378/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júna 2004,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Časť A.1
ZARIADENIA, NA KTORÉ UŽ EXISTUJÚ V MEDZINÁRODNÝCH DOKUMENTOCH PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
V tejto časti okrem osobitne uvedených skúšobných noriem sa v použiteľných požiadavkách medzinárodných dokumentov a v príslušných rozhodnutiach a obežníkoch IMO nachádza niekoľko ďalších ustanovení, ktorých splnenie sa musí skontrolovať počas skúšky typu postupom posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.
Ak sa citujú rezolúcie IMO v stĺpci 5, skúšobné normy sú obsiahnuté v príslušných častiach príloh k rezolúciám a vylučujú ustanovenia samotných rezolúcií IMO. Na správnu identifikáciu príslušných noriem protokoly o skúškach a príslušné osvedčenia o schválení typu špecifikujú použitú normu a jej verziu podľa stĺpca 5.
Ak sú uvedené dva súbory skúšobných noriem oddelené bodkočiarkou, každý súbor vyhovuje skúšobným požiadavkám na splnenie výkonnostných noriem IMO. Skúšky výrobku vychádzajúce z jedného zo súborov stačia na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov.
Ak je uvedený postup posudzovania zhody podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona, rozumie sa tým, že ide o postup posudzovania zhody podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona a certifikát o skúške projektu.
1. Záchranné zariadenia
Ak sa stĺpce 3 a 4 delia na dve časti kvôli označeniu konkrétnej položky, tam, kde je to vhodné, sa horná časť vzťahuje na plavidlá postavené podľa HSC kódu do 1. júla 2002, a tam, kde je to vhodné, sa spodná časť vzťahuje na plavidlá prevádzkované podľa HSC kódu od 1. júla 2002.
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené a doplnené
predpisy SOLAS 74 a príslušné
rezolúcie a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Záchranné kolesá nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.1 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36
(63)8.1.3, 8.3 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.1 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)
A.1/1.2 Svetlá označujúce polohu
pre záchranné prostriedky
a) záchranné plavidlá
a pohotovostné člny
b) záchranné kolesá
c) záchranné vesty
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1,
III/32.1, III/32.2 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.3 a 8.10 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 885
rezolúcia IMO MSC.81 (70)
a pre požiadavky na batérie
špecifikované v slovenskej
technickej norme,1) ktoré sa
týkajú len svetiel záchranných kolies
x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1,
III/32.1, III/32.2 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97
(73)8.1,8.3, 8.10 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 885
A.1/1.3 Záchranné kolesá so
samočinnými dymovými
signálmi
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.1.3 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.1.3 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)
A.1/1.4 Záchranné vesty nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.2 a III/34, rezolúcia IMO
MSC. 48 (66), rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70)
a pre požiadavky na batérie
špecifikované v slovenskej
x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.2 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)
technickej norme,1) ktoré sa
týkajú len svetiel záchranných
kolies
A.1/1.5 Vodovzdorné ochranné
obleky - izolované alebo
neizolované
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3
a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66),
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3
(1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3
a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66),
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3
(2000 HSC kód)
A.1/1.6 Vodovzdorné ochranné
obleky klasifikované ako
záchranné vesty
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3
a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66),
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3
(1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3
a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66),
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3
(2000 HSC kód)
A.1/1.7 Tepelné ochranné
prostriedky
nariadenie III/4 nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3
a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.8 Padákové svetlice
(pyrotechnické)
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/6.3 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.2 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/6.3 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.2 (2000 HSC kód)
A.1/1.9 Ručná fakľa
pyrotechnická
nariadenie III/4 nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.10 Plávajúce dymové signály
(pyrotechnické)
nariadenie III/4 nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.11 Zariadenie na vrhanie
(vystreľovanie) lanka
(pyrotechnické)
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/18 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.8 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/18 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.8 (2000 HSC kód)
A.1/1.12 Nafukovacie záchranné
plte
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.1, III/31.1a III/34,
rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC
kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.1, III/31.1a III/34,
rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC
kód)
A.1/1.13 Pevné záchranné plte nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC
kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC
kód)
A.1/1.14 Záchranné plte samočinne
sa obracajúce do správnej
polohy po dopade na
vodnú hladinu
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.2.4 a III/34,
rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 809,1) IMO MSC/Circ. 811,
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6,
8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.
809,1) IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7
a 8.10 (2000 HSC kód)
A.1/1.15 Obojstranne použiteľné
záchranné plte
s ochrannou strieškou
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.
809,1) IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7
a 8.10 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.
809,1) IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7
a 8.10 (2000 HSC kód)
A.1/1.16 Hydrostatické uvoľňovače
pre záchranné plte
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36
(63)8.1 a 8.6 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO
MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97
(73)8.1 a 8.6 (2000 HSC kód)
A.1/1.17 Záchranné člny nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.1, III/31.1.1.1,
III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 aIII/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.18 Pevné pohotovostné člny nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (1994 HSC
kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (2000 HSC
kód)
A.1/1.19 Nafukovacie
pohotovostné člny
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.36(63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7
a 8.10 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.97(73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7
a 8.10 (2000 HSC kód)
A.1/1.20 Rýchle pohotovostné člny nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.3 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 8091)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.3 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 8091)
A.1/1.21 Spúšťacie zariadenia
využívajúce sklon
a navijak (davits)
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/23, III/33 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7
(1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/23, III/33 a III/34,rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7
(2000 HSC kód)
A.1/1.23 Spúšťacie zariadenia pre
záchranné člny spúšťané
voľným pádom
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/33 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1, 8.5 a 8.7 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/33 a III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97
(73) 8.1, 8.5 a 8.7 (2000 HSC kód)
A.1/1.24 Spúšťacie zariadenia pre
záchranné plte
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/33, rezolúcia IMO MSC.48
(66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1,
8.5, 8.6 a 8.7 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/33, rezolúcia IMO MSC.48
(66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1,
8.5, 8.6 a 8.7 (2000 HSC kód)
A.1/1.25 Spúšťacie zariadenia pre
rýchle pohotovostné člny
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.3.2 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 8091)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.3.2 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 8091)
A.1/1.26 Uvoľňovací mechanizmus
pre
a) záchranné člny
a pohotovostné člny,
b) záchranné plte, ktoré
sa spúšťajú voľným
pádom
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1
a 8.5 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1
a 8.5 (2000 HSC kód)
A.1/1.27 Lodné evakuačné systémy nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/15, III/26.2.1 a III/34,
rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 a 8.10 (1994
HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/15, III/26.2.1 a III/34,
rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.7 a 8.10 (2000
HSC kód)
A.1/1.28 Záchranné prostriedky nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.4 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.
810,2) rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1,
8.5 a 8.10 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.81 (70),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 810
x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/26.4 a III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ.
810,2) rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1,
8.5 a 8.10 (2000 HSC kód)
A.1/1.30 Reflexné materiály nariadenie III/4 nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66)
rezolúcia IMO A.658 (16)
príloha 2
x x x
A.1/1.33 Radarový odrážač pre
záchranné člny
a pohotovostné
(záchranárske) člny
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66)
rezolúcia IMO A.384 (X),
slovenská technická norma,2)
rezolúcia IMO A.384 (X),
slovenská technická norma3)
x x x x
A.1/1.36 Hnací motor pre
záchranné/pohotovo stné
člny
nariadenie III/4 nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.37 Závesný motor pre
záchranné člny
nariadenie III/4 nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.38 Pátracie svetlomety
používané záchrannými
a pohotovostnými člnmi
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48
(66)
rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.39 Otvorené obojstranne
použiteľné záchranné plte
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7
a 8.10 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
príloha 10 (1994 HSC kód)
x
nariadenie III/4,
nariadenie X/3
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5,
8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
príloha 11 (2000 HSC kód)
A.1/140ex
A.1/4.17
Mechanické zdvíhacie
zariadenie na nalodenie
lodivoda
nariadenie V/17 (b) nariadenie V/17 (f), rezolúcia IMO
A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773
slovenská technická norma4) x x x
nariadenie V/23 nariadenie V/23.6, rezolúcia IMO A.889
(21), IMO MSC/Circ. 773
1) STN EN 394 (1993)
2) STN EN/ISO 8729 (1998).
3) STN ISO 8729 (1997).
4) STN ISO 799 (1986).
2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora
1) MSC Circ. 809 platí len vtedy, ak zariadenie má by namontované na osobných lodiach ro-ro.
2) SC Circ. 810 platí len vtedy, ak zariadenie má by namontované na osobných lodiach ro-ro.
Položka
číslo
Názov položky Nariadenie MARPOL
73/78 v znení, v ktorom
sa požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy
MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A. 1/2.1 Odlučovač ropných látok
z vody pod koncentráciu
15 ppm
príloha I, nariadenie
16(4) a (5)
príloha I, nariadenie 16(1) a (2) rezolúcia IMO MEPC.60 (33) x x x
A.1/2.2 Detektory styku oleja a vody príloha I, nariadenie
15(3)(b)
príloha I, nariadenie 15(3) (b) rezolúcia IMO MEPC.5 (XIII) x x x
A.1/2.3 Prístroj na meranie
koncentrácie ropných látok vo
vode
príloha I, nariadenie
16(4) a (5)
príloha I, nariadenie 16(1) a (2) rezolúcia IMO MEPC 60 (33) x x x
A.1/2.5 Monitorovací a kontrolný
systém vypúšťania oleja pre
ropné cisternové lode
príloha I, nariadenie
15(3)(a)
príloha I, nariadenie 15(3) rezolúcia IMO A.586 (14) x x x
A.1/2.6 Zariadenie na spracovanie
odpadu
príloha IV, nariadenie
8(1)(b)
príloha IV, nariadenie 8(1 )(b) rezolúcia IMO MEPC.2 (VI) x x x x
A.1/2.7 Palubné spaľovacie pece príloha VI, nariadenie
16(2)(a)
príloha VI, nariadenie 16(2)(a) rezolúcia IMO MEPC.76 (40) x x x x
3. Protipožiarne zariadenia
Ak sú stĺpce 3 a 4 rozdelené na dve časti kvôli označeniu konkrétnej položky, horná časť sa vzťahuje na predpisy, ktoré sú aplikovateľné na lode postavené do 1. júla 2002, spodná časť sa vzťahuje na lode postavené od 1. júla 2002 (ale môžu sa aplikovať aj na lode postavené do 1. júla 2002).
V stĺpci 5 pri viacerých položkách je uvedených viac ako jedna technická norma. Je vecou orgánu vykonávajúceho skúšku zabezpečiť uplatnenie aplikovateľnej technickej normy na položku tak, aby to vyhovovalo medzinárodným požiadavkám dohovoru.
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy SOLAS
74 a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/3.1 Základné palubné obloženie nariadenie II-2/34.8,
II-2/49.3
nariadenie II-2/34.8, II-2/49.3 rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časti 2 a 6,
príloha 2, rezolúcia IMO
MSC/Circ. 1004
x
nariadenie II-2/4.4.4 II-2/6.3 nariadenie II-2/4.4.4, II-2/6.3
A.1/3.2 Prenosné hasiace prístroje nariadenie II-2/6.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/6, rezolúcia IMO
A.602 (15), rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 7.7.7, 7.8.4.1.3
(1994 HSC kód)
slovenská technická
norma5)
x x x
nariadenie II-2/10.3.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73),
kapitola 4.1.2 (FSS kód)
nariadenie II-2/10.3, rezolúcia
IMO A.602 (15), rezolúcia IMO
MSC 97 (73) 7.7.4,
7.8.4.1.3.7.17.3.7 (2000 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 4.1.2, 4.2.1 (FSS
kód)
A.1/3.3 Protipožiarne vybavenie:
ochranný odev (ochrana proti
vysokým teplotám)
nariadenie II-2/17.1.1.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.1.1,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.10.3.1.1. (1994 HSC kód)
IMO MSC/Circ. 847
slovenská technická
norma6)
x
nariadenie II-2/10.10.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1.1.1 (FSS
kód)
nariadenie II-2/10.10.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.10.3.1.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1.1.1 1 FSS kód)
A.1/3.4 Vybavenie hasiča: čižmy nariadenie II-2/17.1.1.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.1.2,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.10.3.1.2 (1994 HSC kód)
slovenská technická
norma7)
x
nariadenie II-2/10.10.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 3.2.1.1.2
(FSS kód)
nariadenie II-2/10.10.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.10.3.1.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód)
A.1/3.5 Vybavenie hasiča: rukavice nariadenie II-2/17.1.1.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.1.2,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.10.3.1.2. (1994 HSC kód)
IMO MSC/Circ. 847
slovenská technická
norma8)
x
nariadenie II-2/10.10.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 3.2.1.1.1,
(FSS kód)
nariadenie II-2/10.10.1 rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.2
(2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód)
A.1/3.6 Vybavenie hasiča: prilba nariadenie II-2/17.1.1.3,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.1.3,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.10.3.1.3 (1994 HSC kód)
slovenská technická
norma9)
x
nariadenie II-2/10.10.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1.1.3
(FSS kód)
nariadenie II-2/10.10.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.10.3.1.3 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1.1.3 (FSS kód)
A.1/3.7 Dýchací prístroj so zásobou
stlačeného vzduchu1)
nariadenie II-2/17.1.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.2.2, II-
2/17.2, II-2/54.2.6.2, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.2,
7.10.3.2.3 (1994 HSC kód)
slovenská technická
norma10)
x
nariadenie II-2/10.10.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1, 3.21.2
(FSS kód)
nariadenie II-2/10.10.1,
nariadenie II-2/19.3.6.2,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.10.3.2.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 3.2.1.2, 3.2.1.3 (FSS
kód)
A.1/3.8 Dýchací prístroj pre
protidymovú prilbu alebo
protidymovú masku1)
nariadenie II-2/17.1.2
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.2.1,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.10.3.2.1 (1994 HSC kód)
slovenská technická
norma11)
x
Poznámku2) pozri ďalej.
A.1/3.9 Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie
priestory, obslužné priestory
a riadiace stanice ekvivalentné
systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74 II-2/12
nariadenie II-2/36.1.2,
II-2/36.2, II-2/41-2.5,
II-2/52.2
nariadenie II-2/12, II-2/36.1.2,
II-2/36.2, II-2/41-2.5,
II-2/42.5.2 a II-2/52.2
rezolúcia IMO A.800 (19) x x
nariadenie II-2/7.5.3.2,
II-2/7.5.5.2,II-2/10.6.1.1,
II-2/10.6.1.2,II-2/10.6.2, re-
zolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 8.1 (FSS kód)
nariadenie II-2/7.5.3.2,II-
2/7.5.5.2,II-2/10.6.1.1,
II-2/10.6.1.2,II-2/10.6.2,
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 8.1 (FSS kód)
A.1/3.11 Deliace plochy tried „A" a
„B", odolnosť proti ohňu
a) deliace triedy „A",
b) deliace triedy „B"
nariadenie II-2/3.3.5,
II-2/3.4.4
nariadenie II-2/3.3.5, II-2/3.4.4,
II-2/16.11
rezolúcia IMO A.754 (18),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha 1 časť 3
a príloha 2 (FTP kód),
rezolúcia IMO MSC/Circ.
916, IMO MSC/Circ. 1005
x x x
nariadenie II-2/3.2.5,
II-2/3.4.4
nariadenie II-2/3.2.5, II-2.3.4.4
A.1/3.12 Vzdušníky brániace prechodu
plameňa do nádrží tankerov
a úniku horľavých pár z nádrží
do ovzdušia
nariadenie II-2/59.1.5,
II-2/59.1.9.4,
II-2/59.2
nariadenie II-2/59.1.5,
II-2/59.1.9.4,II-2/59.2
rezolúcia IMO MSC/Circ.
677, rezolúcia IMO
MSC/Circ. 1009
x x x
nariadenie II-2/4.5.33,
II-2/4.5.3.4.1.4.,
II-2/4.5.6.1,II-2/16.3.2.2.3
nariadenie II-2/4.5.33,
II-2/4.5.3.4.1.4., II-2/4.5.6.1,
II-2/16.3.2.2.3
A.1/3.13 Nehorľavé materiály nariadenie II-2/3.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.1, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.2.4 (1994
HSC kód)
rezolúcia IMO A.799 (19),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha 1 časť 1
a príloha 2
x x x
nariadenie II-2/3.33,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.33, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 7.2.3 (2000
HSC kód)
A.1/3.14 Neoceľové materiály použité
v potrubí prechádzajúcom
deliacimi plochami tried „A"
alebo „B"
nariadenie II-2/18.2.1 nariadenie II-2/18.2.1 rezolúcia IMO A 753 (18),
rezolúcia IMO 754 (18),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha 1 časť 3
x x x
nariadenie II-2/9.3.1,
II-2/9.3.2
nariadenie II-2/9.3.1,
II-2/9.3.2
A.1/3.15 Neoceľové materiály použité
v potrubí dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu:
a) potrubie a armatúry,
b) ventily,
c) zostavy ohybného potrubia
nariadenie II-2/15.2.8,II-2/18.2.2, nariadenie X/3 nariadenie II-2/15.2.8,
II-2/18.2.2, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 7.5.4 (1994 HSC
kód)
rezolúcia IMO A 753 (18),
slovenská technická
norma12)
x x x
nariadenie II-2/4.2.2.5.1, II-
2/4.2.2.5.6, nariadenie X/3
nariadenie II-2/4.2.2.5.1, II-
2/4.2.2.5.6, rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 7.5.4 (2000 HSC
kód)
A.1/3.16 Požiarne dvere nariadenie II-2/30.2,
II-2/31.1.1 aII-2/47
nariadenie II-2/30.2,
II-2/31.1.1,II-2/47
rezolúcia IMO A 754 (18),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha 1 časť 3,
rezolúcia IMO MSC/Circ.
916, rezolúcia IMO
MSC/1004
x x x
nariadenie II-2/9.4.1.1.2,
nariadenie II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2
nariadenie II-2/9.4.1.1.2,
nariadenie II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2
A.1/3.17 Komponenty riadiaceho
systému požiarnych dverí3)
nariadenie II-2/30.4.15,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/30.4.15,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.9.3.3 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha 1 časť 4
x x x
nariadenie II-2/9.4.1.1.4.15,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/9.4.1.1.4.15,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.9.3.3 (2000 HSC kód)
A.1/3.18 Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s obmedzenými schopnosťami
na šírenie ohňa4)
a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia
nariadenie II-2/3.8,
II-2/34.3, II-2/34.7,
II-2/49.1,II-2/49.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.8, II-2/3.23.4,
II-2/3.23.5,II-2/16.1.1,II-
2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3,
II-2/49.1,II-2/50.3.1, II-2/34.7,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.4.3.4, 7.4.3.5 a 7.4.3.6 (1994
HSC kód)
rezolúcia IMO A.653 (16),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časti 2 a 5 a
príloha 2 slovenská
technická norma,13)5)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
916 zmenené a doplnené
rezolúciou IMO MSC/Circ.
1008, rezolúcia IMO
MSC/Circ. 1004
x x x
nariadenie II-2/3.29, II-2/5.3.2.4,II-2/6.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.29, II-2/3.40.4,
II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1., II-
2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-
2/5.3.2.4,II-2/6.2, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 7.4.3.4,
7.4.3.5 a 7.4.3.6 (2000 HSC
kód)
A.1/3.19 Závesy, záclony a iné závesné
textilné materiály a povlaky
nariadenie II-2/3.23.3,
nariadenie X/3
nariadenie I-2/3.23.3, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3
(1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časť 7
x x x
nariadenie II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.40.3, II-
2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000
HSC kód)
A.1/3.20 Čalúnený nábytok nariadenie II-2/3.23.6,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.23.6, II-2/34.6,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.4.3.3.4 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO A.652 (16),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časť 8
x x x
nariadenie II-2/3.40.6,
II-2/9.2.2.3.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO
MSC. 97(73)7.4.3.3.4(2000
HSC kód)
A.1/3.21 Posteľná bielizeň nariadenie II-2/3.23.7,II-2/26.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.23.7, II-2/26.2,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.4.3.3.5 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO A.688 (17),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časť 9
x x x
nariadenie II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/3.40.7, II-
2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (2000
HSC kód)
A.1/3.22 Požiarne klapky nariadenie II-2/16.11.1 nariadenie II-2/16, II-2/32,
II-2/48
rezolúcia IMO A.754 (18),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časť 3
x x x
nariadenie II-2/9.7.1.2 nariadenie II-2/9.7.1.1
A.1/3.25 Hranaté a okrúhle lodné okná nariadenie II-2/33 nariadenie II-2/33,
IMO MSC/Circ. 847
rezolúcia IMO A.754 (18),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časť 3,
slovenská technická
norma,14)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
1004
x x x
nariadenie II-2/9.4.1.3 nariadenie II-2/9.4.1.3,
rezolúcia IMO MSC/Circ. 847
A. 1/3.26 Priechody cez deliace plochy
triedy „A", cez ktoré
prechádzajú
a) trasy elektrických káblov,
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
nariadenie II-2/18.1.1 nariadenie II-2/18.1.1 rezolúcia IMO A.754 (18),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časť 3
x x x
nariadenie II-2/9.3.1 nariadenie II-2/9.3.1
A.1/3.27 Priechody cez deliace plochy
triedy „B", cez ktoré
prechádzajú
a) trasy elektrických káblov,
b) potrubia, šachty, kanály
atď.
