374/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

374
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 2003 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách.
Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2004 na základe článku 15 ods. 2.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.