRANA ÚDAJOV
Článok 7
(1)
Osobné údaje odovzdávané na účel vykonávania tejto dohody sú chránené a nakladá sa s nimi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.
(2)
Na účel vykonávania tejto dohody si zmluvné strany môžu poskytovať osobné údaje
a)
týkajúce sa totožnosti osoby, prípadne jej rodinných príslušníkov v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, falošné meno, prezývka, dátum a miesto narodenia, bydlisko, pohlavie, štátne občianstvo; ak je to na výkon readmisie potrebné, aj zdravotný stav,
b)
týkajúce sa pasu, preukazu totožnosti a iných dokladov totožnosti (druh a číslo, čas platnosti, dátum a miesto vydania, názov vydávajúceho orgánu),
c)
iné umožňujúce zistiť totožnosť osoby.
(3)
Zmluvné strany v záujme posúdenia žiadosti o readmisiu sa vzájomne informujú o
a)
mieste pobytu a trase pohybu,
b)
údajoch týkajúcich sa povolenia na pobyt alebo víza vydaného jednou zo zmluvných strán alebo tretím štátom,
c)
skutočnostiach, ktoré môžu tvoriť právnu alebo vecnú prekážku readmisie,
d)
mieste a dátume podania žiadosti o priznanie postavenia utečenca a o rozhodnutí príslušného orgánu.
(4)
Osobné údaje prevzaté pri vykonávaní tejto dohody môžu príslušné orgány zmluvných strán používať len na účel a v záujme jej vykonávania. V rámci toho
a)
každá zo zmluvných strán bude na žiadosť druhej zmluvnej strany informovať ju o použití odovzdaných údajov,
b)
prevzaté osobné údaje možno odovzdať tretej osobe len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúcej zmluvnej strany,
c)
zmluvné strany sa zaväzujú účinne chrániť údaje podľa tejto dohody pred neoprávneným prístupom k nim, pred ich pozmenením, zničením, resp. neoprávneným zverejnením.
ODDIEL V
ÚHRADA NÁKLADOV
Článok 8
(1)
Náklady spojené s readmisiou osôb vrátane nákladov na prípadnú opakovanú readmisiu po spoločnú štátnu hranicu idú na ťarchu žiadajúcej zmluvnej strany.
(2)
Všetky náklady vzniknuté s vykonávaním článku 6 idú na ťarchu žiadajúcej zmluvnej strany.
ODDIEL VI
VYKONÁVANIE DOHODY
Článok 9
(1) Na účel vykonávania tejto dohody Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Maďarskej republiky uzatvoria vykonávací protokol, v ktorom ustanovia najmä
a)
orgány príslušné na readmisiu osôb a ich tranzit s úradným sprievodom, ako aj spôsob vzájomného informovania sa,
b)
podrobné pravidlá konania a vzory tlačív potrebných na readmisiu a tranzit osôb,
c)
hraničné priechody určené na readmisiu a tranzit osôb,
d)
doklady a spisy dokazujúce alebo hodnoverne preukazujúce štátne občianstvo,
e)
spôsob dokazovania protiprávneho prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
f)
spôsob úhrady nákladov podľa článku 8 tejto dohody.
(2)
Prípadné spory spojené s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody riešia ministerstvá vnútra zmluvných strán rokovaním a v prípade neúspechu diplomatickou cestou.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán určia expertov, ktorí najmenej jedenkrát ročne spoločne vyhodnotia vykonávanie tejto dohody.
ODDIEL VII
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 10
(1)
Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.
(2)
Ustanovenia tejto dohody neprekážajú vykonávaniu Dohovoru o právnom postavení utečencov podpísaného v Ženeve 28. júla 1951 a Protokolu o právnom postavení utečencov podpísaného v New Yorku 31. januára 1967.
(3)
Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú vykonávania tých zmlúv, ktoré uzatvorili zmluvné strany v oblasti ochrany ľudských práv.
(4)
Túto dohodu nemožno aplikovať, ak ide o právnu pomoc pri extradícii a prevoze odsúdených osôb medzi štátmi zmluvných strán.
Článok 11
(1)
Táto dohoda nadobudne platnosť po uplynutí tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia neskoršej nóty, ktorou si zmluvné strany písomne diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené vnútroštátne podmienky potrebné na nadobudnutie jej platnosti.
(2)
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice podpísanej v Bratislave 5. augusta 1994.
Článok 12
(1)
Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na neurčitý čas.
(2)
Vykonávanie tejto dohody s výnimkou ustanovení oddielov I a IV môže ktorákoľvek zo zmluvných strán čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť z dôvodov ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu alebo zdravia obyvateľstva. O zavedení a zrušení takého opatrenia sa zmluvné strany informujú bezodkladne diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania dohody nadobudne platnosť nasledujúci deň po doručení diplomatickej nóty o tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane.
(3)
Túto dohodu môže každá zo zmluvných strán vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť dohody skončí deväťdesiaty (90.) deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia o vypovedaní druhej zmluvnej strane.
Dané v Budapešti 12. septembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Ivan Šimko v. r.
Za vládu
Maďarskej republiky:
Mónika Lamperth v. r.