358/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
ZÁKON
z 27. mája 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ani na obchodovanie s nimi, ich spermou, vajíčkami a embryami.“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Hospodárskymi zvieratami sa podľa tohto zákona rozumejú zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok"), zvieratá druhov kôň a somár a ich krížence (ďalej len „koňovité zvieratá"), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, podtrieda vtákov, najmä plemená pštrosa dvojprstého, emu a nandu (ďalej len „bežce") a druhy sladkovodných rýb a včely medonosné, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia.“.
3.
V § 2 ods. 9 sa slová „alebo zapísané byť môže“ nahrádzajú slovami „alebo spĺňa podmienky jeho zápisu“.
4.
V § 2 ods. 11 sa za slovo „Hybridné“ vkladá slovo „plemenné“.
5.
V § 2 odseky 14 a 15 znejú:
„(14)
Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie uznaná chovateľská organizácia, v prípade koňovitých zvierat aj poverená plemenárska organizácia, a v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov okrem zvierat uvedených v odseku 16. Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenná kniha.
(15)
Plemenný register je kniha, kartotéka alebo údajové médium vedené chovateľským podnikom alebo poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané hybridné plemenné zvieratá s uvedením ich predkov.“.
6.
V § 2 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Plemenárska evidencia je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie uznaná chovateľská organizácia a v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné ryby, včely medonosné, králiky, hydina, bežce a kožušinové zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov. Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenárska evidencia.“.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Zootechnická kontrola je fyzická kontrola hospodárskych zvierat alebo preskúmanie vydaných dokladov na hospodárske zvieratá a je určená na zlepšenie chovov.“.
8.
V § 4 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
stanovisko príslušného orgánu veterinárnej správy1) o splnení veterinárnych požiadaviek1a) na výkon požadovaných činností.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
1a)
§ 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.
9.
V § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 sa slová „ods. 1 písm. e), i), j) a k)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. d), h), i) a j)“.
10.
V § 6 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Uznaná chovateľská organizácia je na požiadanie chovateľa povinná zapísať do plemennej knihy, ktorú vedie, každé čistokrvné plemenné zviera príslušného druhu a plemena s pôvodom v ktoromkoľvek členskom štáte,2a) ak spĺňa podmienky na zápis stanovené štatútom príslušnej plemennej knihy. Na požiadanie chovateľa a po schválení ministerstvom uznaná chovateľská organizácia, ktorá vedie plemennú knihu pre ošípané, môže zriadiť a viesť osobitnú časť plemennej knihy, do ktorej zapisuje čistokrvné plemenné ošípané s pôvodom v inom členskom štáte majúce špecifické znaky, ktorými sa odlišujú od tuzemskej populácie toho istého plemena.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
11.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ministerstvo informuje Európsku komisiu a členské štáty o
a)
uznaných chovateľských organizáciách a poverených plemenárskych organizáciách, ktoré vedú plemenné knihy,
b)
zmene vedenia plemennej knihy organizáciami uvedenými v písmene a).“.
12.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „[ods. 1 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „[ods. 1 písm. g)]“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 12 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
stanovisko príslušného orgánu veterinárnej správy o plnení veterinárnych požiadaviek na zdravie zvierat v chove,“.
16.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Plemenný materiál a génové rezervy z chránených chovov môžu byť predmetom výmeny4a) s členskými štátmi a vývozu do tretích krajín4b) len so súhlasom ministerstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
§ 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.
4b)
§ 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.“.
17.
V § 17 ods. 2 sa slová „okresní veterinárni lekári v spolupráci so súkromnými veterinárnymi lekármi“ nahrádzajú slovami „súkromní veterinárni lekári“.
18.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Poverená plemenárska organizácia na požiadanie rozhodnutím zaradí každého plemenníka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 18 ods. 4, na kontrolu a testovanie podľa odseku 1 alebo použije jeho spermu v rámci tejto kontroly a testovania.
(7)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 6 a záväznému posudku podľa § 18 ods. 4 možno podať odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 337/1998 Z. z.“.
20.
V § 18 ods. 4 sa slová „dovezené semeno“ nahrádzajú slovami „spermu dovezenú z tretích krajín“, slová „§ 24 ods. 4 písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 8 písm. e)“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Ustanovenie prvej a druhej vety sa nevzťahuje na použitie každého plemenníka, ktorý bol zaradený na prirodzenú plemenitbu alebo insemináciu v niektorom členskom štáte. Ustanovenie tejto vety sa vzťahuje primerane aj na plemennice vrátane ich vajíčok a embryí (§ 10 ods. 1).“.
21.
V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Na insemináciu možno použiť spermu každého čistokrvného plemenníka, ktorý bol zaradený na insemináciu v niektorom členskom štáte, a spermu každého hybridného plemenníka, ktorého línia bola testovaná v niektorom členskom štáte.
(6)
Ak uplatňovanie § 17 ods. 6 a § 18 ods. 5 spôsobí nezhody najmä vo vzťahu k vykonaným testom plemenníka, chovateľ, uznaná chovateľská organizácia a poverená plemenárska organizácia môžu požiadať o stanovisko odborníka Európskej komisie.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 488/2002 Z. z.“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 21 písmeno d) znie:
„d)
na účely výmeny s členskými štátmi alebo vývozu do tretích krajín, ak nejde o plemenný materiál z chránených chovov (§ 13).“.
26.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Použitie každého plemenníka a plemennice na prirodzenú plemenitbu nemožno zakázať ani obmedziť použitím iných kritérií ako podmienok uvedených v tomto zákone (§ 18 ods. 4 až 6) a veterinárnych opatrení podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 16 ods. 4 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
27.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Podmienky na nákup a predaj plemenných zvierat, spermy, vajíčok, embryí a násadových vajec
(1)
Predávať a nakupovať plemenné zvieratá alebo ich potomstvo určené na ďalšiu reprodukciu alebo chovné zvieratá môžu chovatelia priamo alebo prostredníctvom uznaných chovateľských organizácií alebo plemenárskych organizácií.
(2)
Hospodárske zvieratá možno predávať ako plemenné alebo chovné, ak
a)
sú trvale označené okrem koňovitých zvierat, ktoré sú označené spôsobom zabezpečujúcim ich identifikáciu,
b)
je na ne vydané potvrdenie o pôvode alebo osvedčenie o identite,
c)
spĺňajú veterinárne požiadavky na premiestňovanie alebo na dovoz zvierat,10)
d)
je na ne vydané potvrdenie o overení pôvodu (§ 14 ods. 3) vybraných plemenníkov okrem hydiny.
(3)
Dovážať čistokrvné plemenné zvieratá a hybridné plemenné zvieratá z tretích krajín možno, ak
a)
sú sprevádzané certifikátom na dovoz plemenných zvierat podľa osobitného predpisu10a) potvrdzujúcim, že zviera je zapísané alebo podmienečne zapísané v plemennej knihe alebo v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej krajiny vývozu uvedená v zozname podľa odseku 4,
b)
sú sprevádzané potvrdením uznanej chovateľskej organizácie potvrdzujúcim, že zviera bude zapísané alebo podmienečne zapísané do príslušnej plemennej knihy vedenej uznanou chovateľskou organizáciou alebo spĺňa podmienky na takýto zápis,
c)
príslušná tretia krajina vývozu je uvedená v zozname tretích krajín podľa osobitných predpisov,10b)
d)
príslušná organizácia alebo zariadenie tretej krajiny vývozu sú uvedené v zozname organizácií a zariadení podľa osobitného predpisu,10c)
e)
na jednotlivý druh alebo plemeno sú organizácia alebo zariadenie uvedené v písmene d) oprávnené,
f)
sú splnené ustanovenia osobitného predpisu.11)
(4)
Ministerstvo zostavuje zoznam organizácií tretích krajín pre jednotlivé druhy alebo plemená plemenných zvierat, z ktorých sa do Slovenskej republiky povoľuje ich dovoz, ako aj dovoz ich spermy, vajíčok a embryí. Tento zoznam je súčasťou zoznamu podľa osobitného predpisu.10c)
(5)
Ministerstvo zoznam podľa odseku 4 dopĺňa alebo upravuje v súlade s požiadavkami právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(6)
Spermu plemenníkov môžu dovážať a predávať len fyzické osoby alebo právnické osoby prevádzkujúce inseminačnú stanicu býkov v súlade so znením § 20 tohto zákona, ak
a)
jej dávka alebo obal sú označené podľa osobitných predpisov,11a)
b)
spĺňa kvalitatívne kritériá podľa osobitného predpisu8) pre daný druh hospodárskych zvierat,
c)
je doložená dokladom o pôvode.
(7)
Spermu z tretích krajín možno dovážať a predávať, ak
a)
spĺňa podmienky podľa odseku 6,
b)
je sprevádzaná certifikátom na dovoz spermy podľa osobitného predpisu10a) potvrdzujúcim, že plemenník, od ktorého sperma pochádza, je zapísaný alebo podmienečne zapísaný v plemennej knihe alebo v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej krajiny vývozu uvedená v zozname podľa odseku 3, a bol otestovaný podľa § 17,
c)
je sprevádzaná dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého sperma pochádza (§ 14 ods. 3),
d)
spĺňa veterinárne požiadavky na dovoz,11)
e)
je doložená osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.
(8)
Evidenciu spermy, vajíčok a embryí dovezených z tretích krajín vykonáva poverená plemenárska organizácia. Kontrola sa vykonáva podľa osobitného predpisu.11b)
(9)
Chovatelia vedú záznamy o použití nakúpených a dodaných dávok spermy plemenníkov, odovzdávajú ich na spracovanie plemenárskej organizácii, s ktorou majú uzavretú zmluvu,12) a tá ich ďalej postupuje poverenej plemenárskej organizácii na účely vedenia centrálneho registra plemenárskych údajov.