nariadenie II-2/18.1.2 nariadenie II-2/18.1.2 rezolúcia IMO A.754 (18),
rezolúcia IMO MSC.61
(67) príloha I časť 3
x x x
nariadenie II-2/9.3.2 nariadenie II-2/9.3.2
A.1/3.28 Kropiace systémy (limitované
na hlavice rozprašovača
a spôsob automatického
kropenia a signalizácie, napr.
prietokové spínače,
signalizačné panely)
nariadenie II-2/12.3,
II-2/36.1.2,II-2/36.2,II-2/41.2.5,
II-2/52.2
nariadenie II-2/12, II-2/36.1.2,
II-2/36.2, II-2/41.2.5, II-2/52.2
slovenská technická
norma,15)
slovenská technická
norma16)
x x x
nariadenie II-2/10.6.1.2, II-
2/10.6.1., II-2/10.6.2,
rezolúcia IMO MSC. 98 (73),
kapitola 8.1, kapitola
8.2.5.2.3 (FSS kód)
nariadenie II-2/10.6.1.2,II-
2/10.6.1, II-2/10.6.2, rezolúcia
IMO MSC. 98 (73), kapitola
8.1, kapitola 8.2.5.2.3 (FSS
kód)
A. 1/3.29 Požiarne hadice nariadenie II-2/4.7.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/4.7.1, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5
(1994 HSC kód)
slovenská technická
norma17)
x x x
nariadenie II-2/10.2.3.1.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/10.2.3.1.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.7.5.5 (2000 HSC kód)
A. 1/3.30 Prístroje na kyslíkovú analýzu
a na zisťovanie plynu
nariadenie VI/3.1 nariadenie II-2/59.5,ll-
2/59.4.4.1,II-2/62.17,II-
2/59.5, nariadenie VI/3.1,
IMO MSC/Circ. 774
(napevno inštalované
zariadenia)
slovenská technická norma18) x x x
nariadenie II-2/4.5.7.1,ll-2/4.5.7.2.1,
ll-2/4.5.7.2.2,
rezolúcia IMO MSC. 98
(73), kapitola 15.2.4.2.4
(FSS kód)
A.1/3.31 Napevno inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36
(63) 7.13.1 (1994 HSC
kód), IMO MSC/Circ. 912
rezolúcia IMO MSC.44 (65),
rezolúcia IMO A.800 (19)
x x x x
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 7.13.1 (2000 HSC
kód), IMO MSC/Circ. 912
A. 1/3.32 Materiály (okrem nábytku)
zamedzujúce horeniu pre
vysokorýchlostné plavidlá
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36
(63) 7.2.2 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.40 (64),
rezolúcia IMO MSC.90 (71)
x x x
rezolúcia IMO MSC.36
(63) 7.2.2 (2000 HSC kód)
A. 1/3.33 Materiály zamedzujúce
horeniu na nábytok pre
vysokorýchlostné plavidlá
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36
(63) 7.2.2 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.40 (64),
rezolúcia IMO MSC.90 (71)
x x x
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 7.2.2 (2000 HSC kód)
A. 1/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy
pre vysokorýchlostné plavidlá
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36
(63)7.2.1 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 7.2.1 (2000 HSC kód)
A.1/3.35 Požiarne dvere na
vysokorýchlostných
plavidlách
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36
(63)7.2.1,7.4.2.6(1994
HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
rezolúcia IMO MSC.97
(73)7.2.1,7.4.2.6(2000
HSC kód)
A. 1/3.36 Požiarne klapky na
vysokorýchlostných
plavidlách
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36
(63) 7.6.4 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 7.6.4 (2000 HSC kód)
A. 1/3.37 Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
a) trás elektrických káblov,
b) potrubí, šácht, kanálov
atď.
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.36
(63) 7.4.2.6 (1994 HSC
kód)
rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 7.4.2.6 (2000 HSC
kód)
A.1/3.38Ex A. 1/1.35 Prenosné hasiace zariadenie
pre záchranné člny
a pohotovostné člny
nariadenie III/4, nariadenie
X/3
nariadenie III/34, rezolúcia
IMO MSC.48 (66),
rezolúcia IMO A.602 (15),
rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.1.2 (1994 HSC kód)
slovenská technická norma19) x x x
nariadenie III/34, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 8.1.2
(2000 HSC kód)
A. 1/3.39 Alternatívne režimy pre
halónové hasiace systémy
v strojovniach a čerpadlových
priestoroch - ekvivalentné
vodné hasiace systémy
nariadenie II-2/10.1,
II-2/63.1.3
nariadenie II-2/10.1,
II-2/63.1.3
rezolúcia IMO MSC/Circ.
668, rezolúcia IMO
MSC/Circ. 728
x x x
nariadenie II-2/10.4.1.1.3, II-
2/10.9.1
nariadenie II-2/10.4.1.1.3,
II-2/10.9.1,II-2/10.9.3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 7.2.2 (FSS
kód)
A.1/3.40 Komponenty nízko uložených
osvetľovacích systémov
nariadenie II-2/28.1.10, II- 2/28.1.11,II-2/41.2.4.7 nariadenie II-2/28.1.10, II-
2/28.1.11,II-2/41.2.4.7
rezolúcia IMO A.752 (18)
alebo slovenská technická
norma20)
x x x
nariadenie II-/13.3.2.5.1, II-
2/13.3.2.5.2, rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola 11
(FSSkód)
nariadenie II-2/13.3.2.5.1,
II-2/13.3.2.5.2, rezolúcia
IMO MSC. 98 (73),
kapitola 11 (FSS kód)
A.1/3.41 Pohotovostné núdzové6)
dýchacie prístroje (EEBD)
Poznámku6) pozri ďalej. slovenská technická norma21) x x x
nariadenie II-2/1.2.2.2,
II-2/13.3.4,II-2/13.4.3
nariadenie II-2/1.2.2.2,
II-2/13.3.4,II-2/13.4.3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 3.2.2 (FSS
kód), IMO MSC/Circ. 849
A.1/3.42 Komponenty systémov
inertných plynov
nariadenie II-2/62.1 nariadenie II-2/62, IMO
MSC/Circ. 847
rezolúcia IMO MSC/Circ.
1009, 677,485, 450/Rev.1,
387, 353 a 282, rezolúcia
IMOA.567(14)aCorr.1
x x x x
nariadenie II-2/4.5.5 nariadenie II-2/4.5.5,
rezolúcia IMO MSC.
98 (73), kapitola 15 (FSS
kód), IMO MSC/Circ. 847
A.1/3.43 Komponenty
protipožiarnych ) hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia (automatický alebo
ručný typ)
Poznámku7) pozri ďalej. slovenská technická norma22) x x x x
nariadenie II-2/1.2.2.3,
nariadenie II-2/10.6.4,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/1.2.2.3,
II-2/10.6.4.2.5, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 7.7.6
(2000 HSC kód)
A.1/3.44 Výstroj hasičov: záchranné
lano
nariadenie II-2/17.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.2,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
rezolúcia IMO MSC. 98 (73),
kapitola 3.2.1.3 (FSS kód)8)
x x x
nariadenie II-2/10.1,
nariadenie X/3
7.10.3.3 (1994 HSC kód)
A.1/3.45 Zodpovedajúce komponenty
pevných plynových hasiacich
prístrojov pre strojovne
a priestory nákladných
čerpadiel
nariadenie II-2/7.1.1, II-
2/63, nariadenie X/3
nariadenie II-2/7.1.1, II-2/63,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.7.4 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC/Circ. 848 x x x
nariadenie II-2/10.4.1.1, II-
2/10.9.1, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC. 98
(73), kapitola 5.2.5 (FSS
kód)
nariadenie II-2/10.4.1.1.1, II-
2/10.9.1, rezolúcia IMO
MSC.97(73) 7.7.3.1(2000
HSC kód), rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola 5.2.5
(FSS kód)
A. 1/3.46 Zodpovedajúce komponenty
pevných plynových hasiacich
prístrojov pre strojovne
(aerosólové systémy)
nariadenie II-2/7.1.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/7.1.1,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.7.4 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
1007
x x x
nariadenie II-2/10.4.1.1.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73),
kapitola 5.2.5 (FSS kód)
nariadenie II-2/10.4.1.1.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.7.3.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC. 98 (73),
kapitola 5.2.5 (FSS kód)
A. 1/3.47 Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové
hasiace systémy pre strojovne
a priestory nákladných
čerpadiel9)
nariadenie II-2/9 nariadenie II-2/9 rezolúcia IMO MSC/Circ. 670 x x x x
nariadenie II-2/10.4.1.1.2 nariadenie II-2/10.4.1.1.2,
rezolúcia IMO MSC. 98 (73),
kapitola 6.2.2 (FSS kód)
A. 1/3.48 Komponenty pevných10)
lokálnych hasiacich systémov
na vodnom základe na
použitie v strojovniach
kategórie „A"
Poznámku10) pozri ďalej. rezolúcia IMO MSC/Circ. 913 x x x x
nariadenie II-2/1.2.2.4, II-
2/10.5.6, nariadenie X/3
nariadenie II-2/1.2.2.4, II-
2/10.5.6, IMO MSC.97 (73)
7.7.3.2.1 (2000 HSC kód)
A. 1/3.49 Dýzy pre pevné tlakové
vodné rozprašovacie hasiace
systémy pre priestory
zvláštnej kategórie, nákladné
priestory ro-ro, ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá
nariadenie II-2/37.1.3,II-
2/54.2.9, nariadenie X/3
nariadenie II-2/37.1.3, II-2/38.2.2,ll-2/38.1.2,II-2/38-
1/3,II-2/53.2.2.1.4,ll-
2/53.2.2,II-2/54.2.9,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.8.2 (1994 HSC kód)
rezolúcia IMO A. 123 (V)
(Výkon), rezolúcia IMO
MSC/Circ. 914
x x x
nariadenie II-2/19.3.1.3, II-
2/19.3.9,II-2/20.6.1.2,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73), kapitola
7 (FSS kód)
nariadenie II-2/19.3.1.3, II-
2/19.3.9,II-2/20.6.1.2,II-
2/20.6.1.3,II-2/20.6.1.4,
rezolúcia IMO MSC. 97 (73)
7.8.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 7 (FSS kód)
A.1/3.50 Ochranný odev odolný proti
chemikáliám
nariadenie II-2/54.2.6.1 nariadenie II-2/54.2.6.1 slovenská technická norma23) x x x
nariadenie II-2/19.3.6.1 nariadenie II-2/19.3.6.1
5) STN EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)
6) STN EN 469 (1995), STN EN 531(1995) + A1 (1998), STN EN 1486 (1996), STN ISO 15538 (2001).
