356/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

356
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 1. októbra 2003 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z. a oznámenie č. 117/2004 Z. z.).
Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2004. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 356/2004 Z. z.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE,
ktoré nadobúdajú platnosť 1. apríla 2004
Pravidlo 6
Jazyky
(1)
Medzinárodná prihláška
(a)
Každá medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode bude vo francúzskom jazyku.
(b)
Každá medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu alebo dohode a protokolu zároveň bude v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku podľa toho, ktorý jazyk stanoví úrad pôvodu, s tým, že úrad pôvodu umožní prihlasovateľovi vybrať si medzi anglickým, francúzskym a španielskym jazykom.
(2)
Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou
(a)
Každý oznam týkajúci sa medzinárodnej prihlášky podliehajúcej výlučne dohode alebo týkajúci sa medzinárodného zápisu z nej vzniknutého musí byť s výhradou pravidla 17(2)(v) a (3) vo francúzskom jazyku; ak sa však vykonáva alebo sa vykonalo pri medzinárodnom zápise vzniknutom z medzinárodnej prihlášky podliehajúcej výlučne dohode následné vyznačenie podľa protokolu, postupuje sa podľa ustanovenia písmena (b).
(b)
Každý oznam týkajúci sa medzinárodnej prihlášky podliehajúcej výlučne protokolu alebo dohode a protokolu zároveň, ako aj oznam týkajúci sa medzinárodného zápisu z nej vzniknutého musí byť s výhradou pravidla 17(2)(v) a (3)
(i)
v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, ak takýto oznam zasiela medzinárodnému úradu prihlasovateľ alebo majiteľ, alebo úrad,
(ii)
v jazyku podľa pravidla 7(2), ak je predmetom oznamu vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, ktoré je pripojené k medzinárodnej prihláške podľa pravidla 9(5)(f) alebo k následnému vyznačeniu podľa pravidla 24(3)(b)(i),
(iii)
v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad úradu, okrem prípadov, keď tento úrad oznámil medzinárodnému úradu, že všetky takéto oznámenia musia byť vo francúzskom, v anglickom alebo v španielskom jazyku; ak sa oznámenie zasielané medzinárodným úradom týka medzinárodného zápisu do medzinárodného registra, oznámenie musí obsahovať určenie jazyka, v ktorom bola príslušná medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu,
(iv)
v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad prihlasovateľovi alebo majiteľovi, okrem prípadov, keď prihlasovateľ alebo majiteľ oznámil medzinárodnému úradu, že si praje dostávať takéto oznámenia v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku.
(3)
Zápis a zverejnenie
(a)
Ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne dohode, zápis do medzinárodného registra a zverejnenie medzinárodného zápisu z nej vzniknutého vo Vestníku a všetkých údajov týkajúcich sa tohto zápisu, ktoré sú zároveň zapisované a zverejňované v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú vo francúzskom jazyku.
(b)
Ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne protokolu alebo dohode a protokolu zároveň, zápis do medzinárodného registra a zverejnenie medzinárodného zápisu z nej vzniknutého vo Vestníku a všetkých údajov týkajúcich sa tohto zápisu, ktoré sú zároveň zapisované a zverejňované v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku. V zápise a vo zverejnení medzinárodného zápisu bude uvedený jazyk, v ktorom medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku.
(c)
Keď prvé následné vyznačenie je uskutočnené podľa protokolu a týka sa medzinárodného zápisu, ktorý bol zverejnený len vo francúzskom jazyku alebo len vo francúzskom a v anglickom jazyku, medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku spolu s týmto následným vyznačením buď príslušný medzinárodný zápis v anglickom a v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj vo francúzskom jazyku, alebo príslušný medzinárodný zápis v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj v anglickom a vo francúzskom jazyku. Toto následné vyznačenie je potom zapísané do medzinárodného registra v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku. Zápis v medzinárodnom registri a zverejnenie všetkých údajov týkajúcich sa tohto zápisu vo Vestníku, ktoré majú byť zapísané a zverejnené v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú potom vo francúzskom, v anglickom a v španielskom jazyku.
