366/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2002 bola v Ottawe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii.
Dohoda nadobudne platnosť 16. júla 2004 na základe článku XIX ods. 1.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kanadou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o koprodukcii v oblasti filmu a videoprogramov podpísanej 25. marca 1987 v Ottawe.
K oznámeniu č. 366/2004 Z. z.
DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii
Vláda Slovenskej republiky a vláda Kanady (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si vytvoriť rámec pre rozvoj vzájomných vzťahov v audiovizuálnej oblasti, najmä v oblasti kinematografických, televíznych a video koprodukcií,
uvedomujúc si prínos, ktorým kvalitné koprodukcie môžu prispieť k rozvoju ich kinematografických, televíznych a video produkcií a ich šíreniu, ako aj k rastu ich kultúrnych a ekonomických výmen,
s presvedčením, že tieto výmeny prispejú k upevneniu vzťahov medzi oboma štátmi,
dohodli sa takto:
Článok I
1.
Na účely tejto Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii (ďalej len „dohoda“) výraz „audiovizuálna koprodukcia“ (ďalej len „koprodukcia“) označuje spoločnú tvorbu a výrobu audiovizuálneho diela akejkoľvek dĺžky vrátane animovaných diel a dokumentárnych diel zaznamenaných na filme, videopáske alebo videodisku alebo na akomkoľvek inom ešte neznámom nosiči, na účel použitia a prevádzky v premietacích sálach kín, v televízii, na videokazete, na videodisku alebo na účel akéhokoľvek iného spôsobu šírenia. Všetky nové audiovizuálne formy produkcie a šírenia budú zahrnuté do predmetu tejto dohody na základe výmeny nót.
2.
Diela vytvorené v koprodukcii podľa tejto dohody musia schváliť nasledujúce orgány (ďalej len „kompetentné orgány“):
v Slovenskej republike: minister kultúry Slovenskej republiky,
v Kanade: minister kultúrneho dedičstva Kanady.
3.
Všetky koprodukcie navrhované podľa tejto dohody musia byť vyrobené a šírené v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán.
4.
Všetky diela vytvorené v koprodukcii podľa tejto dohody sú považované za národné produkcie každou a v každej z oboch štátov zmluvných strán. V dôsledku toho oba štáty plnoprávne požívajú všetky výhody, ktoré vyplývajú z platných ustanovení vzťahujúcich sa na filmový alebo audiovizuálny priemysel alebo z ustanovení, ktoré môžu byť vyhlásené v ktoromkoľvek z oboch štátov zmluvných strán.
Článok II
Výhody vyplývajúce z tejto dohody sú uplatniteľné iba na koprodukcie vytvorené výrobcami, ktorí majú dobré technické vybavenie, solídnu finančnú podporu a uznávané odborné skúsenosti.
Článok III
1.
Podiel vzájomných prínosov koproducentov zmluvných strán sa môže meniť od dvadsať (20) do osemdesiat (80) percent rozpočtu každej z produkcií.
2.
Každý koproducent musí prispieť k skutočnému technickému a umeleckému prínosu. V princípe prínos každého z nich by mal byť úmerný k jeho investícii.
Článok IV
1.
Výrobcovia, scenáristi a režiséri koprodukcií, ako aj technici, výkonní umelci a ostatní členovia štábu, ktorí sa zúčastňujú na koprodukcii, musia byť občanmi alebo mať trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo v Kanade.
2.
Účasť výkonných umelcov, ktorí nie sú vymenovaní v odseku 1, môže byť povolená, vzhľadom na potreby koprodukcie, ak ju schvália kompetentné orgány oboch štátov.
Článok V
1.
Priame zábery a práce spojené s nakrúcaním, ako scenár, rekvizity, hlavné nakrúcanie, dokrútky a postprodukcia, musia byť v zásade vytvorené striedavo v Slovenskej republike a v Kanade.
2.
Nakrúcanie v reálnom prostredí, exteriéry alebo interiéry v krajine, ktorá sa nezúčastňuje na koprodukcii, môže byť povolené, ak si to scenár alebo akcia vyžaduje a ak sa technici Slovenskej republiky a Kanady zúčastňujú na nakrúcaní.
3.
Práca v laboratóriách sa vykonáva v Slovenskej republike a v Kanade s výnimkou prípadu, keď sa táto práca ukáže ako technicky neuskutočniteľná. V tomto prípade kompetentné orgány oboch štátov môžu akceptovať realizáciu tejto práce v štáte, ktorý sa nezúčastňuje na koprodukcii.
Článok VI
1.
Kompetentné orgány oboch štátov považujú taktiež za vhodnú realizáciu koprodukcií medzi Slovenskou republikou a Kanadou a ktoroukoľvek inou krajinou, s ktorou jedna alebo druhá zo zmluvných strán sú viazané dohodou o koprodukcii.