7) STN EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), STN EN 344-2 (1996), STN EN 345 (1992) + A1 (1997),
STN EN 345-2 (1996) Trieda 2, STN IEC 60903 (1993).
8) STN EN 659 (1996).
9) STNEN443(1997)
10) STN EN 137 (1993), EN 136 (1998)
11) STNEN138(1994)
12) STN ISO 15540 (1999), STN ISO 15541(1999).
13)STN ISO 1716 (1973)
14) STN ISO 614 (1989), STN ISO 1095 (1989), STN ISO 1751 (1993), STN ISO 3254 (1989), STN ISO 3903 (1993), STN ISO 3904 (1994).
15) STN EN 12259-1 (1999), STN EN 12259-2 (1999), STN EN 12259-3 (2000), STN EN 12259-4 (2000), STN EN 12259-5.
16) STN ISO 6182-1 (1993), STN ISO 6182-2 (1993), STN ISO 6182-3 (1993), STN ISO 6182-4 (1993), STN ISO 6182-5 (1995).
17) STN EN 671-2 (2001), STN EN ISO 15540 (2001), STN EN ISO 15541 (2001), STN ISO 15540 (1999), STN ISO 15541 (1999).
18) STN EN 50104 (1999) Kyslík, STN EN 50054 (1991), STN EN 50057 (1999) Horľavé plyny.
19) STN EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999).
20)STN ISO 15370 (2001)
21) STN EN 400 (1993), STN EN 401 (1993), STN EN 402 (1993), STN EN 1146 (1997), STN EN 1061 (1996)
22) STN ISO 15371 (2000), STN ISO 6182-1 (1993)
23) STN EN 368 (1992), STN EN 369 (1993), STN EN 463 (1994), STN EN 943-2 (2001). 1) Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použiť typ masky s pretlakom.
2) Nie je zahrnuté do novej kapitoly II-2 predpisov [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] alebo FSS kód [rezolúcia IMO MSC.98 (73)].
3) Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty", môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
4) Povrchy uvedené v nariadení II-2/34.3, 34.7,49.1, 49.2 v stĺpcoch 3 a 4 sú tie, ktoré sa týkajú príslušných priedelov, palúb, podlahových krytín, stenových obložení a stropov.
Neznamená to, že požiadavky opísané v rámci týchto predpisov sa vzťahujú na plastové potrubia, elektrické káble a nábytok (ref. MSC/Circ.965).
5) Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude sa merať v súlade s ISO 1716.
6) Lode postavené do 1. júla 2002 sa zhodujú s rezolúciou II-2/1.2.2 a s rezolúciou II-2/13. 4.3 [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] najneskôr do termínu prvej prehliadky po 1. júli 2002.
7) Lode postavené do 1. júla 2002 sa zhodujú s rezolúciou II-2/1.2.2.3 a s rezolúciou II-2/10.6.4 [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] len pre nové zariadenia.
8) Táto norma sa vzťahuje len na lode postavené od 1. júla 2002.
9) Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou náplňou.
10) Osobné lode s veľkou tonážou najmenej 2 000 ton okrem vysokorýchlostných osobných plavidiel, ktoré boli postavené do 1. júla 2002, majú sa zhodovať s rezolúciou II- 2/1.2.2.4 a s rezolúciou II-2/10.5.6 [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] najneskôr do 1. októbra 2005.
4. Navigačné zariadenia
Ak sú stĺpce 3 a 4 rozdelené na dve časti kvôli označeniu príslušnej položky, horná časť sa vzťahuje na predpisy aplikovateľné na lode postavené do 1. júla 2002, dolná časť sa vzťahuje na lode postavené od 1. júla 2002 (ale môžu sa aplikovať aj na lode postavené do 1. júla 2002).
V prípade odporúčaní ITU citovaných v stĺpci 4 ide o odporúčania uvedené v medzinárodných dohovoroch a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO.
Všade, kde je v stĺpci 5 odkaz na slovenskú technickú normu,24) preverí sa príslušná technická norma výrobku, aby sa určila aplikovateľná časť slovenskej technickej normy.24)
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky
IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/4.1 Magnetický kompas nariadenie V/12 (r) nariadenie V/12 (b), rezolúcia IMO
A.382 (X), rezolúcia IMO A.694
(17)
slovenská technická
norma,25)
slovenská technická norma26)
x x x x
nariadenie V/18.1 nariadenie V/1 9.2.1.1, rezolúcia
IMO A.382(X), rezolúcia IMO
A.694 (17)
A. 1/4.2 Zariadenie na prenos
údajov (kurzu)
z magnetického kompasu
nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (b), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.2.5 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86
(70) príloha 2, rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická
norma,27)
slovenská technická
norma28)
x x x x
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/19.2.3.5, rezolúcia
IMO MSC. 97 (73) 13.2.5 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86
(70) príloha 2, rezolúcia IMO
A.694 (17)
A. 1/4.3 Gyrokompas nariadenie V/12 (r) nariadenie V/12 (d), rezolúcia
IMO A.424 (XI), rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická
norma,29)
slovenská technická
norma30)
x x x x
nariadenie V/18.1 nariadenie V/19.2.5.1, rezolúcia
IMO A.424(XI), rezolúcia IMO
A.694 (17)
A. 1/4.6 Akustický hĺbkomer nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (k), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.4 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO A.224
(VII), zmenená a doplnená
rezolúciou IMO MSC.74 (69)
príloha 4, rezolúcia IMO A.694
(17)
slovenská technická
norma,31)
slovenská technická
norma32)
x x x x
nariadenie V/18.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/19.2.3.1, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.4.1 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO A.224
(VII), zmenená a doplnená
rezolúciou IMO MSC.74 (69)
príloha 4, rezolúcia IMO A.694
(17)
A. 1/4.7 Zariadenie na meranie
rýchlosti a vzdialenosti
(SDME)
nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (l), rezolúcia IMO
A.824 (19), zmenená a doplnená
rezolúciou IMO MSC.96 (72),
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.3
(1994 HSC kód),
rezolúcia IMO A.694 (17),
slovenská technická
norma,33)
slovenská technická
norma34)
x x x x
nariadenie V/18.1 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/19.2.3.4, rezolúcia
IMO A.824 (19), zmenená a
doplnená rezolúciou IMO MSC.96
(72), rezolúciou IMO MSC.97 (73)
13.3 (2000 HSC kód), rezolúcia
IMO A.694 (17)
A. 1/4.9 Indikátor rýchlosti
zatáčania
nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (n), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO A.526
(13), rezolúcia IMO A.694 (17)
rezolúcia IMO A.526 (13),
slovenská technická
norma,35)
rezolúcia IMO A.526 (13),
slovenská technická
norma36)
x x x x
nariadenie V/18.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.9.1, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.7.1 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO A.526
(13), rezolúcia IMO A.694 (17)
A. 1/4.11 Zariadenie Loran-C nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (p), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO A.694
(17), rezolúcia IMO A.818 (19)
slovenská technická
norma,37)
slovenská technická
norma38)
x x x x
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.1.6, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO A.818
(19), rezolúcia IMO A.694 (17)
A.1/4.12 Zariadenie Chayka nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (p), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO A.818
(19), rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,37)
slovenská technická
norma38)
x x x x
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.1.6, rezolúcia
IMO MSC. 97 (73) 13.6 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO A.818
(19), rezolúcia IMO A.694 (17)
A.1/4.14 Zariadenie GPS nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (p), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO A.818
(19), rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,39)
slovenská technická
norma40)
x x x x
nariadenie V/18.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.1.6, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO A..819
(19), rezolúcia IMO A.694 (17)
A. 1/4.15 Zariadenie GLONASS nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (p), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO MSC.53
(66), rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,41)
slovenská technická
norma42)
x x x x
nariadenie V/18.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.1.6, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO MSC.53
(66), rezolúcia IMO A.694 (17)
A.1/4.16 Systém regulácie kurzu
HCS (predtým
automatický lodivod)
nariadenie V/18.1 nariadenie V/19.2.8.2, rezolúcia
IMO A.342 (IX), zmenená a
doplnená rezolúciou IMO
MSC.64 (67) príloha 3, rezolúcia
IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,43)
slovenská technická
norma 44)
x x x x
A. 1/4.18 Radarový transpondér 9
GHz (SART)
nariadenie III/4, nariadenie
IV/14, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.36
(63) 13.13.1 (1994 HSC
kód)
nariadenie III/6.2.2, nariadenie
IV/7.1.3, rezolúcia IMO MSC.36
(63) 8.2.1.2 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO A.530 (13),
rezolúcia IMO A.802 (19),
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.628-3 (11/93)
slovenská technická
norma,45)
slovenská technická
norma46)
x x x x
nariadenie III/4, nariadenie
IV/14, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC. 97
(73) 13.17.1 (2000 HSC
kód)
nariadenie III/6.2.2, nariadenie
IV/7.1.3, rezolúcia IMO MSC.97
(73) 14.7.1.3 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.530 (13),
rezolúcia IMO A.802 (19),
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.628-3 (11/93)
A. 1/4.20 Indikátor polohy kormidla nariadenie V/12 (r),
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
nariadenie V/12 (m), rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO A.694
(17)
slovenská technická
norma,47)
slovenská technická
norma48)
x x x x
nariadenie V/18.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC. 97(73)13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia
IMO MSC.97 (73), 13.7.2 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO A.694
(17)
A.1/4.21 Indikátor otáčok motora nariadenie V/12 (r) nariadenie V/12 (m), rezolúcia
IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,47)
x x x x
nariadenie V/18.1 nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia
IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma48)
A. 1/4.22 Indikátor stúpania lodnej
vrtule
nariadenie V/12 (r) nariadenie V/12 (m), rezolúcia
IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,47)
x x x x
nariadenie V/18.1 nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia
IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma48)
A. 1/4.23 Kompas pre záchranné
člny a pohotovostné člny
nariadenie III/4, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 13.13.1 (1994
HSC kód)
nariadenie III/34, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.48 (66)
4.4.8.5,5.1.2.2.3
slovenská technická
norma,49)
slovenská technická
norma50)
x x x x
nariadenie III/4, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.