(4)
Preklad
(a)
Preklady, ktoré sú potrebné v súvislosti s oznámeniami podľa odseku (2)(b)(iii) a (iv), zápismi a zverejneniami podľa odseku (3)(b) a (c), vykoná medzinárodný úrad. Prihlasovateľ alebo majiteľ môže pripojiť k medzinárodnej prihláške alebo k žiadosti o zápis následného vyznačenia alebo zmeny návrh prekladu ktorejkoľvek časti textu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o zápis. Ak medzinárodný úrad nepovažuje navrhovaný preklad za správny, urobí jeho opravu po tom, ako vyzval prihlasovateľa alebo majiteľa, aby sa v lehote jedného mesiaca o navrhnutej oprave vyjadril.
(b)
Napriek ustanoveniu písmena (a) medzinárodný úrad nebude prekladať ochrannú známku. Ak v súlade s pravidlom 9(4)(b)(iii) alebo pravidlom 24(3)(c) prihlasovateľ alebo majiteľ predloží preklad alebo preklady ochrannej známky, medzinárodný úrad nebude kontrolovať správnosť týchto prekladov.
Pravidlo 7
Oznámenie určitých osobitných požiadaviek
[ ... ]
(2)
Úmysel používať ochrannú známku
Ak zmluvná strana ako zmluvná strana vyznačená na základe protokolu požaduje vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, oznámi túto požiadavku generálnemu riaditeľovi. Ak zmluvná strana požaduje, aby vyhlásenie podpísal sám prihlasovateľ a aby bolo na osobitnom úradnom formulári priloženom k medzinárodnej prihláške, oznámenie musí obsahovať takúto požiadavku a musí sa v ňom určiť presné znenie požadovaného vyhlásenia. Ak zmluvná strana navyše požaduje, aby bolo toto vyhlásenie v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, musí v oznámení spresniť požadovaný jazyk.
[ ... ]
Pravidlo 9
Náležitosti medzinárodnej prihlášky
(4)
Obsah medzinárodnej prihlášky
[ ... ]
(b) Medzinárodná prihláška môže obsahovať aj tieto údaje:
[ ... ]
(iii)
ak ochranná známka pozostáva úplne alebo čiastočne z jedného slova alebo viacerých slov, ktoré možno preložiť, preklad tohto slova alebo slov do francúzskeho jazyka, ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne dohode, alebo do anglického, francúzskeho alebo španielskeho jazyka, ak medzinárodná prihláška podlieha výlučne protokolu alebo podlieha dohode a protokolu zároveň,
[ ... ]
(5)
Dodatočný obsah medzinárodnej prihlášky
[ ... ]
g)
Keď medzinárodná prihláška obsahuje vyznačenie zmluvnej organizácie, môže obsahovať aj tieto údaje:
(i)
ak si prihlasovateľ želá vyznačiť v súlade s legislatívou tejto zmluvnej organizácie senioritu z jednej alebo z niekoľkých starších ochranných známok zapísaných v členskom štáte alebo pre členský štát tejto organizácie, vyhlásenie o tejto skutočnosti s údajmi o členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých alebo pre ktoré staršia ochranná známka je zapísaná, dátum, od ktorého je tento zápis účinný, číslo predmetného zápisu, výrobky a služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Tieto údaje musia byť podané na úradnom formulári, ktorý je prílohou k medzinárodnej prihláške,
(ii)
ak, podľa legislatívy tejto zmluvnej organizácie, je prihlasovateľ povinný označiť druhý jazyk konania pred úradom tejto zmluvnej organizácie, tak okrem jazyka medzinárodnej prihlášky aj označenie tohto druhého jazyka.
Pravidlo 14
Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra
(2)
Obsah zápisu
Medzinárodný zápis obsahuje:
[ ... ]
(vi)
údaje pripojené k medzinárodnej prihláške, v súlade s pravidlom 9 (5)(g)(i), týkajúce sa členského štátu alebo členských štátov, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka, z ktorej je nárokovaná seniorita, zapísaná, dátum, od ktorého je zápis tejto staršej ochrannej známky účinný, a číslo príslušného zápisu.
Pravidlo 21bis
Ostatné skutočnosti týkajúce sa nárokovania seniority
(1)
Definitívne odmietnutie nároku seniority
Keď bol do medzinárodného registra zapísaný nárok na senioritu vo vzťahu k vyznačenej zmluvnej organizácii, úrad tejto organizácie oznámi medzinárodnému úradu každé definitívne rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom odmietnutí tohto nároku.