2.
Žiadna menšinová účasť na koprodukcii viacerých strán nemôže dosahovať hodnotu nižšiu ako dvadsať percent (20 %) rozpočtu.
3.
Každý menšinový koproducent musí v produkcii prispieť k skutočnému technickému a umeleckému prínosu.
Článok VII
1.
Originálna zvuková nahrávka každej koprodukcie musí byť vytvorená v anglickom, vo francúzskom alebo v slovenskom jazyku. Je dovolené nakrúcať v kombinácii dvoch alebo v kombinácii celého počtu týchto jazykov. Ak si to scenár vyžaduje, môžu byť v koprodukcii zahrnuté dialógy v iných jazykoch.
2.
Každá koprodukcia je dabovaná alebo opatrená titulkami v anglickom, vo francúzskom alebo v slovenskom jazyku v Slovenskej republike alebo v Kanade, v závislosti od typu originálneho znenia. Akúkoľvek výnimku z tohto princípu musia schváliť kompetentné orgány oboch štátov zmluvných strán.
Článok VIII
1.
Na účely tejto dohody môžu byť diela vytvorené v rámci družobnej spolupráce považované, po odsúhlasení kompetentnými orgánmi, za koprodukcie a požívať rovnaké výhody. Bez ohľadu na ustanovenia článku III v prípade družobnej spolupráce sa vzájomná účasť výrobcov oboch štátov môže obmedziť iba na finančný príspevok, samozrejme, nevylučuje sa nevyhnutne akýkoľvek umelecký alebo technický prínos.
2.
Na schválenie kompetentnými orgánmi musia tieto produkcie spĺňať nasledujúce podmienky:
a)
obsahovať vzájomné investície a rešpektovať globálnu rovnováhu na úrovni podmienok rozdeľovania príjmov koproducentov v produkciách vytvorených na základe družobnej spolupráce,
b)
šírenie produkcií vytvorených na základe družobnej spolupráce musí byť zabezpečené v zmysle podmienok porovnateľných v Slovenskej republike a v Kanade,
c)
produkcie na základe družobnej spolupráce môžu byť vytvorené buď simultánne, alebo následne, pričom v naposledy menovanom prípade interval medzi ukončením vytvorenia prvej produkcie a začiatkom druhej nesmie presiahnuť obdobie jedného (1) roka.
Článok IX
1.
S výnimkou prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku každé dielo vytvorené v koprodukcii musí byť najmenej vo dvoch exemplároch, origináli a prvom nosiči diela (betacam) určenom na jeho reprodukciu, ktorý bol používaný pri výrobe. Každý koproducent je vlastníkom jedného exempláru tohto originálu a má právo ho využívať na vytvorenie potrebného počtu reprodukcií v súlade s podmienkami dohodnutými medzi koproducentmi. Navyše, každý koproducent má právo prístupu k originálnemu exempláru produkcie v súlade s uvedenými podmienkami.
2.
Na žiadosť oboch koproducentov a po schválení kompetentnými orgánmi oboch štátov môže byť zhotovený jediný exemplár na ochranu diela a na jeho reprodukciu, v prípade diel, ktoré sú kvalifikované kompetentnými orgánmi ako produkcie s nízkym rozpočtom. Originál je v tomto prípade uložený v štáte väčšinového koproducenta. Menšinový koproducent má tam k nemu kedykoľvek prístup, aby si z neho mohol v súlade s podmienkami dohodnutými medzi koproducentmi vytvoriť potrebný počet reprodukcií.
Článok X
V súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom každá zo zmluvných strán
a)
uľahčí vstup a dočasný pobyt na svojom území technickému a umeleckému personálu a výkonným umelcom angažovaným koproducentom druhého štátu pre potreby koprodukcie,
b)
umožní dočasné prijatie a opätovnú reexpedíciu vybavenia potrebného na koprodukciu.
Článok XI
Rozdelenie príjmov medzi jednotlivých koproducentov musí byť v princípe úmerné k finančnej účasti každého z nich a musí podliehať schváleniu kompetentných orgánov oboch krajín.
Článok XII
Zo schválenia projektu koprodukcie kompetentnými orgánmi oboch štátov nevyplýva automatické udelenie povolenia na šírenie realizovaného diela koproducentmi.
Článok XIII
1. V prípadoch, keď dielo realizované v koprodukcii je vyvážané do krajiny, kde dovoz takýchto diel je obmedzený kontingentom, je toto dielo započítané do kontingentu strany,
a)
ktorej podiel je väčšinový,
b)
ktorá má lepšie vývozné možnosti, ak príspevok oboch strán je rovnaký,
c)
ktorej občanom je režisér, ak aplikácia ustanovení uvedených pod písmenom a) alebo b) tohto odseku by bola problematická.