(10)
Vajíčka a embryá dovezené z tretích krajín môžu chovatelia nakupovať a predávať buď priamo, alebo prostredníctvom plemenárskych organizácií, ak
a)
ich dávka alebo obal sú označené podľa osobitného predpisu,12a)
b)
spĺňajú veterinárne požiadavky na dovoz,11)
c)
vajíčka sú doložené certifikátom podľa osobitného predpisu10a) uvádzajúcim pôvod genetickej matky a pri embryách aj pôvod otca,
d)
pochádzajú zo zvierat zapísaných alebo podmienečne zapísaných v plemennej knihe alebo v plemennom registri, ktoré vedie organizácia tretej krajiny vývozu uvedená v zoznamoch podľa odsekov 3 a 4.
(11)
Pri vajíčkach s pôvodom v členských štátoch sa vyžaduje doklad o pôvode genetickej matky a pri embryách aj genetického otca. Pri vajíčkach a embryách z tuzemska sa pôvod nedokladá dokladom o pôvode, ak to nadobúdateľ nevyžaduje; v takých prípadoch strácajú narodené zvieratá charakter plemenných zvierat.
(12)
Obchodovanie s plemennými zvieratami určenými na prirodzenú plemenitbu, s plemenníkmi využívanými na insemináciu a obchodovanie so spermou, vajíčkami a embryami plemenných zvierat s členskými štátmi sa nesmie zakázať alebo obmedziť z iných zootechnických alebo veterinárnych dôvodov ako tých, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10, 10a, 10b, 10c, 11, 11a, 11b a 12a znejú:
„10)
§ 3 ods. 1 písm. a) štvrtý a piaty bod zákona č. 488/2002 Z. z.
10a)
§ 20 ods. 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.
10b)
§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
10c)
§ 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
11)
§ 3 ods. 1 písm. a) piaty bod zákona č. 488/2002 Z. z.
11a)
Napríklad príloha č. 2 časť B ods. 3 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín, príloha č. 2 časť 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
11b)
§ 33 zákona č. 488/2002 Z. z.
12a)
Napríklad príloha č. 2 časť B písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.“.
28.
V § 26 ods. 1 sa za slovo „oprávnená“ vkladajú slová „vykonávať zootechnické kontroly podľa § 2 ods. 18 a“.
29.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 5 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 21 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.“.
30.
V § 28 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 15 ods. 3 a 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 15)“.
31.
V § 28 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. h)“.
32.
§ 31 sa vypúšťa.
33.
Za § 33 sa vkladajú § 33a a 33b, ktoré znejú:
㤠33a
Vláda Slovenskej republiky vydá nariadenie podľa osobitného predpisu.14)
§ 33b
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
(2)
Na účely tohto zákona ministerstvo na základe splnomocňujúcich ustanovení, nariadení alebo rozhodnutí Rady Európskych spoločenstiev alebo Komisie Európskych spoločenstiev môže vydať všeobecne záväzný právny predpis.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.“.
34.
Slovo „pštrosy“, slovo „koní“ a slovo „semeno“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „bežce“, slovami „koňovitých zvierat“ a slovom „sperma“ v príslušnom tvare.
35.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 194/1998 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 12. 8. 1977) v znení smernice Rady 79/268/EHS z 5. marca 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 062, 13. 3. 1979), smernice Rady 85/586/EHS z 20. decembra 1985 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 372 , 31. 12. 1985), nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 362, 31. 12. 1985), smernice Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 085, 5. 4. 1991), smernice Rady 94/28/ES z 23. júna 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 12. 7. 1994), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 5. 2003).
2. Smernica Rady 87/328/EHS z 18. júna 1987 o výbere čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na plemenitbu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 167, 26. 6. 1987).
3. Smernica Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách pre plemenné ošípané (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 382, 31. 12. 1988) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 122, 16. 5. 2003).
4. Smernica Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989 týkajúca sa čistokrvných plemenných oviec a kôz (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 153, 6. 6. 1989).
5. Smernica Rady 90/118/EHS z 5. marca 1990 o zaraďovaní čistokrvných plemenných ošípaných do plemenitby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 071, 17. 3. 1990).
6. Smernica Rady 90/119/EHS z 5. marca 1990 o hybridných ošípaných na plemenitbu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 071, 17. 3. 1990).
7. Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vo vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 224, 18. 8. 1990) v znení smernice Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 303, 31. 10. 1990), smernice Rady 90/667/EHS z 27. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 363, 27. 12. 1990), smernice Rady 90/675/EHS z 10. decembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 373, 31. 12. 1990), smernice Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 046, 19. 2. 1991), smernice Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 085, 5. 4. 1991), smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 24. 9. 1991), smernice Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 340, 11. 12. 1991), smernice Rady 92/60/EHS z 30. júna 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 14. 9. 1992), smernice Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 268, 14. 9. 1992), smernice Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 062, 15. 3. 1993), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES z 21. októbra 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 315, 19. 11. 2002).
8. Smernica Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 224, 18. 8. 1990).
9. Smernica Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991, ktorou sa ustanovujú zootechnické požiadavky a požiadavky na pôvod pri obchode s čistokrvnými zvieratami a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/504/EHS a 90/425/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 085, 5. 4. 1991).
10. Smernica Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa určujú zásady vzťahujúce sa na zootechnické a genealogické podmienky uplatniteľné pri dovozoch zvierat, semena, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS týkajúca sa čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178, 12. 7. 1994).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.