(2)
Nárokovaná seniorita následne po medzinárodnom zápise
Keď si majiteľ medzinárodného zápisu, ktorý vyznačil zmluvnú organizáciu, priamo na úrade tejto zmluvnej organizácie a v súlade s jej legislatívou nárokoval senioritu z jednej alebo niekoľkých starších ochranných známok v jednom štáte alebo pre jeden štát tejto organizácie a keď požiadavka seniority bola príslušným úradom uznaná, oznámi tento úrad túto skutočnosť medzinárodnému úradu. Oznámenie bude obsahovať:
(i)
číslo príslušného medzinárodného zápisu a
(ii)
členský štát alebo členské štáty, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, ako aj dátum, od ktorého je zápis tejto staršej ochrannej známky účinný, a číslo príslušného zápisu.
(3)
Ostatné rozhodnutia týkajúce sa nárokovania seniority
Úrad zmluvnej organizácie oznámi medzinárodnému úradu každé definitívne rozhodnutie týkajúce sa nárokovanej seniority zapísanej v medzinárodnom registri vrátane jej späťvzatia alebo výmazu.
(4)
Zápis do medzinárodného registra
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra všetky oznámenia podľa odsekov 1 až 3.
Pravidlo 24
Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise
(1)
Spôsobilosť
(a)
Zmluvná strana môže byť vyznačená následne po medzinárodnom zápise (ďalej len „následné vyznačenie“), ak majiteľ v okamihu vyznačenia spĺňa náležitosti podľa článkov 1(2) a 2 dohody alebo článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu.
(b)
Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná dohodou, môže majiteľ vyznačiť v súlade s dohodou zmluvnú stranu, ktorá je dohodou viazaná.
(c)
Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná protokolom, môže majiteľ vyznačiť v súlade s protokolom zmluvnú stranu, ktorá je viazaná protokolom, s podmienkou, že obe uvedené zmluvné strany nie sú viazané dohodou.
(2)
Podanie; formulár a podpis
(a)
Následné vyznačenie musí na medzinárodný úrad podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa, ale
(i)
ak sa postupuje podľa pravidla 7(1), tak ako bolo v platnosti pred 4. októbrom 2001, vyznačenie musí podať úrad pôvodu,
(ii)
ak je niektorá zo zmluvných strán vyznačená podľa dohody, následné vyznačenie musí podať úrad zmluvnej strany majiteľa,
(iii)
ak sa postupuje podľa odseku (7), následné vyznačenie vyplývajúce z premeny musí podať úrad zmluvnej organizácie.
(b)
Následné vyznačenie treba podať na úradnom formulári v jednom vyhotovení. V prípade, že podanie uskutočňuje majiteľ, musí ho aj podpísať. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, podpíše ho úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majiteľ. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšťa, aby majiteľ podanie podpísal, majiteľ toto podanie môže podpísať.
(3)
Obsah
(a)
V súlade s odsekom 7(b) následné vyznačenie musí obsahovať alebo uvádzať
(i)
číslo príslušného medzinárodného zápisu,
(ii)
meno a adresu majiteľa,
(iii)
zmluvnú stranu, ktorá je predmetom vyznačenia,
(iv)
ak sa následné vyznačenie týka všetkých výrobkov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, skutočnosť, že ide o všetky výrobky a služby, alebo ak sa následné vyznačenie týka iba časti výrobkov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, tieto výrobky a služby,
(v)
sumu poplatkov na zaplatenie a spôsob platby alebo pokyn na zaťaženie účtu vedeného v medzinárodnom úrade sumou rovnajúcou sa požadovanej výške poplatkov spolu s identifikačnými údajmi strany, ktorá uskutočnila platbu alebo dala pokyn na platbu, a
(vi)
v prípade, že následné vyznačenie podáva úrad, dátum, v ktorom úrad prijal žiadosť na podanie.