2.
Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 ak jeden z koprodukčných štátov požíva práva na voľný vstup svojich filmov do dovážajúceho štátu, diela vytvorené v koprodukcii podľa tejto dohody využívajú plné práva tejto možnosti pod rovnakým titulom ako ostatné národné produkcie štátu príslušného koproducenta, ak tento naposledy menovaný dá na to svoj súhlas.
Článok XIV
1.
Koprodukcie musia byť prezentované pod titulkom „slovensko-kanadská koprodukcia“ alebo „kanadsko-slovenská koprodukcia“ v poradí krajín podľa väčšinovej účasti alebo na základe dohody medzi koproducentmi.
2.
Tento titulok musí byť uvedený tak v úvodných titulkoch, ako aj v obchodnej reklame a propagačných materiáloch koprodukcie a počas jej prezentácie a musí byť prezentovaný identicky oboma zmluvnými stranami.
Článok XV
1.
Ak sa koproducenti nedohodnú inak, musí koprodukciu na medzinárodných kinematografických festivaloch prezentovať krajina väčšinového koproducenta alebo, v prípade rovnakej finančnej účasti koproducentov, štát, ktorého občanom je režisér.
2.
Ceny, subvencie, odmeny a ostatné ekonomické výhody, ktoré boli pridelené kinematografickému alebo audiovizuálnemu dielu, môžu byť rozdelené medzi koproducentov v zmysle ustanovení daných osobitnou dohodou o koprodukcii a platných vnútroštátnych právnych predpisov oboch štátov zmluvných strán.
3.
Všetky ceny, ktoré nie sú tvorené peňažnou sumou, akými sú čestné vyznamenania alebo trofeje pridelené tretím štátom kinematografickým alebo audiovizuálnym dielam, ktoré boli vytvorené v súlade s normami tejto dohody, budú uložené u väčšinového koproducenta alebo v zmysle ustanovení daných zmluvou o koprodukcii.
Článok XVI
Kompetentné orgány oboch štátov si vzájomne stanovili pravidlá realizácie procesu koprodukcie, a to v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v Slovenskej republike a v Kanade. Pravidlá tohto procesu sú uvedené v prílohe k tejto dohode, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto dohody.
Článok XVII
Dovoz, šírenie a prevádzkovanie slovenských kinematografických, televíznych a video produkcií v Kanade a kanadských kinematografických, televíznych a video produkcií v Slovenskej republike nepodliehajú žiadnym obmedzeniam, ak to nie je v rozpore s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch štátov zmluvných strán.
Článok XVIII
1.
Počas platnosti tejto dohody sa budú obe zmluvné strany snažiť dosiahnuť všeobecnú rovnováhu v oblasti finančného príspevku, v oblasti účasti umeleckého a technického personálu a výkonných umelcov a inštalácií (štúdiá a laboratóriá), pri zohľadnení charakteristík každej z krajín.
2.
Kompetentné orgány oboch krajín preskúmajú v prípade potreby podmienky aplikácie tejto dohody s cieľom vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý vznikol pri uplatňovaní ustanovení tejto dohody. V prípade potreby odporučia požadované modifikácie na účel rozvoja spolupráce v oblasti kinematografie a videa, v najvyššom záujme oboch krajín.
3.
Na uplatňovanie dohody bude dohliadať zmiešaná komisia, ktorú obe zmluvné strany zriadia. Bude preverovať, či bola rešpektovaná požadovaná rovnováha, v opačnom prípade určí potrebné opatrenia na obnovenie tejto rovnováhy. Zmiešaná komisia sa bude v zásade stretávať raz za dva roky, a to alternatívne v každej z krajín. Avšak mimoriadne zasadania môžu byť zvolávané na základe žiadosti jedného alebo oboch kompetentných orgánov, najmä v prípade dôležitej zmeny v legislatíve alebo predpisoch aplikovaných na oblasť kinematografie, televízie a videa v jednej alebo druhej z krajín, alebo ak aplikácia dohody vyvoláva závažné problémy. Zmiešaná komisia sa musí stretnúť do šiestich (6) mesiacov od zaslania pozvánky jednou zo zmluvných strán.
Článok XIX
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť do deväťdesiat (90) dní po výmene neskoršej nóty o tomto schválení.
2.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kanadou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o koprodukcii v oblasti filmu a videoprogramov podpísanej 25. marca 1987 v Ottawe.
3.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu päť (5) rokov a jej platnosť bude automaticky predlžovaná vždy na ďalších 5 rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť (6) mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.
4.
