350/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 30.11.2011

350
ZÁKON
z 27. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z. zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z. a zákona č. 347/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 47 ods. 1 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „7 dní“.
2.
V § 53 ods. 1 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
Čl. II
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb., zákona č. 529/1990 Zb. a zákona č. 540/1991 Zb. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
2.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Ak zmluva neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, je neplatná.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1993 Z. z. sa mení takto:
§ 1 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30a ods. 2 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“, slová „60 dní“ slovami „30 dní“ a na konci sa pripája táto veta: „O registrácii podľa § 31 je správca dane povinný rozhodnúť do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu alebo do siedmich dní od vysvetlenia, zmeny alebo doplnenia tejto žiadosti podľa § 31 ods. 10.“.
2.
V § 30a ods. 3 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
3.
V § 30a ods. 4 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
Čl. V
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z., zákona č. 496/2002 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
2.
V § 15 ods. 4 sa vypúšťa písmeno n).
Čl. VI
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 5 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.“.
2.
V § 4 ods. 6 vo štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.“.
3.
V § 5 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.“.
4.
V § 6 ods. 4 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.“.
5.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.