(b)
Ak sa následné vyznačenie týka zmluvnej strany, ktorá zaslala oznámenie podľa pravidla 7(2), následné vyznačenie musí okrem iného obsahovať aj vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku na území tejto zmluvnej strany; vyhlásenie musí byť podľa požiadavky tejto zmluvnej strany
(i)
podpísané majiteľom a musí byť vyhotovené na zvláštnom úradnom formulári priloženom k podaniu,
(ii)
súčasťou podania následného vyznačenia.
(c)
Následné vyznačenie môže tiež obsahovať
(i)
údaje a preklad, prípadne preklady podľa pravidla 9(4)(b),
(ii)
žiadosť, aby následné vyznačenie nadobudlo účinnosť po zápise zmeny alebo výmazu týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu alebo po zápise obnovy medzinárodného zápisu,
(iii)
ak sa následné vyznačenie týka zmluvnej organizácie, údaje v zmysle pravidla 9(5)(g)(i), ktoré budú na osobitnom formulári pripojenom k následnému vyznačeniu, a údaje v zmysle pravidla 9(5)(g)(ii).
(d)
Ak je medzinárodný zápis založený na základnej prihláške, následné vyznačenie vykonané podľa dohody bude doložené vyhlásením podpísaným úradom pôvodu potvrdzujúcim, že táto prihláška vyústila do zápisu, a uvádzajúcim dátum a číslo tohto zápisu, ak toto vyhlásenie už nebolo prijaté medzinárodným úradom.
(4)
Poplatky
Následné vyznačenie bude podliehať platbe poplatkov uvedených v položke 5 sadzobníka poplatkov.
(5)
Nedostatky podania
(a)
Ak následné vyznačenie nespĺňa predpísané náležitosti s výnimkou ustanovenia odseku (10), medzinárodný úrad oznámi túto skutočnosť majiteľovi, a ak následné vyznačenie podal úrad, aj tomuto úradu.
(b)
Ak sa nedostatky neodstránia do troch mesiacov od dátumu ich oznámenia medzinárodným úradom, platí, že následné vyznačenie sa vzalo späť. Medzinárodný úrad túto skutočnosť oznámi majiteľovi, a ak následné vyznačenie podal úrad, aj tomuto úradu. Okrem toho je medzinárodný úrad povinný po odpočítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 5.1 sadzobníka poplatkov vrátiť poplatky strane, ktorá ich zaplatila.
(c)
Napriek ustanoveniam písmen (a) a (b), ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1(b) alebo (c) vo vzťahu k jednej alebo viacerým vyznačeným zmluvným stranám, považuje sa následné vyznačenie za také, ktoré neobsahuje vyznačenie týchto zmluvných strán, a všetky doplnkové alebo individuálne poplatky už zaplatené v prospech týchto zmluvných strán sa vrátia. Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku (1)(b) alebo (c) vo vzťahu k žiadnej z vyznačených zmluvných strán, postupuje sa podľa písmena (b).
(6)
Dátum následného vyznačenia
(a)
Následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu priamo majiteľom bude s výhradou písmena (c)(i) označené dátumom, v ktorom bolo podanie doručené medzinárodnému úradu.
(b)
Následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu úradom bude s výhradou písmen (c)(i), (d) a (e) označené dátumom, v ktorom bolo podanie doručené úradu. Platí to za predpokladu, že medzinárodný úrad prijal uvedené vyznačenie do dvoch mesiacov od tohto dátumu. V opačnom prípade bude následné vyznačenie s výhradou písmen (c)(i), (d) a (e) označené dátumom jeho doručenia medzinárodnému úradu.
(c)
Ak následné vyznačenie nespĺňa predpísané náležitosti a ak sa nedostatky odstránia do troch mesiacov od dátumu oznámenia podľa odseku (5)(a),
(i)
ak sa nedostatky týkajú niektorej z požiadaviek stanovených v odseku (3)(a)(i), (iii), (iv) a (b)(i), následné vyznačenie bude označené dátumom, v ktorom sa nedostatky odstránili. Neplatí to v prípade, že následné vyznačenie sa podalo medzinárodnému úradu úradom a nedostatky sa odstránili v rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v písmene (b); v tom prípade sa následné vyznačenie označí dátumom, v ktorom bolo doručené úradu,
(ii)
dátum podľa písmena (a) alebo (b) neovplyvňujú nedostatky nesúvisiace s požiadavkami uvedenými v odseku (3)(a)(i)(iii) a (iv) a (b)(i).
