324/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
ZÁKON
zo 14. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z. a zákona č. 551/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vedľajšími účastníkmi konania sú osoby, ktorým toto postavenie priznáva tento zákon, ak sa tohto postavenia nevzdajú. Majú v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastníci konania, konajú však iba sami za seba.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.
V § 21 ods. 3 sa za slová „účastníkov konania“ vkladajú slová „alebo vedľajších účastníkov konania“.
3.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Návrh vo veci, o ktorej rozhoduje Ústavný súd v senáte alebo v pléne, sa v súlade s rozvrhom práce prideľuje sudcovi ako spravodajcovi náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených plénom Ústavného súdu tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia veci. Plénum Ústavného súdu schvaľuje aj rozvrh práce na každý rok najneskôr do 15. decembra predchádzajúceho roku.“.
4.
V § 29 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4.
Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.
5.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vedľajším účastníkom konania je vláda Slovenskej republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
6.
V § 39 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a vlády Slovenskej republiky; stanovisko za vládu Slovenskej republiky predkladá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“.
7.
V § 59 ods. 1 sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „do Európskeho parlamentu“.
8.
V § 59 ods. 2 sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „do Európskeho parlamentu“.
9.
V § 61 sa za slová „v Národnej rade Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „v Európskom parlamente“.
10.
V prílohe č. 1 bod 7.08 znie:
„7.08 Špecializovaná odborná činnosť v oblasti ochrany utajovaných skutočností na všetkých stupňoch utajenia, koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.