97 (73) 8.1.6 a 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie III/34, rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC.48 (66)
4.4.8.5,5.1.2.2.3
A. 1/4.28 Integrovaný mostíkový
systém
nariadenie V/18.7,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 3.17.4
(2000 HSC kód)
nariadenie V/19.6, rezolúcia IMO
MSC.97 (73), 15.4.3 (2000 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC. 64 (67)
príloha 1, rezolúcia IMO A.694
(17)
slovenská technická
norma,51)
slovenská technická
norma52)
x x x x
A. 1/4.29 Zapisovač údajov
o plavbe (VDR)
nariadenie V/18.1,V/20.2,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/20, rezolúcia IMO
A.861 (20), rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 13.16 (2000 HSC
kód), rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,53)
slovenská technická
norma54)
x x x x
A. 1/4.30 Elektronický informačný
systém s grafickým
zobrazovaním (ECDIS)
so zálohovaním a systém
s rastrovou zobrazovacou
jednotkou (RCDS)
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC. 97(73)13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/19.2.1.4, nariadenie
V/19.2.1.5, rezolúcia IMO
MSC.97 (73), rezolúcia IMO
A.817 (19), zmenená a doplnená
rezolúciou IMO MSC.64 (67)
príloha 5, a rezolúciou IMO
MSC.86(70) príloha 4, rezolúcia
IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma,55)
slovenská technická
norma56)
x x x x
A. 1/4.31 Gyrokompas pre
vysokorýchlostné plavidlá
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.2.6
(1994 HSC kód), rezolúcia IMO
A.821 (19), rezolúcia IMO A.694
(17)
slovenská technická
norma,57)
slovenská technická
norma58)
x x x x
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.4
(2000 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2.6
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
A.821 (19), rezolúcia IMO A.694
(17)
A. 1/4.32 Univerzálne zariadenie
s automatickým
identifikačným systémom
(AIS)
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.4, rezolúcia
IMO MSC.74 (69) príloha 3,
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.15
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
A.694 (17), ITU-RM.1371-1
(10/00)1)
slovenská technická
norma,59)
slovenská technická
norma60)
x x x x
A. 1/4.33 Systém riadenia dráhy nariadenie V/18.7,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.4
(2000 HSC kód)
nariadenie V/19.2.8.2, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.12 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO MSC.74
(69) príloha 2, rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická
norma,61)
slovenská technická
norma62)
x x x x
A. 1/4.34 Automatický radarový
zakresľovací prostriedok
(ARPA)
nariadenie V/12 (r) nariadenie V/12 (g), nariadenie
V/12 (h), nariadenie V/12 (j),
rezolúcia IMO A.278 (VIII),
rezolúcia IMO A.477 (XII)
upravená a zmenená rezolúciou
IMO MSC.64 (67) príloha 4,
rezolúciou IMO A.823 (19),
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.628-3 (11/93), ITU-R M.1 177-2
(05/00)
slovenská technická
norma,63)
slovenská technická
norma64)
x x x x
nariadenie V/18.1 nariadenie V/19.2.3.2, nariadenie
V/19.2.7.1, nariadenie V/19.2.8.1,
rezolúcia IMO A.278 (VIII),
rezolúcia IMO A.477 (XII)
upravená a zmenená rezolúciou
IMO MSC.64 (67) príloha 4,
rezolúciou IMO A.823 (19),
rezolúciou IMO A.694 (17),
ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R
M. 1177-2 (05/00)
A.1/4.35 Radarové zariadenie
s automatickým
zakresľovacím
prostriedkom (ATA)
nariadenie V/12 (r) nariadenie V/12 (g), nariadenie
V/12 (h), nariadenie V/12 (i),
rezolúcia IMO A.278 (VIII),
rezolúcia IMO A.477 (XII)
upravená a zmenená rezolúciou
IMO MSC.64 (67) príloha 4,
rezolúciou IMO A.823 (19),
rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-
R M.628-3 (11/93), ITU-R
M. 1177-2 (05/00)
slovenská technická
norma,65)
slovenská technická
norma66)
x x x x
nariadenie V/18.1 nariadenie V/19.2.3.2, nariadenie
V/19.2.7.1, nariadenie V/19.2.5.5,
rezolúcia IMO A.278 (VIII),
rezolúcia IMO A.477 (XII)
upravená a zmenená rezolúciou
IMO MSC.64 (67) príloha 4,
rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-
R M.628-3 (11/93), ITU-R
M. 1177-2 (05/00)
A. 1/4.36 Radarový elektronický
zakresľovací prostriedok
(EPA)
nariadenie V/12 (r) nariadenie V/12 (g), nariadenie
V/12 (h), nariadenie V/12 (i),
rezolúcia IMO A.278 (VIII),
rezolúcia IMO A.477 (XII)
upravená a zmenená rezolúciou
IMO MSC.64 (67) príloha 4,
rezolúciou IMO A.694 (17),
ITU-RM.628-3 (11/93),
ITU-RM.1 177-2 (05/00)
slovenská technická
norma,67)
slovenská technická
norma68)
x x x x
nariadenie V/18.1 nariadenie V/19.2.3.2, nariadenie
V/19.2.3.3, nariadenie V/19.2.7.1,
rezolúcia IMO A.278 (VIII),
rezolúcia IMO A.477 (XII)
upravená a zmenená rezolúciou
IMO MSC.64 (67) príloha 4,
rezolúciou IMO A.694 (17),
ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R
M. 1177-2 (05/00)
A. 1/4.37 Automatický radarový
zakresľovací prostriedok
(ARPA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5
(1994 HSC kód), rezolúcia IMO
A.820 (19), rezolúcia IMO A.823
(19), rezolúcia IMO A.694 (17),
ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R
M. 1177-2 (05/00)
slovenská technická
norma,69)
slovenská technická
norma70)
x x x x
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.5
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
A.823 (19), rezolúcia IMO A.820
(19), rezolúcia IMO A.694 (17),
ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R
M. 1177-2 (05/00)
A.1/4.38 Automatický radarový
zakresľovací prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 13.13.1
(1994 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5
(1994 HSC kód),), rezolúcia IMO
A.820 (19), rezolúcia IMO
MSC.64 (67) príloha 4, rezolúcia
IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3
(11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)
slovenská technická
norma,71)
slovenská technická
norma72)
x x x x
nariadenie X/3, rezolúcia,
IMO MSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.5
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
A.820 (19), rezolúcia IMO
MSC.64 (67) príloha 4, rezolúcia
IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3
(11/93), ITU-R M.1 177-2 (05/00)
A. 1/4.39 Radarový odrážač nariadenie V/18.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.1.7, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.13
rezolúcia IMO A.384 (X),
slovenská technická
norma,73)
rezolúcia IMO A.384 (X),
slovenská technická
norma74)
x x x x
24)STNEN/IEC61 162.
25) STN ISO 449 (1999), STN ISO 694 (2001), STN ISO 1069 (1973), STN ISO 2269 (1992), STN EN 60945 (1997).
26) STN ISO 449 (1997), STN ISO 694 (2000), STN ISO 1069 (1973), STN ISO 2269 (1992), STN IEC 60945 (1997).
27) STN ISO 11606 (2001), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
28) STN ISO 11606 (2000), STN EN 60945 (1996), STN IEC 61162.
29) STN EN ISO 8728 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
30) STN EN ISO 8728 (1997), STN EN 60945 (1997), STN IEC 61162.
31) STN EN ISO 9875 (1997), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
32) STN ISO 9875 (2000), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
33) STN EN 61023 (1999), STN EN 61162.
34) STN IEC 61023 (1999), STN IEC 61162.
35) STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
36) STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
37) STN EN 61075 (1993), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
38) STN IEC 61075 (1991), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
39) STN EN 61108-1 (1996), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
40) STN IEC 61108-1 (1994), STN EN 60945 (1996), STN IEC 61162.
41) STN EN 61108-2 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
42) STN IEC 61108-2 (1998), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
43) STN ISO 11674 (2000), STN IEC 60945 (1997), STN EN 61162.
44) STN ISO 11674 (2000), STN IEC 60945 (1997), STN IEC 61162.
45) STN EN 61097-1 (1993), STN EN 60945 (1997).
46) STN IEC 61097-1 (1992), STN IEC 60945 (1996).
47) STN EN 60945 (1997).
48) STN IEC 60945 (1996).
49) STN EN ISO 613 (2001), STN ISO 10316 (1990).
50) STN ISO 613 (2000), STN ISO 10316 (1990).
51) STN EN 61209 (1999), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
52) STN EN 61209 (1999), STN IEC 60945 (1996), STN EN 61162.
53) STN EN 61996 (2001), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
54) STN IEC 61996 (2000), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
55) STN EN 61174 (2002), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
56) STN IEC 61174 (2002), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
57) STN ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
58) STN ISO 16328 (2001), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
59) STN EN 61993-2 (2002), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
60) STN IEC 61996 (2000), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
61) STN IEC 62065 (2002), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
62) STN IEC 62065 (2002), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
63) STN EN 60936-1 (2000), STN EN 60872-1 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
64) STN IEC 60936-1 (1999), STN IEC 60872-1 (1998), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
65) STN EN 60936-1 (2000), STN EN 60872-2 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
66) STN IEC 60936-1 (1999), STN IEC 60872-2 (1998), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
67) STN EN 60936-1 (2000), STN EN 60872-3 (1999), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
68) STN IEC 60936-1 (1999), STN IEC 60872-3 (1996), STN IEC 60495 (1996), STN IEC 61162.
69) STN EN 60936-2 (1999), STN EN 60872-1 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 60945 (1997).
70) STN IEC 60936-2(1998), STN IEC 60872-1 (1998), STN IEC 61162, STN EN 60945 (1997).
71) STN EN 60936-2 (1999), STN EN 60872-2 (1998), STN EN 61162, STN EN 60945 (1997).
72) STN IEC 60936-2 (1998), STN IEC 60872-2 (1998), STN IEC 61162, STN EN 60945 (1997).
73) STN EN 60945 (1997), STN EN ISO 8729 (1998).
74) STN IEC 60945 (1996), STN ISO 8729 (1997).1) ITU-R M.1371-1 príloha 3 sa používa len v súlade s požiadavkami rezolúcie IMO MSC.74 (69).
5. Rádiokomunikačné zariadenia
V prípade odporúčaní ITU citovaných v stĺpci 4 ide o odporúčania uvedené v medzinárodných dohovoroch a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO.
V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/Circ.862, ktoré sú citované pre niekoľko položiek, a technickými normami na výrobok v stĺpci 5 uprednostia sa požiadavky IMO MSC/Circ.862.