(d)
Napriek ustanoveniam písmen (a), (b) a (c), ak následné vyznačenie obsahuje požiadavku podľa odseku (3)(c)(ii), má neskorší dátum, ako je dátum vyplývajúci z ustanovení písmen (a), (b) alebo (c).
(e)
Ak je následné vyznačenie dôsledkom premeny v súlade s odsekom (7), toto následné vyznačenie bude označené dátumom zápisu vyznačenia zmluvnej organizácie do medzinárodného registra.
(7)
Následné vyznačenie vyplývajúce z premeny
(a)
Keď bola v medzinárodnom registri vyznačená zmluvná organizácia a keď bolo toto vyznačenie vzaté späť, odmietnuté alebo prestalo mať účinok podľa legislatívy tejto zmluvnej organizácie, majiteľ medzinárodného zápisu môže požiadať, aby vyznačenie uvedenej zmluvnej organizácie bolo premenené na vyznačenie ktoréhokoľvek členského štátu tejto organizácie, ktorý je členom dohody a/alebo protokolu.
(b)
Žiadosť o premenu podľa písmena (a) musí obsahovať prvky podľa odseku 3(a)(i) až (iii) a (v), ako aj
(i)
zmluvnú organizáciu, ktorej vyznačenie bude premenené, a
(ii)
skutočnosť, že následné vyznačenie členského štátu vyplývajúce z premeny sa týka všetkých výrobkov a služieb uvedených vo vyznačení zmluvnej organizácie, alebo ak následné vyznačenie tohto štátu sa týka len časti výrobkov a služieb, treba uviesť tieto výrobky a služby.
(8)
Zápis a oznámenie
Ak medzinárodný úrad zistí, že následné vyznačenie spĺňa predpísané náležitosti, zapíše ho do medzinárodného registra a oznámi túto skutočnosť úradu zmluvnej strany označenej v následnom vyznačení. Zároveň bude medzinárodný úrad informovať aj majiteľa a v prípade, že následné vyznačenie podal úrad, aj tento úrad.
(9)
Odmietnutie
Pre odmietnutie platia pravidlá 16 až 18 mutatis mutandis.
(10)
Následné vyznačenie, ktoré sa nepovažuje za následné vyznačenie
Ak náležitosti podľa odseku (2)(a) nie sú splnené, následné vyznačenie sa bude považovať za neprijaté a medzinárodný úrad bude o tom informovať odosielateľa.
Pravidlo 32
Vestník
(1)
Informácie o medzinárodných zápisoch
(a)
Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku príslušné údaje, ktoré sa týkajú
[ ... ]
(v)
následných vyznačení zapísaných podľa pravidla 24(8),
[ ... ]
(xi)
informácií zapísaných podľa pravidiel 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(3) a (4) a 40(3),
Pravidlo 36
Oslobodenie od poplatkov
Oslobodenie od poplatkov sa vzťahuje na zápis týchto skutočností:
[ ... ]
(viii)
každé odmietnutie podľa pravidla 17, pravidla 24(9) alebo pravidla 28(3) alebo každé vyhlásenie podľa pravidla 17(5) alebo (6), pravidla 20bis(5) alebo pravidla 27(4) alebo (5),
[ ... ]
Pravidlo 40
Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia
[ ... ]
(4)
Prechodné ustanovenia týkajúce sa jazykov
Pravidlo 6, tak ako bolo v platnosti pred 1. aprílom 2004, sa použije na všetky medzinárodné prihlášky prijaté alebo v súlade s pravidlom 11(1)(a) alebo (c) považované za prijaté úradom pôvodu pred uvedeným dátumom, ako aj na každý z toho vyplývajúci medzinárodný zápis a každú s tým súvisiacu korešpondenciu. Pravidlo 6, tak ako bolo v platnosti pred 1. aprílom 2004, sa nepoužije na prvé následné vyznačenie podľa protokolu podané priamo na medzinárodný úrad alebo podané na úrad zmluvnej strany majiteľa v uvedenom alebo po uvedenom dátume za predpokladu, že by toto následné vyznačenie bolo zapísané do medzinárodného registra.