370/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.
opatrenie z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí.
Týmto opatrením sa ustanovuje,
a) čo tvorí vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí, a spôsob ich výpočtu,
b) čo tvorí investície, aktíva a vymedzené rizikovo vážené aktíva inštitúcie elektronických peňazí,
c) spôsob a postup riadenia rizík a podrobnosti o systéme riadenia rizík a o vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie elektronických peňazí,
d) štruktúra, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania hlásení inštitúcie elektronických peňazí a zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.