Všade, kde je odkaz v stĺpci 5 na slovenskú technickú normu,24) preverí sa príslušná technická norma výrobku, aby sa určila aplikovateľná časť slovenskej technickej normy.24)
Prevziať prílohu - null
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky
IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/5.1 VHF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC
a rádiotelefóniu
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.1.1, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.6.1.1 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.7.1.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.385 (X),
rezolúcia IMO A.524 (13),
rezolúcia IMO A.803 (19)
zmenená a doplnená rezolúciou
IMO MSC.68 (68) príloha 1,
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10
(05/00), ITU-R M.541-8 (10/97),
ITU-R M.689-2 (11/93), rezolúcia
IMO MSC/Circ. 862
slovenská technická
norma,75)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
slovenská technická
norma, 76)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
x x x x
A.1/5.2 VHF DSC strážny
prijímač
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.1.2, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.6.1.2 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.7.1.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.803 (19),
rezolúcia IMO MSC.68 (68)
príloha 1, rezolúcia IMO A.694
(17), ITU-R M.489-2 (10/95),
ITU-R M.493-9 (05/00),
ITU-R M.541-8 (10/97)
slovenská technická
norma,77)
slovenská technická norma78)
x x x x
A.1/5.3 Prijímač NAVTEX nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.1.4, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.6.1.4 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.7.1.4 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.525 (13),
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3
(10/95)
slovenská technická
norma,79)
slovenská technická norma80)
x x x x
A.1/5.4 Prijímač EGC nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.1.5, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.6.1.5 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO A.570 (14),
rezolúcia IMO A.664 (16),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická
norma, 81)
slovenská technická norma82)
x x x x
A.1/5.5 HF MSI bezpečnostné
informačné zariadenie
(prijímač HF NBDP)
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 3.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.1.5, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.6.1.5 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.7.1.5 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.699 (17),
rezolúcia IMO A.700 (17),
rezolúcia IMO A.806 (19),
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6
(10/95), ITU-R M.540-2 (06/90),
ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R
M.688 (06/90)
slovenská technická
norma,83)
slovenská technická norma84)
x x x x
A.1/5.6 406 MHz (COSPAS-
SARSAT)
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.1.6, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.6.1.6 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.7.1.6 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.662 (16),
rezolúcia IMO A.696 (17),
rezolúcia IMO A.810 (19)
zmenená a doplnená rezolúciou
IMO MSC.56 (66), rezolúcia IMO
MSC.120 (74), rezolúcia IMO
A.694 (17), ITU-R M.633-2
(05/00), ITU-R M.690-1 (10/95),
IMO MSC/Circ. 862
slovenská technická
norma,85)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862,1)
slovenská technická
norma,86)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
x x x x
A.1/5.7 L-pásmový EPIRB
(INMARSAT)
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.1.6, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.6.1.6 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.7.1.6 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.662 (16),
rezolúcia IMO A.812 (19),
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1
(10/95), IMO MSC/Circ. 862
slovenská technická
norma,87)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862,1)
slovenská technická
norma,88)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
x x x x
A.1/5.10 MF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC
a rádiotelefóniu2)
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/9.1.1, IV/10.1.2,
nariadenie X/3, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.9.1.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.804 (19)
zmenená a doplnená rezolúciou
IMO MSC.68 (68) príloha 2,
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8
(10/97)
slovenská technická
norma,89)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862,
slovenská technická
norma,90)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
x x x x
A.1/5.11 MF rádiotelefónny DSC
strážny prijímač
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/9.1.2, nariadenie
I V/1 0.1.3, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.8.1.2 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.9.1.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.804 (19)
zmenená a doplnená rezolúciou
IMO MSC.68 (68) príloha 2,
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8
(10/97), ITU-R M.1 173 (10/95)
slovenská technická
norma,91)
slovenská technická norma92)
x x x x
A.1/5.12 Inmarsat-B SES nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/10.1.1, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.9.1.1 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.10.1.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.570 (14),
rezolúcia IMO A.808 (14),
rezolúcia IMO A.694 (17),
rezolúcia IMO MSC/Circ. 862
slovenská technická
norma,93)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
x x x x
A.1/5.13 Inmarsat-C SES nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/10.1.1, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.9.1.1 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.10.1.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.570 (14),
rezolúcia IMO A.664,3) rezolúcia
IMO A.807 (19) zmenená a
doplnená rezolúciou IMO MSC.68
(68) príloha 4, rezolúcia IMO
A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862
slovenská technická
norma, 94)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862,
slovenská technická
norma,95)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
x x x x
A.1/5.14 MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu4)
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/10.2.1, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.9.2.1 (1994 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.10.2.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.806 (19)
zmenená a doplnená rezolúciou
IMO MSC.68 (68) príloha 3,
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1
(07/86), ITU-R M.492-6 (10/95),
ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R
M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3
(10/95), ITU-R M.1 173 (10/95),
IMO MSC/Circ. 862
slovenská technická
norma,96)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862,
slovenská technická
norma,97)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
862
x x x x
A.1/5.15 MF/HF DSC strážny
prijímač
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMOMSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMOMSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/10.2.2, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63)
14.9.2.2 (1994 HSC kód), rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 14.10.2.2 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO A.806
(19) zmenená a doplnená rezolúciou
IMO MSC.68 (68) príloha 3,
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8
(10/97)
slovenská technická
norma,98)
slovenská technická norma99)
x x x x
A.1/5.16 Obojsmerný VHF letecký
rádiotelefónny prístroj
nariadenie IV/14,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 14.13.1
(1994 HSC kód), rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 13.17.1
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/7.5, rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 14.7.2 (2000 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC.80 (70)
prílohy 1 a 2, rezolúcia IMO A.694
(17), Dohovor ICAO príloha 10,
Rádiokomunikačné predpisy
slovenská technická
norma,100)
slovenská technická
norma101)
x x x x
A.1/5.17 Prenosný obojsmerný
VHF rádiotelefónny
prístroj pre záchranné
plavidlá
nariadenie III/4, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 14.13.1 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie III/6.2.1, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73)
8.2.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia
IMO A.809 (19) príloha 1,
rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R
M.489-2 (10/95), ITU-R M.542-1
(07/82)
slovenská technická
norma,102)
slovenská technická
norma103)
x x x x x
A.1/5.18 Napevno inštalovaný
obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
nariadenie III/4, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 14.13.1 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie III/6.2.1, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC.97 (73)
8.2.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia
IMO A.809 (19) príloha 2,
rezolúcia IMO A.694 (17),
ITU-R M.489-2 (10/95)
slovenská technická
norma,104)
slovenská technická
norma105)
x x x x
75) STN ETS 300 162-1 (2000-12), STN EN 301 952 (V1.1.1), STN EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), STN EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), STN EN 61162.
76) STN IEC 61097-3 (1994), STN IEC 61097-7 (1996), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
77) STN EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), STN EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), STN EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), STN EN 60945 (1997).
78) STN IEC 61097-3 (1994), STN IEC 61097-8 (1998), STN IEC 60945 (1996).
79) STN EN 300 065 V1. 1.3 (2001-5), STN EN 301 011 V1.1.1 (1998-09).
80) STN IEC 61097-6 (1995), STN IEC 60945 (1996).
81) STN ETS 300 460 Ed. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), STN EN 300 829 V1.1.1 (1998-03).
82) STN IEC 61097-4 (1994), STN IEC 60945 (1996).
83) STN ETS 300 067 Ed. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
84) STN ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), STN IEC 60945 (1996), STN EN 61162.
85) STN ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), STN EN 60945 (1997).
86) STN IEC 61097-2 (1994), STN IEC 60945 (1996).
87) STN ETS 300 372 Ed. 1 (1996-05), STN EN 60945 (1997).
88)STNIEC 61097-5 (1997).
89) STN EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), STN ETS 300 373 Ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
90) STN IEC 61097-3 (1994), STN IEC 61097-9 (1997), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
91) STN EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), STN ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), STN EN 60945 (1997).
92) STN IEC 61097-3 (1994), STN IEC 61097-8 (1998), STN IEC 60945 (1996).
93) STN IEC 61097-10 (1999), STN IEC 60945 (1996).
94) STN ETS 300 460 Ed. 1 (1996-05) + A1 (1997-11), STN EN 300 829 V1. 1.1 (1998-03), STN EN 61162.
95) STN IEC 61097-4 (1994), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
96) STN ETS 300 373 Ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), STN EN 300 338 V1 .2.1 (1999-04), STN ETS 300 067 Ed. 1(1990-11) + A1 (1993-10), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
97) STN IEC 61097-3 (1994), STN IEC 61097-9 (1997), STN IEC 61097-11 (2000), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
98) STN EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), STN ETS 300 338 V1.2.1 (1994-04), STN EN 60945 (1997).
99) STN IEC 61097-3 (1994), STN IEC 61097-8 (1998), STN IEC 60945 (1996).
100) STN EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), STN EN 60945 (1997).
101) STN EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), STN IEC 60945 (1996).
102) STN ETS 300 225 Ed. 3 (1998-01), STN EN 300 828 V1 .1.1 (1998-03), STN EN 60945 (1997).
103) STN IEC 61097-12 (1996), STN IEC 60945 (1996).
104) STN EN 301 466 (2000-11), STN EN 60945 (1997).
105) STN EN 301 466 (2000-11), STN IEC 60945 (1997).1) IMO MSC/Circ. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB.
2) V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre technické normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E.
3) Aplikovateľné, len ak Inmarsat-C SES obsahuje funkcie EGC.
4) V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre technické normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H.
Časť A.2 ZARIADENIA, NA KTORÉ NEEXISTUJÚ V MEDZINÁRODNÝCH DOKUMENTOCH PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1. Záchranné zariadenia
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/1.1 Radarové odrážače
pre záchranné plte
nariadenie III/4,III/34,
nariadenie X/3
rezolúcia IMO MSC.48 (66)
A.2/1.2 Materiály na vodovzdorné
ochranné odevy
nariadenie III/4,III/34 rezolúcia IMO MSC.48 (66)
A.2/1.3ex
A.1/1.22
Hydrostatické
uvoľňovače
pre záchranné plavidlá
nariadenie III/4,III/34 rezolúcia IMO MSC.48 (66)
A.2/1.3 Zvukový poplachový
systém núteného
odposluchu
poplachového signálu
a hovoreného slova
nariadenie III/6(5) LSA kód 7.2, rezolúcia IMO A.830
(18), rezolúcia IMO MSC/Circ.
808, rezolúcia IMO MSC.97 (73)
4.2.2 (2000 HSC kód)
A.2./1.4ex
A.1/1.29
Naloďovacie rebríky nariadenie III/4, nariadenie X/3 nariadenie III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód)
slovenská technická norma106)
nariadenie III/4, nariadenie X/3 nariadenie III/34, rezolúcia IMO
MSC.48 (66), rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód)
106) STN ISO 799-1980.
