31/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 30.04.2008

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. januára 2004,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, od ktorých sa bude vyberať poplatok podľa § 25 ods. 3 zákona,
b)
výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d) zákona,
c)
podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie a aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 36 zákona,
d)
podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39 zákona,
e)
podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov podľa § 40 a 41 zákona,
f)
dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie, výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43 zákona.
§ 2
Podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, od ktorých sa bude vyberať poplatok
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 zákona ako jednorazovú platbu najviac
a)
20 % z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie najviac na obdobie šesť mesiacov,
b)
30 % z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.
Výška náhrady cestovných výdavkov pri sprostredkovaní zamestnania
§ 3
(1)
Cestovné výdavky podľa § 32 ods. 10 písm. d) zákona sú výdavky na cestovné prevyšujúce sumu 100 Sk.
(2)
Náhrada časti cestovných výdavkov uchádzačovi o zamestnanie podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 700 Sk v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.
§ 4
Preddavok na náhradu časti cestovných výdavkov podľa § 3 ods. 1 sa poskytuje vo výške 50 % z predpokladaných cestovných výdavkov, najviac v sume 350 Sk v hotovosti.
§ 5
Podrobný obsah a náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie okrem údajov podľa § 33 ods. 1 zákona obsahuje tieto ďalšie údaje:
a)
dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
dátum začatia a dátum skončenia
1.
zamestnania,
2.
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
3.
sústavnej prípravy na povolanie,
4.
povinnej vojenskej služby, ďalšej vojenskej služby, mimoriadnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
5.
osobnej starostlivosti o dieťa,
6.
osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna,
7.
dočasnej pracovnej neschopnosti,
8.
invalidity,
9.
výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,
10.
pracovného pomeru občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru,
11.
vykonávania zárobkovej činnosti v cudzine,
c)
stupeň a odbor školského vzdelania,
d)
ďalšie zručnosti uchádzača o zamestnanie, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ďalšia odborná príprava,
e)
číslo a názov posledného zamestnania podľa odvetvovej klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností v poslednom zamestnaní podľa klasifikácie zamestnaní a ich popis,
f)
výšku hrubej mesačnej mzdy alebo platu v poslednom zamestnaní,
g)
informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
h)
informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií o ochote pracovať v zahraničí,
i)
informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a o ochote pracovať na zmeny,
j)
mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,
k)
obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania a prípravy pre trh práce, z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu nároku na materské,
l)
vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v nezamestnanosti a výška dávky v nezamestnanosti,
m)
vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v hmotnej núdzi,
n)
vznik nároku na aktivačný príspevok, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania aktivačného príspevku,
o)
určenie periodicity návštev uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 8 zákona,
p)
určenie disponibility uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 7 zákona,
r)
informácie o poskytnutých náhradách výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d) zákona a o poskytnutých náhradách výdavkov a príspevkoch podľa § 43 ods. 7, 10 a 11 zákona a § 46 ods. 7 a 10 zákona,
s)
informácie o účasti uchádzača o zamestnanie na opatreniach aktívnej politiky trhu práce podľa § 43, § 46, § 49 až 52, § 54, § 56, § 57 a 60 zákona a informácie o poskytnutých príspevkoch podľa § 46 ods. 4, § 49 až 53, § 56, § 57 a 60 zákona,
t)
informácie o vyslaní uchádzača o zamestnanie na projekty a programy vykonávania aktivačnej činnosti vrátane počtu vyslaní,
u)
dátum a dôvod vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
§ 6
Postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie
Na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie, ktorý nemôže predložiť doklady osvedčujúce skutočnosti podľa § 34 ods. 2 písm. e) a f) zákona, nahradí tieto doklady čestným vyhlásením.
§ 6a
Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie
(1)
Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 zákona sú:
a)
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta v informačných, poradenských alebo sprostredkovateľských systémoch o pracovných príležitostiach,
b)
doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
c)
potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,
d)
preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,1)
e)
preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona,
f)
žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo
g)
žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za aktívnu formu osobného vyhľadávania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.
(3)
Doklad podľa odseku 1 písm. b) od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí jedného mesiaca.