Koprodukcie schválené kompetentnými orgánmi, ktoré prebiehajú v momente, keď jedna zo zmluvných strán oznámi svoju výpoveď, budú naďalej plne poberať výhody tejto dohody až do ukončenia ich realizácie. Po zrušení alebo uplynutí platnosti zostane dohoda účinná na likvidáciu príjmov za diela vytvorené v koprodukcii.
Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.
Dané v Ottawe 5. júna 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vo francúzskom a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické.
Za vládu Slovenskej republiky:

Milan Kňažko v. r.

Za vládu Kanady:

Sheila Copps v. r.
PRÍLOHA
PRAVIDLÁ POSTUPU
Žiadosti o priznanie výhod v zmysle tejto dohody pre akúkoľvek koprodukciu musia byť adresované súčasne obom kompetentným orgánom najmenej tridsať (30) dní pred začiatkom nakrúcania. Kompetentný orgán zmluvnej strany majoritného koproducenta musí oznámiť svoj návrh kompetentnému orgánu druhej krajiny do dvadsať (20) dní od predloženia úplnej dokumentácie, ako je ďalej uvedené. Kompetentný orgán zmluvnej strany minoritného koproducenta musí úradne oznámiť svoje rozhodnutie do dvadsať (20) dní, ktoré nasledujú po oznámení.
Dokumentácia, ktorá musí byť predložená na podporu každej žiadosti, musí obsahovať nasledujúce prvky spísané v anglickom alebo vo francúzskom jazyku pre Kanadu a v slovenskom jazyku pre Slovenskú republiku.
I. Finálnu verziu scenára.
II. Dokument dokazujúci, že vlastníctvo autorských práv na koprodukciu bolo legálne nadobudnuté.
III. Koprodukčnú zmluvu podpísanú oboma koproducentmi. Táto zmluva musí obsahovať:
1. názov koprodukcie;
2. meno scenáristu alebo upravovateľa, ak ide o námet inšpirovaný literárnym dielom;
3. meno režiséra (musí byť prijatá klauzula o ochrane pre prípad jeho prípadnej výmeny);
4. rozpočet;
5. plán financovania;
6. klauzulu o rozdelení príjmov, trhov, vysielacích prostriedkov alebo kombináciu týchto prvkov;
7. klauzulu určujúcu podielovú účasť každého koproducenta na prípadných prekročeniach alebo úsporách rozpočtu. Táto účasť je v zásade proporcionálna k príslušným prínosom. Avšak účasť minoritného koproducenta na prekročeniach rozpočtu môže byť obmedzená nižším percentom alebo presne stanovenou sumou za podmienky, že minimálny proporčný podiel opísaný v článku VI dohody bude rešpektovaný;
8. klauzulu spresňujúcu, že odsúhlasenie výhod vyplývajúcich z dohody nezaväzuje vládne orgány oboch krajín na odsúhlasenie povolenia na prevádzku koprodukcie;
9. klauzulu spresňujúcu ustanovenia, ktoré predpokladajú riešenie
a) v prípade, že by po preskúmaní dokumentácie kompetentné orgány jednej alebo druhej krajiny neodsúhlasili požadované schválenie,
b) v prípade, že by kompetentné orgány nepovolili prevádzku koprodukcie vo svojej krajine alebo jej exportovanie do tretej krajiny,
c) v prípade, že by jeden alebo druhý koproducent nerešpektoval svoje záväzky,
10. predpokladané obdobie začiatku nakrúcania;
11. klauzulu spresňujúcu, že majoritný koproducent musí podpísať poistnú zmluvu na pokrytie minimálne „všetkých rizík pre produkciu“ a „všetkých rizík pri neúspechu diela“;
12. klauzulu opisujúcu rozdelenie vlastníctva autorských práv v závislosti od prínosu každého z koproducentov.
IV. Distribučnú zmluvu, ak je tá už podpísaná.
V. Zoznam umeleckého a technického personálu s indikáciou ich štátneho občianstva a úloh pridelených hercom.
VI. Harmonogram produkcie.
VII. Detailný rozpočet upresňujúci výdavky plánované každým koproducentom.
VIII. Synopsu.
Oba kompetentné orgány zmluvných strán môžu okrem toho požadovať všetky dokumenty a všetky doplňujúce spresnenia, ktoré považujú za potrebné.
V zásade technický scenár a dialógy musia byť predložené kompetentným orgánom pred začiatkom nakrúcania.
Modifikácie vrátane zmeny jedného z koproducentov môžu byť uvedené k originálnej zmluve. Musia však byť predložené na schválenie kompetentným orgánom zmluvných strán pred ukončením koprodukcie. Zmena jedného z koproducentov môže byť schválená iba za výnimočných okolností a z dôvodov, ktoré boli uznané právoplatne oboma kompetentnými orgánmi.
Kompetentné orgány sa budú navzájom informovať o svojich rozhodnutiach.