2. Zariadenia na predchádzanie znečisťovaniu morí
Položka
číslo
Názov položky Nariadenie MARPOL
73/78 v znení, v ktorom
sa požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy MARPOL
73/78 a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/2.1 Palubné kontrolné
a zapisovacie zariadenia
NOx
príloha VI, rezolúcia 2,
kapitola 1, nariadenie 1.3.9,
rezolúcia 2, kapitola 2,
nariadenie 2.1.2.5
a rezolúcia 2, kapitola 6.1
príloha VI, rezolúcia 2, kapitola 1,
nariadenie 1.3.9, rezolúcia 2,
kapitola 2, rezolúcia 2, kapitola 2,
nariadenie 2.1.2.5 a rezolúcia 2,
kapitola 6.1
rezolúcia IMO
A.2/2.2 Palubné čistiace systémy
výfukových plynov
príloha VI, nariadenie
13.3(b)(i) a nariadenie
14.4(b)
príloha VI, nariadenie 13.3(b)(i)
a nariadenie 14.4(b)
rezolúcia IMO
A.2/2.3 Ekvivalentné metódy
na zníženie palubných
emisií NOx
príloha VI, nariadenie
13.3(b)(ii)
príloha VI, nariadenie 13.3(b)(ii) rezolúcia IMO
A.2/2.4 Iné technologické metódy
na zníženie emisií SOx
príloha VI, nariadenie
14.4(c)
príloha VI, nariadenie 14.4(c) rezolúcia IMO
3. Protipožiarne zariadenia
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky
IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/3.1 Neprenosné a nepohyblivé
hasiace prístroje
nariadenie II-2/6.1, II-2/7.1.3,II-2/7.2.3,II-
2/7.3.1, nariadenie X/3
nariadenie II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-
2/7.2.3, II-2/7.3.1, rezolúcia IMO
MSC.36 (63)7.5.6.11.2,
7.5.6.11.3 (1994 HSC kód)
slovenská technická
norma107)
nariadenie II-2/10.5.1.2.2,
II-2/10.5.2.2.2,
II-2/10.5.3.2.1, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola
4.1.2 (FSS kód)
nariadenie II-2/10.5.1.2.2, II-
2/10.5.2.2.2,II-2/10.5.3.2.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.5.6.11.2,7.5.6.11.3 (2000 HSC
kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 4.1.2 (FSS kód)
A.2/3.3 Spúšťanie
generátorových
agregátov za studeného
počasia (spúšťacie
zariadenia)
nariadenie II-1/44.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-1/44.2, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 12.4 (1994 HSC
kód)
nariadenie II-1/44.2, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 12.4 (2000 HSC
kód)
A.2/3.4 Viacúčelové
rozstrekovacie trysky
(rozprašovacie/prúdové)
nariadenie II-2/4.8.4, II-
2/41-2.1.5, nariadenie X/3
nariadenie II-2/4.8.4, II-2/41.2.1.5,
rezolúcia IMO MSC.36 (63)
7.7.8.6 (1994 HSC kód)
nariadenie II-2/10.2.3.3.4,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/10.2.3.3.4,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.7.5.6 (2000 HSC kód)
A.2/3.5 Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia,
služobné priestory,
ubytovacie priestory,
strojovne a neobsadené
strojové priestory
nariadenie II-2/13, II-
2/14.1, nariadenie X/3
nariadenie II-2/13, II-2/14.1,
rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1
(1994 HSC kód)
slovenská technická
norma,108)
slovenská technická
norma109)
nariadenie II-2/7.2.2, II-
2/7.4, II-2/7.4.1, nariadenie
X/3, rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola 9
(FSS kód)
nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-
2/7.4.1, rezolúcia IMO MSC.97
(73) 7.7.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 9 (FSS kód)
A.2/3.6 Dymové hlásiče nariadenie II-2/13.3.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/13.3.2, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994
HSC kód)
slovenská technická norma110)
nariadenie II-2/7.2.2, II-
2/7.4, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 9.2.3.1.2
(FSS kód)
nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4,
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola 9.2.3.1.2
(FSS kód)
A.2/3.7 Tepelné hlásiče nariadenie II-2/13.3,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/13.3.3, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (1994
HSC kód)
slovenská technická
norma111)
nariadenie II-2/7.2.2, II-
2/7.4, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 9.2.3.1.3
(FSS kód)
nariadenie II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-
2/7.4, rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.7.1 (2000 HSC kód), rezolúcia
IMO MSC.98 (73), kapitola
9.2.3.1.3 (FSS kód)
A.2/3.8 Elektrické bezpečnostné
svietidlo
nariadenie II-2/17.1.1.4,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.1.4, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.4
(1994 HSC kód)
slovenská technická
norma112)
nariadenie II-2/10.10,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73), kapitola
3.2.1.1.4 (FSS kód)
nariadenie II-2/10, rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (2000
HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 3.2.1.1.4 (FSS kód)
A.2/3.11ex
A.1/3.10
Trysky pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
nariadenie II-2/10.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/10.1, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (1994
HSC kód)
nariadenie II-2/10.4,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 7 (FSS kód)
Pozn.: Nieje zahrnuté do
2000 HSC kód.
nariadenie II-2/10.4, rezolúcia
IMO MSC.98 (73), kapitola 7 (FSS
kód)
A.2/3.13 Dýchací prístroj
so stlačeným vzduchom
nariadenie II-2/17.1.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/17.1.2, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1
(1994 HSC kód)
slovenská technická
norma113)
nariadenie II-2/10.10.1,
nariadenie X/3, rezolúcia
IMO MSC.98 (73),
kapitola 3 (FSS kód)
nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 7.10.3.2.1
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola 3 (FSS kód)
A.2/3.14 Požiarne hadice
(na bubnoch)
nariadenie II-2/4.7.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/4.7.1, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994
HSC kód)
slovenská technická
norma114)
nariadenie II-2/10.2.3.1.1,
nariadenie II-2/10.2.3.3.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/10.2.3.1.1,
nariadenie II-2/10.2.3.3.2,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.7.5.5 (2000 HSC kód)
A.2/3.15 Hlásne dymové systémy
s odberom vzorky
nariadenie II-2/13.1 nariadenie II-2/13.1
nariadenie II-2/7.6, II-
2/19.3.3, II-2/20.4.2,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 10 (FSS
kód)
nariadenie II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-
2/20.4.2, rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 10 (FSS kód)
A.2/3.16 Plameňové hlásiče nariadenie II-2/132,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/13, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC
kód)
slovenská technická
norma115)
nariadenie II-2/7.1, II-
2/7.2.2, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 9.2.3.1.1
(FSS kód)
nariadenie II-2/7.1, II-2/7.2.2,
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1,
7.7.1.5 (2000 HSC kód), rezolúcia
IMO MSC.98 (73), kapitola
9.2.3.1.1 (FSS kód)
A.2/3.17 Ručne obsluhované
hlásne miesta
nariadenie II-2/13,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/13, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC
kód)
slovenská technická
norma116)
nariadenie II-2/7.1, II-
2/7.2.2, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 9.2.1.1 (FSS
kód)
nariadenie II-2/7.1, II-2/7.2.2,
rezolúcia IMO MSC.97(73) 7.7.1
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola 9.2.1.1 (FSS
kód)
A.2/3.18 Poplachové zariadenia nariadenie II-2/13,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/13, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 7.7.1 (1994 HSC
kód)
slovenská technická
norma117)
nariadenie II-2/7.1, II-
2/7.2.2, nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.98
(73), kapitola 9.2.5 (FSS
kód)
nariadenie II-2/7.1, II-2/7.2.2,
rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.1
(2000 HSC kód), rezolúcia IMO
MSC.98 (73), kapitola 9.2.5 (FSS
kód)
A.2/3.21 Komponenty hasiacich
systémov pre odkladacie
priestory na farby
a horľavé tekutiny
nariadenie II-2/18.7 nariadenie II-2/18.7 rezolúcia IMO MSC/Circ.
847
nariadenie II-2/10.6.3 nariadenie II-2/10.6.3
A.2/3.22 Komponenty pevných
hasiacich systémov
pre kanály na odsávanie
kuchýň
nariadenie II-2/16.7.4,
II-2/32.1.9.3
nariadenie II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3
nariadenie II-2/9.7.5 nariadenie II-2/9.7.5
A.2/3.23 Komponenty palubných
hasiacich systémov
vrtuľníka
nariadenie II-2/18.8.2.3 nariadenie II-2/18.8.2.3 rezolúcia IMO A.855 (20)
nariadenie II-2/18.1.2 nariadenie II-2/18.1.2
A.2/3.24 Jednotky prenosného
penového aplikátora
nariadenie II-2/6.4,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/6.4, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 7.8.1.2 (1994 HSC
kód)
nariadenie X/3 rezolúcia IMO MSC.97 (73)
7.8.4.1.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 4.2.1 (FSSkód)
A.2/3.25 Deliace plochy triedy C nariadenie II-2/3.5 nariadenie II-2/3.5 rezolúcia IMO A.799 (19),
rezolúcia IMO A.653 (16),
rezolúcia IMO A.61 (67)
príloha 1 časti 1, 2 a 5,
slovenská technická
norma118)
nariadenie II-2/3.10 nariadenie II-2/3.5
A.2/3.26 Plynové palivové
systémy používané
na domáce účely
(komponenty)
nariadenie II-2/51 nariadenie II-2/51
nariadenie II-2/4.3 nariadenie II-2/4.3
A.2/3.27 Komponenty pevných
plynových hasiacich
systémov (CO2)
nariadenie II-2/5.2,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/5.2, II-2/7.1.1.1,
II-2/38.2.1,II-2/39.1, II-2/53.1,
II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, rezolúcia
IMO MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.15
(1994 HSC kód)
slovenská technická
norma119)
nariadenie II-2/10.4.1.1.1,
nariadenie X/3
nariadenie II-2/10.4.1.1.1,
I-2/10.5.1.1,II-2/10.6.3.1.1,
II-2/10.7.1.1,II-2/10.7.1.3,
II-2/10.9.1.1, rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 7.7.3.3, 7.15,
7.17.3.8.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.98 (73),
kapitola 5.2.2 (FSS kód)
A.2/3.28 Komponenty penových
hasiacich systémov —
pevné penové systémy
pre cisternové lode
nariadenie II-2/61.4 nariadenie II-2/61.4 rezolúcia IMO MSC/Circ.