§ 7
Podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie
Evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 ods. 1 zákona okrem mena, priezviska, titulu a dátumu narodenia záujemcu o zamestnanie obsahuje tieto ďalšie údaje:
a)
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail,
b)
stupeň a odbor školského vzdelania,
c)
dĺžku odbornej praxe,
d)
ďalšie zručnosti, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ďalšia odborná príprava,
e)
číslo a názov terajšieho zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní vrátane popisu vykonávaných činností,
f)
údaje o osobných a rodinných pomeroch a údaje o zdravotnom stave záujemcu o zamestnanie súvisiace so sprostredkovaním zamestnania, ak ich oznámi dobrovoľne,
g)
mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,
h)
informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a o ochote pracovať na zmeny,
i)
informácie o ochote záujemcu o zamestnanie dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií o ochote pracovať v zahraničí,
j)
dátum možného nástupu do nového zamestnania,
k)
informácie o nástupe, účasti a skončení účasti záujemcu o zamestnanie na aktivitách podľa § 43 a 46 zákona a informácie o poskytnutých náhradách výdavkov a príspevkoch podľa § 43 a 46 zákona,
l)
dátum a dôvod vyradenia z evidencie záujemcov o zamestnanie,
m)
druh požadovaných služieb zamestnanosti.
§ 8
Podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest
(1)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) na účely sprostredkovania zamestnania vo svojom územnom obvode
a)
vedie evidenciu voľných pracovných miest vrátane pracovných miest vhodných pre databázu Európskych služieb zamestnanosti,
b)
priebežne aktualizuje evidenciu voľných pracovných miest,
c)
poskytuje a sprístupňuje údaje o voľných pracovných miestach uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a iným právnickým osobám a fyzickým osobám na účely služieb zamestnanosti.
(2)
Úrad sprístupňuje údaje z evidencie o voľných pracovných miestach v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom najmä
a)
výveskou,
b)
samoobslužnou informačnou stanicou,
c)
prostredníctvom internetu,
d)
masovokomunikačnými prostriedkami.
(3)
Úrad získava údaje o voľných pracovných miestach na účely vedenia evidencie voľných pracovných miest
a)
vyhľadávaním u zamestnávateľa a
b)
dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetu.
§ 9
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu jeho pracovného uplatnenia
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia je najviac šesť mesiacov.
§ 10
Výška príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)
Príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom, ktoré trvajú najviac tri dni, sa poskytuje vo výške preukázaných cestovných výdavkov vyšších ako 100 Sk za cestu do miesta poskytovania aktivít v rámci odborných poradenských služieb a späť; príspevok sa poskytuje najviac vo výške 700 Sk v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.
(2)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie podľa § 43 ods. 11 zákona je úhrada časti preukázaných výdavkov najviac v sume 1 200 Sk mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa najviac v sume 900 Sk mesačne počas dĺžky trvania účasti na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb.
(3)
Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 2 písomne požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,2) ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorí sa starajú o dieťa, úrad môže poskytovať tento príspevok len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.
(4)
Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je
a)
kópia rodného listu dieťaťa,
b)
potvrdenie o návšteve dieťaťa v predškolskom zariadení alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti,
c)
záväzok uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie nahlásiť úradu zmenu v návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo zmenu v starostlivosti o dieťa poskytovanej fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti, najneskôr do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia tejto zmeny.
§ 11
Podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)
Individuálne poradenstvo sa uskutočňuje formou individuálneho rozhovoru odborného poradcu podľa § 43 ods. 3 zákona s uchádzačom o zamestnanie a zahŕňa
a)
komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,
b)
určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
c)
určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
d)
vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.
(2)
Skupinové poradenstvo sa poskytuje uchádzačom o zamestnanie v skupine osôb na prekonanie bariér pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu.
(3)
Aktivitami podľa § 43 ods. 7 zákona sú činnosti vykonávané úradom alebo dodávateľom odborných poradenských služieb v rámci poskytovaného individuálneho poradenstva a skupinového poradenstva.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Miroslav Beblavý v. r.
1)
§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z. z., zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.