375/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. novembra 2003 stalo Rumunsko.
Vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rumunskom nadobudne dohovor platnosť 1. septembra 2004.
So zreteľom na to sa Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v Prílohe k čiastke 86/2003 k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámení č. 347/2003 Z. z. a č. 80/2004 Z. z. dopĺňa takto:
Rumunsko
a)
Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 1. novembra 2003.
b)
Rumunsko urobilo nasledujúce vyhlásenia a uplatnilo túto výhradu:
1.
Rumunským ústredným orgánom podľa článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí a konanie o žiadostiach o právnu pomoc zaslaných podľa tohto dohovoru je Ministerstvo spravodlivosti.
2.
Rumunským odosielajúcim orgánom podľa článku 4 dohovoru na účely zasielania žiadostí o právnu pomoc príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu je Ministerstvo spravodlivosti.
3.
Rumunským odosielajúcim orgánom podľa článku 16 na účely odosielania žiadostí o výkon rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje čl. 15, príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu, ako aj na prijímanie takých žiadostí a na prijímanie potrebných krokov na zabezpečenie konečného rozhodnutia o nich, je Ministerstvo spravodlivosti.
Podľa článku 28 ods. 1 dohovoru Rumunsko si vyhradzuje právo vylúčiť uplatnenie článku 1 na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na území Rumunska, ak nie je zaručená vzájomnosť zaobchádzania so štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc.