361/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 31. mája 2004,
ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z. a vyhlášky č. 427/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:
„11)
Schváleniu typu nepodliehajú merače menovitého prietoku Qn nad 400 m3. h-1 uvádzané na trh podľa požiadaviek platných v Slovenskej republike.
12)
Schváleniu typu nepodliehajú merače menovitého prietoku Qn nad 200 m3. h-1 uvádzané na trh podľa požiadaviek platných v Slovenskej republike.“.
2.
V prílohe č. 5 Vzor preukazu inšpektora sa nahrádzajú slová „Rodné číslo:“ slovami „Číslo občianskeho preukazu:“.
3.
V prílohe č. 8 prvej časti sa tretí až desiaty bod nahrádza tretím až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„3.
Merače určené na trh krajín Európskej únie musia spĺňať technické požiadavky a metrologické požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoločenstiev, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej časti.
4.
Merače určené na trh Slovenskej republiky musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoločenstiev alebo technické požiadavky a metrologické požiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené
a)
pre mechanické merače s mechanickými počítadlami v tretej časti oddiele I,
b)
pre mechanické merače s elektronickými počítadlami tretej časti oddiele II,
c)
pre elektromagnetické merače, ultrazvukové merače a vírové merače v tretej časti oddiele III,
d)
pre združené merače v tretej časti oddiele IV.
5.
Merače pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Schváleniu typu však nepodliehajú merače menovitého prietoku Qn nad 400 m3. h-1 uvádzané na trh podľa požiadaviek platných v Slovenskej republike. Metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overovaní sú uvedené v druhej časti a v tretej časti.
6.
Merače schváleného typu výrobca alebo dovozca označí značkou schváleného typu.
7.
Merače, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, sa označia overovacou značkou.
8.
Merače počas ich používania ako určených meradiel podliehajú následnému overeniu. Postup pri následnom overení je zhodný s postupom pri prvotnom overení.“.
4.
V prílohe č. 9 prvej časti sa tretí až desiaty bod nahrádza tretím až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„3.
Merače určené na trh krajín Európskej únie musia spĺňať technické požiadavky a metrologické požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoločenstiev, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej časti.
4.
Merače určené na trh Slovenskej republiky musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoločenstiev alebo technické požiadavky a metrologické požiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené
a)
pre mechanické merače s mechanickými počítadlami v tretej časti oddiele I,
b)
pre mechanické merače s elektronickými počítadlami v tretej časti oddiele II,
c)
pre elektromagnetické merače, ultrazvukové merače a vírové merače v tretej časti oddiele III.
5.
Merače pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Schváleniu typu však nepodliehajú merače menovitého prietoku Qn nad 200 m3. h-1 uvádzané na trh podľa požiadaviek platných v Slovenskej republike. Metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overovaní sú uvedené v druhej časti a v tretej časti.
6.
Merače schváleného typu výrobca alebo dovozca označí značkou schváleného typu.
7.
Merače, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, sa označia overovacou značkou.
8.
Merače počas ich používania ako určených meradiel podliehajú následnému overeniu. Postup pri následnom overení je zhodný s postupom pri prvotnom overení.“.
5.
V prílohe č. 11 druhej časti kapitole IV sa v bode 4.8.1 nahrádza text „10 belgických alebo luxemburských centimov, 1 francúzsky centim, 1 holandský cent, 1 líra, 1 fenig.“ textom „0,1 penny šterlingov (Veľká Británia), 1 ore (Dánsko), 1 ore (Nórsko), 10 öre (Švédsko).“.
6.
V prílohe č. 13 druhej časti oddiele III bode 2.1 tabuľka znie:
Označenie G Qmax
m3. h-1
Rozsah Qmin
m3. h-1
malý stredný veľký
16 25 5 2,5 1,3
25 40 8 4 2
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13
250 400 80 40 20
400 650 130 65 32
650 1 000 200 100 50
1000 1 600 320 160 80
7.