798
nariadenie II-2/10.8.1 nariadenie II-2/10.8.1, rezolúcia
IMO MSC.98 (73), kapitola 14
(FSS kód)
A.2/3.29 Komponenty pevných
nízkoexpanzných
nariadenie II-2/8,
nariadenie II-2/61.4
nariadenie II-2/8,
nariadenie II-2/61.4
rezolúcia IMO MSC/Circ.
582 a Corr. 1
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
cisternových lodí
nariadenie II-2/10.8.1 nariadenie II-2/10.8.1, rezolúcia
IMO MSC.98 (73), kapitola 6.2.3,
kapitola 14 (FSS kód)
A.2/3.30 Pena do pevných
hasiacich systémov pre
chemické cisternové lode
rezolúcia IMO MSC.4 (48),
kapitola 11 odsek 11.3
(IBC kód)
rezolúcia IMO MSC.4 (48),
kapitola 11 odsek 11.3 (IBC kód)
rezolúcia IMO MSC/Circ.
799, 582, 553
107) STN EN 1866 (1998), STN ISO 11601 (1999).
108) STN EN 54-2 (1997) + AC (1999).
109) STN EN 54-4 (1997) + AC (1999).
110) STN EN 54-7 (2000), STN EN 54-12, STN EN 54-15.
111) STN EN 54-5 (2000), STN EN 54-6 (1982) + A1 (1998), STN EN 54-15.
112) STNIEC79.
113) STN EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999).
114) STN EN 671-1 (1994) + AC (1995).
115) STN EN 54-10.
116) STN EN 54-11.
117) STN EN 54-3 (2001).
118) Príloha 2 STN ISO 1716 (1973).
119) STN EN 12094 1-20.
4. Navigačné zariadenia
Odkazy v stĺpcoch 3 a 4 na SOLAS kapitolu V sa vzťahuje na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC.73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
V prípade citovaných odporúčaní ITU v stĺpci 4 ide o odporúčania uvedené v medzinárodných dohovoroch a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO.
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy
SOLAS 74 a príslušné
rezolúcie a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/4.2 Systém regulácie kurzu
pre vysokorýchlostné
plavidlá (predtým
automatický lodivod)
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.12 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.822 (19),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,120)
slovenská technická norma121)
A.2/4.3 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu THD
(metóda GNSS) (pred-
tým elektromagnetický
kompas)
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie V/19.2.5.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.2.5 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.382 (X),
rezolúcia IMO MSC.1 16
(73), rezolúcia IMO A.694
(17)
slovenská technická norma,122)
slovenská technická norma123)
A.2/4.4 Denné signalizačné
svetlomety
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie V/19.2.2.2,
rezolúcia IMO MSC.95 (72),
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.9 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,47)
slovenská technická norma48)
A.2/4.5 Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné
plavidlá
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.9 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,35)
slovenská technická norma36)
A.2/4.6 Prístroj na nočné videnie
pre vysokorýchlostné
plavidlá
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.10 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.94 (72),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,124)
slovenská technická norma125)
A.2/4.11 Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.1.6,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.6 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.74 (69)
príloha 1, rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická norma,126)
slovenská technická norma127)
A.2/4.12 Zariadenie DGPS
a DGLONASS
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.1.6,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.6 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.64 (67)
príloha 2, rezolúcia IMO
MSC.36 (63) 7.7.1 (1994
HSC kód), rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická norma,128)
slovenská technická norma129)
A.2/4.15 Integrovaný navigačný
systém
nariadenie V/1 8.7,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73)13.17.4(2000
HSC kód)
nariadenie V/1 9.6, rezolúcia
IMO MSC.86 (70) príloha 3,
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,130)
slovenská technická norma131)
A.2/4.17 Zariadenie na zväčšenie
dosahu radaru
nariadenie V/1 8.7,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73)13.17.4(2000
HSC kód)
ITU-RM.1 176-(10/95),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,47)
slovenská technická norma48)
A.2/4.18 Zariadenie na príjem
zvukových signálov
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie V/19.2.1.8,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.14 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.86 (70)
príloha 1, rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická norma,35)
slovenská technická norma36)
A.2/4.19 Magnetický kompas
pre vysokorýchlostné
plavidlá
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.382 (X),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,132)
slovenská technická norma133)
A.2/4.20 Systém riadenia dráhy
pre vysokorýchlostné
plavidlá
rezolúcia IMO MSC.97
(73)13.17.4(2000
HSC kód)
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.12 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,35)
slovenská technická norma36)
A.2/4.21 Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.17.1 (2000
HSC kód)
nariadenie V/1 9.2.3.2,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.817 (19)
zmenená a doplnená
rezolúciou IMO MSC.64
(67) príloha 5, rezolúcia IMO
A.477 (XII) zmenená
a doplnená rezolúciou IMO
MSC.64 (67) príloha 4,
rezolúcia IMO A.694 (17)
slovenská technická norma,134)
slovenská technická norma135)
A.2/4.22 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu THD
(gyroskopická metóda)
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie V/19.2.3.5,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC. 116
(73), rezolúcia IMO A.694
(17)
slovenská technická norma,136)
slovenská technická norma137)
A.2/4.23 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu THD
(magnetická metóda)
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie V/19.2.3.5,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO MSC.86 (70)
príloha 2, rezolúcia IMO
MSC.116 (73), rezolúcia
IMOA.694(17)
slovenská technická norma,138)
slovenská technická norma139)
A.2/4.24 Indikátor ťahu nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie V/19.2.5.4,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.7.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.694 (17)
A.2/4.25 Indikátor bočného ťahu,
stúpania lodnej vrtule
a smeru otáčania
nariadenie V/1 8.1,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie V/19.2.5.4,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
13.11.2 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.694 (17)
120) STN ISO 16329, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
121) STN ISO 16329, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
122) STN ISO 22090-X, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
123) STN ISO 22090-X, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
124) STN EN 16273, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
125) STN ISO 16273, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
126) STN EN 61108-3, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
127) STN IEC 61108-3, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
128) STN EN 61108-4, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
129) STN IEC 61108-4, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
130) STN EN 61924, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
131) STN IEC 61924, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
132) STN ISO 449 (1997), STN ISO 694 (2000), STN ISO 1069 (1973), STN ISO 2269 (1992), STN EN 60945 (1997).
133) STN ISO 449 (1997), STN ISO 694 (2000), STN ISO 1069 (1973), STN ISO 2269 (1992), STN IEC 60945 (1996).
134) STN EN 60936-3 (2001), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
135) STN IEC 60936-3 (2001), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
136) STN ISO 22090-1, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
137) STN ISO 22090-1, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
5. Rádiokomunikačné zariadenia
Pri odporúčaniach ITU citovaných v stĺpci 4 ide o odporúčania uvedené v medzinárodných dohovoroch a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO.
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy
SOLAS 74 a príslušné
rezolúcie a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/5.1 VHF EPIRB nariadenie I V/1 4,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie IV/8.3, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 14.8.3
(2000 HSC kód), rezolúcia
IMO A.662 (16), rezolúcia
IMO A.805 (19), rezolúcia
IMOA.694(17), ITU-R
M.489-2 (10/95), ITU-R
M.693 (06/90)
slovenská technická norma,35)
slovenská technická norma36)
A.2/5.2 Náhradný zdroj energie
pre rádiové zariadenie
nariadenie IV/1 4,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie IV/13.2, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 14 .13
(2000 HSC kód), COMSAR
Circ. 16, rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická norma,140)
slovenská technická norma141)
A.2/5.3 Inmarsat-F SES nariadenie I V/1 4,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie IV/10.1.1,
rezolúcia IMO MSC.97 (73)
14.10.1 (2000 HSC kód),
rezolúcia IMO A.570 (14),
rezolúcia IMO A.808 (19),
rezolúcia IMO A.694 (17),
IMO MSC/Circ. 862
slovenská technická norma,142)
rezolúcia IMO MSC/Circ. 862
A.2/5.4 Núdzový riadiaci panel nariadenie IV/1 4,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO
MSC.97 (73) 13.1.2
(2000 HSC kód)
nariadenie IV/6.4, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 14.6.4
(2000 HSC kód), rezolúcia
IMO A.694 (17), IMO
MSC/Circ. 862
slovenská technická norma,35)
slovenská technická norma36)
A.2/5.5 Núdzový riadiaci alebo
výstražný panel
nariadenie IV/1 4,
nariadenie X/3,
rezolúcia IMO MSC.97
(73) 13.1.2 (2000 HSC
kód)
nariadenie IV/6.6, rezolúcia
IMO MSC.97 (73) 14.6.6
(2000 HSC kód), rezolúcia
IMO A.694 (17), IMO
MSC/Circ. 862
slovenská technická norma,35)
slovenská technická norma36)
138) STN ISO 22090-2, STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.
139) STN ISO 22090-2, STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.
140) STN EN 61097-14.
141) STN IEC 61097-14, STN IEC 60945 (1996).
142) STN IEC 61097-13.
6. Zariadenia požadované podľa Colreg-u 72
Položka
číslo
Názov položky Nariadenie Colreg 72
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy Colreg
72 a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/6.1 Navigačné svetlá príloha I/14 príloha I/14, rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická norma,35)
Colreg 72 príloha I (Výkon),
slovenská technická norma,36)
Colreg 72 príloha I (Výkon)
A.2/6.2 Zvukové signálne
zariadenia
príloha III/3 príloha III/3, rezolúcia IMO
A.694 (17)
slovenská technická norma,35)
Píšťaly - Colreg 72 príloha III/1
(Výkon),
Zvonce alebo gongy - Colreg 72
príloha III/2 (Výkon),
slovenská technická norma,36)
Píšťaly - Colreg 72 príloha III/1
(Výkon),
Zvonce alebo gongy - Colreg 72
príloha III/2 (Výkon)
7. Bezpečnostné zariadenia lodí na prepravu sypkých substrátov
Položka
číslo
Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa
požaduje „typové
schválenie"
Aplikovateľné zmenené
a doplnené predpisy
SOLAS 74 a príslušné
rezolúcie a obežníky IMO
Technické normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/7.1 Prístroj na registráciu
množstva nákladu
nariadenie XII/11,
konferencia SOLAS
z roku 1997
rezolúcia 5
nariadenie XII/11,
konferencia SOLAS z roku
1997
rezolúcia 5
Odporúčanie IACS č. 48
o prístrojoch
na registráciu množstva nákladu
(SOLAS//CONF .4/7)
2. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:“.
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Týmto nariadením sa preberá tento právny akt:
1. smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 046, 17. 02. 1997) v znení smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 315, 25. 11. 1998) v znení smernice Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 28. 07. 2001) v znení smernice 2002/75/ES z 2. septembra 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 254, 23. 09. 2002) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 324, 29. 11. 2002).".
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
v z. Ivan Mikloš v. r.