373/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 14. júna 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3, § 18 ods. 4, § 29 ods. 4, § 33 ods. 4, § 36 ods. 6 a § 37 ods. 4 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti sa mení takto:
1.
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.
2.
Prílohy č. 5 až 7 znejú:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 575/2002 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Juraj Liška v. r.