V prílohe č. 13 druhej časti oddiele III štvrtý bod znie:
„4.
Kontrolný prvok
4.1 Podľa podmienok oddielu I písm. B bodu 5.2.2 písm. a) a b) hodnota dielika stupnice kontrolného prvku nesmie prekročiť tieto hodnoty pre
G 16 až G 65 vrátane 0,002 m3,
G 100 až G 650 vrátane 0,02 m3,
G 1 000 až G 6 500 vrátane 0,2 m3,
G 10 000 a viac 2,0 m3.
4.2 Interval medzi očíslovanými dielikmi stupnice kontrolného prvku nesmie byť väčší ako tieto hodnoty pre
G 16 až G 65 vrátane 0,01 m3,
G 100 až G 650 vrátane 0,1 m3,
G 1 000 až G 6 500 vrátane 1,0 m3,
G 10 000 a viac 10,0 m3.“.
8.
V prílohe č. 16 druhej časti deviaty bod znie:
„9.
Teplomery používané na určovanie koncentrácie liehu
9.1 Teplomery zabudované do liehomerov na meranie koncentrácie liehu
Ak meradlo používané na meranie koncentrácie liehu patrí do 2. alebo 3. triedy presnosti, môže mať zabudovaný sklený ortuťový teplomer.
9.1.1 Teplomer musí mať dieliky stupnice 0,1 °C, 0,2 °C alebo 0,5 °C. Nemusí mať vyznačenú hodnotu 0 °C.
9.1.2 Najmenšia dĺžka dielika je
0,8 mm pri teplomere graduovanom na 0,1 °C a 0,2 °C,
1,0 mm pri teplomere graduovanom na 0,5 °C.
9.1.3 Hrúbka čiar nesmie byť väčšia ako 1/5 dĺžky dielika.
9.1.4 Najväčšia dovolená chyba, kladná alebo záporná, je
0,10 °C pri teplomere graduovanom na 0,1 °C,
0,20 °C pri teplomere graduovanom na 0,2 °C alebo 0,5 °C.
9.1.5 Pri prvotnom overovaní chyba zabudovaného teplomera musí byť určená aspoň v troch bodoch v rozsahu stupnice.
9.2 Teplomery nezabudované do liehomerov na meranie koncentrácie liehu
9.2.1 Ak meradlo používané na meranie koncentrácie liehu patrí do 1. triedy presnosti, pripojený teplomer musí byť
a)
kovový odporový merajúci teplotu roztoku vody a liehu s najväčšou dovolenou chybou ±0,10 °C alebo
b)
sklený ortuťový graduovaný na 0,1 °C alebo 0,5 °C.
Ortuťový teplomer musí mať vyznačenú hodnotu 0 °C, najmenšiu dĺžku dielika 0,8 mm a hrúbka čiar nesmie byť väčšia ako 1/5 dĺžky dielika.
Najväčšia dovolená chyba, kladná alebo záporná, je jeden dielik stupnice.
9.2.2 Ak meradlo na meranie koncentrácie liehu patrí do 2. alebo 3. triedy presnosti, pripojený teplomer musí byť sklený ortuťový.
9.2.2.1 Teplomer musí mať dieliky stupnice 0,1 °C, 0,2 °C alebo 0,5 °C. Musí mať vyznačenú hodnotu 0 °C.
9.2.2.2 Najmenšia dĺžka dielika je
0,8 mm pri teplomere graduovanom na 0,1 °C a 0,2 °C,
1,0 mm pri teplomere graduovanom na 0,5 °C.
9.2.2.3 Hrúbka čiar na stupnici nesmie byť väčšia ako 1/5 dĺžky dielika.
9.2.2.4 Najväčšia dovolená chyba je
± 0,10 °C pri teplomere graduovanom na 0,1 °C,
± 0,20 °C pri teplomere graduovanom na 0,2 °C alebo 0,5 °C.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Dušan Podhorský v. r.