363/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
ROZHODNUTIE
prezidenta Slovenskej republiky
z 18. júna 2004
o amnestii
Pri príležitosti zvolenia za prezidenta Slovenskej republiky využívam právo dané mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky udeľujem túto
amnestiu :
Článok I
Odpúšťam tresty odňatia slobody právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia za trestné činy spáchané z nedbanlivosti vo výmere neprevyšujúcej jeden rok.
Článok II
Odpúšťam tresty odňatia slobody, ktorých výkon súd podmienečne odložil a ktoré boli právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia za trestné činy spáchané z nedbanlivosti, s účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený.
Článok III
Odpúšťam nevykonané peňažné tresty alebo nevykonané zvyšky peňažných trestov neprevyšujúcich výmeru 30 000 Sk, ktoré boli právoplatne uložené ako samostatné tresty predo dňom tohto rozhodnutia za trestné činy spáchané z nedbanlivosti, s účinkom, že na páchateľa sa hľadí, akoby nebol odsúdený.
Článok IV
Toto rozhodnutie sa nevzťahuje
a)
na tresty uložené za trestné činy s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví,
b)
na tresty uložené za trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona,
c)
na tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje,
d)
na tresty uložené osobám, ktoré boli v posledných desiatich rokoch odsúdené za trestný čin, na ktorý sa amnestia nevzťahuje.
Článok V
Ukladám ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, aby mi na základe individuálneho preskúmania predložil na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o
a)
tehotné ženy, ktoré sa starajú ešte najmenej o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov,
b)
osamelé matky alebo osamelých mužov, ktorí sa starajú o dve alebo viac detí mladších ako 15 rokov,
c)
mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,
d)
osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou alebo život ohrozujúcou chorobou.
Ivan Gašparovič v. r.

prezident Slovenskej republiky

Daniel Lipšic v. r.

podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky